ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAHTEV GAULAJTERA RAJNERA OD 23. FEBRUARA 1943. RAJHSFIRERU SS HAJNRIHU HIMLERU DA PODRŽI ITA-LIJANSKE PLANOVE ZA ZAPRECAVANJE GRANICE IZMEĐU LJUBLJANSKE POKRAJINE I NDH[1]

Telegram br. 110 23. 2. 43. 21.00 SS-grupenfireru Rezeneru[2]

Salcburg

Po naređenju rajhsfirera SS, dostavljam vam tekst telegrama, koji je gaulajter Rajner[3] 23. 2. 43. uputio rajhsfireru SS, kao i odgovor rajhsfirera SS.[4]

Vodstvo oblasti Koruške, Klagenfurt [Celovac] 23. 2. 43. 21.50

Načelnik civilne uprave u okupiranom području Koruške i Kranjske

telegram br. 1411

Rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru Komandno mesto rajhsfirera SS

Rajhsfireru!

Ustanički pokret koji se brzo širi u italijanskoj Ljubljanskoj provinciji, koja se graniči sa mojim područjem,[5] naveo je visokog komesara u Ljubljani da na italijansko-hrvatskoj granici[6] podigne isti zaprečni sistem kakav je prema vašem uput-stvu podignut na granici između mog područja i Ljubljanske provincije. Visoki komesar se nadao da će tom merom moći da spreči stalno dolaženje bandi iz Hrvatske. On je za tu meru tim više zainteresovan što se treba bojati da će manji ili veći delovi bandi, razbijeni u dosadašnjim akcijama u Hrvatskoj, pokušati da preko navedene granice pređu u Ljubljansku provinciju. S obzirom na to da ustanički pokret u Ljubljanskoj provinciji ima veoma bitan uticaj na Gorenjsku, ja sam veoma zainteresovan za borbu protiv bandi na tom području. Zato, polazeći sa tog stanovišta, ja pozdravljam podizanje ovog za-prečnog sistema na granici. Izvršenju ovog plana visokog komesara suprotstavljaju se velike teškoće oko nabavke materijala. Posebno nedostaju potrebne količine bodljikave žice. Visoki komesar se stoga obratio svojim pismom od 5. 1. 43. meni s molbom da mu pomognem kod nabavke bodljikave. žice.[7]On smatra da mu je potrebna količina od 1.500 tona. S obzirom na interes za tu meru koju sam prikazao, ja sam u svojem pismu od 17. 1. 43. izjavio spremnost visokom komesaru da se založim za to da mu se spomenuta količina bodljikave žice stavi na raspolaganje.[8] Pošto proizvodnja bodljikave žice sada u celosti stoji na raspolaganju vojsci, ja sam se u toj stvari obratio na Upravu za vojnu privredu pri OKW u Berlinu, W 35 Tirpitzufer 72—76, s molbom da se izda 1.500 tona bodljikave žice za navedenu svrhu.[9] Posle dugotrajnih pismenih i usmenih pregovora, sada je Uprava za vojnu privredu pri OKW, svojim pismom od 8. februara 1943 Wi/inostr. III b 1 br. 955/43, negativno resila moju molbu, jer nužne potrebe nemačkog Vermahta u sadašnje vreme ne dopuštaju izdavanje bodljikave žice.[10] Visoki komesar mi se sad nedavno obratio i ponovno me zamolio da ipak omogućim isporuku bodljikave žice. Pošto za Nemački Rajh, po mom mišljenju, ne može biti svejedno kakva je situacija na Balkanu, pa bi zato svaka mera koja ima za cilj umirenje i obezbeđenje područja trebalo da dobije snažnu podršku, obraćam se sada Vama, rajhsfireru, s molbom da odlučite da li se stvar može smatrati od takve prvostepene hitnosti da bi, uprkos postojećim potrebama Vermahta, i dalje trebalo na njoj nastojati. Ja lično sam toga mišljenja. Ako biste i Vi, rajhsfireru, bili isto tako uvereni da je izgradnja ove granične prepreke i u sadanjem času potrebna i da bi je trebalo podržati i s nemačke strane, to Vas molim da izdejstvujete da naznačena količina bodljikave žice bude od strane Vermahta izdata za navedene svrhe. U svakom slučaju, za prvi čas bi bio od koristi i deo naznačene količine od oko 500 tona, jer bi se njime najugroženiji granični prelazi mogli odmah obezbediti.

Hajl Hitler!

potp. Rajner

1Snimak prepisa telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV— T-175, r. 81, s. 2601683.

2Ervin (Erwin Rosener)

3Fredrich Reiner

4U ovom odgovoru Hajnrih Himler kaže: „Vi s jedne strane imate pravo, a s druge strane takve prepreke na italijansko-hrvatskoj granici za nas mogu biti samo od ograničene koristi, jer bande se već nalaze u tom području, i u najboljem slučaju moglo bi se sprečiti dolazak novih bandita. Međutim, to se ne bi moglo ostvariti samo izgradnjom tih prepreka, već je osim žičanih mreža potrebna jedna čvrsta i sveobuhvatna odbrana. Ja sumnjam da takva odbrana postoji. Na kraju, mišljenja sam da se italijanska vojska, ako joj je potreban materijal, može obratiti nemačkoj vojsci. Mi se zbog toga ne bi smeli posebno-izlagati naporima" (AVII, NAV—T-175, r. 81, s. 2601682—3).

5Misli se na deo Slovenije anektiran u korist Nemačkog Rajha.

6Odnosi se na granicu između teritorije Slovenije okupirane od strane fašističke Italije i tzv. NDH.

7, 8, 9 i 10Redakcija tom prepiskom ne raspolaže.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument