ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA NEMACKIH TRUPA U NDH OD 20. MAJA 1943. BORBENOJ GRUPI .,LUDVIGER" ZA BORBU

PROTIV JEDINICA NOVJ U CRNOJ GORI[1]

Poverljivo

KTB[2]

K-t nem. trupa u Hrvatskoj

Ia, br. 2524/43. pov.

O.U.,20.5.1943. Prim. 24. 5. 43. F. 506, Ia, br. 3/43. pov.[3]

BORBENOJ GRUPI „LUDVIGER"

1. brd. div.

Na znanje: 369 (hrv.) pd (istovremeno na znanje diviziji „Taurinenze")

Kom. generalu i k-tu u Srbiji.

1.) Neprijatelj je, posle neuspelog pokušaja da pređe preko Lima u Sandžak, pomerio težište na jug u rejon ssverno od Podgorice [sada: Titograd] i pokušava da se između Mateševa i Podgorice probije u jugoistočnom pravcu prema Albaniji.

Težište neprijatelja je severno od Podgorice i ispred levog odseka 1. brd. div.

Ispred Borbene grupe „Ludviger" nalazi se 1 do 1 1/2 divizija (oko 3000 komunista), koja za sada očigledno ima defanzivni zadatak, verovatno bočnu zaštitu za pokret u južnom pravcu.[4] Pobliže je dato na skici.[5]

2.) I. brd. div. treba odmah da izvuče nepotrebne delove 99. brd. lov. puka i da ih pomeri prema Mateševu. Ceo 99. brd. lov. puk treba izvući kad ga smeni Borbena grupa „Ludviger". Prikupljanje u rejonu Mateševo. Od 21.5. u 12,00 časova ponovo se puk ,,Brandenburg" potčinjava 1. brd. diviziji.

3.) K-t 104. lov. divizije preuzeće 19.5. komandu nad odsekom ojačanog 724. lov. puka, a 21.5. u 12,00 časova komandu nad severnim odsekom 1. brd. div. do doline Tare uključ-no. Oznaka: Borbena grupa „Ludviger".

4.) Granice:

Desno prema dio. „Taurinenze" (od 19. 5.): Ljiljci 460 -(6,5 km južno od Prijepolja) („Ludviger"), Goli krš 1445 (18 km jugozapadno od Prijepolja) („Ludviger"), Tulovo („Ludviger"), 1233 (6 km zapadno od Tulova). Levo prema 1. brd. div. (od 25. 5. u 12,00 časova): južni rub Vrapca Polja (5 km južno od Bijelog Polja), južni rub Mojkovca, 1781 (9 km zapadno-severozapadno od Mojkov-ca), 1814 (5 km zapadno od Bistrice).

5.) Jedinice koje su potčinjene Borbenoj grupi „Ludviger": Ojačani 724. lov. puk,

Štab, I i II bataljon bugar. 61. pp (u dolasku, štab puka je već u Prijepolju). Na odseku su angažovana 3 bataljona divizije „Venecija". Italijanske jedinice nisu potčinjene i njihovu upotrebu treba regulisati u sporazumu sa Italijanima.

6.) Smenjivanje 99. lov. puka

Novopridošli bugar. 61. pp treba da smeni još preostale delove. Treba imati u vidu da 99. brd. lov. puk mora što pre biti spreman za druge zadatke. Prikupljanje u rejonu Mateševo. Borbena grupa „Ludviger" treba da utanači pojedinosti za smenjivanje u sporazumu sa 1. brd. div.

7.) Angažovanje avijacije treba zahtevati od k-ta nem. trupa u Hrvatskoj.

8.) Služba veze

Borbena grupa „Ludviger" preuzeće od ojačanog 724. lov. puka dosadašnje radio-veze sa k-tom, 369. pd. i 1. brd. div. Telefonsku vezu sa k-tom održavati preko 369. pd. Telefonska veza sa 1. brd. div. preko ital. centrale je u pripremi.

9.) Snabdevanje preko kom. generala i k-ta u Srbiji. Bugarske jedinice će se same snabdevati. Zarobljenički logor u Užicu.

10.) Operacija ima za cilj uništenje svih naoružanih lica u Crnoj Gori koja ne pripadaju regularnim nemačkim, ita-lijanskim, hrvatskim ili bugarskim oružanim snagama. Sa komunistima koji ne budu uništeni u borbi treba postupati kao sa uhapšenicima (ne ratnim zarobljenicima). Čelnike koji se sigurno nisu borili protiv nas treba razoružati i postupati sa njima kao sa ratnim zarobljenicima. Sa svim ostalim četnicima treba postupati kao sa komunistima. U načelu treba sve zatečene četnike razoružati i uhapsiti.

11.) Izveštaje (prema karti 1:100.000) svaki dan treba dostavljati komandantu telefonski ili radio-vezom (računa se vre-me stizanja): glavni izveštaj o proteklom danu i nameru do 05,00 časova sledećeg dana; kratki jutarnji izveštaj o protekloj noći do 10,00 časova; međuizveštaj do 18,00 časova.

O važnim pojedinostima treba, po mogućnosti, telefonski izvestiti. Prilikom izveštavanja praviti razliku između komunista i četnika. Prilikom izveštavanja o plenu, gubicima neprijatelja i sopstvenim gubicima dati brojčane podatke.

Liters

2 priloga (samo Borbenoj grupi „Ludviger") Pril. 1 ostao kod 724. lov.puka / 25. 5. ... — „ — 2 . . .[6]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1244, s. 278—80.

2 i 3 Dopisano rukom.

4 Borbena grupa „Ludviger" (724. pp 104. lov. divizije i delovi 61. bug. puka) bila je prikupljena na prostoriji Brodarevo, Prijepolje i započela napad preko Kovrena ka Đurđevića Tari, na kome pravcu je odbranu organizovala 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada (Oslobodilački rat naroda Jugoslavije, knj. 1, str. 443; Zbornik radova „Neretva — Sutjeska 1943", Trgo Fabi;an, n.č., str. 62).

5  Skica nedostaje.

6 Jedna reč nejasna.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument