ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 1. BRDSKE DIVIZIJE OD 14. MAJA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA IZVOĐENJE OPERACIJE "ŠVARC"[1]

WB — 937 KTB[2]

1. brdska divizija

Ia, br. 500/43. str. pov.

Div. kom. mesto, 14. 5. 1943. 4.00 časa

20 primeraka

10. primerak

Budi pažljiv prilikom telefonskih i radio-razgovora, neprijatelj prisluškuje!

DIVIZIJSKA ZAPOVEST ZA OPERACIJU „ŠVARC"

(br. 24)[3]

Karta 1 : 100.000

1.) Neprijatelj

Komunističke neprijateljske snage pod vođstvom Tita (prema dosadašnjim podacima ukupno 4 divizije)[4], potisnute iz istočne Bosne, prodrle su na crnogorsko područje, savladavši slabiji otpor jedinica Draže Mihailovića, koje su se borile slabo. Dosadašnja namera ovih komunističkih snaga izgleda da je bila da se probiju prema Albaniji ili u bazen Peći. U poslednje vre-me one su obustavile svoje nadiranje prema jugu i jugoistoku. Treba računati sa njihovim pokušajem da izvrše svoj glavni udar preko Lima na istok u Sandžak.

Pojedinosti se mogu videti u prilogu br. I.[5]

Do 13. 5. njihovi prednji delovi su dostigli:

G. Lipovo (10 km severozapadno od Kolašina) — Mojkovac — most Rakita [S]epač Most] (9 km jugozapadno od Bijelog Polja) — planina 5 km jugozapadno od Bijelog Polja — zapadna obala Lima severno od Bijelog Polja.

2.) Sa četnicima postupati kao što je navedeno pod tačkom 6 i prema priloženoj dnevnoj zapovesti komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj.[6] Ako pruže otpor smatrati ih za neprijatelje.

3.) 1. brd. div. ima zadatak da u sadejstvu sa drugim nemačkim i hrvatskim divizijama, kao i sa italijanskim okupacionim divizijama, uništi odnosno razoruža i zarobi na svojoj prostoriji sve naoružane jedinice koje naiđu a koje ne pripadaju regularnoj nemačkoj, italijanskoj i hrvatskoj oružanoj sili, a bandama koje se eventualno budu formirale da onemogući opstanak.

4.) U cilju izvršenja gornjeg zadatka, formirati borbeni poredak po sledećem:

Prednji odred „Daumiler" [Daumiller] Komandant: kapetan Daumiler

Trupe: Štab i izviđačka četa 54. A. A., izviđačka četa (motociklista) 54. A. A., teška četa 54. A. A., 1 četa 98. brd. lov. puka na kamionima 54. A. A. Grupa „Remold"

Komandant: potpukovnik Remold, Trupe: 99. brd. lov. puk, I/79. brd. art. puka, 2/brd. inž. bat, 54, delovi 54. G. N. Grupa „Zalminger" Komandant: potpukovnik Zalminger Trupe: 98. brd. lov. puk (bez III bat.), II/79. brd. art. puka (bez 1 baterije), 1/brd. inž. bat. 54. Linija razgraničenja između Grupe „Remold" i Grupe „Zalminger" u pogledu izviđanja i vođenja borbe: Lubnice (9 km zapadno od Berana [sada Ivangrad]) — 1823 — 1915 — 1965 — 1174 (2 km istočno od Mojkovca) — 1513 (5 km sev. zap. od Mojkovca) — Jelin Vrh 5.) Zadaci

a)  Grupa „Remold" nastupa 14. 5. u 5.00 časova iz svog tadašnjeg rejona razmeštaja i zauzima mostobran zapadno od Kisilici. Grupa „Remold" tamo zauzima polazni položaj za napad u pravcu Šahovića

b)  Prednji odred „Daumiler" nastupa u 5.00 časova preko Mateševa i zauzima Kolašin.

Glavne snage za izviđanje angažovati na Mojkovac u cilju rasvetljavanja tamošnje situacije. Prema G. Lipo-vo obezbediti se i istovremeno aktivno izviđati.

c)   Grupa „Zalminger" prodorom preko Mateševa i Kola-šina prema Mojkovcu raščišćava tamošnju situaciju. U ovom cilju puk zauzima 14.5. najpre Mateševo. U sva-nuće uputiti 1 bataljon prema Mateševu. Ovaj bataljon će poslužiti kao oslonac za Grupu „Daumiler". Glavnina puka se priključuje na tesnacu k. 1600; nastupanje odatle tek po naređenju divizije.

Linija razgraničenja između 724. lov. puka i Grupe ,,Remold":

Krstači (10 km severno od Šahovića) — Gostun — Dubnica (4 km južno od Sjenice) (sva mesta uključno za 724. lov. puk).

6.) Tok borbe:[7]

a) U sadejstvu sa italijanskim okupacionim trupama (komandna mesta: Berane [sada Ivangrad], Andrijevica, Mateševo, Kolašin), sve naoružane jedinice koje se budu zatekle na dotičnoj prostoriji, a koje ne pripadaju regularnim italijanskim ili hrvatskim oružanim snagama, razoružati i zarobiti, odnosno uništiti. Važno je da se odmah nakon nastupanja, u toku samog napredovanja, zahvate i razbiju sve naoružane bande i četnici. Izvršenje zadataka po ovom naređenju odnosi se i na sve četnike koji su do sada bili u savezništvu sa Italijanima, odnosno koji su bili pod njihovom komandom. Njih se ima razoružati, ako se ukaže potreba, i silom.

Sa četnicima koji upotrebe oružje protiv nemačkih trupa postupati kao s neprijateljima. Inače, njih treba razoružati i otpremiti kao ratne zarobljenike. Da bi se izbegli nepoželjni prizori, četnicima koji nose italijanske uniforme, iste oduzeti prilikom razoružavanja. U prvo vreme ne dolazi u obzir predaja Italijanima oružja italijanskog porekla. Zahteve italijanskih službenih organa upućivati na diviziju.

Naročito je važno da se štab Draže Mihailovića uhvati zajedno sa pomoćnicima i oficirima za vezu i uništi.

b)    Trupa mora da postupa bezobzirno i strogo sa stanovništvom koje se pokaže neprijateljsko i da razaranjem napuštenih naseljenih mesta i postojećih skrivenih zaliha neprijatelju onemogući svaki životni opstanak.

Deo stanovništva koje je nastrojeno miroljubivo treba šte-deti i obilato angažovati u službi koja pridonosi uništenju neprijateljskih snaga. Naročito treba dobro postupati sa Muslimanima, izuzev onih koji se pokažu kao neprijatelji. Njih će biti moguće sa uspehom angažovati, uz nagradu u novcu ili u životnim namirnicama, na zadacima izviđanja i obaveštavanja.

Bandama koje bi se eventualno iznova formirale treba onemogućiti svaki životni opstanak (skrovišta, snabdevački punktovi, izvori vode, itd.)

c)  Prilikom prigovora italijanskih instanci protiv bezobzirno sprovođenog razoružavanja četnika, svi komandanti treba da se pozovu na dučeovo naređenje za razoružavanje četnika, poznato nemačkim trupama. Nesprovođenje ovog naređenja treba okarakterisati kao izdaju. Sa ovim treba odmah upoznati sve oficire.

7.) Saradnja s Italijanima ograničavaće se uglavnom na njihovu pomoć u opkoljavanju i odsecanju [neprijateljskih snaga]. Traženo je da divizija „Venecija" zatvori liniju kojom se proteže severno od Bijelog Polja. Svi delovi treba da teže da uspostave i održavaju dodir sa Italijanima. Sve mere za postizanje cilja treba na licu mesta preduzimati zajednički i sporazumno. Ipak, upoznavanje Italijana sa operativnim namerama vršiti samo u onom obimu koliko je stvarno nužno.

8.) Izviđanje:

Po postizanju prvih ciljeva, treba preduzeti pojačano izviđanje. Izviđanje mora obuhvatiti i teren koji se nalazi između puteva pošto će se neprijatelj u toku samog napredovanja nemačkih trupa pretežno povući na besputne terene. Cilj izviđanja mora da bude što brži zahvat neprijateljskog centra prikupljanja, da se dobije jasna situacija o njegovim pravcima pokreta i da se pomoću zarobljenika otkriju njegove dalje namere.

9.) Divizijske rezerve:

Sledeće jedinice će doći u odgovarajuće rejone i staviti se na raspolaganje diviziji:

— 14. 5. 111/98. brd. lov. puka ojačan jednom baterijom iz 11/79. brd. art. puka u Andrijevicu;

— Brd. inž. bat. 54 (bez 1. i 2. čete) do 15. 5. uveče u An-drijevicu. 2/ 659. inž. bat. i mot. vod 3/ Brd. inž. bat. 54 dolaze opet pod komandu Brd. inž. bat. 54;

—  Brd. lov. bat. 54 do 15. 5. uveče na prostoriju zapadno od Murina;

—  III/79. brd. art. puka do 15. 5. uveče u Andrijevicu. Komandant pozadine divizije preuzima od 15. 5. obezbeđenje puta za snabdevanje do uključno Murina. U Murino prebaciti ostatke Izv. bat. 54. Škola za obuku da se odmah prebaci u rejon Peći, odmah po pokretanju grupe za obez-beđenje (koristiti železničku prugu [Kosovska] Mitrovica

—  Priština — Peć).

10.) Raspoložive snage komandanta hrvatskog vazduhoplov-stva angažovaće se prema razvoju težišnih borbi u zoni 1. brd. div.

11.) Divizijsko komandno mesto: Andrijevica.

12.) Organizacija veze i obaveštavanja: po divizijskoj za-povesti br. 23.8

13.) Izveštaji:

Prednji odred „Daumiler" izveštava diviziju radijom svakog sata.

Svi izveštaji prema karti 1:100.000.

Grupa „Remold" izveštava o dostizanju prostorije gde će biti polazni položaji za napad.

Grupa „Zalminger" izveštava o otvaranju planinskog te-snaca k. 1600.

U pogledu vremena i sadržine izveštavanja upravljati se prema divizijskoj zapovesti br. 22.

Dostavljeno

fon Štetner

. . . [9]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 64, s. 610—13.

2 Dopisano rukom.

3 i 8 Vidi dok. br. 61.

4 Vidi dok. br. 60, objašnjenje 4.

5 Tim prilogom redakcija ne raspolaže.

6 Vidi dok. br. 60.

7 Istog dana, 1. brdska divizija je u 23,15 časa izdala zapovest br. 25 kojom je precizirala zadatke za naredni dan, i to:

„Grupa „Remold" prelazi u napad 15. 5. u 5.00 sa polaznih položaja u rejonu zapadno i severozapadno od Kisilici pravcem Sahovići i zauzima i zatvara liniju kako je naređeno. U rejonu zapadno od Bijelog: Polja potražiti vezu sa Italijanima i istu stalno održavati.

Grupa „Zalminger" nastupa 15. 5. u svitanje i istog dana stiže-u rejon Kolašina i severno [od tog rejona], gde puk treba da bude u pripravnosti da po narednom naređenju divizije 16. 5. zauzme liniju kako je naređeno. Po dostizanju dnevnog cilja, vršiti izviđanje, u prvom redu prema severu u pravcu Mojkovca i prema zapadu u dolini Platnice.

Prednji odred „Daumiler" će smeniti Grupa „Zalminger", te će odred 16. 5. stići u rejon prelaza 1600 gde se stavlja na raspolaganje diviaiji.

5.) II bataljon 98. brdskog lovačkog puka (bez 1 čete) vraća se pod komandu 98. brdskog lovačkog puka. 1 četa i dalje ostaje južno od Andri;evice na raspolaganju diviziji." (AVII, NAV-T-315, r. 64, s.. 616—7).

9 Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena jedinica i ode-ljenja kojima je ova zapovest dostavljena.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument