ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OPERATIVNOG ODELJENJA 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 12. DECEMBRA 1943. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O TOKU I REZULTATIMA OPERACIJE „CITEN" PROTIV JEDINICA NOV I POJ U DALMACIJI I JUGOZAPADNOJ BOSNI[1]

OPERACIJA „CITEN"[2]

Radiogram[3]

Strogo poverljivo

Od 12. 12. u 22,50 č

KR

Šalje: XV brd. AK

Prima: K-da 2. okl. A.

SUMARNI IZVESTAJ O OPERACIJI „CITEN"[4]

Delovi snaga grupe „Adolf"[5] i severne grupe „Paul"[6] prešli u nastupanje 4. 12, a južna grupa 5. 12. Neprijatelj je od 5. 12. izvukao svoje glavne snage iz Livna opštim pravcem prema severu. Bržim i iznenadnim prodorom snaga „Paul" preko Bosanskog Grahova 6. 12, razbijene su samo neprijateljske zaštitnice, Štab 4. operativne zone i jedan vazduhoplovni banditski štab u formiranju na prostoru Livna. Iz rejona Travnika neprijatelj je uputio 1. proletersku diviziju. Do sadejstva sa snagama „Adolf" nije došlo zbog prostorne udaljenosti, porušenih mostova, prevremenog povlačenja osnovnih snaga i otežanog održavanja veze. 105. izviđački bataljon nije uspeo da prodre svojim izviđačkim delovima preko Duvna prema severu. Divizija je sa svoja 2 bataljona angažovana na obez-beđenju Livna i puteva dotura. Severna grupa „Berger"[7] je svojim glavnim snagama, nedovoljno naoružanim, koje su prethodno napustile svoja vozila zbog nedostatka goriva i razrušenih puteva, vodila borbu sa jakim bandama istočno od Livna (najmanje 4000 ljudi, 150 puškomitraljeza, 36 mitraljeza, 22 srednja minobacača, 4 brdska topa, 4 italijanska protiv-oklopna topa) pri čemu su bande u snegom zavejanoj planini pružale žilav otpor našem napadu. Opkoljavanje neprijatelja nije uspelo zbog stanja komunikacija.

Neprijatelj: 349 izbrojanih mrtvih, 14 zarobljenih, 45 prebeglih. Stvarni gubici bili su daleko veći.

Zaplenjeno je: 204 puške, 12 puškomitraljeza. 17 mitraljeza. Sopstveni gubici: 16 mrtvih, 83 ranjena.

Odelj. Ia, br. 1037, str. pov.

„Adolf": V SS-brdski armijski korpus[8]

„Paul": 114. lovačka divizija[9]

. . . [10]

1 Snimak radiognama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 193, s. 7453855—6.

2, 8 i 9 Dopisano rukom.

3 Iz popunjenog zaglavlja radiograma objavljeni su samo najbit-niji podaci.

1 Vidi dok. br. 168.

5 Odnosi se na 5. SS-brdski armijski korpus.

6 Odnosi se na .114. lovačku diviziju.

7 Reč je o pukovskoj Borbenoj grupi „Berger", koja je 6. decembra 1943, nastupajući iz Bos. Grahova, slomila otpor dvaju bataljona 6. brigade 19. divizije NOVJ kod s. Luke i zauzela Livno (tom IV, knj. 20, dok. ba 38; tom V, knj. 22, dok. br. 33, 134 i 135).

10 Nejasan pečat.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument