ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA 5. SS-BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 13. DECEMBRA 1943. POTČINJENIM JEDI-

NiCIMA ZA ZAUZIMANJE OSTRVA MLJET, KORČULA, HVAR, BRAČ, ŠOLTA I VIS[1]

Strogo poverljivo!

KOMANDA V. SS-BRD. KORPUSA

Del. br. 207/43, str. pov.

H. Qu, 13. 12. 1943.

15 Primeraka

1. pnmerak

K-da 2. okl. A[2].

13. dec. 1943. Br. 907/43. str. pov. Ia

KORPUSNA ZAPOVEST

za zauzimanje ostrva[3]

Karta: 1 : 100.000

1.) Neprijateljska 26. div. [NOVJ] zauzela je sledeća ostrva: Mljet, Korčulu, Hvar, Brač, Šoltu i Vis. Kako se saznaje iz pouzdanih izvora, I i II jugoslovenska prekomorska brigada, koje se prebacuju iz Italije, iskrcale su se delom snaga na Korčulu odnosno na Hvar.[4] 26. div. dobila je naređenje da se sa ostrva Brača prebaci na kopno sa početkom prebacivanja 19. 12.[5] Engleski štab za vezu se verovatno nalazi na ostrvu Visu i ostrvu Lastovu.

(Detaljniji pregled stanja kod neprijatelja vidi iz priložene karte i informacije o neprijatelju).[6]

2.) 118. lov. div. u tesnom sadejstvu sa avijacijom i ratnom mornaricom čisti pomenuta ostrva.[7]

Potrebno je iznenadnim iskrcavanjem i planskim čišćenjem ostrva, sprečavajući izvlačenje neprijatelja, razbiti bande i neprijateljsko brodovlje.

Radi sprečavanja neprijateljskog pomorskog desanta na obalu, treba ojačati odbranu obale sa težištem na odseku Makarska — Omiš.

Pozadinu obalskog odseka obezbediti sa težištem u rejonu južno i istočno od Trilja i u rejonu Imotski — Studenci.

3.) Komandujući admiral Jadrana — koji sadejstvuje V korpusu — obezbeđuje pomorska transportna sredstva za desantnu operaciiu i njihovo snabdevanje i u zajednici sa borbenim delovima preuzima:

a) izvršenje desanta,

b) zaprečavanje i osiguravanje kanala između ostrva i na obali od napada neprijateljskih brodova.

c) obezbeđenje puteva dotura.

4.) Komandant avijacije Hrvatske — koji sadejstvuje snagama V korpusa — priprema planski napad na ostrva i to:

a) uništavanjem neprijateljskog brodovlja,

b) tučenjem otkrivenih neprijateljskih ciljeva na ostrvima, o kojima 118. lovačka divizija redovno podnosi izveštaje,

c) izviđačkom delatnošću,

d) slobodnim lovom na prostoriji Split — Dubrovnik po država na početku i u toku operacije za zauzimanje ostrva:

a) sopstveni desant jakim obezbeđenjem iz vazduha,

b) tučenjem otkrivenih neprijateljskih ciljeva (pre svega artiljerije i brodova),

c) organizuje lovačku zaštitu pri pojavi neprijateljskih vazduhoplovnih formacija.

5.) Raspored i vreme zauzimanja ostrva:

a) o. Korčula= „Herbstgeviter" [Herbstgewitter] II x-dan=16. 12. 1943.

b) o. Mljet = „Herbstgeviter" III x-dan=24. 12. 1943.

c) o. Hvar= „Herbstgeviter" IV x-dan= 3. 1. 1944.

d) o. Brač= „Herbstgeviter" V x-dan= 9. 1. 1944.

e) o. Šolta= „Herbstgeviter" VI

izvršiće se u isto vreme snagama XV A. K. kada se izvodi i operacija „Herbstgeviter" V.

Zauzimanje ostrva Lastova i Visa izvršiće se nakon niza operacija „Herbstgeviter", ukoliko za to budu bile dovoljne vazduhoplovne i pomorske snage.

6.) Snage za zauzimanje ostrva:

a) jedinice:

Štab 750. lov. puka 118. lov. div.,

I/750. puka,

II/750, puka,

III/750, puka,

Brd. art. divizion/668. art. puka,

1 četa/inž. bat. 118,

2 voda brd. protivavionske čete 118, delovi 2. brd. san. [itetske] čete 118,

5 tenkova 1. čete/SS-korpusnog tenkovskog bataljona 105,

2. btr. protivav. diviz. SS-divizije „Princ Eugen" (radi obezbeđenja ukrcnih luka); pored toga: Obalski lovački bataljon „Brandenburg" sa delovima opremljenim čamcima (potčinjen V korpusu),

I/738. puka 118. lov. div. (prema situaciji spreman da preuzme ulogu snaga za podršku), delovi 738. lov. puka 118. lov. div.1 hrvatska borbena grupa  ) Herbstgeviter" V

b) Ratna mornarica:

2 skele tipa „Sibel" (kasnije više),

4 čamca tipa „Ida",

4 čamca za zaštitu luka (kasnije više),

čamci Obalskog lovačkog bat. „Brandenburg",

više motornih i jurišnih čamaca,

2 torpedna čamca,

krstarica „Kotor",

1 topovnjača,

1 brod na parni pogon.

Brzi čamci su u izgledu kasnije.

c) Avijacija: (sa aerodroma Mostar)

1 eskadrila 12. grupe za blisko izviđanje 13. eskadrila 151. grupe jurišne avijacije

(eskadrila „štuka")

1 eskadrila IV podgrupe 27. lov. grupe (lovci).

7.) Izvršenje operacije zauzimanja ostrva:

„Herbstgeviter" II — Korčula

a) Zadatak: U početnoj fazi čišćenje istočnog dela ostrva,

uz obuhvatni pomorski desant sa severa i juga, do linije Račišće — Klupca (568) — zaliv Vela Luka, da bi se obezbedio slobodan prolaz kroz Pelješki kanal. Zatim, posle pregru-pisavanja snaga, planskim napadom (uz eventualni pomorski desant u pozadini) i uz podršku ratne mornarice i avijacije, zauzeti zapadni deo ostrva. Za ovo od posebne je važnosti zaorečavanje kanala severno i južno od ostrva Korčule kao i vatrena podrška sa mora od strane pomorskih jedinica.

b) Angažovanje snaga (i sprovođenje nakon dogovora sa divizijama):

Iskrcavanje izvesti:

sa I/750 puka i Obalskim lovačkim bat. „Brandenburg" sa zapadne obale Pelješca (Vela Luka) na severnu obalu Korčule sa obe strane Račišća. Čim se obrazuje mostobran od Račišća, bataljon prodire prema istoku i jugoistoku sa težištem prema Pupnatu, obezbeđujući se prema zapadu;

sa III/750. puka (bez 1 čete) iz polazne luke severno od Drače (Pelješac) i severno i zapadno od Pelješca kroz Pelješki kanal na prostoriju 3 km zapadno od mesta Korčule. Zatim" napad u istočnom i severoistoč-nom pravcu na Lumbardu radi zauzimanja istočne ivice Korčule. Obezbediti vezu sa I/750. puka prema zapadu. Sa ojačanom četom III/750. puka od Trstenika (na polu-ostrvu Pelješcu) na južnu obalu Korčule (istočni deo) u zaliv Orlanduza. Odavde napada u severozapadnom pravcu na Dubravu. Iz rejona Dubrava obezbediti ve-zusa II i I/750. puka duž komunikacija. Težište artiljerijske podrške pomorskog desanta obezbediti prvo iz rejona Kućište, Viganj (na poluostrvu Pelješac). Krstaricu „Kotor" treba angažovati za artiljerijsku podršku I/750. puka pri njegovom iskrcavanju u rejonu ulaza u Pelješki kanal (severno od Račišća).

Ukoliko neprijatelj pruži jači otpor i oteža brzo zauzimanje istočnog dela Korčule, uputiti II/750. puka sa poluostrva Pelješca u napad na Korčulu. U tom slučaju I/738. puka treba ostaviti na poluostrvu Pelješac kao rezervu.

Komandujući admiral Jadrana neposredno naređuje upotrebu pomorskih transportnih sredstava i angažovanje pomorskih borbenih jedinica.

c) Početak operacije:

x-dan = 16. 12. 1943. godine u svitanje.

„Herbstgeviter" III — Mljet

a) Zadatak:

Nakon uspešnog čišćenja Korčule i pregrupisavanja snaga, ostavljajući po jedan bataljon na Korčuli i Pelješcu kao snage za obezbeđenje, izvršiti iskrcavanje na ostrvo Mljet sa zadatkom da se razbije tamošnji crveni Mljetski odred.

b) Angažovanje snaga:

Sa 1 bat. 750. lov. puka i Obalskim lovačkim, bat. „Brandenburg" sa istočnog dela Pelješca na ssvernu obalu ostrva Mljet, uz artiljerijsku podršku od strane pomorskih snaga.

c) Početak operacije:

x-dan = 24. 12. 1943. godine planirano.

„Herbstgeviter" IV — o. Hvar a) Zadatak:

Iskrcavanje na južnu i istočnu obalu ostrva Hvar i zauzimanje ostrva.

b) Angažovanje snaga:

Sa 2 bat. 750. lov. puka sa ostrva Korčula i poluostrva

Pelješac.

Sa jednom borbenom grupom 738. lov. puka iz obalnog rejona Podača, Igrane.

Kao snage za obezbeđenje na ostrvu Korčuli i poluostrvu Pelješac ostaje 1 bat. 750. lov. puka raspoređen po uporištima.

c) Početak operacije:

x-dan = 3. 1. 1944. godine planirano.

„Herbstgeviter" V — O. Brač

a) Zadatak:

Desant na južnu, istočnu i severnu obalu ostrva Brača i zauzimanje ostrva.

b) Angažovanje snaga:

Sa 2 borbene grupe 750. lov. puka sa severnog dela ostrva Hvar,

1 bataljon 738. lov. puka iz rejona Makarske,

1 hrv[atska] borbena grupa iz rejona Omiš, ostavljajući

2 uporišta na severnom delu ostrva Hvar i 1 uporište na krajnjem istočnom delu ostrva Hvar.

c) Početak operacije:

x-dan = 9. 1. 1944. godine planirano.

8.) 118. lov. div. dostavlja Komandi V korpusa nakon prv-h iskustava na ostrvu Korčula plan o preduzimanju operacija „Herbstgeviter" III — V.

9.) Umoljava se komandujući admiral Jadrana da detalje u vezi transporta i upotrebe borbenih snaga, a u vezi izvođenja operacije, neposredno reguliše sa 118. lovačkom divizijom.

10.) Konačno naređenje o držanju odnosno izgradnji uvorišta na očišćenim ostrvima izdaće se nakon završetka „Herbstgeviter".

11.) Operacija sistema veza:

sa 118. lov. div.: žična i radio-veza;

sa 750. lovačkim pukom: zvezdasta veza.

Od armije su tražena 2 decimetar-uređaja ali do sada nisu prisDela.

12.) Komandujući admiral Jadrana i vazduhoplovni komandant Hrvatske se umoljavaju da upute oficira za vezu u Štab 118. lov. div.

13.) Način dostavljanja izveštaja:

Do početka svake operacije svi izveštaji i naređenja u vezi operacija „Herbstgeviter" treba da budu tretirani kao strogo poverljivi. Zabranjeno je korišćenje telefona. Izveštaje o taktičkoj situaciji dostavljati Komandi V korpusa, Operativnom odeljenju svaka 3 sata.

14.) Komandno mesto 118. lov. div. (istureno) za operaciju „Herbstgeviter" II predlaže se Janjina (Pelješac).

15.) Pitanje snabdevanja regulisaće se specijalnim naređenjem načelnika pozadine Komande V korpusa.

16.) Skreće se pažnja da se uočljivo obeležavaju sopstvene jedinice i brodovi (kukastim krstovima) za sopstvenu avijaciju.

Dostavljeno: (prema konceptu)

Komandujući general.

A. Fleps

SS-obergrupenfirer i general Vafen SS

1 Snimak originala (pisanog na mašini), u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453762—7. Na margini prve stranice originala rukom je dopisano nekoliko parafa, brojeva, oznaka i reči, ali nečitljivih.

2 Pečat primaoca.

3 Operativno odeljenje V SS-brdskog korpusa je već 11. decembra 1943. dostavilo Komandi 2. oklopne armije plan, po etapama, operacija „Herbstgeviter" II, III, IV, V i VI s ciljem zauzimanja ostrva Mljet, Korčula, Hvar, Brač i Šolta a, po mogućnosti, i ostrva Vis, koji su bili u rukama jedinica NOV i POJ (AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453414—5).

4 Opširnije o formiranju svih pet prekomorskih brigada NOVJ i njihovom prebacivanju iz Italije na teritoriju Jugoslavije vidi tom VIII, knj. 1, dok. br. 57, 124 i 127.

5 Reč je o prebacivanju jedne čete Petog bataljona 11. brigade 26. divizije NOVJ brodovima „Turist" i „Partizan 2" na kopno, sa zadatkom da napadne Drvenik (tom VIII, knj. 1, dok. br. 127 i 128).

6 Karte i informacije nema u prilogu ove zapovesti.

7 Snage NOVJ su nakon četiri dana borbi, 26. decembra 1943, eva-kuisale Korčulu i prebacile se na ostrva Šćedro, Hvar i Vis (tom VIII, knj. 1, dok. br. 134 i 136). Hvar su jedinice NOVJ evakuisale 29. decembra 1943. prebacivanjem na Vis (tom V, knj. 23, dok. br. 57; tom VIII, knj. 1, dok. br. 137). Zbog nepostojanja mogućnosti da se brane sva ostrva, Štab 4. pomorskog obalskog sektora nared'o je 31. decembra 1943. da se 26. divizija NOVJ koncentriše na ostrvu Vis i da organizuje upornu odbranu (tom V, knj. 23, dok. br. 57; tom VIII, knj. 1, dok. br. 141).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument