ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA NEMAČKIH TRUPA U NDH OD 6. MAJA 1943. POTČlNJENIM JEDINICAMA ZA OPERACIJU „ŠVARC" PROTIV JEDINICA GLAVNE OPERATIVNE GRUPE VRHOVNOG ŠTABA NA PROSTORU CRNE GORE, SANDŽAKA I HERCEGOVINE[1]

Strogo poverljivo

Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj

O. U., 6. 5. 1943. Ia, br. 12/43, str. pov. načelnik

Za načelnika!

Samo po oficiru T

19/43. str. pov.

A. Fleps[2]

OPERACIJSKA ZAPOVEST ZA OPERACIJU „ŠVARC" [„SCHWARZ"]

1.) Akcijom "Vajs II" ["Weiss II"][3] neprijatelj je potisnut u. jugoistočnom pravcu preko Neretve. Komunističke grupacije (oko 15.000 ljudi) nalaze se u Hercegovini i u Crnoj Gori u borbi protiv brojno nadmoćnih četničkih grupacija.[4] Situacija može svakog časa da ugrozi nemačke interese, bilo za boksitna područja zapadno od Mostara, bilo za rudarska područja u jugozapadnoj Srbiji. Za taj slučaj treba da se izvrše pripreme za operaciju "Švarc".[5]

2.) U slučaju potrebe da se interveniše nemačkim trupama, njihov je zadatak, da u sadejstvu s italijanskim okupacionim divizijama unište sve naoružane grupacije koje se nađu u rejonu, . a koje ne pripadaju regularnim nemačkim, italijanskim ili hrvatskim oružanim snagama, i da oduzmu svaku mogućnost života bandama koje bi se eventualno formirale (skrovišta, snabdevačka uporišta, vodostanice). Naročito treba Mihailovićev štab uhvatiti i uništiti ga sa svim njegovim pomagačima i oficirima za vezu.[6]

3.) Operacijama će komandovati komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj.

Raspored prema prilogu I.[7]

1. brd. div., delovi puka „Brandenburg" i delovi 104. lovačke divizije potčinjeni su za operaciju komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj. Delovi 104. divizije od X — 3 dana.

4.) Operacija se deli na 3 vremenska perioda:

A)  Stešnjavanje neprijateljskih snaga na prostor: Savnik — Piva, sektor do crnogorsko-hrvatske granice, Pljevlja — Šahovići [sada: Tomaševo] — Kolašin, istovremeno čišćenje terena koji je pri tome preden, van tog kazana,

B)  Smanjenje odstojanja grupacija, njihova pregrupacija i naknadno čišćenje.

C)  Uništenje opkoljenih neprijateljskih snaga.

5.) Predvidljivo potrebno vreme za period A 10 dana B 10 dana C nekoliko nedelja.

6.) Početak operacije (dan X)[8] biće naređen od komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj tako da zauzimanje rasporeda za borbu može biti izvršeno na dan X — 1 dana.

7.) Plan operacija za period A vidi u prilogu 2.

8.) Zadaci i vođenje borbe za operacijski period A:

a) SS-dobrovoljačka divizija „Princ Eugen" nastupa u 3 kolone prema jugoistoku i poseda sektor Pive kod Šavnika — istočno od Miloševića.[9] Pri tom je važno, da se jakim, pokretnim desnim krilom prodre preko Stolac — Bileća — Nikšić, da se sektor Pive s obe strane Šavnika rano dosegne i da se time prema jugu zatvori kazan koji treba formirati.

Desna kolona dosegnuće, kao međucilj, ponajpre drumsko raskršće Planu.

Srednja i severna kolona će, prodirući glavnim snagama južno odnosno severno od Velež-planine, najpre, kao međucilj, stići do druma Kifino Selo — Ulog, da bi zatim preko Gackog doprle do sektora Pive, koji treba zatvoriti. Kao prvo će im pripasti zadatak da potuku neprijateljske snage koje se u ovom času još nalaze oko Nevesinja. Predviđena je podrška 118. lov. divizije.

b) 118. lov. divizija s potčinjenom joj 4. hrv. lov. brigadom, nastupa u više kolona tako da, do stizanja na međucilj (drum Ulog — Kalinovik) pređeni teren bude sigurno očišćen.[10] Jednu kolonu treba staviti u pokret u dolini Neretve, a jedna da prodire na drumu Sarajevo — Kalinovik.

U prvom delu operacije, za diviziju je važno to da jakim snagama najbrže stigne do Kalinovika. Delovima treba držati Kalinovik, a jačim, po mogućstvu pokretnim snagama, zatvoriti: drum Kifino Selo — Kalinovik protiv pokušaja proboja protivnika prema jugoistoku ili u obratnom pravcu, a time istovremeno podržati SS--dobrovoljačku diviziju „Princ Eugen", koja će vero-vatno imati tešku borbu.

U sklopu daljeg pokreta iz međulinije, treba u tesnom sadejstvu sa SS-dobrovoljačkom divizijom „Princ Eugen" zadobiti i zatvoriti sektor Pive do crnogorsko-hr-vatske granice Borje — Gradac (15 km zapadno od Pljevalja).

SS-dobrovoljačka divizija „Princ Eugen" i 118. lov. divizija treba da svoja nastupanja podese jedna prema drugoj, i pobrinu se za to da, kako se predviđa, slabije neprijateljske snage, koje se nalaze u tom rejonu, budu tučene ili potisnute u jugoistočnom pravcu na Crnu Goru.

Nastupanje glavnih snaga iz međulinije 5. dana posle početka operacije (X + 4). S izviđanjem otpočeti po prispeću dovoljno jakih snaga na međucilj. Od borbene grupe koja će biti u Foči, 2. bataljon 750. puka će u momentu početka operacije biti opet potčinjen 118. lov. diviziji. 369 (hrv.) pešadijska divizija treba da upotrebi svoje delove u svojoj zoni napada (vidi tač. 8c).

c)  Pukovska grupa 369 (hrv.) peš. div. za vreme prve faze akcije čisti rejon Ustiprača — Goražde — Foča — Caj-

niče, zatim se oko Cajniča (međucilj) priprema za dalje nastupanje na Pljevlja i tamo sprečava pokušaje probijanja neprijatelja prema severu.[11] Nastupanje borbene grupe iz Cajniča biće već prema situaciji kod neprijatelja tako naređeno da bude obez-beđeno sadejstvo s levim krilom 118. lov. divizije. Za borbenu grupu 369 (hrv.) peš. div. u daljem će biti važno da što pre stigne u rejon Pljevalja i da tamo u sadejstvu sa 724. lov. pukom spreči proboj neprijateljskih snaga ka severoistoku prema Srbiji. U Višegradu treba ostaviti nemačku posadu. Treba stupiti u vezu sa severnim krilom bugarskih snaga koje vrše obezbeđenje oko Dobruna.

d)  Borbena grupa 724. lov. puka zatvara najpre sektor Bistrica — Prijepolje — Brodarevo.[12]

U kasnijem se toku predviđa, srazmerno napredovanju borbene grupe 369 (hrv.) peš. div. iz Čajniča, nastupanje na Pljevlja, u cilju preprečavanja na liniji Vlaka — Gurdić. Zatim, treba uspostaviti vezu s borbenom grupom 369 (hrv.) peš. div.

Delovima bugarske 24. divizije koji su potčinjeni diviziji[13], treba već rano pre početka, kao podrška, zatvoriti sve drumove koji vode iz Hrvatske i Crne Gore za Srbiju kao i mogućnosti prelaza na liniji Višegrad (isklj.) — Lešovići — Duga Poljana u sklopu srpsko--crnogorske granice. Desno krilo bugarskih snaga vrši obezbeđenje oko Dobruna i postaviće na drumu Do-brun — Priboj pokretne snage sa zadatkom da uhvate vezu sa snagama koje se nalaze oko Priboja.

e)   1. brd. div. nastupa na liniji Berane (sada Ivangrad) — Andrijevica u dve kolone i stiže na liniju Sahovići — Polja u dolini Tare — Lipovo (10 km severozapadno od Kolašina) i zatvara je.[14] Važno je da račvanje puta za Mateševo i parče druma puno serpentina zapadno od Andrijevice budu brzo i sigurno zauzeti i da budu držani prohodnim za diviziju. U tu svrhu treba rano pripremiti jače snage od jedinica „Brandenburg". Priprema se tesno povezivanje s delovima komandanta vazduhoplovstva u Hrvatskoj.

Zatim će grupacija „Brandenburg" dobiti zadatak[15] da brzo i iznenadno prodre sa račvanja puta za Mateševo i da onemogući glavni štab Draže Mihailovića (sada u Kolašinu ili severno odande). Posle izvršenja ovog zadatka i prispeća 1. brd. div. grupacija „Brandenburg" stiže, potčinjavajući se 1. brd. div.[iziji], u rejon oko Podgorice, na raspolaganje komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj.

9.) Izviđanje. Pre početka napada, izviđanje se sme vršiti, izuzev ako o tome ne bude nikakvih posebnih naređenja, samo u tolikom obimu da.se time ne otkriju operacijske namere u momentu otpočinjanja operacija, za izviđanje u pravcu napada i u međuprostoru treba angažovati dovoljno snažne i odgovarajuće pokretne trupe koje imaju borbenu moć.

Naročiti značaj ima izviđanje međuprostora, koje treba koristiti za često povezivanje između marševskih kolona (i divizije koja obezbeđuje bokove).

10.) Sadejstvo Italijana će komanda Grupe armija ,,E" blagovremeno da izdejstvuje od guvernera Crne Gore. Ono će se uglavnom ograničiti na ispomoć pri zatvaranju kazana, u prvom redu na jugu i istoku. U toku operacija, sve riemačke trupe treba da traže tesan kontakt sa italijan-skim trupama. Sve mere potrebne za postizanje cilja treba preduzeti na licu mesta u međusobnoj saglasnosti. 11.) Angažovanje svih raspoloživih snaga komandanta vazduhoplovstva u Hrvatskoj uslediće u najtešnjoj saradnji s operacijom jedinica Kopnene vojske. Težište će najpre da bude kod SS-dobrovoljačke divizije „Princ Eugen" i kod 1. brd. div. Glavni štab Mihailovića je najvažniji cilj. O traženju podrške od divizije i saradnji vidi prilog 3. 12.) Veze svih vrsta. Načelnik veza pri komandantu nemačkih trupa u Hrvatskoj će u saglasnosti sa načelnikom veza za Srbiju obezbediti:

a) Žičane veze za pripremu za početak operacije: od komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj do SS-dobrovoljačke divizije „Princ Eugen", 118. lov. div., borbene grupe 389 (hrv.) peš. div., ojačane grupe 724. puka, 1. brd. div. i komandanta vazduhoplovstva Hrvatske. U toku akcije žičana veza može da bude naknadno sprovedena samo tamo gde budu nađeni poštanski stubovi koje se može opraviti s malo sredstava, b) Radio-veza: od komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj do SS-dobrovoljačke divizije „Prin Eugen", 118. lov. div., borbene grupe 369 (hrv.) peš. div., ojačane grupe 724. puka i 1. brd. div.

Posebnu naredbu za veze svih vrsta vidi prilog 4. 13.) Trupe treba da prema stanovništvu koje bi se pokazalo neprijateljskim postupaju bezobzirno i s brutalnom čvrstinom i da neprijatelju oduzmu svaku mogućnost života razaranjem napuštenih mesta i pohranjivanjem postojećih zaliha. Važne vodostanice, koje s obzirom na sopstvene potrebe i potrebe prijateljskog stanovništva ne budu razorene, moraju da budu pod kontrolom.

Miroljubive delove stanovništva treba poštedeti i u najširem obimu upregnuti u službu za uništavanje neprijateljskih snaga. Muslimane treba naročito dobro tretirati, ukoliko se ne bi pokazali neprijateljskima. Biće ih moguće korisno upotrebiti, uz nagradu u novcu ili u životnim namirnicama, za usluge vodiča i informatora.

14.) Komuniste i četnike treba, ukoliko nisu uništeni u borbi, tretirati kao uhapšenike (ne kao ratne zarobljenike); ako budu upotrebljeni u pozadinskom području za radnu službu, potrebna je dovoljna stražarska kontrola. Četnike koji se sigurno nisu borili protiv nemačkog Vermahta treba također razoružati, ali ih tretirati kao ratne zarobljenike.

U slučaju prigovora italijanskih instanci protiv razoružanja četnika, koje treba bezobzirno izvršiti, svi nemački komandanti treba da se pozovu na poznato naređenje dučea za razoružanje četnika. Neizvršenje tog dučeovog naređenja treba označiti kao izdaju. S time treba upoznati sve oficire na X — 1. dan.

15.) Tajnost. Nameru izvršenja ove operacije i detalje treba držati u strogoj tajnosti. Znanje o tome treba unutar divizijskih štabova ograničiti na jedan, po mogućnosti, uski krug osoba. Ispod divizije smeju da budu upućeni za sada samo komandanti pukova i komandanti samostalnih bataljona i njihovi ađutanti u potrebnom obimu.

Dalje davanje u pismenom obliku ove zapovesti dozvoljeno je samo u izvodu.

Osobe, koje su van nemačkog Vermahta, pa i pripadnici savezničkih vojski, ne smeju o tome da budu informisani, pa ni u formi nagoveštavanja.

16.) Izveštavanje. O toku operacije treba izveštavati prema karti razmere 1 : 100.000. Angažovane grupe će podnositi:

a)  kratke izveštaje do 07.00 časova

b)  glavni izveštaj do 11.00 časova.

Izveštaje treba tako odaslati da budu u korpusu bezuslov-no u naznačena vremena. Važne događaje treba povrh toga odmah javljati.

17.) Komandno mesto korpusa od dana X — 1 Sarajevo.

Priloga: 4                                       

Podela: . . .[16]                     

Liters

Strogo poverljivo

Prilog 3

uz akt komandanta nemačkih trupa u.

Hrvatskoj Ia, br. 12/43 str. pov.

od 6. 5. 43

Posebne odredbe za angažovanje vazduhoplovstva

1.) Komandant vazduhoplovstva Hrvatske je u operaciji

„Svare" upućen na saradnju s komandantom nemačkih trupa u Hrvatskoj.

2.) Zahtevi za podršku vazduhoplovstva treba da budu upućeni Komandi korpusa. Težišne divizije će već prema situaciji biti posebnim naređenjem upućene na neposrednu saradnju s delovima vazduhoplovstva.

3.) SS-dobrovoljačkoj diviziji „Princ Eugen" i 1. brd. div. biće blagovremeno pridat po 1 vazduhoplovni oficir za vezu.

4.) Predviđena je dodela po 1 radio-odeljenja C i F SS-dobrovoljačkoj diviziji „Princ Eugen", 1. brdskoj div. i 118. lov. diviziji.

5.) Naročito se upućuje na uvažavanje H. Dv.[17] 89/1, odeljak B, naročito odsek I i III i vojnu tablicu signala (H. DV. 425) odsek 6. (instrukcije Vazduhoplovstva 119).

6.) Žuta platna označavaju uvek prednju liniju.

7.) Bela platna i dimni znaci narandžaste boje, zajedno ili pojedinačno, znače sopstvene trupe ili „tu smo mi".

8.) Ako jedinica Kopnene vojske oslobodi neki cilj za bom-bardovanje, mora da se istakne znak ,,W". Ako neko zatraženo bombardovanije ne treba više da usledi, mora da se istakne znak strele u pravcu zatraženog cilja. Ako su utvrđena vremena po časovniku, mora se tačno njih i pridržavati.

9.) Znakovi raspoznavanja treba da se dadu sve do četa da ih ponesu sa sobom. Artiljerijsko gađanje s osmatranjem iz vazduha vrši se u skladu s instrukcijama br. 27, izdanje aprila 1942.

10.) Pre zahtevanja vazduhoplovne podrške divizije će odgovorno ispitati da li je zadatak kopnene jedinice moguće izvršiti bez podrške vazduhoplovstva. Svako ušteđeno vaz-duhoplovno angažovanje kasnije opet dobro dolazi kopnenoj jedinici, jer postoji mogućnost da se u stvarno teškim situacijama ušteđeno gorivo i municija za bacanje upotrebi za masirano angažovanje vazduhoplovstva na važnom mestu.

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 250, s. 274—283. Na margini prve stranice originala rukom je dopisano nekoliko nečitljivih reci.

2 Dopisano rukom.

3 Vidi dok. br. 13, 35, 36, 37 i 38; tom IV, knj. 13, dok. br. 149—279.

4 Glavnu operat'vnu grupu VS sačinjavale su: 1. proleterska divizija, sastava tri brigade: 1. proleterska, 3. krajiška i 3. proleterska (sandžačka); 2. proleterska divizija, sastava tri brigade: 4. proleterska (crnogorska), 7. krajiška i 2. dalmatinska; 3. udarna divizija, sastava tri brigade: 5. crnogorska, 1. dalmatinska i 10. hercegovačka; 7. banijska divizija, sastava tri brigade: 7, 8. i 16. banijska. U Glavnoj operativnoj grupi bile su još i sledeće brigade: 3. dalmatinska, 6. istočnobosanska i Majevička brigada. Procenjuje se da je jač'na ovih operativnih jedinica NOVJ bila oko 16.000 boraca (Zbornik radova „Neretva—Sutjeska 1943", Trgo Fabijan, n.č., str. 57—58).

5  Vidi dok. br. 42 i 73. S obzirom da se nije ostvarila zamisao da se partizanske snage unište u dolini Neretve operacijom „Vajs I i II", preduzeta je operacija „Švarc" (u nas poznata kao 5. ofanziva ili bitka na Sutjesci) s ciliem da se unište NOVJ i rukovodstvo NOP-a sa Titom na čelu, a neke formacije Draže Mihailovića razoružaju u početku operacije, što je imalo samo sporedni značaj. U stvari, prihvaćen je stav italijanske Vrhovne komande da razoružanje četnika Draže Mihailovića može biti zadatak samo jednog kasnijeg trenutka (Zbornik radova „Neretva—Sutjeska 1943", Trgo Fabijan, n.č., str. 52—54).

6 Vidi dok. br. 42, objašnjenje 3.

7 U ovom prilogu je prikazan grafički pregled jedinica Vermahta za operaciju „Svare" pod komandom Rudolfa Litersa.

8 Ova operacija je počela 15. maja 1943. godine.

9 Vidi dok. br. 76 i 89,

10 Vidi dok. br. 75, 76, 79, 90, 92 i 93.

11 Vidi dok. br. 85 i 91.

12 Vidi dok. br. 78, 83 i 87.

13 Vidi dok. br. 42, 44, 60, 69 i 87.

14 Vidi dok. br. 61, 64 i 70.

15 Vidi dok. br. 61 i 63.

16 Zbog ograničenog prostora izostavljena su imena jedinica, ko-mandanata i odeljenja kojima je ova zapovest dostavljena.

17 Heeresdienstvorschrift (vojno pravilo)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument