ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 1. BRDSKE DIVIZIJE OD 9. MAJA 1943. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA PRIKUPLJANJE I ZAUZIMANJE POLAZNOG POLOŽAJA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ NA PROSTORIJI ANDRIJEVICA — BERANE[1]

Div. kom. mesto, 9. 5. 1943. 19.00 časova

1. brdska divizija .

Ia, br. 563/43 pov.

Budi pažljiv prilikom razgovora preko telefona i radija, neprijatelj prisluškuje!

DIVIZIJSKA ZAPOVEST

za prikupljanje divizije i zauzimanje polaznih položaja za napad na prostoriji Andrijevica — Berane.[2] (br. 23)[3]

1.) Glavnina divizije se prikuplja na prostoriji Berane— Andrijevica.

2.) Prikupljaju se:

a)  Grupa „Remold" sa svim svojim delovima (uključujući i 111/99) do 13.5. uveče na prostoriji Berane — Bioča (10 km severno od Berana).

Grupa „Zalminger" (uključujući i 111/98. brd. pp) do13.5. uveče na prostoriji Andrijevica — Velika (isklju-čno).

Brd. inž. bat. 54 (bez 2. čete i inž. mot. voda) do 14. 5. uveče u Velikoj.

111/79. brd. art. puka (bez 9. baterije) do 14.5. uveče u Andrijevici.

Brd. lov. bat. 54 do 15. 5. uveče u Peći.

II/4. puka „Brandenburg" do 12. 5. uveče (sa delovima koji se mogu angažovati) u Andrijevici.

b)  Komandant pozadine divizije (pukovnik Zomer [Som-mer] prebacuje grupu za obezbeđenje do 15. 5. uveče na prostoriju Peć i od 16. 5. preuzima obezbeđenje puta za dotur [Kosovska] Mitrovica, Peć, tesnac 1800.

(Pozadinsko komandno mesto divizije: Peć.) Škola za obuku za sada i dalje ostaje u Mitrovici.

3.) Prednji odred „Daumiler" [Daumiller] ostaje i dalje u Andrijevici. Po pristizanju 1 bat. 98. brd. lov. puka, prednji odred sa glavninom svojih snaga obezbeđuje tesnac 1600 (8 km zapadno od Andrijevice) i odbija svaki napad neprijatelja na ovaj tesnac.

4.) Po pristizanju u rejone prikupljanja, stupa na snagu sle-deća raspodela trupa:

Grupa „Remold"

Komandant: — potpukovnik Remold Trupe           — 99. brd. lov. puk;

1/79. brd. art. puka;

2 /brd. inž. bat. 54, mot. vod 3/ brd.

inž. bat. 54;

delovi Brd. bat. za vezu 54

Grupa „Zalminger"

Komandant: — potpukovnik Zalminger Trupe            — 98. brd. lov. puk,

II/79. brd. art. puka,

1/brd. inž. bat. 54;

delovi Brd. bat. za vezu 54

Prednji odred „Daumiler"

Komandant: — kapetan Daumiler Trupe           — Štab i vod veze 54. AA;

Izviđačka četa (motociklista) 54. AA; Teška četa 54. AA; 2 (mot.) 659. inž. bat.; Štab i 2 čete U/4. „Brandenburg" (mot.) Grupa „Remold" formira pomoćne prednje odrede.

5.) Grupa „Zalminger" će najkasnije do 13.5. uveče prebaciti u Berane I/79. brd. art. puka.

Grupa „Zalminger" će do 14.5. prebaciti u rejon prikupljanja II/79. art. puka.

Kapetan Daumiler (komandant prednjeg odreda) prebacuje na kamionima Grupe „Zalminger" do 13. 5. uveče 1/brd. inž. bat. 54 u Murino.

6.) Linija razgraničenja u pogledu obezbeđenja između Grupe „Remold" i Grupe „Zalminger":

Buče (3 km jugo — jugozapadno od Berana) — dolina Bistrice — Lubnice — Mojkovac (uključno za 98. brdski lovački puk) — dolina Tare (uključno za 98. brdski lovački puk).

7.) Izviđanje do linije: Goduša (15 km severoistočno od Berana) — okuka Lima kod Zatona (18 km severozapadno od Berana) — Lubnice — Mateševo.

Izviđanje treba da se proteže, osim upotpunjavanja i proširivanje slike o neprijatelju, još i na prikupljanje podataka o putevima, kao i o mostovima i tesnacima. U slučaju potrebe, blagovremeno zauzimanje ovih mostova i te-snaca treba pripremiti i precizirati preko divizijske zapovesti.

8.) Sa Italijanima treba u rejonu polaznih položaja tražiti što bolje veze i održavati tesan dodir. Eventualno iskrsle teškoće u pogledu smeštaja, obezbeđenja, izviđanja, organizacije veza, treba prijateljski regulisati u neposrednom zajedničkom radu. Grupa „Remold" poslaće u diviziju „Venecija" oficira za vezu.

Za sada se neće zarobljavati niti razoružavati četničke jedinice, no treba izviđati njihove položaje i rejone i pripremiti kasnije efikasno zarobljavanje i razoružavanje. Sa ovakvom orijentacijom upoznati samo komandante pukova i samostalnih bataljona. I unutar samih štabova ograničiti ovu informaciju na najuži krug.

Prilikom neprijateljskog držanja četnika ili nekih drugih oružanih bandi treba intervenisati sa svom oštrinom. U ovom slučaju, bande koje daju otpor treba uništiti, odnosno zarobiti i razoružati.

9.) Divizijsko komandno mesto do 12. 5. u Zvečanu (Mitrovi-ca), od 13. 5. predviđa se da bude u Andrijevici.

Potreban prostor za komandno mesto u Andrijevici trupe koje se tamo nalaze treba da oslobode. 10.) Organizacija veza: Prema divizijskoj zapovesti br. 22, osim toga još i telegrafska veza sa komandantom pozadine divizije.

fon Štetner[4]

Dostavljeno:

U konceptu

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 64, s. 687—9.

2Sada: Ivangrad.

3 Vidi dok. br. 64, 65, 67, 68 i 70.

4 Valter (Walter Stetner von Grabenhofen)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument