ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


TELEGRAM VRHOVNE KOMANDE VERMAHTA OD 24. SEPTEMBRA 1943. KOMANDI 1. SS-OKLOPNE ARMIJE DA SE U SKLADU SA HITLEROVIM NAREĐENJEM UGUŠI NOP U ISTRI1

Strogo poverljivo!

Komanda 1. SS-oklopne armije

Ic/AO

H. Qu., 24. 9. 43.

Br. 4/43. str. pov. Sch.

Predmet: firerova naredba.

6 primeraka

4. primerak

. . . [2]

Ia KTB

Sledeća depeša OKW na znanje:

Firer je još jednom naredio da se slovenački komunistički ustanički pokret u Istri uguši sa bezobzirnom surovošću i da se iskorene ustanici.[3] Ko se sa oružjem u ruci nama suprotstavi, smesta ga streljati, svejedno da li se radi o Slovencima, bivšim italijanskim vojnicima ili o ustanicima drugih narodnosti. Angažovanje i masiranje snaga mora biti takvo da se sa sigurnošću postigne veliki uspeh i da tako većina jedinica postane slobodna zadruge zadatke. Slovenački narod nakon akcije ne sme za nas predstavljati više nikakvu opasnost.

F.d.R.

. . . [4]

SS-unteršturmfirer

Dodatak Komande armije

Tačka la specijalne naredbe Ic, br. 884/43. str. pov. od 23. 9. 43. prilog 1 za Ia/ stavlja se ovim van snage.[5]

Za Komandu armije načelnik štaba

LA.

. . . [6]

SS-hauptšturmfirer

1 Snimak prepisa telegrama (pisanog na mašini) u AVI I, NAV-T-354, r. 608, s. 1007.

2 Nečitljiv pečat primaoca.

3 Nakon velikog priliva boraca, u Istri je 24. septembra 1943, po* naređenju GS NOV i PO Hrvatske, formirana 1. istarska brigada „Vladimir Gortan", a u zapadnom delu Istre, 25. septembra, 2. istarska brigada i izabran privremeni Pokrajinski NO odbor za Istru (AVII, a. NOP, reg. br. 1/7, 6/3, k. 1321, reg. br. 1/7, 6/3 i 27/2, k. 105-B, reg. br. 35/2, k. 104-A, reg. br. 38/2, k. 106; Oslobodilački rat naroda Jugoslavije,, knj. 1, str. 539).

4 i 6 Potpisi nečitki.

5 Tačka la ove naredbe glasi: „Zarobljene pripadnike banditskih formacija slovenačke, srpske i hrvatske narodnosti, bez obzira bili oni u uniformi ili civilu, treba tretirati kao ratne zarobljenike. Isto tako treba postupiti sa pripadnicima bivše italijanske armije, izuzev sa oficirima, koje treba odmah streljati (AVII, NAV-T-354, r. 606, s. 977).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument