ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


RADIOGRAM KOMANDUJUCEG ADMIRALA JADRANA OD 28. SEPTEMBRA 1943. GODINE 2. OKLOPNOJ ARMIJI O RE-DOSLEDU ZAUZIMANJA OSTRVA U JADRANSKOM MORU[1]

RADIOGRAM 156/901[2]

Strogo poverljivo

od: Grupe armija ,,F"

za: K-du 2. okl. armije

Poslato: 28. 9. 48 u 06,40 č

Primljeno: 28. 9. 43 u 13,40 č

SSD

2/2. okl. puka za vezu

Obavestiti: KOMANDANTA JUGOISTOKA (GRUPU ARMIJA ,,F")

preko mornaričkog oficira za vezu

GRUPU „JUG" POMORSKU KOMANDU ZA DALMACIJU

Predmet: dalmatinska ostrva

Veza ranija: telefonski razgovor Cezar[3] [Casar] Kuneld[4] sa Cezar admiral Jadrana na dan 26. 9. 43. god.

Redosled hitnosti zauzimanja.[5]

1.) Ostrva Uljan i Pašman

Obrazloženje: Otvaranje pomorskog transportnog puta kod Zadra koga štite ostrva.

2.) Poluostrvo Pelješac, ostrvo Korčula, uz istovremeno dejstvo protiv ostrva Mljeta.

Obrazloženje: otvaranje pomorskog saobraćajnog pravca između ostrva koja štite ovu komunikaciju od Gravosa do Metkovića.

3.) Ostrva Šolta, Brač, zaključno sa Hvarom. Obrazloženje: da bi se oslobodio put za brodski saobraćaj unutar južne grupe dalmatinskih ostrva prema severu. 4.) Ostrva Lastovo, Sušac, V i s.

Obrazloženje: otklanjanje mogućih osmatračkih tačaka i uporišta za male neprijateljske jedinice.

5.) Ostala severnodalmatinska ostrva. Obrazloženje: isto kao i pod tačkom 4.)

Upotrebu ratnih brodova Konrad Martha nije moguće obezbe-diti. Odgovarajuća desantna vozila neće stajati na raspolaganju ili će biti obezbeđena samo u manjoj meri.

Predlog: Improvizovati ukrcavanje na raspoložive male i najmanje brodiće, koji se nalaze u zoni pomorske komande. Dotur tim snagama organizovati na odgovarajući način.

Komandujući admiral Jadrana,

Oper.odelj.

135/43. str. pov.

F. d.R

. . . [6]

1 Snimak radiognama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453669—70.

2 Iz zaglavlja radiograma objavljeni su samo najhitniji podaci, a ispušteno je i nekoliko rukom nejasno napisanih parafa i reči.

3 Nedešifrovana reč.

4 Iznad ove reci rukom je napisano: Pz AOK-2 (K-da 2. oki. A).

5 Vidi dok. br. 155, 157 i 176.

6 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument