ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST SS-DIVIZIJE „PRINC EUGEN" OD 16. MARTA 1943. POTČINJENIM PUKOVIMA ZA POSEDANJE I ODBRANU PODRUČJA BOKSITNIH RUDNIKA KOD MOSTARA[1]

O.U. 16. 3. 1943.

NA-76/43. pov. Prilog 43b

Poverljivo

Prema divizijskoj zapovesti br.26/43. od 22. 3, ova zapovest oglašena za „otvorenu".

 Pahler

SS-potpor. i ađutant[2]

SS-dobrovoljačka divizija

„Princ Eugen

Ia, Tgb. br. 168/43 pov.

DIVIZIJSKA ZAPOVEST

za posedanje i odbranu rudarskog područja zapadno od Mostara

Karta 1 : 100.000

1.) Divizija treba da zaštiti rudarsko područje boksita zapadno od Mostara od unutrašnjih i spoljnih napada i da garantuje neometano iskorišćenje ove oblasti.[3]

2.) Divizijski prostor deli se na dva odseka, i to: Linija razgraničenja: istočna i južna ivica Mostarskog blata do Biogradci, onda ka zapadu na vis Dubovača, potom pravo ka severozapadu do pola puta od deonice druma Posušje — Gorica, dalje dolinom Ričine, onda ka severozapadu do visa Mošnjača.

3.) Grupisanje:

Borbeni odsek[4] Sever: SS-pukovnik H e d r i h, sa:

1 vodom protivavionskih oruđa

3  kolone tovarnih grla grupiše se na sledeći način:

I bataljon:

na prostoru Britvica, obezbeđuje tamošnje jame boksita, koristeći se već izrađenim utvrđenjima od strane itaiijanskih trupa, koje dopunjava prema potrebi, imajući naročito u vidu pravac prodora sa severa.

Izviđanje obaviti što dalje napred, sve do grebena Čabulje planine i u šumski predeo južno od Ugrovače, do zaključno puta Posušje — Liše. Ssverozapadna linija ograničenja za izviđanje: nizija Okrugljača (južni deo istočno od Posušja), vis Ošljar, nizija Sutina (južni deo). Jugoistočna linija ograničenja: put koji od Liše vodi ka jugozapadu i dubinska klisurasta linija koja izbija ka severoistoku.

II  bataljon:

obezbeđuje rudarska područja Knežpolje, Uzarići, iskorišća-vajući italijanska utvrđenja, uz potrebnu dopunu, imajući naročito u vidu pravce uticaja sa severa i severoistoka, kao i sa šumskog predela južno od Mostarskog blata.

Izviđanje u pravcu Čabulje planine i šumskog predela istočno od Goranci, kao i šumskog predela južno od Mostarskog Blata.

Borbeno komandno mesto puka sa štabnim jedinicama i pionirskom četom: Lise, s tim da zajedno sa divizijskim štabnim jedinicama preduzima potrebne mere za obezbe-đenje ovog snabdevačkog čvora.

III  bataljon:

u Posušju, izgrađujući ovaj komunikacioni čvor za upornu odbranu, čvrsto zadržavajući u ruci dominirajuće visove sa severne i severoistočne strane. Oslanjajući se na Posušje, bezuslovno se mora obezbediti sigurnost komunikacija dotura između Tomislavgrada[5] i Lise, a isto tako i između Imotskog i Lise. Obezbeđenje ogarantovati patroli-ranjem i pridavanjem pratećeg ljudstva snabdevačkim kolonama.

Za ovu svrhu staviće štab puka bataljonu na raspolaganje nekoliko teretnih automobila iz sastava lake pešadijske kolone.

Izviđanje obavljati prema severu do nizinske linije Roško Polje i u južnom delu Duvaniskog Polja, potom u severo-istočnom pravcu do nizije Rakitno.

Od tri raspoložive kolone tovarnih grla, jednu ostaviti u Rastovači (istočno od Posušja), a dve grupisati u severoza-padnom delu Mostarskog Blata, gde ima vode i uslova za ispašu. Ove kolone upotrebiti za pribavljanje u brdskim predelima još postojeće zrnaste stočne hrane, a prema uput-stvima komandanta odseka i nadležnog odeljenja divizijskog štaba.

Borbeni odsek[6] Jug:

SS-potpukovnik Šmithuber, sa:

2.  SS-brdskim lovačkim pukom 1 baterijom brdskih topova

3.  divizionom SS-brd. art. puka 1 inžinjerijskom četom

1 vodom protivavionskih oruđa 3 kolone tovarnih grla

grupiše se na sledeći način:

Štab puka, III. bataljon, štabne jedinice i vod protivav. oruđa u Ljubuškom i njegovoj okolini.

Inž. četa, 2 kolone tovarnih grla i baterija brdskih topova: u Vitini i Proboju.

Jedna četa III bataljona u s. Lipnom ako dopuštaju uslo-vi snabdevanja vodom.

Obezbeđenje prostora do pola puta Ljubuški — Čitluk, odnosno Ljubuški — Čapljina, Ljubuški — Mostar, Ljubuški — Imotski.

Izviđanje šumskog područja sevemo od Ljubuškog sve do granice odseka.

Četa koja je ostala u Livnu mora da zadrži u svojim rukama ovaj važan saobraćajni čvor i da obavlja izviđanje puteva koji prilaze sa zapada i severozapada, sve do puta Vitina — Gruda.

II bataljon:

obezbeđuje rudarsko područje oko Čitluka, komore u prostoru Blizanci, koje su tamo smeštene da bi mogle lako da obavljaju pojenje konja i tovarnih grla u Neretvi kod že-lezničke stanice Žitomislić. Pre svega obezbeđuje u odnosu na unutrašnju sabotažu, a potom i u pravcu šumskog područja severoistočno od Čitluka. Održava red i disciplinu u ovoj rudarskoj oblasti i obezbeđuje komunikacije snab-devanja prema Ljubuškom i Mostaru.

Pitanju pribavljanja vode mora se u ovom žednom prostoru pokloniti naročita pažnja i puk mora u slučaju teškoća da ispomogna buradima za vodu.

III divizion SS-brdskog artiljerijskog puka:

nalaziće se u Bobanovoj Dragi, odakle će obezbeđivati se-verni pretprostor i pravac prema s. Drinovci, gde se nalazi dobrovoljačka četa italijanske divizije. Pored toga se stara da linija dotura između Grude i Imotskog ostane slobodna.

Konjički eskadron u Gorici:

obezbeđuje liniju snabdevanja prema Posušju i Imotskom,, izviđa u pretprostoru Imotskog Polja i održava vezu sa dobrovoljačkom četom u s. Drinovci.

I bataljon i 1 kolona tovamih grla: Imotski.

Obezbsđuje ovaj saobraćajni i privredni centar od neprijateljskih poduhvata. Održava slobodne puteve dotura prema Posušju i Bobanovoj Dragi, a izviđanje obavlja u se-vernom i severozapadnom pravcu, sve do nizinske linije Roško Polje, vis Zavelim, Rošnjača i mesto Studenci.

Borbena grupa „Štratman", sa 1 vodom protivavionskih oruđa, udarnom četom 1. i 2. puka, obezbeđuje saobraćajni čvor Tomislavgrad i odatle put dotura do Šujice i dalje ka jugu do s. Petrovići. Održava vezu sa garnizonom Livno-(ustaški bataljon).

Štab puka i štabna baterija brdskog artiljerijskog puka: kod III diviziona ovog puka u s. Bobanova Draga.

Divizijska rezerva:

oklopna četa

vod protivavionskih oruđa

lovačka četa divizijskog štaba,

štab i ostatak inžinjerijskog bataljona,

izviđačka četa 1. lovačkog brdskog puka, nalaziće se u mestu Liše, gde zajedno sa 1. brdskim lovačkim pukom obezbeđuje ovaj garnizon. Izviđa u neposrednoj okolini, održavajući vezu sa I i II bataljonom 1. brdskog lovačkog puka.

Divizijske službe:

štab službe dotura,

neborački bataljon sa ogrankom vojne pošte,

radionička četa,                                                            ,

veterinarski park,

vod ratnih izveštača,

propagandni vod, u mestu Lise.

Divizijska bolnica: Široki Brijeg. Komandno mesto divizije: Lise (fabrika duvana).

4.) Obezbeđenje garnizona trebalo bi izvršiti po istim načelima po kojima se upravljalo u jugozapadnoj Srbiji, s tim da se pojedine oslone tačke ne izgrađuju kao karaule-brvnare, već u vidu kamenih karaula, slično onima već podignutim od Italijana, što se može uraditi lako i uspešno.

Smeštaj u postojećim kasarnama i kantonmanima, a gde se pokaže potrebno i u logorima pod šatorima.

Dalje obezbeđenje provesti živim krstarenjem u navedenim prostorima, patroliranjem, povremenim isticanjem predstra-ža na istaknutim zemljišnim tačkama, pre svega — međutim — ispitivanjem stanovništva i poverenika obaveštajne službe.

5.) U slučaju pojave neke neprijateljske bande na području odseka pojedinih borbenih grupa, ovakve bande treba juriti i uništiti prema metodama primenjenim u jugozapadnoj Srbiji.

U slučaju napada jačih snaga, mora se dati otpor u posed-nutim položajima i sačekati dok ne pristignu pojačanja.

Pojedini bataljoni, naročito oni u Imotskom i Posušju, kao

i južnom odseku Borbene grupe „Šmithuber", moraju uvek biti u pripravnosti da glavninom svojih snaga budu upo-trebljeni za ovaj napad (ostavljajući posadu za obezbeđenje).

6.) Komandanti pododseka moraju da obave iscrpno izviđanje putne mreže, pošto su posebno u rudarskom području izgrađeni novi putevi, a poneke brdske staze osposobljene su za prolaz kara i drugih lakih vozila. Rezultati ovih izviđanja moraju se što pre, preko borbene grupe, dostaviti štabu divizije, operativnom odeljenju.

7.) Snabdevanje se obezbeđuje staranjem divizijskog štaba, a prema posebnim uputstvima.

8.) Veze:

Žičane i bežične veze, a pored toga i kuriri na lakim i teškim motociklima.

Konjički eskadron dostavlja pismene izveštaje putem bata-ljona u Imotskom; telefonska veza neposredno.

9.) Izveštaje o situaciji dostavljati svakodnevno tačno do 18,00 č i ne srne se čekati na požurivanje.

Komandant divizije

A. Fleps

SS-grupenfirer i general-potpukovnik Vafen SS

Dostavljeno:

. . . 7

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-354, r. 145, s. 3786379—83.

2Dopisano rukom.

3Vidi dok. br. 34. Opširnije o posedanju boksitnog područja oko Mostara vidi tom IV, knj. 11, dok. br. 234, 238, 242 i 258.

4i 6U originalu piše: Gefechtsabschnitt.

5Sada: Duvno.

7Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena potčinjenih jedinica i odeljenja kojima je ova zapovest dostavljena.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument