ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PETNAESTODNEVNI IZVEŠTAJ KOMANDUJUĆEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 19. MARTA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O VOJNO-POLITIČKOJ I PRIVREDNOJ SITUACIJI U SRBIJI[1]

Prilog 50[2]

KOMANDUJUCI GENERAL I KOMANDANT U SRBIJI

H. Qu. 19. 3. 43.

Odelj. Ia, br. 920/43. pov.

Poverljivo

K. T. B.[3]

Predmet: Izveštaj o situaciji za vreme od 1—15. 3. 1943.

Prilozi — 3 — (samo k-tu Jugoistoka)

KOMANDANTU JUGOISTOKA (KOMANDI GRUPE ARMIJA ,,E")

I. POLITIČKA SITUACIJA

Pod utiskom nemačkih uspeha na istoku, opala je nervoza kod srpske vlade i uznemirenost u lojalnom delu srpskog naroda.

II. SITUACIJA KOD NEPRIJATELJA

Aktivna neprijateljska delatnost traje u dosadašnjem obimu. U njoj i ovom prilikom komunističke bande imaju većeg udela. Banditska aktivnost upravljena je, kao i ranije, protiv mesne srpske uprave.[4] Ova je naročito tamo gde je Državna straža, radi lakšeg nadzora nad njom, prikupljena, pa su ta mesta izložena samovolji relativno malog broja manjih terorističkih grupa oba smera.

Nastojanje DM-a da pridobije legalne srpske jedinice koje nose oružje, bilo putem terora ili putem ponuda, traje i dalje. Pri tome privlačna snaga DM pokreta, koji se sada bori protiv komunista u Hercegovini, nije za potcenjivanje u odnosu na nacionalne elemente Srbije. Tako su morala i oba poslednja još postojeća četnička bataljona potpukovnika Matica i Maša-na Đurovića biti rasformirana[5] da bi se sprečilo njihovo sadejstvo sa bataljonima DM u Hercegovini i Crnoj Gori. Zbog nedostataka snaga, razoružanje široko razasutih bataljona uspelo je samo u neznatnoj meri. Od oko 900 ljudi, moglo je biti prikupljeno delomično posle borbe samo 110 ljudi i 221 puška, kao i 2 mitraljeza.

Uzgredni pokušaji od strane komunista da se približe DM-grupama imali su samo mesno značenje. Do saradnje obeju grupa, čemu teže u Londonu i Moskvi, u Srbiji još nije došlo.

U najnovijim propagandnim smernicama DM-a se tvrdi da srpski komunisti nemaju ničeg zajedničkog sa današnjom Rusijom, koja se bori za nacionalnu i panslavističku ideju. DM, s jedne strane, pokušava time da prema savezničkim naredbodavcima opravda borbu protiv komunista na Balkanu, a s druge strane da spreči da komunistima na Balkanu idu u korist pojačane simpatije za borbu Sovjeta, kao rusku nacionalnu borbu, i onih krugova na Balkanu koji su do sada bili neprijateljski raspoloženi prema boljševizmu.

Sažeto rečeno, može se proceniti da je situacija u tom pogledu takva da ne postoji ozbiljna opasnost za Srbiju ako se nastave borbe između komunista i DM, tim više što su poslednje borbe u Hrvatskoj dokazale da borbenu vrednost kompletnih odreda DM ne bi trebalo suviše visoko ceniti.

Neprijateljsko iskrcavanje u Dalmaciji sigurno će u Srbiji izazvati opšti ustanak uz učešće obeju neprijateljskih grupa. Međutim, pitanje je da li će u Srbiji doći do opšteg ustanka naroda ako DM bude u Hrvatskoj prisiljen na odlučujuću borbu za svoj pokret. U svakom slučaju treba računati sa jakim pojačanjem terorističkih i sabotažnih dela u Srbiji i istovremeno sa jakim opterećenjem slabih posadnih snaga.

III. TAKTIČKA SITUACIJA I NAMERE

U celini nepromenjene.

Ofanzivnu borbu protiv bandi nemačke trupe su morale da ograniče na patrolna i izviđačka dejstva iz garnizona.

Delatnosti 1. kralj. bug. okup. korpusa štetile su pripreme za smenjivanje. Jer poduhvati izvedeni bez sopstvenih gubitaka mogu se prosuditi samo kao delimični uspesi.

Srpski dobrovoljački korpus je sa tri bataljona prvi put angažovan u jednom samostalnom poduhvatu u području Po-žarevac — Petrovac — Kučevo, ali nije uspeo da prisili na borbu pokretne grupe, koje su izmicale po naređenju DM. U razbijanju neprijateljske agenturne mreže i propagandnoj delatnosti u korist Nedićeve vlade, dobrovoljci su imali dobrih uspeha. Do sada 3 neprijatelja mrtva, 5 ranjenih, a zarobljeno 20 dražinovaca, 100 komunista i bandita.

Prikupljanje pripadnika Državne straže u srezu Požarevac u 2 čete, a sada i u srezovima Jagodina, Kruševac, Kraljevo i Kragujevac smanjilo je broj dezertiran ja i razoružanja, a neposredna zaštita mesnih uprava je ipak još više oslabila. Naređeno je da se dezerteri iz redova SDS upute u specijalni logor.6 Držanje u borbi je i dalje bilo različito: pod nemačkim komandovanjem i protiv komunista mogu se upotrebiti, a ako su prepušteni sami sebi i u borbi protiv DM nepouzdani su.

U Beogradu i severozapadnoj Srbiji vlada mir. Hapšenjem majora Todorovića zadat je DM-organizaciji u Beogradu ponovo jedan težak udarac. Naprotiv, mir u severozapadnoj Srbiji ne bi smeo da zavarava da DM-organizacija u ovom području nije zabeležila dalji uspon.

U jugozapadnoj Srbiji, rasformiranjem Matićevih i Đuro-vićevih bataljona, došlo je do ponovnih nemira. Mora se računati da će najveći deo odbeglih četnika pristupiti pokretnim DM-grupama, koje su tamo aktivne. Dalje žarište nemira je muslimansko pitanje. Napad DM-četnika na Muslimane u Crnoj Gori, Italijani posmatraju s „puškom k nozi".

Prema saopštenju Komando Supremo, Italijani su ponovno odložili posedanje nove demarkacione linije.

U jugoistočnoj Srbiji traje komunistička banditska delat-nost nesmanjenom jačinom. Za vreme dok je u kruševačkom srezu postalo nešto mirnije, komunisti u leskovačkom srezu ne samo što su izvršili uspešan prepad na jedan rudnik olova, već su naneli i znatne gubitke dvema bugarskim četama angažova-nim za njihovo gonjenje.

U istočnoj i severoistočnoj Srbiji ostaju DM i komunističke bande i nadalje aktivne. Među DM-bandama, usled nastupanja Srpskog dobrovoljačkog korpusa, zbog glasina o smenjivanju DM-a, kao i zbog teškoća u ishrani, primećuje se izvesna nervoza i delimično zamor od borbe.

U centralnoj Srbiji ležalo je i u ovom periodu težište komunističke banditske aktivnosti. Potvrdilo se da su srpski dobrovoljci ubili komunističkog banditskog vođu Labuda.[7] Veće policijske akcije izvođene su u području Lazarevca, Aranđe-lovca, Mladenovca.

Poduhvat izvršen 18. 3. protiv DM-ovog područnog komandanta Srbije, Trifunovića,[8] severno od Trstenika, uz učešće nemačkih trupa i policije, kao i bugarskih snaga, nije doveo do očekivanog uspeha. Zaključni sud nije još moguć.

Namere:

Nastavljanje borbe protiv bandi, naročito u centralnoj Srbiji. Sprovođenje rekvizicije kukuruza nasilnim sredstvima.

IV. VAZDUŠNA SITUACIJA

Neprijateljska vazdušna delatnost je bila neznatna. U noći 3/4. 3. bacani su leci u srpsko-albanskom graničnom području istočno od Kos. Mitrovice.

V. SAOBRAĆAJNA SITUACIJA

Glavna pruga Beograd — Niš bila je usled sabotaže i nezgoda ukupno 16 časova van upotrebe. Saobraćaj se mogao zaobilaznim putem održavati. Saobraćaj na uskotračnim prugama Mladenovac — Lajkovac i Lajkovac — Čačak bio je u višeča-sovnom prekidu zbog razaranja železničkih postrojenja. Napadi na prevoženi materijal, zbog ponovno pooštrenih pretnji odmazdom, nisu se ponovili. Saobraćaj Dunavom odvija se uglavnom nesmetano.

VI. SITUACIJA U POGLEDU SNABDEVANJA I DOTURA

Uglavnom obezbeđena. Dotur iz domovine usporen je zbog prekida transporta za 14 dana. Poslednjih nedelja mesno stanovništvo sabotira isporuku tražene stoke za klanje, pa je potrebno da se angažuju nasilna vojna i policijska sredstva.

VII.  PRIVREDNA SITUACIJA[9]

Snabdevanje velikih pogona ljudskom i stočnom hranom je obezbeđeno. Zbog neznatnog pristizanja kukuruza moralo je plansko snabdevanje srpskog stanovništva, izuzev gradova Beograda i Niša, biti obustavljeno. Pošto je dosadašnji ishod rekviriranja kukuruza pokrio samo 8% predviđene količine, ubuduće rekviriranje će vršiti specijalna odeljenja trupe, policija i Državna straža, po naređenju feld i krajskomandantura. Naređeno je oduzimanje sakrivenog kukuruza, kažnjavanje batinama i odvođenje na prinudni rad za seljake, a kolektivne kazne za opštine koje ne udovolje svojim obavezama isporuke. Odeljenja za rekviziciju kukuruza već su napadnuta i pretrpe-la su gubitke.

Potreba za radnom snagom pokriva se, uz sve povoljniji odziv, regrutovanjem za obavezni rad. Za rudnik Bor je u protekloj nedelji upućeno iz Beograda oko 1.500 pripadnika godišta 1917. i 21. Usled poboljšanih radnih uslova, u rudničkim pogonima kojima upravljaju Nemci primetno opada odvratnost prema radu u ovim pogonima, koju širi neprijateljska propaganda.

U prometu novčanica i u cenama nema izmena. Srpski ministar finansija raspisao je 4 1/2% zajam od 1 milijarde dinara sa 30-togodišnjim rokom vraćanja, koga su najvećim delom preuzele banke.

VIII.  ZDRAVSTVENO STANJE

Dobro.

IX.   SITUACIJA U POGLEDU KONJA

Zatraženo je da se dodele konji potrebni zbog preformi-ranja 704. pešadijske divizije.[10] Nastavljaju se kupovine u Hrvatskoj i Banatu.

X.  SITUACIJA U POGLEDU POPUNE

Radi osposobljavanja 704. pešadijske divizije biće još u toku meseca dovedeno 4.700 ljudi za popunu. Landesšicen-bataljoni imaju za sada približnu formacijsku jačinu. Personalni razmeštaj godišta 1908. i mlađih je završen, a pripreme za personalni razmeštaj godišta 1906. i 1907. su započele.

3

2

2

17

76

13*)

23

24

112

1

2

Za Ruski zaštitni korpus prispelo je 297 ruskih ratnih zarobljenika.

Pot. Bader

F. D. R.

. . .[11]

poručnik

Dostavljeno:

K-tu Jugoistoka (4 X)

Komandantu nem. trupa u Hrvatskoj

Ia, O. Qu, Ic i KTB.

Gubici za vreme od 26. 2. — 15. 3. 43.

mrtvih: ranjenih: nestalih:

Nemci

Bugari

Srbi

Rusi (Ruski zašt. korpus)

44           104           127

U periodu za koji se izveštava, dezertiralo je iz srpskih legalnih bataljona 68 ljudi, najvećim delom s oružjem. Jedan od njih se dobrovoljno vratio, a tri su uhvaćena.

33 nestala pripadnika Srpske državne straže vratila su se bez oružja.

*) 10 nestalih Bugara vratilo se bez oružja.

Neprijatelj

mrtvih: ranjenih: zarobljenih ili uhapšenih:

Neprijatelj                 212           30                         972

Od 26. 2. — 15. 3. 1943. u Beogradu 290 hapšenja.

Plen:

320 pušaka                        1 šapirograf

9079 municijskih metaka    19710 dinara (banknote)

13 ručnih bombi                  2 laka mitraljeza

7 pištolja                            3 teška

29,5 kg baruta                   3 sablje

250 m štapina                   16 ekrazit-patrona

2 pisaće mašine                  1 šmajser

1 rotacioni aparat  za         3 kazana za kuvanje

umnožavanje                      500 kg životnih namirnica

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 249, s. 98—104.

2i3Dopisano rukom.

4Odnosi se na kolaboracionističku upravu Milana Neđića.

5Vidi dok. br. 32.

6U originalu piše: „Anhaltelager".

7Odnosi se na Milorada Labudovića Labuda, poginuo februara 1943. kao komandant 1. šumadijskog NOP odreda u borbama sa četničkim 1. ravnogorskim korpusom.

8Ilija

9Vidi prilog I uz ovu knjigu.

10Reč je o preformiranju ove divizije u 104. lovačku diviziju.

11Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument