ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 118. LOVAČKE DIVIZIJE OD 7. JUNA 1943. POTCINJENIM KOMANDANTIMA DA U REJONU

TJENTIŠTA POHAPSE SVE STANOVNIKE SPOSOBNE ZA VOJSKU OD 15 DO 45 GODINA[1]

Koncept[2]

118. LOVAČKA DIVIZIJA KOMANDANT

Div. kom. mesto, 7. 6. 43.

Hitno![3]

Predm.: Kontrola[4] stanovništva sposobnog za vojsku i kontraobaveštajnu službu

Komandantima

Grupe „Gertler",

750. lovačkog puka i 4. hrvatske lovačke brigade

Lično![5]

 

Da bi se na svaki način sprečilo da se iz obruča izvuku partizani, itd., naređujem:

Od 10. 6. 43. u 6 časova, specijalna poterna odeljenja treba iznenada da pohapse sve stanovnike sposobne za vojsku (sve zdrave muškarce od 15 do 45 godina starosti) južno od linije Vrbnica — Beleni — Klinci — Rijeka (mesta uključno) i da ih najpre prikupe kod štaba puka odnosno grupe i brigade.

O broju uhapšenih hitno izvestiti Diviziju.

Posle toga treba uhapšene detaljno saslušati (utvrditi lične podatke, mesto stanovanja, zanimanje, dosadašnju delatnost, itd.) i   one za koje se može sigurno utvrditi da nisu nikada imali nikakve veze sa partizanima itd. otpustiti po naređenju komandanta puka itd. da se vrate u svoja sela. Tom prilikom im treba izdati jednostavnu potvrdu.

Sve ostale treba, uz odgovarajuću stražu, prebaciti u Foču, gde će ih Ib Divizije smestiti u logor koji treba organizovati. Tu će biti snabdeveni, a Ic Divizije će ih dalje ispitivati i kontrolisati.

Treba paziti da se ta akcija brižljivo primeni i iznenadno sprovede.

Treba pretražiti i žene, da se ne bi među njima našao preobučeni muškarac. Ne sme biti nikakvih prestupa i zlostavljanja![6]

J. Kibler[7]

general-major

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, Frajburg 4, s. 202.

2, 3 i 5 Dopisano rukom.

4 U originalu precrtana reč Erjassung i dopisana iznad nje Kontrolle.

6 Ova rečenica je dopisana rukom.

7 Jozef (Joseph Kiibler)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument