ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 369. PEŠADIJSKE DIVIZIJE OD 7. JUNA 1943. POTCINJENIM JEDINICAMA ZA NAPAD U REJONU JELECA I VRBNIČE[1]

Poverljivo

369 (hrv.) peš. div.

Odelj. Ia.br.9

Div. kom. mesto, 7. 6. 1943.

DIVIZIJSKA ZAPOVEST BR. 47

1.) Neprijatelj se ispred Borbene grupe „Fišer" [„Fischer"] u rejonu zapadno od Pljevalja povukao prema jugu preko Tare. Neprijatelj je napao 118. div. jačim snagama na Tjen-tištu (20 km južno-jugozapadno od Foče).[2] Međuprostor između Tjentišta i Graba nije mogao biti zatvoren snagama 118. div.

2.) Borbena grupa „Fišer" izvučena je sa sektora Ceotina i nalazi se na maršu preko Goražda i Foče u pravcu Jeieča. da bi potom, verovatno, prešla preko zone dejstva 118. lovačke divizije u napad prema jugoistoku.

Borbena grupa „Vertmiler" [Wörtmuller] (369. art. div., III/370. gren. puka, 369. protivoklopni divizion, 8/369. art. div. i 2 voda 12. tenk. čete za specijalnu namenu) je na dan 7. 6. iz rejona Jeleča prešla u napad u pravcu Vrbniče, da bi uništila partizane koji se nalaze u tom rejonu.[3] I/370. puka je i dalje potčinjen 118. lov. div.

3.) Kraljevski bugarski 63. pešadijski puk stavljen je 6. 6. 43. pod komandu komandanta nemačkih trupa u Srbiji sa zadatkom da i dalje obezbeđuje komunikaciju i železničku prugu Višegrad — Priboj.[]4

3. četa 202. tenkovskog bataljona stavljena je 6. 6. 1943. pod komandu Borbene grupe „Ludviger". 2 voda 12. tenk. čete za specijalnu namenu potčinjena su od 5. 6. 1943. godine 369. div.

4.) Izveštavanje o vežbama u gađanju

Svaku vežbu u gađanju treba 6 dana ranije prijaviti diviziji da bi o tome mogla biti obaveštena vazduhoplovna komanda za Jugoistok, odnosno da bi sa tim bile upoznate vazduho-plovne uprave.

Svaka komanda koja organizuje gađanje, snosi punu odgovornost za eventualno ugrožavanje aviona koji preleću dotičnu teritoriju, ukoliko divizija do sada nije dala odobrenje za održavanje gađanja.

U tim slučajevima prilikom preletanja aviona treba obustaviti vatru.

5.) Komandna nadležnost na trupnom poligonu [Slav.] Brod

a) Komandant trupnog poligona je najstariji oficir u garnizonu. Samo je on ovlašćen da izdaje odgovarajuća naređenja u pogledu smeštaja, vežbališta, stražarske službe i ostalih opštih pitanja garnizona.

b) Za obuku svake trupe odgovoran je trupni komandant U pogledu trupne potčinjenosti nema nikakvih izmena.

c) U slučaju opasnosti i elementarnih nepogoda, kada se

zbog hitnosti ne može tražiti prethodna dozvola divizije, komandant poligona ima pravo upotrebiti jedinice koje se nalaze na poligonu ili njihove delove. O tome odmah treba poslati izveštaj preko komandanture nadležnoj diviziji (Ia) i komandantu (Ia). Ovo ovlašćenje treba koristiti samo u izuzetnim situacijama, da se ne bi ometala normalna obuka. Partizani još uvek ugrožavaju poligon. Neophodne akcije čišćenja komandant poligona ugovara sa starešinama jedinica koje vrše vežbanja na poligonu. Komandanti jedinica treba da dobiju odgovarajuće naređenje od svojih divizija, da takve akcije iskoriste u nastavne svrhe i da udovolje traženjima komandanta poligona, d) Svim jedinicama treba dostaviti odgovarajuća naređenja.

6.) Pregled sedmičnih izveštaja je pokazao da je, i kod jedinica koje ne učestvuju u borbi, borbeni deo pozadine glomazan. Komandanti treba da izdaju odgovarajuća naređenja stare-šinama osnovnih jedinica da borbeni deo pozadine ne ojačavaju preko formacijski utvrđene jačine.

. . . [5]

Spisak adresata prema D

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 2154, s. 1489—90.

2 Reč je o borbama 1. i 2. proleterske divizije od 5. do 9. juna 1943. za proboj iz doline Sutjeske između Suhe i Tjentišta na Zelen-goru. Vidi dok. br. 81, 84 i 92.

3 Vidi dok. br. 91.

4 O dejstvima ovog bugarskog puka u bici na Sutjesci protiv jedinica NOVJ, vidi dok. br. 83 i 87.

5 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument