ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 1. BRDSKE DIVIZIJE OD 5. JUNA 1943. POTČINJENIM GRUPAMA DA U SADEJSTVU S ITALIJANSKOM DIVIZIJOM „FERARA" I BORBENOM GRUPOM „LUDVIGER" OKRUŽE I UNIŠTE JEDINICE NOVJ NA DURMITORU[1]

    Div. kom. mesto. 5. 6. 1943.

11.15 sati

KTB[2]

1. brdska divizija

Oprez pri telefonskim razgovorima, neprijatelj prisluškuje!

DIVIZIJSKA ZAPOVEST ZA NAPAD NA PLANINU DURMITOR

(Br. 34)[3]

1.) Neprijatelj

se bori sa glavninom na prostoriji između Pive—Drine— Sutjeske gde nastoji da se iz okruženja probije prema zapadu. Sa delom snaga nalazi se još i na južnim i istočnim prilazima Durmitor-planine i nastoji da nam spreči prilaz u istu planinu. Prema podacima iz izveštaja od 4. 6, neprijatelj zatvara zemljište sa obe strane Žabljaka kao i prilaze dolinama Grabovice i Komarnice.[4]

2.) 1. brd. div.

ima zadatak da sa linije Pešeljevica (isklj.) — centar Šavnika nadire prema istočnom i južnom delu Durmitor--planine, i u vezi sa Grupom „Ludviger" desno, ital. div. „Ferara" [Ferrara] levo, neprijatelja na Durmitor-planini okruži i uništi.[5]

3.) 1. brd. div. će, u tom cilju,

sa unutrašnjim krilima Grupe „Zalminger" i Grupe ,,Re-mold", 6. VI u 07.00 časova, preći u napad i zauzeti kao prvi cilj liniju: vis 1680 (t. 571) — Sedlo (t. 952).

4.) Napadaju:

Desno Grupa „Zalminger" sa:

II i III/98. brd. lov. puka,

1/79. brd. art. puka, Levo Grupa „Remold" sa:

I, II, III/99. brd. lov. puka,

II/79. brd. art. puka,

2/54. brd. inž. bat.

5.) Zadaci:

Grupa „Zalminger" napada sa težištem na levom krilu i zauzima liniju vis 1587 — vis 1680. Desno krilo održava vezu sa bugarskim 61. peš. pukom, i izbija u toku nastupanja suseda do podnožja Durmitor-planine. Grupa „Remold" napada sa jako otkrivenim levim bokom, a sa težištem na desnom krilu, i zauzima najpre Sedlo (obel. [ežena] t. 952). Obezbedenje puta Šavnik — G. Bukovica mora biti bezuslovno zajemčeno. Grupa „Remold", po zauzimanju naređene linije, biće spremna da sa delovima napadne na vis 2066 i ovde zatvori dolinu Komarnice.

Sa levim krilom vezati neprijatelja i u slučaju njegova povlačenja, u vezi sa levim susedom, čistiti zemljište i goniti ga do linije vis 2226 (obel. t. 952) — 2027 (obel. t. 947).

6.) Linije razgraničenja za rukovođenje borbom i izviđanje:

Između Grupe „Ludviger" i Grupe „Zalminger": vis 1785 (obel. t. 581) — vis 1570 (obel. t. 559) — vis 1529 —  vis 1543 (obel. t. 893) — vis 2103 (obel. t. 890) — (svi visovi zaključno „Zalminger").

Između Grupe „Zalminger" i Grupe „Remold":

obel. t. 601 („Remold") — t. 1373 (obel. t. 596 — „Remold") —  t. 1488 („Zalminger") — vis 1680 (obel. t. 571 — „Zalminger") — vis 2477 (obel. t. 922 — „Zalminger") — vis 2284 (obel. t. 888 — „Remold");

Između Grupe „Remold" i ital. div. „Ferara": Centar Savnika — vis 1244 (obel. t. 621 — Italijani) — obel. t. 976 („Remold") — vis 1721 (Italijani) — vis 1786 (obel. t. 946 — Italijani) — tačka 1766 (obel. t. 914, „Remold").

7.) Artiljerija:

Potčinjavaju se:

1/79. brd art. puka — Grupi „Remold",

II/79. brd. art. puka — Grupi „Zalminger".

Upućuje se na sadejstvo: III/79. brd. art. puka sa Grupom „Remold". Zadatak: III/79. brd. art. puka postaviće se na položaj u rejonu severno od Šavnika sa zadatkom da potpomaže napad Grupe „Remold" na levom odseku, pre svega u i sa obe strane doline Komarnice, i da može sprečiti bočno vatreno dejstvo protivu Grupe „Remold", sa odseka ita-lijanske divizije „Ferara". Osim toga, divizion potpomaže u saradnji sa komandantom artiljerije ital. div. „Ferara" napad te divizije preko odseka Komarnice.

Artilj.[erija] div. „Ferara" postaviće na položaj 1 laku bateriju u rejonu Pošćenje (istočno od obel. t. 622), 1 laku bateriju i 1 bateriju 15 cm u rejonu južno od obel. t. 643.

8.) Izviđanje:

Do linije obel. t. 890 — obel. t. 922 — obel. t. 916.

Treba utvrditi:

Gde se nalazi neprijatelj, broj i vrstu njegovog teškog oružja. U vezi sa time, treba izvideti puteve i mogućnosti snabdevanja za dalji napad.

Osim toga, major Ajsgruber pripremiće jedan izviđački poduhvat na najviši vrh Durmitor-planine — Bobotov kuk.

Učesnici:

Po 1 četa, jačine 150 ljudi, iz 98. i 99. brd. lov. puka,

1 vod, jačine 50 ljudi, iz 79. brd. art. puka,

1 vod, jačine 30 ljudi, iz 54. brd. lov. bat.

1 vod, jačine 30 ljudi, iz 54. brd. inž. bat.

Delovi 54. brd. bat. za vezu, po naređenju majora Ajs-

grubera, u sporazumu sa kapetanom Lindingerom.

Pripreme za poduhvat moraju 6. VI biti završene. Vreme polaska odrediću ja.

9.) Brd. inž, bat. 54 (bez 1. i 2. čete).

dolazi u rejon južno od Šavnika.

Zadatak: opravka i održavanje puta Nikšić—Šavnik—G.

Bukovica. Pojačanje mostova.

10.) Divizijske rezerve:

Na raspolaganje divizije stižu po mogućstvu što pre:

Izv. bat. 54, po predaji dosadašnjeg zadatka Brd. lov. bat. . 54, 7. 6. u rejon oko G. Bukovice. Tamo izvideti mogućnosti pomeranja na odsek „Zalminger" i na severno krilo. Brd. lov. bat. 54 do 6. 6. na prostoriju oko Šavnika.

Zadatak: Osiguranje prevoja koji se nalazi južno i odmah do Šavnika. Pripremiti odbranu Šavnika od neprijateljskog napada sa severnog i severozapadnog pravca. Izvideti mogućnosti pomeranja na prostoriju Grupe „Zalminger".

3. (Fla.)/Brd. tenk. lov. diviziona 44 ostaje za sada u

Nikšiću.

11.) Divizijsko komandno mesto: od 5. 6. G. Bukovica

12.) Veza:

Brd. bat. za vezu 54 postavlja i održava:

Telefonsku vezu do: Grupe „Zalminger", Grupe „Remold", Izv. bat. 54, Brd. lov. bat. 54, Pozadinskog odeljenja.

Radio-vezu do:

Grupe „Zalminger",

Grupe „Remold",

Pozadinskog odeljenja.

Telegrafsku vezu do:

Pozadinskog odeljenja.

fon Štetner

Dostavljeno: u konceptu

U tajnosti držati odredbe po sadržaju i dostaviti

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 64. s. 1087—9.

2 Dopisano rukom.

3 Već 6. juna 1943. u 23,00 časa, komandant 1. brdske divizije izdao je zapovest br. 35 za napad na Žabljak i južni deo planine Durmitor (AVII, NAV-T-315, r. 64, s. 1069—71).

4 U Mratinju, 3. juna 1943, održano je savetovanje Vrhovnog štaba. Odlučeno je da se obrazuju dve grupe radi probijanja iz okruženja. Prvu grupu su sačinjavale 1. i 2. proleterska divizija (deset brigada). Prva proleterska divizija trebalo je da se probije iz doline Sutjeske (Košur — Vrbnica), preko komunikacije Foča — Kalinovik i dalje na sever preko Jahorine, u istočnu Bosnu, a 2. proleterska divizija, preko Sutjeske, Zelengore, Treskavice, u srednju Bosnu. Treća i 7. divizija sačinjavale su drugu grupu (šest brigada), koja se nalazila istočno od Pive, a trebalo je da se preko Tare probije u Sandžak ili, zavisno od situacije, preko Sinjajevine ili Golije na istok, odnosno jug. Centralna bolnica je bila s drugom grupom (Zbornik radova „Neretva — Sutjeska", Fabijan Trgo, n. č., str. 70; tom IV, knj. 13, dok. br. 170, 171, 179, 185, 187, 188, 194, 204, 211, 218, 224, 253, 258—279.

5 Vidi dok. br. 81


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument