ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST BORBENE GRUPE „LUDVIGER" OD 1. JUNA 1943. POTICINJENIM JEDINICAMA ZA SUŽAVANJE OBRUČA U REJONU BITINE — ŽABLJAK — ŠAVNIK[1]

KTB/170[2]

Poverljivo!

Borbena grupa „Ludviger" Ia/Op. Br. B. br. 33/43. pov.

Komandno mesto

borbene grupe, 1. 6. 1943— 16.00 časova —

ZAPOVEST BORBENE GRUPE BR. 2

1.) Neprijatelj je u zoni napada borbene grupe pružao od 27. 5. samo na pojedinim mestima slab otpor i povukao se na zapad preko odseka Tara. Na visovima zapadno od Tare, u rejonu Budečevica i južno, otkrivena je 30. 6. neprijateljska grupa sa više puškomitraljeza i mitraljeza i nekoliko minobacača, koja se 31. 5. takođe povukla u opštem pravcu zapad—severozapad. U toku 1. 6. uspeo je 724. lov. puk da obrazuje mostobran južno od Đurđevića Tare, ne naišavši na otpor neprijatelja.

Treba računati s time da će se protivnik u zoni napada borbene grupe i dalje povlačiti na zapad.

2.) Koncentričnim nastupanjem Borbene grupe „Ludviger" i 1. brd. divizije u opštem severozapadnom pravcu do iinije Bitine — k. 1570 (7 km jugoist. od Žabljaka) — Šavnik sužava se obruč okruženja.[3]

3.) Borbena grupa „Ludviger" treba da nastupa 3. 6. u 07,00 časova sredinom i levim krilom u zapadnom pravcu i zauzme i drži liniju k. 1553 (2 km zapadno od Bitina) — k. 1246 — k. 1440 — k. 1401 (Aluga) — k. 1322 — k. 1595 — k. 1570 (7 km jugoist. od Žabljaka).

Cilj napada za 3. 6:

linija k. 1553 — k. 1440 — k. 1401 — Krš — Podgaj — k. 1615 — k. 1686 — Studenci. Levo nastupa 1. brd. divizija desnim krilom do linije k. 1423 (7 km južno--jugoistočno od Žabljaka) — pravac puta za Savnik.

4.) Granice:

Desno prema ital. div. „Taurinenze": kao do sada.

Levo prema 1. brd. div.: Studenci — k. 1717 — k.1735 — k. 1362 — Pasji Nugao — most 2 km zapadno od k. 1570 — Žabljak (kote i mesta uključno za Borbenu grupu „Ludviger").

Linija razgraničenja između 724. lov. puka i bugar. 61. pp: južni rub Podgaja — južni rub Krša — k. 1431 — južni rub Njegovuđe — k. 1511 (2 km severozapadno od Njegovuđe — k. 1455 (Medinovača). Kote i mesta za 724. lov. puk.

5.) Borbeni zadaci[4]

a) Ojačani 724. lov. puk (724. lov. puk bez II bataljona,

1 (brd.) baterija 654. art. puka) proširiće do 3. 6. uveče zauzeti mostobran do linije k. 1440 — k. 1401 — Krš — zapadni rub Podgaja i očistiće teren. 8/724. lov. puka treba 5. 6. izvući i dovesti II bataljon u rejon severno od Đurđevića Tare.

b)  Bugar. 61. pp nastupaće 3. 6. u 07,00 časova preko Tare na zapad i zauzeti liniju južni rub Podgaj — k. 1615 — k. 1686 — Studenci. Vezu sa 1. brd. divizijom treba obezbediti preko K-de za obezbeđenje spoja, koja do daljeg ostaje potčinjena puku.

Predviđeni mostić preko Tare kod k. 650 treba tako izgraditi da tovarna grla i zaprežna vozila mogu da prelaze preko njega. Teška vozila treba naknadno dovući preko pomoćnog mosta južno od Đurđevića Tare na zapadnu obalu Tare.

Jedan vod 1/104. inž. bataljona ostaje u prvo vreme potčinjen puku.

6.) Artiljerija

K-t II/654. art. puka prikupiće prema posebnom naređenju divizijon (bez 1. brd. baterije 654. art. puka) do 4. 6. u rejonu južno od Đurđevićkog ponora i izviđati za kasnije korišćenje vatreni položaj za 6/654. art. puka u rejonu Aluga — Njegovuđa — k. 1407.

1. brd. baterija 654. art. puka ostaje potčinjena 724. lov. puku.

7.) Inžinjerija

1/104. inž. bataljona, koji je od 3. 6. neposredno potčinjen borbenoj grupi, počeće odmah posle izviđanja ili sa popravljanjem razorenog mosta na Tari ili sa izgradnjom pomoćnog mosta nosivosti do 8 t.

Dok ne bude gotova popravka odnosno izgradnja, treba obezbediti prelazak preko Tare skelama odnosno izgradnjom pomoćnog mostića.

1 vod inž. čete ostaje do daljeg potčinjen 61. pp.

8.) Rezerve

II/724. lov. puka će, prema posebnom naređenju, dostići do 5. 6. rejon severno od Đurđevića Tare da bi se stavio na raspolaganje borbenoj grupi.

Uz neposrednu saglasnost k-ta 724. lov. puka, u taj rejon treba 5. 6. dovući 8. četu.

9.) Veze

Komandir mešovitog voda veze obezbediće: a) telefonsku vezu sa

k-tom nem. trupa u Hrvatskoj, ital. divizijom, „Taurinenze", 1. brd. divizijom, 724. lov. pukom, bugar. 61. pp.

b) Radio-vezu

kao pod a).

c) Svim jedinicama je najstrože zabranjeno da se uključuju u stalne linije (poštanske), jer one stoje na raspolaganju isključivo operativnim štabovima komandi.

10.) Komandno mesto borbene grupe: Sahovići.[5]

Od 5. 6. verovatno Đurđevića Tara.

fon Ludviger[6]

Dostavljeno:

. . . [7]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1244, s. 339—41.

2 Dopisano rukom.

3 Vidi dok. br. 77, 78 i 81.

4 Reć je o napadu ove nemačke borbene grupe, u sadejstvu sa ne-mačkom 1. brd. div. i delovima italijanskih divizija „Ferara" i „Venecija", na jedinice Glavne operativne grupe VŠ u donjim tokovima r. Tare i r. Pive.

5 Sada: Tomaševo.

6 Hartvig (Hartwig von Ludwiger)

7Zbog ograničenog prostora, izostavljena su imena jedinica i ode-ljenja kojima je ova zapovest dostavljena.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument