ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ NEMAČKOG POSLANIKA U NDH ZIGFRIDA KAŠEA OD 11. JANUARA 1943. MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA RAJHA O USTAŠKO-ITALIJANSKIM ODNOSIMA I ČETNIČKO-ITALIJANSKOJ SARADNJI U LICI, DALMACIJI I HERCEGOVINI1

P o v e r 1 j i v o

Nemačko poslanstvo

Pol. 2 br. 3-It-13/43

                        Radni primerak

Predmet: Italija — Hrvatska

Zagreb, 11. januara 1943.

4 dupla primerka 

MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA

Berlin

Ministar spoljnih poslova Lorković[2] i hrvatski poslanik u Rimu dr Perić,[3] koji su danas bili kod mene u gostima, ispričali su mi u razgovoru sledeće:

General Roata, koji je u zadnja 3 dana bio ovde radi vođenja razgovora vojne prirode sa komandantom nemačkih trupa u Hrvatskoj, vodio je 10. 1. duži razgovor sa poglavnikom i Lorkovićem. U vezi razgovora koje je vodio sa komandantom nemačkih trupa u Hrvatskoj on se izjasnio da se radilo o uop-štenom pretresanju bez utvrđivanja tačnih operacion.h planova. Kada bi se planirane operacije vodile u 3. ili 2. zoni, on bi, samo se po sebi razume, učestvovao. Zbog toga će on privremeno da odustane od daljnjih mera evakuacije. Tada je Roata pokrenuo pitanje da li bi se hrvatske trupe u 2. zoni mogle uvrstiti u formacijski sastav italljanske vojske. U tom slučaju snabde-vanje bi preuzela italijanska vojska. Poglavnik je ovo odbio. Ovde je Lorković prlmetio da takva ponuda predstavlja sasvim nešto drugo od onog što je hrvatska legija u nemačkoj vojsci, koja ne samo da je bila snabdevana od strane nemačke vojske, već su je oni formirali, naoružali i opremili. Po pitanju četnika, Roata se izjasnio da on momentalno ima 19.000 četnika u svojoj armiji. Njih 8.000 se nalazi u jugoistočnoj Hercegovini, 5.000 domaćih, a daljnjih 3.000 iz Hercegovine u rejonu oko Knina i Drniša, dok se 3.000 domaćih četnika nalaze južno od Vrho-vina u Lici. On im je, osim tekućeg snabdevanja, dao ukupno 7.000 pušaka. Ovde je Perić primetio da mu je Roata pre 10 dana rekao da je do sada ovim četnicima bilo dato 1.500 pušaka. Konstatujem da je taj isti broj Roata bio saopštio našem generalu. Lorković je primetio da je Roata njemu pre nekoliko sedmica dao broj od 2.500 pušaka. To dakle znači da je posled-njih sedmica 4.500 do 5.500 pušaka liferovano četnicima od strane Roate. To je dakle urađeno posle razgovora poglavnika sa Hitlerom i posle preduzetih koraka protiv četnika kod italijanske Vrhovne komande. Dalje je Roata u razgovoru saopštio kako on mora u većim operacijama koje su u toku u se~ verozapadnoj Hercegovini, dakle u rejonu Livna, da angažuje četnike. Poglavnik je rekao da on za to nikada neće dati svoj pristanak. Lorković je objasnio da će hrvatska vlada štaviše, protiv istupa Roate u vezi sa četnicima, preko Perića uložiti Dučeu službeni protest, a iz istih razloga i odgovarajući memorandum. U vezi sa razgovorom između Cana i Perića u Rimu, o čemu je već telegrafski izvešteno, kojom prilikom se Ćano iziasnio protiv četnika, a Perić zahtevao da se preko nemačkog Vermahta podigne protest kod Komando Supremo, hrvatska vlada će odmah potom, verovatno preko Budaka,[4] taj memorandum dostaviti i nama. Roata je još u pomenutom razgovoru rekao za Lorkovića kako on zna da mu Lorković pravi spletke sa skrivenim ciljevima i podmeće mu kako on, Roata, vara Hrvatsku. On, Roata, nema uopšte takve namere i prijateljski je naklonjen kako prema poglavniku, tako i prema Hrvatskoj.

Perić, koji je pre kratkog vremena razgovarao u Rimu sa jednim članom komiteta crnogorske vlade — Radovićem,[5] napomenuo je da mu je ovaj u razgovoru rekao kako je imao razgovor sa Mihailovićem. U Crnoj Gori se nalaze, povezani sa tamošnjom italijanskom armijom, 15.000 crnogorskih četnika i 6000 crnogorskih žandarma. Oni su svi u vezi sa Mihailovićem. Radović je objasnio kako Nedić sledi politiku čekanja, kao i crnogorska vlada, dok za to vreme prema Nemačkoj, odnosno Italiji, pokazuje lojalan odnos, a održava vezu sa Mihailovićem. Kako Crna Gora nije imala odlučan stav u sadašnjim evropskim obračunima, mogla je na taj način sebi osigurati najbolje moguće izglede, pa bilo kakav ishod rata bio.

Na francusko pitanje, objašnjavao je Perić, u italijanskim političkim krugovima gleda se sa strogom uzdržljivošću. Sam Pjetromarki [Pietromarchi][6]je pre izvesnog vremena izjavio kako je Italija uvek upozoravala Nemačku da ne treba da ima veliko poverenje u Francuze. Nemačka, pak, vodila je preko Abeca[7]profrancusku politiku, a, sa druge strane, proterivanjem Francuza u Lotaringiju pokazala suprotan stav. Događaji su dali zapravo Italiji.

Prigodom toga razgovora Pjetromarki mu je govorio i o situaciji u Sredozemlju. Nemačka se već dugo vremena vrlo malo interesuje za događaje u oblasti Sredozemlja. On, Pjetromarki, uvek je zastupao mišljenje da će rešenje pasti na Suecu. Nemačka vlada se tek u poslednje vreme pridružila tom mišljenju. Italijanska flota je malo pre englesko-američkog iskrcavanja u francuskoj severnoj Africi bila počela velike operacije, ali je bila prinuđena da prekine svoj poduhvat zbog tih iskrcavanja. Ova flota je morala da operiše skriveno kako bi ostala spremna za angažovanje i svojim prisustvom vezala Engleze i paralizovala ih. Perić je ispričao da su poslednjih meseci u Italiji uključena u službu 3 ratna broda sa 45,000 tona. Sada se nemačke trupe transportuju u vrlo velikom broju za južnu Italiju.

O opštem raspoloženju u Italiji Perić je saopštio da se narodne mase, kao i pre, malo interesuju za rat. Politički krugovi se i danas mnogo nose mišlju o separatnom miru. I danas se još uvek priča o tome da će pri jačem napadu Engleske na

Italiju italijanska vojska sa kraljevskom kućom srušiti Muso— linija i da će se Italija boriti na drugoj strani. Ako naše trupe u severnoj Africi budu konačno potučene, to će sa sigurnošću nastupiti. Perić je podvukao da je Dučeu veoma teško da svoje političke odluke svuda sprovede. Ta je dokazao njegov razgovor sa Ganom.

Lorković i Perić, kao i drugi ovdašnji vladini krugovi, ne izvlače ništa naročito iz ovakvih utisaka iz Italije. Ovim pojavama pridaje se velika ali ne i odlučujuća važnost za opšti ishod rata.

pot. Kaše

1Dokumenat (pisan na mašini) u AVII, reg. br. 42/14, k. 1. Na margini prve stranice utisnuta su dva nečitljiva pečata primaoca i nekoliko potpisa i oznaka.                             

2Mladen dr

3Stjepo

4Mile, doglavnik

5Novica

6Luka (Luča)

7U dokumentu piše: „Abetz". Verovatno je reč o Abveru, nemačkoj obaveštajnoj i kontraobaveštajnoj službi.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument