ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 21. OKTOBRA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O OPERACIJAMA KOJE ĆE SE SPROVESTI NA JADRANSKOJ OBALI I OSTRVIMA[1]

Telegram

K-da 2. okl. armije

Načelnik Opšt. odeljenja

21. okt. 1943. 16.50 časova

Strogo poverljivo!

21. 10. 43. u 16.45

Pošiljalac: K-da 2. okl. A, Ia

K-TU JUGOISTOKA (K-DI GR. ARMIJA ,,F")

Veza: Telegram 2. okl. A. Ia, br. 332/43. str. pov. od 15. 10. 43.2

Predmet: Planovi.

U vezi napred pomenutog dopisa, tačka 2d, daje se sledeća dopuna:

1.) Predviđene su sledeće operacije radi zauzimanja ostrva:

a) Operacija „Zerojber" [„Seerauber"]:

Cilj operacije: zauzimanje istočnog dela ostrva Brač. Komandovanje operacijom: ustaški pukovnik Vukić.[3] Snage koje će izvoditi operaciju: 1 ustaški bataljon iz

Makarske.

Vreme izvođenja operacije: 20—22. 10.

b) Operacija „Herbstgeviter" [„Herbstgewitter"]: Cilj operacije: zauzimanje poluostrva Pelješca. Komandovanje operacijom: SS-div. „Princ Eugen".[4]

Snage koje će izvoditi operacije: 2 ojačana bataljona. Vreme izvođenja operacije: 22—25. 10.

c) Operacija u cilju zauzimanja ulaza u šibenski zaliv (vidi telegram K-de 2. okl. A., Ia br. 357/43. str. pov. od 19. IO),[5] radi zauzimanja ostrva Prvić i Zlarin, morala je biti odgođena za 21. 10, pošto nisu prispele skele tipa „Siebel". Još nije dobijen izveštaj o početku operacije".[6]

2.) Osim toga, izvešće se još i sledeće operacije:

a) Operacija „Landšturm" [Landsturm] :

Cilj operacije: čišćenje obalskog pojasa od Omiša do nasuprot istočnog kraja ostrva Hvara i planine Biokovo. Komandu nad operacijom imaće SS-div. „Princ Eugen". Operaciju izvode: 3 ojačana bataljona. Vreme izvođenja operacije: 24. 10—4. 11.

b) Operacija u Slavoniji (prethodna dejstva za operaciju „Vildzau").

1)Operacija „Herbst 2":

Cilj operacije: čišćenje prostorije Županja — Bosanski Šamac — Vrpolje — Vinkovci. Komandu nad operacijom imaće LXIX rez. korpus. U operaciji učestvuju: 3 ojačana bataljona 187. rez. div. Vreme izvođenja operacije: 20—21. 10.

2)Operacija „Cipfel" [„Zipfel"]:

Cilj operacije: blagovremeno zauzimanje i čišćenje trougla reka Sava — reka Bosut. Komandu nad operacijama imaće LXIX rez. korpus. U operacijama će učestvovati: 1 ojačani kozački puk i 1 mešoviti artiljerijski divizion 173. rezervne divizije.

3)Operacija „Vildzau" počinje 24. 10.

K-da 2. okl. A, Ia,

br. 388/43. str. pov.

F. d. R.

. . .[7]

poručnik

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453682—3. Na margini originala rukom je dopisano nekoliko nečitljivih reci, brojeva i oznaka.

2 Vidi dok. br. 153.

3 U Milni na o. Braču, 22/23. oktobra 1943. iskrcala se jedna četa ustaša 2. prometnog zdruga iz Makarske i poklala nekoliko ljudi. Brzom intervencijom jedinica 12. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ, ustaše su razbijene i prinuđene da se povuku u Split (tom V, knj. 20, dok. br. 231 i 232, knj. 21, dok. br. 15).

4 Na poluostrvo Pelješac, 23. oktobra 1943, izvršili su desant de-lovi SS-divizije „Princ Eugen" iz Ploča i Metkovića uz jednovremeno sadejstvo 118. lovačke divizije iz Stona. Ove nemačke divizije su iznenadile 13. dalmatinsku brigadu 26. divizije NOVJ, obrazovale mostobran i u trodnevnim borbama odbacile ovu brigadu u pravcu s. Trpnja. Od 26. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska brigada se povukla na o. Korčulu (tom V, knj. 20, dok. br. 152, 189, 190, knj. 21, dok. br. 20, 38, 144 i 186).

5 Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

6 Ova operacija, pod nazivom ,,Špac" (Spatz), preduzeta protiv jedinica NOVJ, počela je 21. oktobra 1943. sa 2 bataljona' 114. lovačke divizije (AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 766).

7 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument