ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVESTAJ REZERVNOG INŽINJERIJSKOG BATALJONA 86 OD 12. APRILA 1943. BORBENOJ GRUPI „ZAPAD" O TOKU OPERACIJE „BRAUN" PROTIV JEDINICA NOVJ U SLAVONIJI[1]

Renner br. 419[2]

Az. 54 Br.

O. U., 12. 4. 43.

Poverljivo

Rez. inžinjerijski bataljon 86

Odelj. Ia, Az. br. 4/8/9

Br. 305/43. pov.

Vojna pošta br. 48560

12. april 1943.

Br. 2499/43. pov. Ia/E

Pril.

Veza: Grupa „Zapad", Odelj. Ia/E

br. 130/D, pov. od 30. 3. 43. god.[4]

Predmet: Izveštaj o iskustvima iz operacije „Braun"[5]

GRUPI „ZAPAD"

I. — Borbeni izveštaj

1.) Zapovest za uzbunu 18. 3. u 08.00 časova, početak ukrcavanja u 10.00 časova, polazak u 13.45 časova.

Radi maskiranja, naveden je kao cilj puta Zemun. Međutim, već je u Novskoj iskrcan štab i jedna četa. zatim u Rajiću jedna četa, mot. odeljenje u Okučanima, sve po mraku. Obe čete su odmah krenule u pravcu Kričke.

2.) 19. 3. su 2 čete zaposele Kričke (7 km severozapadno od Rajića) čim je svanulo. Tamo nije bilo neprijatelja. Štab i jedna četa su krenuli dalje za Okučane radi smenjivanja 4. čete bataljona koja se do tada tamo nalazila, dok je jedna četa ostala u Goleši — Ra-đenovci. Tamo su oko 16.00 časova potisnute slabe neprijateljske snage prema Bijeloj Stijeni.

20.  3. su obe čete angažovane prema Rogolji i Boba-re, nije bilo neprijatelja. Odatle su preko Širinci — Žuberkovac krenuli ka Okučanima.

21.  3. jedna četa obezbeđuje Okučane, a druga je motornim vozilima krenula prema Drežniku. Tamo nije bilo neprijatelja kao i u predelu oko Kapovca, 4 km severoistočno. Samo u istočnom pravcu primećena su u bekstvu 4 naoružana komunista. Četa je od 21 —

22.  3. ostala u Novoj Gradiški.

22.  3. upućena borbena izviđačka patrola u izviđanje prilika na putu od Okučana prema Rajiću. Nije došla u dodir sa neprijateljem. Četa se iz Nove Gradiške vratila u Okučane. Novi zadatak za borbenu grupu: čišćenje po odsecima i izviđanje rejona do linije Bijela Stijena, Rogolji, šumarija Konjska, sanatorijum Strmac, greben Psunja do Javorovice, k. 911, Orlja-vac, put Brestovac — Nova Gradiška, uz korišćenje kamiona u nastupanju. Zbog obimnosti zadatka, komandant je tražio da se prebaci u Okučane jedna lan-desšicen-četa. Odbijeno je, pošto nije potčinjena diviziji.

23.  3. angažovana 1 1/2 četa i štab, delimično motori-zovani, u pravcu Bobare — Rogolji i Rastenjak do Marine kose. Polazak u 03.00 časa. Iznenada su zauzete Bobare, zarobljen i streljan 1 komunist. Posle toga je pročešljan Rastenjak i šumoviti predeo Marina kosa. Tom prilikom je pronađena nova komunistička baza koja se sastojala od 4 dobro uređene i zamaskirane barake, 400 m severoistočno od k. 701. Barake su porušene. Verovatno je to bila bolnica, jer je bilo štaka, sanitetskog pribora itd. Povratak preko k. 701 — 815 — šumarija Konjska — 734 — Bobare — D. Rogolji —Okučani. Kod šumarije Konjska pronađene su 2 iskopane neeksplodirane avionske bombe iz kojih je izvađen eksploziv. Prema izjavama stanovnika, u šumovitom predelu 1,5 km severno od Bodegraji održavali su komunisti zbor. Izviđačka patrola otkrila je nekoliko komunista koji su pobegli. Zadatak za 24. 3: očistiti rejon severno od puta Nova Gradiška — Brestovac — Vilić Selo do glavnog grebena planine Psunji

24.  3. Komandant zatražio da se hitno donese naređenje da li otpada zadatak za osiguranje Okučana, pošto ima na raspolaganju samo 2 čete. Nije stigao odgovor. Jedna četa krenula u 05.00 časova pravcem: put Nova Gradiška — Cernik — sanatorijum Strmac — 984 do 901. Kod k. 905 primećena su i ubijena 4 partizana. Nije uspostavljena planirana veza sa Grupom „Ruk-ser" [Ruckser]. Četa je u 19.15 časova stigla u Podvr-ško i tamo prenoćila.

25.   3. Jedna četa krenula od Okučana prema Čeča-vac — 467 — 905 — 860 -— 984 — 811 — Marina kosa u pravcu Bobare. Kod mlina Rogolji imala lakši dodir sa neprijateljem, ubijen 1 naoružani komunista. Četa je prenoćila u Bobare. Iz Okučana je u 16.00 časova upućena borbena izviđačka patrola u predeo Rogolji da bi uspostavila vezu sa četom koja je dolazila sa istoka. Izviđačka patrola je postavila noću zasedu na putu kod Bijele Stijene kojim prolaze komunistički kuriri. Tom prilikom je zarobila 1 komunistu i stre-ljala ga prilikom pokušaja bekstva. U 12.25 časova primljeno novo naređenje radio-vezom:

Borbena grupa treba da od 26. 3. u 08.00 časova zatvara glavni greben planine Psunj između kota Pet-kovica — 905 — Javorovica (911). Za taj zadatak borbena grupa je imala na raspolaganju samo 1 četu, a osim toga Okučani su ostali neobezbeđeni u noći 25/26. 3.

26.  3. Četa je na vreme posela naređenu liniju zapre-čavanja. Na k. 911 došlo do lakog dodira sa neprijateljem, ubijen 1 komunist. U 14.00 časova kod k. 905 odbijen napad grupe od 40 komunista sa 2 mitraljeza. Druga četa se u 17.00 časova vratila od Rogolja da obezbeđuje Okučane.

27.  3. Jedna četa je na Psunju držala naređenu liniju, a druga zatvarala zapadni izlaz sa Psunja kod Rogolja i Bobara. U 10.55 časova stiglo je naređenje da se i dalje drži linija zaprečavanja na grebenu Psunja i da se ojača. U 15.00 č krenula su 2 voda čete koja se nalazila kod Rogolja ka k. 905 preko Rastenjak — k. 984. Vodovi su prenoćili u Marinoj kosi i 28. 3. u 09.30 časova dostigli liniju zaprečavanja. Na liniji je došlo do slabog dodira sa neprijateljem (kurir itd.). Borbena izviđačka patrola koja je krenula iz Okučana otkrila je između Širinaca i Žuberkovca napuštenu komunističku brvnaru sa kuhinjom i bunkerom i porušila je.

28.  3.: U 08.30 časova napale su nadmoćnije neprijateljske snage, posle obuhvatanja desnog boka, četu na grebenu Psunja na desnom krilu linije zatvaranja. Posle upornog otpora, jako oslabljena četa povukla se pod komandom kapetana Degenharta na k. 905 i 901. Komandant je u Okučanima primio izveštaj u 13.00 časova i odmah angažovao celu borbenu grupu kao pojačanje. Istovremeno je još jedanput tražio naređenje da li otpada zadatak osiguranja Okučana. U 17.00 časova je po naređenju komandanta napuštena k. 901, a partizani su se takođe povukli. Bataljon je poseo položaj nasuprot ruba šume severno od Podvrskog i tražio hitno pojačanje, naročito u teškom naoružanju, kao i artiljerijsku podršku na k. 911. Komandno mesto bataljona bilo je Podvrško. U 20.15 časova stigao je radiogram da bataljon „Marek" 29. 3. rano ujutro krene sa 3 čete u napad za olakšanje situacije od Bjela jaca u pravcu k. 905 i 911. U 20.45 časova stiglo je naređenje da se i dalje vrši osiguranje Okučana. Trebalo je narediti odgovarajuće grupisanje svih snaga na odseku Nova Gradiška — Okučani.

29.  3.: Jedan vod je ponovo prebačen za Okučane jer nije bilo više snaga za dovoljno obezbeđenje. Jedna četa je izvršila izviđanje u pravcu k. 901, 905 i 911, pri čemu nije bilo dodira sa neprijateljem već samo tragovi da se neprijatelj povukao na zapad prema Marinoj kosi. Sa poginulih na razne načine koji su sahranjeni bile su opljačkane uniforme. Pronađeno je i 10 poginulih partizana na k. 911, dok su ostale odvukli. Borbena izviđačka patrola je utvrdila da i u Šnjegavić nema neprijatelja. U 16.15 časova stiglo je radio-naređenje iz divizije: motorizovana grupa kapetana Hofmana krenula u 14.00 časova preko Daruvar — Brestovac da bi uspostavila vezu sa Grupom „Saltenbrand" [Schaltenbrand] i u sadejstvu sa Grupom „Rukser" napala i uništila neprijatelja. Bataljon molio 2 dana odmora radi pokopavanja mrtvih i sređivanja oružja.

30.  3.: Dva voda upućena u izviđanje prema Šnjega-vić iz Cečavac, nisu došla u dodir sa neprijateljem. Prema izjavama stanovnika, 28. 3. rano ujutro prošle su jače neprijateljske snage u severozapadnom-pravcu.

Jedna četa je upućena u Novu Gradišku kao pratnja poginulima do železničke stanice, odakle su prevezeni za Sisak. Četa se posle toga vratila u Okučane.

31.  3.: Prebeglica koji je učestvovao u borbi izjavio je da su snage neprijatelja brojale 700 ljudi i 100 ranjenika. Posle borbe povukli su se prema Rogolji, gde su ostali do 31. 3, kada su rano ujutro krenuli u pravcu Lipika. Četa iz Podvrškog krenula za Novu Gradišku.

1.  4.: Pošto je izvešteno da je izviđanjem iz vazduha utvrđeno da se na k. 311, 317, 328 i 379 severozapadno od Okučana nalazi 200 bandita a južno od s. Kričke još 50 sa 4 vozila, prebačena su 2 voda iz Nove Gradiške za Okučane čim je pao mrak, radi pojačanja obezbeđenja.

2.  4.: Borbena izviđačka patrola koja je upućena prema k. 311 nije došla u dodir sa neprijateljem. Kad je primljen novi izveštaj da će eventualno doći u opasnost Okučani, upućena su 2 voda iz Nove Gradiške u Okučane.

3.   4.: Ostatak čete prešao iz Nove Gradiške u Okučane.

4.  4.: Cela borbena grupa krenula u 03,00 časa rano ujutro u pravcu: Bobare, Rogolji, Bijela Stijena. Stre-ljan je 1 naoružani komunist i opštinski načelnik iz Trnakovca, koji je aktivno pomagao partizane. Nije bilo dodira sa neprijateljem. Prema izjavama stanovnika, jake komunističke snage povukle su se na Psunj.

5.  4.: Prema izveštaju stanovnika iz Trnakovca, 4. 4. uveče došlo je 200 naoružanih komunista iz pravca Rogolji. Otišli su 5. 4. rano.

6.  4.: Oko 16.00 časova je u Okučane stigla 4. četa ba-taljona radi smenjivanja borbene grupe.

7.  4.: U 06.00 časova počelo ukrcavanje bataljona. U Sisak stigli u 14.30 časova.

3.) a — sopstveni gubici: 19 mrtvih, 15 ranjenih

     b — gubici neprijatelja: 21 mrtav, koliko su ih ostavili; osim toga, bilo je oko 100 mrtvih i ranjenih koje su odneli sa sobom.

4.) Zaplenjeno: 23 jugoslovenske puške, 19 bajoneta, 13 ranaca, 1 ručna bomba, oko 180 metaka (prebeglice). Zaplenjeno oružje je skoro sve uništeno još na Psunju da ne bi palo neprijatelju u ruke.

II. — Opšta iskustva[6]

1.) Stalng osiguravanje i izviđanje velikog dodeljenog odseka osiguranja bilo je moguće samo zahvaljujući motornim vozilima. Koristeći vozila, jedinica je mogla biti prebacivana u blizinu operacijske zone sveza i odmorna. Takav način angažovanja bio je ograničen zbog neprohodnog brdskog terena, kao i malih sledo-vanja pogonskog goriva. Kao nedostatak ispoljilo se to što je kod vozila moralo ostati srazmerno jako obezbe-đenje.

2.) Gde god je bilo moguće, korišćene su volovske zaprege. Velike visinske razlike i loše stanje puteva često nisu dopuštali ni njihovu upotrebu, tako da su same jedinice, koje su već bile iscrpljene napornim maršem, morale nositi oružje i opremu (radio-uređaje, mi traljeze, sanduke sa municijom, lafete). Zato je neophodno da jedinice raspolažu tovarnim grlima. Dobro bi došlo i opremanje snajperskim puškama i dodela snajperista. Komunistički snajperisti naneli su nam na Psunju znatne gubitke. Pomanjkanje oružja za vertikalno dejstvo (laki i teški minobacači) krajnje je nepovoljno delovalo. Šlemovi i gas-maske bili su suvišni.

3.) Radio-veza sa divizijom pomoću prijemnika od 100 W radila je besprekorno. Veze sa komandama potčinje-nih jedinica nisu u potpunosti zadovoljavale zbog velike zone osiguranja. Čete koje su bile angažovane iz Oku-čana uglavnom nisu imale vezu sa komandnim mestom borbene grupe u Okučanima dok su izvršavale zadatak. Tako, npr., nije postojala radio-veza komandnog mesta Okučani sa četom na liniji zaprečavanja na Psunju, pošto je to bilo van dometa nosećeg radio-prijem-nika. Zato su naređenja morali prenositi oficiri-kuriri, koji su mogli stići do čete najranije za 3 1/2 sata.

4.) Zbrinjavanje ranjenika bilo je dobro. Oni su sa Psunja evakuisani do Podvrškog volovskim zapregama, a zatim do Nove Gradiške kamionima i to veoma brzo. Transportovanje iz N. Gradiške vršilo se brzo i besprekorno.

5.) Snabdevanje se odvijalo bez nedostataka. Oprema ručnim bombama nije bila dovoljna. Četa koja vrši zatvaranje na šumovitom terenu mora bezuslovno da bude snabdevena dovoljnom količinom jajastih ručnih bombi (5 komada po vojniku).

6.) Neprijatelj je po pravilu veoma vešto izmicao našim jačim snagama. Da bi se neprijatelj iznenadio, neophodno je da se što bliže priđe njegovim isturenim stra-žarskim odeljenjima koja su veoma oprezna. Predlog: ne ići suviše daleko vozilima, jedinice se moraju ponašati kao lovci, potkovane cipele obaviti krpom, da bi se što bešumnije moglo nadirati. Angažovati poterna ode-ljenja, ne manja od voda, naročito noću po mesečini, radi postavljanja zaseda na poznatim putevima kuda prolaze partizanski kuriri.

Saltenbrand

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315,, r. 1553, s. 1135—8.

2i3Pečat primaoca.

4Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

5Vidi dok. br. 29 i 57. Ustaško-domobranske jedinice i snage 187. rez. div. izvodile su ovu operaciju protiv 4. slavonske divizije NOVJ.

6I komandant 96. rez. art. diviziona 187. rez. div. kapetan Lony 4. aprila 1943. dostavio je izveštaj o iskustvima iz operacije „Braun". U njemu, između ostalog, piše:

„[...] 9. — Po mome mišljenju, zemlja se može smiriti samo ako se postigne i duže održi sledeće:

a)  ako velika sela posedne vojska i ustaše koji će ih štititi od bandi;

b)  ako se upućuju jake motorizovane patrole u sve, pa i u najudaljenije, planinske oblasti, da bi se sprečilo ponovno prikupljanje jedinica i obnavljanje organizacije;

c)  ako se preduzme radikalno iseljavanje svih Srba i njihovih pristalica među hrvatskom inteligencijom, da bi se doprinelo pročišćavanju zemlje na čisto hrvatskim nacionalnim osnovama;

d)  ako se u Zagrebu i drugim gradovima izvrši rad'kalno pronalaženje i uništenje izvora za pomoć bandama kao i čišćenje političkog i vojnog aparata od njihovih pristaša [...]" (AVII, NAV—T-315, r. 1553, s. 1133—4).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument