ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 6. NOVEMBRA 1943. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O NAČINU ČIŠĆENJA OD JEDINICA NOV I POJ I OBEZBEĐENJU REJONA TETOVO — DEBAR — KIČEVO — STRUGA[1]

Telegram[2]

KR

Strogo poverljivo

OKW/WFST/OP (H)

Veza: OKW/WFSt, Op. br. 006791/43. str. pov.[3]

Predmet: Čišćenje i obezbeđenje rejona Tetovo — Debar — Kičevo — Struga.

Izvršenje napred navedenog naređenja namerava se izvesti ovako:

1.) Hitno zaposedanje[4]

a) Tetova i Gostivara od I/524. puka. Taj bataljon, koji je određen za novo formiranje 367. pd, nalazi se sada u Pri-zrenu i može da stigne u rejon angazovanja najranije 12. 11. 43.

b) Struge i Kičeva od jednog bataljona ili AA 100. lov. div. Ta jedinica će biti izvučena iz obalske odbrane i na račun zapostavljanja evakuacije plena transportovana jednom kolonom na mesto angazovanja; najranije prispeće 12. 11. 43.

2.) Očekuje se da će zaposedanjem većih mesta, prema 1a i b, najpre nastati umirenje a, osim toga, da će biti moguće uspostaviti vezu između zaposednutih mesta i očistiti neposrednu okolinu. Ako snage ne budu dovoljne, moraće se uzeti delovi 1. brd. div., pošto su delovi 2. puka „Brandenburg" već predviđeni za operaciju „Kugelblic"[5] na osnovu specijalne obuke.

3.) Napad na Debar, koji su zaposeli komunisti, zahteva jače snage. One će biti na raspolaganju tek po završetku akcije „505". Imajući u vidu potrebu u vremenu za pregrupisavanje, početak ne pre 20. 11. 43. god.

4.) S formiranjem lokalne (bugarske) samozaštite zadužen je, u saglasnosti s poslanikom Nojbaherom, komandant SS i policije Albanije Fictum,[6] dok general u Albaniji namerno ne uzima učešća. (U Tetovu je već u formiranju jedan albanski bataljon milicije.)

5.) Kraljevski bugarski generalštab će 6. 11. u 16,00 časova saopštiti da je za obezbeđenje drumova Bitolj — Ohrid — Kičevo — Prilep i Kičevo — Bitolj odaslao preko demarkacione linije stalna izviđačka odeljenja jačine 6—9 ljudi. Obezbeđenje demarkacione linije treba i nadalje da ostane kao i do sada.

Po pitanju postavljenom vojnom izaslaniku u Sofiji, zapo-sednuti rejoni će biti ograničeni[7]:

a) rejon Kičevo linijom Srbica — Premka — Čelopek;

b) rejon Ohrid linijom Trpezica — Leskovac — Asama-ti — [Visoka] Čuka.

Komandant Jugoistoka

(K-da Grupe armija ,,F")

Ia, br. 3529/43. str. pov.

od 6. 11. 43.

Za tačnost:

Zelmajr [Selmayr]

g. štabni pukovnik

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 717—8.

2 Iz popunjenog zaglavlja telegrama objavljeni su samo najhitniji podaci.

3 U ovom naređenju piše: ,,1.) Firer je bugarskom predsedniku vlade, na njegovu hitnu predstavku, obećao čišćenje prostora Tetovo — Debar — Struga — Kičevo — Gostivar od komunista i formiranje lokalne samoodbrane pod zaštitom Nemačkog Vermahta i uz nemačku pomoć.

2.) Komandant Jugoistoka će pomenuto područje, ukoliko je to potrebno, hitno očistiti od bandita i držače mesta Tetovo, Gostivar, Kičevo i Strugu snagama Nemačkog Vermahta odnosno SS i policije dotle dok lokalna samozaštita ne bude u stanju da sama preuzme obezbeđenje i umirenje tog prostora.

3.) S formiranjem samozaštite treba, u neposredno saglasnosti s poslanikom Nojbaherom, po mogućstvu, zadužiti komandanta SS i policije u Grčkoj. Naoružanje i oprema samozaštite treba da usledi, koliko je to moguće i potrebno, iz italijanskog plena" (AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 713—4).

4 U naređenju komandanta Jugoistoka od 6. novembra 1943. komandantu 2. oklopne armije stoji:

„1.) Po firerovom naređenju, rejon Tetovo — Debar — Struga — Kičevo — Gostivar treba hitno očistiti od bande. Nadovezujući na to, mesta Tetovo, Gostivar, Debar, Kičevo i Strugu treba snagama 2. okl. A. sve dotle držati zaposednutima dok ne bude formirana lokalna samozaštita i dok ona ne bude u stanju da sama preuzme obezbeđenje i umirenje.

2.) Čišćenje i zaposedanje poverava se 2. okl. A. Ona će izvestiti o an-gažovanju snaga u potrebnom vremenu. Za posedanje pomenutih mesta sme da se predvidi najviše 2 bataljona, od toga 1 bataljon 254. gren. puka.

3.) Formiranje samozaštite uslediće putem poverenika specijalno opunomoćenog poslanika Nojbahera po naročitim direktivama. Naoružanje i oprema samozaštite ima da usledi, ako je to moguće i potrebno, iz italijanskog plena" (AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 715).

5 Vidi dok. br. 156, 173 i 178.

6 Jozef (Josef Vitztum)

7 Vidi dok. br. 167.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument