ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


GOVOR KOMANDANTA FELDKOMANDANTURE 1040 U CRNOJ GORI OD 8. NOVEMBRA 1943. POVODOM FORMIRANJA „NACIONALNE UPRAVE" U CRNOJ GORI I POSTAVLJANJA NJENIH ČLANOVA[1]

Prepis!

Prilog br. 1

FELDKOMANDANTURA 1040 — KOMANDANT

Cetinje, 8. novembra 1943.

Kao feldkomandant Crne Gore i Kotora[2] ustanovljavam danas na svečan način Narodni upravni odbor[3] koji je odobren od strane specijalnog opunomoćenika firera za Jugoistok, poslanika Nojbahera.

Nemački Rajh želi da dobrovoljnim ustupkom koji daje crnogorskom narodu da sarađuje u upravi svoje zemlje pokaže da nema nikakvih interesa da trajno posedne Crnu Goru, ali istovremeno smatra da ratne prilike za sada još uvek nameću potrebu da se sve vladine mere potčine vojnim interesima. Nemački Rajh je u više mahova dokazao da je nesebično i ne koristoljubivo žrtvovao živote svojih sinova za zaštitu evropskih naroda povezanih sa njim, za odbranu evropske kulture. Tako isto će svaki napad spolja na Crnu Goru biti krvavo odbijen upotrebom nemačke vojske, svim sredstvima koja joj stoje na raspolaganju.

Zbog toga crnogorski narod ima obavezu da se potpuno anga-žuje za mir i red u svojoj sopstvenoj zemlji. Svi poslovi Narodnog upravnog odbora moraju se u prvoj liniji vršiti sa ovog stanovišta, Samo onaj narod koji je odlučan da u slučaju opasnosti brani svoju nacionalnu čast zaslužuje svoju slobodu. Ona se neće izvojevati političkom galamom i tvrdoglavošću već jedino i samo herojskim delima.

Sada objavljujem svima ovde prisutnima, a time i celom crnogorskom narodu, imena članova Narodnog upravnog odbora:

1.predsednik i unutrašnji poslovi, Ljubo Vuksanović

2. finansije, Voja Nenadović

3. pravosuđe, Savo Radonjić

4. ishrana, poljoprivreda i šumarstvo, trgovina i industrija, zastupnik predsednika, Živko Anđelić

5. pošta, saobraćaj i javni radovi, Bogdan Ivanović

6. socijalno staranje, zdravstvo, dr Ljubomir Barac

7. kultura, štampa i propaganda, Obren Novaković iz Kotora

8. milicija, p. pukov. Mitar Popović

Kao zamenik bez portfelja i za predstavljanje predviđen je Musliman Hasan Zvizdić.

Izabrani predstavnici crnogorskog naroda obavezali su se svečano da će svoje službene poslove voditi znanstveno, časno i lojalno. Da će volji svog naroda i zemlji stalno potčinjavati lične interese, te da će nemačku vojnu upravu potpomagati svim snagama. Kao spoljnje obeležje obavezaće mi se opunomoćenici Narodnog upravnog odbora kao predstavniku vojne sile Nemačkog Rajha rukovanjem i rečima:

„Obavezujem se".

Molim gospodu da pojedinačno pristupe i da to izjave.

Sa ovim konstatujem da je Narodni upravni odbor konstituisan.[4]

1 Snimak prepisa dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 258, s. 694—5.

2 Vilhelm Kajper (Wilhelm Keiper), general-major

3 U dokumentu piše: „nationalen Verwaltungsausschuss".

4 Na ovom poverenju kraćim govorom se zahvalio Ljubo Vuksanović, obećavši punu saradnju sa Feldkomandanturom 1040 na Cetinju (AVII, NAV-T-501, r. 258, s. 696).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument