ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


MESECNI IZVEŠTAJ OPERATIVNOG ODELJENJA 114. LOVAČKE DIVIZIJE ZA APRIL 1943. O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI, BORBAMA S JEDINICAMA NOVJ I OBOSTRANIM GUBICIMA U BANIJI I BOSANSKOJ KRAJINI[1]

114. LOVAČKA DIVIZIJA

Izveštaj o delatnosti april 1943.

Sadržaj: Opšta politička i vojna situacija. Neprijateljski pokret i borba protiv njega. Dnevni izveštaji. Preformiranje i formiranje jedinica. Obuka, kursevi. Ideološko vaspitanje. Personalne promene.Razno.

Obradilo: odelj. Ia

Priloga: 372][

od toga 19 poverljivo, 11 divizijskih zapovesti

OPŠTA POLITIČKA I VOJNA SITUACIJA U APRILU MESECU

Politička situacija: Nije bilo nikakvih promena u odnosu na prethodni mesec. Privredna situacija se još više pogoršala. Među stanovništvom se čuju sve češći glasovi da bi celokupnu civilnu upravu trebalo da preuzmu nemačka vojna nadleštva. Odnosi između jedinica i četnika na području divizije i dalje su zategnuti. Nije se moglo utvrditi da su četnici prestali sa ubijanjem i pljačkama.

Muslimani su velikim delom prijateljski raspoloženi prema Osovini.[3] Oni govore o tome da bi poraz Nemačke za njih značio propast, jer u novoj velikoj Srbiji ne bi mogli ostvariti svoja prava. Cesto su izražavali želju da bi nemački vojnici trebalo da češće prolaze kroz njihova sela da bi se osetila nemačka moć. Za put velikog muftije vezana su razna politička nagađanja koja su se pretežno vrtila oko držanja Turske. Politički cilj Muslimana je autonomija Bosne i Hercegovine. Neki izražavaju i želju da budu nemački protektorat.

Pravoslavci su i dalje u stavu iščekivanja. Uprkos tome što nisu pokazivali aktivno neprijateljstvo, nisu, ipak, mogli sakriti svoje interesovanje za uspehe partizana ili za njihove neuspehe. Postoje velike simpatije za Englesku.

Partizani: (iz saslušanja)

Komandanti VIII brigade su izjavili da je njihovo posled-nje pribežište Kozara, koja pruža najbolje mogućnosti za prikrivanje. Osećaju da nisu dorasli Nemcima. Ne mogu da pruže otpor, zato moraju stalno lutati. Politički komesari imaju veću vlast od vojnih komandanata. Komunisti vrše veoma jaku propagandu među domobranima.

Jedan komandant partizanske divizije izjavio je da se u njegovoj diviziji nalazi jedan muslimanski i jedan ženski bataljon, kojim komanduju pretežno studentkinje. Žene uglavnom upotrebljavaju za straže na putevima i mostovima. Inteligentnije partizane upućuju u škole, gde dobijaju političko i vojno obrazovanje (prilozi 1—8).

STANJE KOD NEPRIJATELJA

Izvan područja divizije koncentrisale su se jake partizanske snage na jugu i zapadu i razvile za borbu. Na području divizije težište prikupljanja neprijatelja bilo je na Samarici. Istočno od Vrbasa još uvek se nalazi i krajiška brigada koju su četnici sprečili da prodre na sever. Partizani su izbegavali sukobe sa nemačkim jedinicama. U rajonu zapadno od Sane su II i IV krajiška brigada4 severno i južno od Petrovca prisiljene na borbu. Glavnina protivničkih snaga je jako potučena i razbijena. Posle operacije „Oto" [Otto][5] neprijatelj, jačine 900 ljudi, povukao sa u rejon Bihać i ugrozio put Bihać — Bos. Krupa. Neprijateljske snage su se ponovo ojačale u severnom luku Una — Sana i na Kozari. Manje neprijateljske snage postale su veoma aktivne i u južnom luku Una — Sana. Neprijatelj se još uvek nalazi na delu masiva Grmeč. Na Petrovoj gori hrvatske jedinice su potisnule neprijatelja na severozapad.

. . . [6]

Jedan nemački vojnik koji se vratio iz partizanskog zarobljeništva izjavio je: „Iznenađen sam dobrom organizacijom partizana. Nisam mislio da je moguće da kod njih vlada takva disciplina. Imaju dovoljno oružja i municije. To je uglavnom oružje italijanskog porekla i to plen iz Konjica, naročito mnogo automatskih pištolja. U posled-nje vreme je raspoloženje lošije, jer vlada nestašica hleba" (prilozi 1—8).

DEJSTVA

1.4. Borba izviđačke patrole na severnom delu Šamarice. Neprijatelj imao 2 mrtva. U rejonu Rujiška slomljen jači otpor neprijatelja.[7] Zaplenjen 1 top (7,5 cm), artiljerijska i ostala municija.

2.4. Uspešno nastavljeno čišćenje Petrove gore. Izbrojano 11 mrtvih kod neprijatelja, 2 zarobljena. Oko Božića (6 km severno-severoistočno od Prijedora) odbačen je na sever, posle nekoliko vazdušnih napada, neprijatelj jačine bataljona, koji je pružao jak otpor.

Kod neprijatelja je izbrojano 47 mrtvih, zaplenjen 1 puškomitraljez. Poginula su 3 Nemca. Poterno odeljenje upućeno prema Bos. Novom, Bos. Krupi, Bihaću.

4.4. Nastavljeno čišćenje Petrove gore. Neprijatelj imao 17 mrtvih, zaplenjeno 14 poljskih kreveta (pronađena neprijateljska bolnica). Uspešno čišćenje Šama-rice.

5.4. Vođene uspešne borbe protiv partizanskih grupa kod Leskovca i u rejonu Dvora. Izbrojano 33 mrtva kod neprijatelja. Kod Hrvata 5 mrtvih. Zapadno od San-skog Mosta razbijena neprijateljska grupa. 741. gren. puk nadire prema Petrovcu.

6.4. Cičćenje rejona zapadno i jugozapadno od Bos. Novog. Uspešna borbena aktivnost ojačanog 741. gren. puka južno od Ključa. Kod neprijatelja izbrojano 41, a posle vazdušnih napada .120 mrtvih.

7.4. Odbijen napad oko 300 partizana na Prav. Jasenicu. Neprijatelj imao 17 mrtvih.

8.4. Otkrivena poljska straža na jugoistočnom delu Šama-rice. Zarobljena 23 partizana, uhapšena 22 sumnjiva lica.

Kod Risovca uništena neprijateljska izviđačka patrola. Ojačani 741. gren. puk zauzeo Petrovac bez borbe.[8]

9.4. Uništena neprijateljska izviđačka patrola kod Starog Sela. Neprijatelj imao 12 mrtvih. Poginuo 1 Hrvat. Delova 741. gren. puka vodili snažnu borbu kod Bos. Petrovca.

10.4. U Banjoj Luci otkrivena komunistička diverzantska grupa. Kod Bos. Petrovca izbrojana 72 mrtva kod neprijatelja. Na jednom prevoju Grmeča, na putu Ključ — Bos.

Petrovac, neprijatelj izvršio prepad na kolonu za snabdevanje.9 Neprijatelj imao 92 mrtva. Naši gubici: 16 poginulih.

12.4. U periodu od 9—12. 4. izbrojano je 189 mrtvih koje je neprijatelj imao u ogorčenim borbama u rejonu Bos. Petrovac. Naši gubici iznosili su 27 mrtvih i 7 ranjenih. Izviđačke patrole vodile borbu na Šama-rici i u luku Una — Sana.

13.4. Naše jedinice postigle uspeh kod Oštrelja.[10] Neprijatelj imao 34 mrtva. Kod Bos. Dubice razbijena partizanska pljačkaška grupa. Čišćenje rejona Vrtoče, Bos. Krupa — Krnjeuša. Neprijatelj imao mrtvih.

15.4. Razbijena prethodnica II krajiške udarne brigade južno od puta Petrovac — Vrtoče. Neprijatelj imao 38 mrtvih. Borbena aktivnost u luku Una — Sana.

16.4. Čišćenje Petrove gore. Prebegao muslimanski partizanski komandant. Južno od Oštrelja izbrojano 20 mrtvih kod neprijatelja. Naši gubici: 6 mrtvih.

17.4. Partizani uhvatili hrvatsku jedinicu za obezbeđenje pruge (42 vojnika) u Poljavnici.[11] Severno od Dragotinje izvršen napad na partizansku grupu. Neprijatelj imao 10 mrtvih.

20.4. Južno od Široke Rijeke zarobljeno 6 partizana. Ubijen komandant IV bataljona 5. proleterske brigade pri pokušaju bekstva.[12]

Počela operacija „Oto".[13] Već posle prvih napada izbrojano 99 mrtvih kod neprijatelja. Neprijatelj pretrpio velike gubitke i kod Lušci-Palanke.

24.4. Na južnom delu Samarice borba izviđačkih patrola. Prepad partizana na zarobljenički logor u Prijedoru. Savladana straža. Oslobodili 120 zarobljenika. Neprijatelj imao 2 mrtva.[14]

25.4. Borbe izviđačkih patrola na Šamarici i u luku Una — Sana. Neprijatelj imao više mrtvih. Kod Oštrelja neprijatelj imao 20 mrtvih.

27.4. Borba kod Dvora. Neprijatelj imao 6 mrtvih, među kojima jedan politički komesar.

28.4. Manje akcije čišćenja.

Cesto je bila angažovana nemačko-hrvatska avijacija koja je uspešno intervenisala u borbama na zemlji. U toku celog meseca aktivnost neprijatelja bila je veoma živa. Mada je neprijatelj uvek uspevao da umakne nemačkim jedinicama, ipak je stalno imao gubitke. Cifra od 1000 suviše je mala kad se govori o gubicima neprijatelja (prilozi 9, 10 i dnevni izveštaji).

PREFORMIRANJE I FORMIRANJE NOVIH JEDINICA

1.4.43. godine divizija je dobila oznaku 114. lovačka divizija.[15] Gren. pukovi su menjanjem naziva u lovačke zadržali svoje dotadanje brojeve. Artiljerijski puk preuzeo je broj art. diviziona. Sve ostale jedinice, uključujući i one za snabdevanje, označene su brojem divizije. Vodovi pešadijskih oruđa lovačkih pukova potčinjeni su štabnoj četi (prilozi 11, 11a).

8.4. stupio je na snagu novi raspored divizije. (Priložen je kao prilog 12.) Pošto su završena potrebna pre-meštanja, jedinice su dobile svoje tačne zadatke za do-deljene odseke osiguranja (pril. 13). U rejon jugozapadno od Sarajeva premeštena je 2. brd. brigada[16] i privremeno potčinjena 118. lov. div. (prilog 14). Kod lovačkih pukova formirani su inžinjerijski vodovi. U prilogu 15 nalaze se direktive za obuku starešina i vojnika.

U izgradnju i popunu divizije spadala je i organizacija pomoćnih snaga, što je sprovođeno energično i sa izvesnim uspehom (prilog 16).

O snabdevanju i naoružanju u toku popune dato je u prilozima 17—26.

U periodu od 19. 4. — 23. 4. 43. bilo je komandno me-sto divizije u Prijedoru (prilog 27).

OBUKA I SLUŽBA OSIGURANJA

Zbog popune divizije, stiglo je u toku meseca novo ljudstvo, većinom iz Rajha. Partizani su nastojali da vrše prepade baš na takve transporte, jer su s pravom pretpostavljali da se radi o vojnicima koji nisu uvežbani u borbi protiv bandi. Protivniku je pošlo za rukom da diviziji nanese gubitke. Da bi se to ubuduće izbeglo, izdata su pravila za ponašanje i jedinice na odgovarajući način poučene. Upadljivi plakati na svakom mestu, naročito na ugroženim, upozoravaju vojnike da stalno moraju računati sa prepadima i u svako doba biti spremni za odbranu. O ponašanju železničkog transporta u. rejonima koje ugrožavaju bande izdat je podsetnik (prilog 28). Na celom području železničkog osiguranja u Hrvatskoj zabranjeno je kretanje prugom van železničkih stanica i naselja na 200 m širine s obe strane koloseka (prilog 29).

Obuka se izvodila prema novim direktivama k-ta divizije za jedinstvenost pogleda i rada u diviziji. . ,[17]

Mesec april 1943. 1.)

Došli:

3 oficira u štab divizije 16 oficira u 721. lov. puk

15 oficira u 741. lov. puk                             

10 oficira u 114. izv. bataljon

5 oficira u 114. protivtenk. divizion 23 oficira u 661. art. puk

5 oficira u 114. pionir, bataljon

8 oficira u 114. bataljon veze

8 oficira u 114. od. za snabdevanje

2  oficira u 114. sanit. auto-vod

1  oficir u 114. od. feldžandarmerije 3520 podoficira i vojnika za popunu divizije

2.) Otišli:

3  oficira u rezervu starešinskog kadra u raznim voj. okruzima,

2  oficira u rezervu starešin. kadra k-ta Jugoistoka, 5 oficira u rezervne jedinice

61 podoficir i vojnik

3.) Gubici:

40 poginulo, 76 ranjeno, 17 nestalo.

4.) Brojno stanje na licu 1. 5. 1943:

246  oficira

65  službenika

2  zonderfirera (Z)

13  zonderfirera (G)

1840  podoficira

10657  vojnika

Nedostaje po formaciji:

74 oficira (14 kandidata za ofic.)

24 službenika 267 podoficira 1533 vojnika

1  Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315. r. 1294, s. 316—25.

2  Ovim prilozima redakcija ne raspolaže.

3  Reč je o predstavnicima muslimanske buržoazije, tj. ostacima političke stranke Jugoslovenske muslimanske organizacije. Neki njeni prvaci prišli su ustaškom taboru, među njima i šef JMO, Džaferbeg Kulenović. Većina, pak, posle iluzija o nekakvoj autonomiji Bosne i Hercegovine u okviru NDH, se umirila, dok nije u drugoj polovini 1941. došlo do stradanja nevinog muslimanskog stanovništva od četnika Draže Mihailovića i to ih pokrenulo tek toliko da upute nekoliko rezolucija ustaškoj vladi sa zahtevom za jednakost u NDH. Zatim su predstavnici muslimanske buržoazije, koji su bili ubeđeni u pobedu s'la Osovine, osnovali Muslimansku legiju, ozakonjenu od ustaša i nemačkog okupatora. Te kolaboracionističke formacije, navodno stvorene za zaštitu svojih sela, osiguravale su pozadinu okupatoru iz koje je on crpeo privredna i Drirodna bogatstva Bosne i Hercegovine za potrebe svojih trupa i ratne industrije.

Pravi odgovor na sve to je dala masa Muslimana koja je prihvatila političku platformu NOP-a i aktivno se uključila, sa svim narodima Jugoslavije, u jedinice NOV i POJ ili ilegalan rad po gradovima i selima, da zajedničkom borbom uništavaju okupatore i sve kolaboracioniste (Rodoljub Čolaković, O nekim pitanjima politike KPJ u istočnoj Bosni, savetovanje u Bijeljini 11. i 12. novembra 1976).

4  Odnosi se na 2. i 4. krajišku udarnu brigadu.

5  i 13 Odnosi se na koncentričan napad iz Bos. Novog, Bos. Krupe, Bos. Petrovca, Ključa i S. Mosta, koji je počeo 20. aprila 1943, delova 114. lov. div., ojačanih bataljonom 187. rez. div., domobranskom 3. pukovnijom 2. pd i delovima 10. pukovnije 4. pd, na 4. udarnu div'ziju NOVJ s ciljem da je nabace na pl. Grmeč i da je tu razbiju. Međutim, ova divizija je veštim manevrom i infiltracijom u pozadinu snaga koje su je napadale izbegla udar, te je nakon pet dana operacija obustavljena (Hronologija, str. 455).

6  Izostavljeni tekst se odnosi na neke izvode iz dokumenata NOVJ i, navodno, saslušanja zarobljenih partizana.

7  Delovi 114. lov. i 187. rez. divizije sa domobranskim 3. brd. zdrugom, podržani avijacijom i artiljerijom, 1. aprila 1943. otpočeli su ovaj napad s ciljem da razbiju 4. udarnu diviziju 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. Posle osmodnevnih borbi, ojačane nemačke snage su odbacile 12. NOU brigadu i delove 2. krajiške NOU brigade i prokrstarile Podgrmeč, ali se glavnina 4. udarne divizije izvukla ispod udara i održala na Podgrmeču (tom IV, knj. 12, dok. br. 38, 40, 45, 61, 103, 174, 180, 195, 199, 210, 213, 218 i 287).

8 Otpor delovima ovog ojačanog nemačkog puka pružili su 2. krajiška udarna i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ duž komunikacije Ključ—Bos. Petrovac, ali su ove snage posle trodnevnih borbi zauzele Bos. Petrovac (tom IV, knj. 12, dok. br. 45, 61, 112, 199 i 203).

9  Ovu akciju iz zasede izveli su delovi 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ kod s. Paunovca, na putu Ključ—Bos. Petrovac (tom IV, knj. 12, dok. br. 112).

10  U oštroj borbi, delovi 741. pp 114. pd potisnuli su 4. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ prema Drvaru i zauzeli s. Oštrelj (tom IV, knj. 12, dok. br. 103 i 112).

11  Ovu akciju izveo je 1. bataljon 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ (tom IV, knj. 12, dok. br. 241; knj. 13, dok. br. 89).

12  Verovatno se odnosi na komandanta 1. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Đorđa Premovića, narodnog heroja, koji je poginuo u borbi.

14 Akciju je izvela grupa od 17 boraca 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ (tom IV, knj. 13, dok. br. 89).

15  Dotad je bila 714. pd.

16  U Sarajevu se tada nalazila domobranska 5. pd, sastava 7. i 9. pukovnija i 9. art. sklop. Ova divizija je 1. avgusta 1943. preimenovana u 2. gorski zdrug.

17 Izostavljeni tekst se odnosi na unutrašnji rad i ideološko vas-pitanje u potčinjenim jedinicama 114. lov. div.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument