ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA NEMACKIH TRUPA U NDH OD 7. JANUARA 1943. KOMANDI 718. PEŠADIJSKE DIVIZIJE ZA REGULISANJE KOMANDNIH ODNOSA I POSTUPAK SA STANOVNIŠTVOM NA TERITORIJI NDH1

. . . [2]

10. jan. 1943. Strogo poverljivo

KOMANDANT NEMAČKIH TRUPA U HRVATSKOJ[3]

Ia, br. 21/43. str. pov.

718. peš. div. prim : 10. 1. 1943. br. 8/43. str. pov.

Odelj. Ia

O.U.[4], 7. 1. 1943.

16 primeraka

3. primerak

Predmet: Izvršavanje celokupne vlasti.                                                     

Razvoj situacije u hrvatskom prostoru čini neophodnim da se, uz sažimanje ranijih naređenja[5], još jednom razjasne komandni odnosi.

1. Rejoni 714. i 718. divizije su operativna područja. Granica: nemačko-italijanska demarkaciona linija — Drina — Sava — linija Sisak — Bihać (do demarkacione linije). Linija razgraničenja između 714. i 718. divizije kao i do sada. Nosioci celokupne vlasti na njihovim područjima su general-potpukovnik Fortner[6] i general-major Rajhert. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj pridržava pravo izdavanja direktiva.

2.   Sve hrvatske oružane jedinice na prostoru označenom pod brojem 1 potčinjene su divizijama. Hrvatskim ustanovama prepustiće se, prema mogućnostima, izvesna odgovornost. Takođe nije poželjno cepanje podređenih hrvatskih jedinica.

3.   Zbog potrebe čišćenja hrvatskih oružanih snaga, popunu i reorganizaciju vršiti energično. Ustaške jedinice, ukoliko to još nije učinjeno, imaju se uključiti u domobranske jedinice i prikupiti u jedinice ne ispod bata-ljonske jačine.

4.   Prema stanovništvu imaju se primenjivati rigorozne mere.

a)  Muško stanovništvo od 15—50 godina u nepouzdanim područjima treba prikupiti u sabirne logore. Predviđeno je otpremanje u Nemačku.

b)  Partizani i oni za koje se sumnja da su partizani, četnici[7], kao i civili u čijim stanovima se pronađe oružje i municija, imaju se odmah bez formalnog sa-slušavanja streljati, odnosno obesiti, a njihove kuće spaliti.

c)  Komande mesta (nemačke ili u čisto hrvatskim garnizonima hrvatske) mogu ustanoviti policijski čas za sve stanovništvo.

d)  Pri svakom suprotstavljanju nemačkim naređenjima ima se bezobzirno i široko upotrebiti vatreno oružje.

e)  Organe hrvatske države, čija saradnja ne bude dovoljna, uhapsiti zbog sabotaže.

5.   Obaveštavanje javnosti u smislu ovih naredaba vršiće divizije. Dalje naredbe će izdavati nosioci celokupne vlasti predviđeni pod rednim brojem 1.

6.   Nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj treba da dostavi ovu zapovest svim hrvatskim nadleštvima.

Liters[8]

Dostavljeno u konceptu.

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 2271, s. 296—7.

2Četvrtasti pečat primaoca.

3Der Befehlshaber der Deutschen Truppen in Kroatien

4Ortsunterkunft (mesto smeštaja ili položaj)

5Vidi knj. 2, dok. br. 205.

6Johan (Johann)

7Reč dopisana rukom.

8Rudolf Luters


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument