ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 1. NOVEMBRA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA DA SU SVA DALMATINSKA OSTRVA POSEDNUTA OD JEDINICA NOV I POJ I DA SE PLANIRA NJIHOVO PONOVNO OSVAJANJE U ZONI DEJSTVA NEMAČKOG 15. I 5. SS-BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA[1]

Poverljivo

Nakon prijema: strogo poverljivo!

K-da 2. okl. A.[2]

Načelnik Opšt. odeljenja

Stanica:

2. okl. arm. Ia/16,08 č.

1. 11. 43. u 16,00 čas.

Telegram

K-NTU JUGOISTOKA (GRUPI ARMIJA ,,F")

Veza: Telegram k-nta Jugoistoka (Komande gr. armija ,,F"), Ia, br. 3370/43. pov.[3]

K-da 2. oki. A. izveštava:

a) Sva dalmatinska ostrva (oko 600 ostrva) nalaze se u rukama bandi, sa izuzetkom očišćenih ostrva Žirje, Mur-ter, Kaprije, Zmajan, Zlarin, Tijat i Prvić u rejonu Šibenika, 2/3 poluostrva Pelješac i ostrvo Lokrum i Cavtat u rejonu Dubrovnika kao i ostrvo Saseno ispred Valone.

b) Nemačko ponovno osvajanje ostrva treba da se odvija sledećim redosledom:

u zoni dejstva XV brd. A.K.:[4] ostrva Prvić i Zlarin ispred Šibenika (zauzeti), ostrva Mali i Veliki Drvenik jugoistočno od Primoštena, ostrva Ugljan i Pašman ispred Zadra, a docnije i ostrvo Pag ispred Karlobaga. U zoni dejstva V SS-brd. A. K.:[5], krajnji zapadni i istočni deo poluostrva Pelješac, istočni deo severne obale Korčule, uporišta na ostrvima Sipan, Lopud i Koločep. U zoni dejstva XXI brd. A.K.: ostrvo Saseno.

c) Očistiti i samo kontrolisati sledeće:

1.) U prvoj fazi Molat, Sestrunj, Dugi otok, Kornati, Žut, Vrgada, Žir je, Kaprije i okolnu grupu ostrva, Šolta, Vis, Lastovo, Mljet.

2.) U docnijoj fazi ostrva u blizini obale severno od Zadra.

Plansko izvođenje iznetih namera, pre svega je zavisno od podrške avijacije i ratne mornarice.

K-da 2. okl. A, Ia,

br. 1446/43. pov. Nakon prijema: strogo poverljivo

1 Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453648. Na margini telegrama rukom je dopisano nekoliko brojeva, oznaka i reči.

2 Pečat pošiljaoca.

3 Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

4 Već 1. oktobra 1943, delovi nemačke 114. lov. divizije iz Zadra pokušali su desant na ostrvo Ugljan uz podršku artiljerije, ali ih je odbio Otočki partizanski bataljon. Međutim, uz sadejstvo delova 114. lov. div. i 264. peš. divizije, izvršen je desant na ostrva Ugljan, Pašman, Rivanj, Sestrunj i Iž od 22. do 25. novembra 1943, i sa njih su se Otočki NOP odred i mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ povukli na Dugi otok, Kornat i Vis (tom V, knj. 20, dok. br. 35, 141, 190, i 201).

5 Jedinice 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ odbile su 5. oktobra pokušaj desanta delova nemačke SS-divizije „Princ Eugen" iz Ploča na poluostrvo Pelješac. Međutim, 23. oktobra 1943, na poluostrvo Pelješac izvršili su desant delovi SS-divizije „Princ Eugen", potpomognuti delovima 118. lov. divizije. Ovaj jednovremeni napad nemačkih snaga, uz obrazovanje mostobrana, iznenadio je 13. dalmatinsku brigadu, koja je u trodnevnim borbama bila odbačena u pravcu s. Trpnja. Od 28. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra, kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska se povukla na ostrvo Korčulu (tom V, knj. 20, dok. br. 56, knj. 21, dok. br. 95, 99, 106, 109, 110, 114, 136, 137, 150 i 205, knj. 22, dok. br. 12 i 145.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument