ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST 718. PESADIJSKE DIVIZIJE OD 2. JANUARA 1943. ZA OSIGURANJE DOBOJA OD IZNENADNOG NAPADA JEDINICA NOV I POJ[1]

718. peš. divizija Ia, X, K.53[2]

Az. 8 Op[3] Odelj. Ia 

Div. St. Qu.,[4] 2. 1. 1943.

2. jan. 1943.

Poverljivo

DIVIZIJSKA ZAPOVEST BR. 59 za osiguranje Doboja

1)  Partizanske snage nepoznate jačine zauzele su 2. 1. ujutro oko 05,00 časova Teslić; hrvatska posada[5] je razbijena.[6] Njihovo dalje nastupanje prema severoistoku ozbiljno bi ugrozilo železničku raskrsnicu Doboj, koja je od životne važnosti.

2)  Za osiguranje Doboja formiraće se Grupa „Šperling". Sastav: komandant major Šperling, komandant 668. art. div.

Jedinice: — štab 668. art. div.

—  738. folksdojčerski bataljon (bez 1 čete)[7]

—  hrvat. 1/15. peš. puka (iz Žepča)

—  4/668. art. div.[8]

—  105. železnički oklopni voz; sem toga

—  još 1 nemački bataljon koga će komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj[9] prebaciti u Doboj,

—  delovi 718. čete za vezu

—  svi hrvatski delovi jedinica u rejonu Doboj, Teslić, Tešanj.

3)  Prikupljanje Grupe „Šperling": 2. i 3. 1. 1943. u Doboju. Svi gore navedeni delovi jedinica, sa izuzetkom hrvatskih

jedinica koje se već nalaze u rejonu Doboj, Teslić, Tešanj, biće prebačeni u Doboj.

105. železnički oklopni voz sačekaće majora Sperlinga 2. 1. 1943. u Zenici.

Izveštaje o transportovanju dostavljati preko divizije.

4)  Zadatak. U prvom redu osiguranje i odbrana Doboja protiv napada partizanskih snaga koje prodiru iz jugozapadnog pravca. Izviđati u pravcu Teslica da bi se utvrdilo dalje držanje partizanske grupe koja se tamo pojavila.

Po pristizanju nemačkog bataljona koga će dovesti komandant, namerava se izvršiti prodor sa celom grupom prema Teslicu i ponovo zauzeti grad.[10]

5)  Veze:

Divizijski načelnik veza uspostaviće telefonsku i radio-vezu od divizije do Grupe „Šperling".

6)  Divizijsko komandno mesto ostaje u Sarajevu.

U konceptu potpisao:

Fortner[11] general-potpukovnik i k-t div.

F.d.R.[12] Gajtner[13]

generalštabni major

 

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-315, r. 2271, s. 331.

2Dopisano rukom.

3Aktenzeichen 8 Operations (oznaka akta 8, operativno).

4Divisionsstabsquartier (divizijsko komandno mesto ili štab divizije).

5U ovom i narednim dokumentima su zadržane reci koje često neosnovano idenifikuju ustaško-domobranske snage i vlasti NDH s Hrvatima, četnike i Nedićeve jedinice i organizacije sa Srbima, a partizane nazivaju banditima i sl. o čemu treba voditi računa pri ko-rišćenju dokumenata.

6Teslić su zauzeli 3. krajiška udarna i tri bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle trinaesto-dnevne borbe protiv domobranske 4. pješačke pukovnije (tom IV, knj. 9, dok. br. 16, 22, 23, 170, 175, 176, 202 i 206).

7  i 8Taj bataljon i artiljerijski divizion bili su formirani od folks-dojčera iz NDH i pridodati nemačkoj 718. pešadijskoj diviziji polovinom 1942. godine. Formacija 738. bataljona je bila sledeća: tri čete u koj ma je bilo 6 oficira, 3 podoficira i 259 vojnika, a 4. baterija 668. artiljerijskog diviziona imala je dva voda s dva podofic ra i 166 vojnika (Antun Miletić, Vojne formacije folksdojčera u borbi protiv NOP-a na njemačkoj okupacionoj teritoriji NDH (1941—1944), Zbornik br. 11, Historijski institut Slavonije i Baranje, Slav. Brod, 1974, str. 93).

9Der Befehlshaber der Deutschen Truppen in Kroatien. U prevedenim dokumentima ove knjige ostavljen je bukvalan prevod ove funkcije koju je obavljao general-major Rudolf Liters. S obzirom na to da je nemačka okupaciona teritorija NDH obuhvatala i regione Jugoslavije koji ne pripadaju teritoriji Hrvatske, u naslovima dokumenata i objašnjenjima za tu funkciju je upotrebljena i njena odgovarajuća oznaka: „komandant nemačkih trupa u NDH".

10Vidi dok. br. 10. Delovi nemačke Borbene grupe „Šperling" i Borbena grupa „Huber" (u čijem sastavu su bile i ustaško-domobran-ske snage) potisnuli su delove 1. proleterske udarne div zije NOVJ i 5. januara 1943. zauzeli Teslić (AVII, NAV—T-315, r. 2271, s. 327—8. 337, 346—7, 359 i 367).

11Johan (Johann Fortner)

12Fur die Richtigkeit (za tačnost)

13Herbert Geitner


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument