ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE OPERATIVNOG ODELJENJA KOMANDU-JUCEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 4. JANUARA 1943. KOMANDANTU SS I POLICIJE O FORMIRANJU SRPSKOG DOBROVOLJAČKOG KORPUSA[1]

Prilog 1O[2] H. Qu., 4. 1. 1943.

Komandujući general i komandant u Srbiji Ia, br. 10/43

Predmet: Srpski dobrovoljački korpus

Prilozi: 1

Komandantu SS i policije

na znanje: komandantu Policije bezbednosti i komandantu Policije za održavanie poretka

Na osnovu naređenja komandujućeg generala i k-danta u Srbiji i odobrenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku s dejstvom od 1. 1. 43, formiran je od dosadašnjih dobrovoljačkih odreda Srpski dobrovoljački korpus. Formacija Srpskog dobrovoljačkog korpusa sastoji se iz štaba korpusa (štab puka) i 5 samostalnih bataljona sa po 4 čete. Ukupno brojno stanje je 3.680 vojnika. Srpski dobrovoljački korpus kao nacionalna jedinica biće potčinjen komandujućem generalu i komandantu u Srbiji a batalioni, u taktičkom, snabdevačkom i disciplinskom pogledu nemačkim divizijama.

Za komandanta Srpskog dobrovoljačkog korpusa postavljen je pukovnik Mušicki[3] a za njegovog načelnika štaba rezervni major Tatalović.

U prilogu se dostavlja spisak oficira s molbom da se isti proveri.[4]

Pošto je Srpski dobrovoljački korpus u disciplinskom pogledu potčinien komanduiućem generalu i komandantu u Srbiji, to će on preduzimati protiv pripadnika Srpskog dobrovoljačkog korpusa i sve odgovarajuće mere nastale iz političkih ili drugih razloga.

Ic[5] KTB

Za komandujućeg generala i komandanta u Srbiji

načelnik štaba

Gajtner[6]

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 248, s. 1124.

2Dopisano rukom.

3Kosta

4Redakcija ne raspolaže tim prilogom.

5Nachrichtenabteilung (Obaveštajno odeljenje). U organizaciji ne-mačkih oružanih snaga (Vermahta) sva obaveštajna odeljenja su imala ovu oznaku kao i načelnici tih odeljenja.

6Herbert


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument