Jovan Kokot: DVANAESTA PROLETERSKA SLAVONSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
SadržajSledeci dokument

12. slavonska brigada - slike i mape
* * *
SADRŽAJ
1Dušan ČALIĆ: PREDGOVOR
2UVOD
Prvi dio - OD USTANKA DO 12. PROLETERSKE SLAVONSKE NOU BRIGADE
3Ustanak i razvoj oružane borbe u Slavoniji 1941
4Formiranje 1. slavonskog partizanskog odreda i Štaba 3. operativne zone NOV i POH
5Napad na veća neprijateljeva uporišta
Drugi dio - FORMIRANJE 12. SLAVONSKE BRIGADE
6Samostalna borbena dejstva do kraja 1942
7Pripreme za borbena dejstva u Požeškoj kotlini i istočnoj Slavoniji
8Prodor do linije Slavonski Brod - Našice
9Raspored neprijateljevih snaga u Požeškoj kotlini, Novoj Gradiški, Slavonskom Brodu i Našicama u jesen 1942
10Prva borbena akcija Brigade u napadu na Podvrško, Veliku Pisanicu i Grđevac
11Napad na Veliku Pisanicu i Grđevac 1. bataljona 12. slavonske brigade
12Aktivnost Brigade u trouglu Nova Gradiška - Slavonska Požega - Slavonski Brod
13Napad na željezničku stanicu Ratkovica
14Iznenađenje u selu Lovčić
15Uspješna zasjeda kod sela Grižića
16Iznenađenje u Gradištu
17Paljenje željezničke stanice Londžica - rušenje željezničke pruge i našičkog vodovoda
18Neuspjeh u istočnoj Slavoniji
19Napad na Radlovac
20Oslobođenje Ćeralija
21Borba s folksdojčerima kod sela Bogdašića
22Napad na Veliku u Požeškoj kotlini
23Generalna proba prije napada na Voćin
24Rušenje podravske željezničke pruge
25Napad na Podravsku Slatinu
26Oslobođenje Voćina
27Snage u napadu i tok borbe u Voćinu
28Oslobođenje Orahovice
29Oslobođenje Orljavca
30Snage u napadu i tok borbe
31Žestoke borbe na prilazima Orljavcu
32Neprijateljeva operacija »Slavonija«
33Uspjesi Brigade imali su velikog značaja za razvoj ustanka u Slavoniji
34Organizacijsko formacijske i kadrovske promjene u Brigadi
35Organizacija i rad sanitetske službe u Brigadi
36Rad obavještajne i službe unutrašnje bezbjednosti u Brigadi
37Diverzantske akcije na pruzi Beograd - Zagreb
38Formiranje 12. slavonske divizije
Treći dio - BORBENA DEJSTVA 12. BRIGADE 1943. U SASTAVU 12. DIVIZIJE NOVJ
39Neka taktička i borbena iskustva pri napadu na utvrđeno i naseljeno mjesto Voćin
40Raspored neprijateljevih snaga u Slavoniji početkom 1943. godine
41Napad na Okučane i borbe Brigade na željezničkoj pruzi Zagreb - Beograd početkom 1943
42Neka iskustva iz napada Brigade na Pakrac
43Neuspjeo napad na Viroviticu i borbe u Podravini i na Bilo-gori
44Napadi neprijateljske avijacije i borbe na Bilo-gori
45Napad na Veliku Pisanicu
46Napad na Garešnicu i borbe u Moslavini
47Borbe na osiguranju napada na Garešnicu
48Iskustva iz borbi 12. slavonske brigade (5. januar-25. februar 1943.)
49Vojna i politička obuka i politički rad u narodu - prvi izbori i proslave
50Izvještaj političkog komesara 12. slavonske brigade i Štaba 12. divizije
51Planiranje i pripreme za nove borbene akcije u sjevernom dijelu Požeške kotline
52Dvanaesta slavonska brigada u operaciji »Braun« - uspjeh kod Šušnjara
53Razbijanje njemačke borbene grupe »Šaltenbrand«
54Oslobođenje Vilić Sela
55Napad na Bučje i poraz 1. bojne 4. gorskog zdruga
56Uspjeh 12. slavonske brigade u neprijateljevoj ofanzivi »Braun«
57Borba 12. slavonske brigade kod Šušnjara
58Obostrani gubici u operaciji »Braun«
59Partijsko-politički rad u Brigadi za vrijeme ofanzive »Braun«
60Brigada poslije ofanzive
61Utisci zarobljenog pukovnika Tomislava Bosnića, komandanta slavonskog ustaško-domobranskog zdruga o slavonskim partizanima
62Defile 12. slavonske brigade na Ravnoj Gori povodom proslave Prvog maja ...
63Novi polet u razvoju oružane borbe
64Treći put oslobođen je Voćin
65Pripreme za oslobođenje Požeške kotline
66Oslobođenje Požeške kotline
67Stanje u Požeškoj kotlini - raspored i veličina neprijateljevih snaga
68Demonstrativni napad na Slavonsku Požegu
69Napad na Ferovac, Bektež, Kulu, Darkovac i Ljeskovicu
70Legendarna borba kod sela Čosinac
71Oslobođenje Ljeskovice
72Borci upućeni na vojno-politički kurs
73Napad na Našice
74Iskustva iz borbi za Našice
75Oslobođenje Sirača
76Dvanaesta slavonska brigada postaje udarna
77Slavonija - kost u grlu nemačkom okupatoru
78Martin Borman tajno u Zagrebu
7912. slavonska NOU brigada u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
80Marš i borbe u susretu
81Domobranski artiljerijski divizion iz Jalkovca u 12. diviziji NOVJ
82Napad na kaznionicu u Lepoglavi
83Borbe na osiguranju
84Suđenje zločincima
85Iskustva i ocjene borbe za Lepoglavu
86Borbe u ofanzivi »Varaždin«
87Proboj iz obruča kod Carevdara
88Brigadni komitet izvještava Centralni komitet KP Hrvatske
89Divizija pohvaljuje 12. NOU brigadu
90Borbe na Bilo-gori
91Situacija u Slavoniji za vrijeme neprijateljeve ofanzive »Paula«
92Uvođenje činova i ocjenjivanje starješina
93Vojno-stručna obuka i formiranje specijalizovanih četa (pionirska, četa za vezu, prateća četa i regrutna)
94Oslobođenje Malih i Velikih Bastaja
95Borbe oko Pakraca i Daruvara
96Obuka, iskustva i ocjene 12. slavonske brigade
97Kraći odmor u selima oko Voćina
98Bitka za učenje slova
99Jačina i raspored neprijateljevih snaga u Slavoniji
100Dvije pruge na udaru Brigade
101Napad na Staro Petrovo selo, Vrbovu i Bili Brig
102Oslobođenje Miokovićeva
103Smrt komandanta »Buse«
104Borbena dejstva na Dilju, u ofanzivi »Margareta«
105Napad na Čačince
106Godinu dana kasnije
107Drugi napad na Pakrac
108Iskustva i ocjene iz borbe za Pakrac
109Idejno-politički rad u Brigadi
110Kulturno-prosvjetni rad u Brigadi
111Rad partijske i skojevske organizacije
Četvrti dio - ODLAZAK BRIGADE U CENTRALNU BOSNU I BORBE PROTIV ČETNIKA DRAŽE MIHAILOVIĆA
112Forsiranje Save kod Slavonskog Dubočca
113Dolazak u češko selo Novu Ves
114Raspoloženje naroda u selima ispod Motajice i teškoće u borbi protiv četnika
115Nastupni marš u pravcu Srpca i prva borba sa četnicima
116Čišćenje Motajice od četnika
117Stanje na Motajici i u Brigadi poslije neprijateljeve ofanzive
118Slom Motajičke četničke brigade
119Novi vjetrovi na Motajici
120Dvanaesta brigada u napadu na Banja Luku
121Borbe na Miškovačkom i Palačkovačkom brdu
122Povlačenje kao taktička prednost
123Povlačenje preko Uzlomca i Borje
124Drama Četvrtog bataljona
125Povratak brigade na teren oko Prnjavora
126Oslobođenje Prnjavora
127Neuspjeli napadi na Teslić i Doboj
128Diverzantska aktivnost Brigade u dolini Bosne
129Borba sa kozacima kod Nove Vesi
130Borbe u Slavonskoj Posavini kod Kobaša, Pričaca, Živike, Davora i Orubice ...
131Pismo Brigade Štabu 6. korpusa i kadrovske promjene u Brigadi
132Partijsko savjetovanje u Novoj Vesi
133Završne borbe u centralnoj Bosni
134Žene borci 12. slavonske NOU brigade !
NAKON POVRATKA U SLAVONIJU
135Povratak preko Save u Slavoniju
136Proboj preko glavne željezničke pruge Zagreb-Beograd
137Pismo omladine Mrkoplja 12. brigadi
138Borbe sa kozacima na Dilju
139Kadrovi 12. brigade u drugim jedinicama NOV Slavonije
140Diverzija na pruzi između Starog Topolja i Vrpolja
141Napad na Bizovac kod Osijeka
142Formiranje Jurišne čete u 12. Brigadi
143Oslobođenje Podgorača
144Podvig koji se neće ponoviti
145Iskustva i ocjene iz borbe za Podgorač
146Napad i borbe na osiguranju u borbi za uporište Krndija
147Borbeni rezultati juna 1944
148Veliko takmičenje za najbolju brigadu u Hrvatskoj
149Priznanje 12. brigadi za prvih petnaest dana takmičenja
150Borba sa kozacima kod Čenkova i Slobodne Vlasti
151Odbrana žetve u Požeškoj kotlini
152Kadrovske promjene i pisanje karakteristika
153Hiljadu kola pšenice za Glavni štab Hrvatske
154Ocjena političkog komesara 12. divizije o borbama 12. brigade
155Operativna zamisao Štaba 6. korpusa i oslobođenje Badljevine
156Borbe u Daruvarskoj kotlini
157Oslobođenje Grubišnog Polja
158Pogibija komandanta 12. slavonske brigade Ivana Senjuka Ujaka
159Upad u Slavonsku Požegu i pogibija Nikole Demonje
160Borbe s tenkovima kod Đakova
161Odlazak 4. bataljona iz Brigade
162Uz podršku tenkova napad na neprijateljevo uporište Čađavicu
163Treće oslobođenje Virovitice
164Najviši rukovodioci 6. korpusa i Glavnog štaba Hrvatske obilaze borce u borbi
165Pohvala 12. brigade i kadrovske promjene u Brigadi
166Oslobođenje Đurđevca
167Neuspjeo napad na Koprivnicu
168Iskustva i ocjene iz borbi za Koprivnicu
169Opšte stanje u jedinicama 12. slavonske brigade
170Dodeljivanje proleterskog naziva 12. slavonskoj brigadi
171Napad na Staro Topolje i Piškorevce
172Drugi napad na Našice
173Napad na Velimirovac i Markovac
174Prva i druga faza napada na uporište u Našicama
175Obostrani gubici u našičkoj operaciji
176Dejstva Brigade u decembru 1944
177Napad na Čepin
178Infiltracija u pozadinu Sremskog fronta - napad na njemačku auto-kolonu u Vrbici
179Napad na Široko Polje - borba sa njemačkim tenkovima
180Susret sa bataljonom 8. vojvođanske brigade
181Borba kod Levanjske Varoši i Velikog Nabrđa
182Dvanaesta proleterska po drugi put najbolja
183Rezultati takmičenja 12. proleterske brigade
184Treće takmičenje i vojnostručna obuka
Peti dio - BORBE 12. PROLETERSKE SLAVONSKE BRIGADE OD 1. JANUARA DO 16. MAJA 1945.
185Odbrana Virovitice, neprijateljeva operacija »Vukodlak« i napad na uporište u Zrinjskoj na Bilo-gori
186Borbe 12. proleterske pred Pitomačom
187Iznenađenje u Rašenici
188Borbena dejstva u neprijateljevoj operaciji »Zimska oluja«
189Proboj preko komunikacije Orahovica-Kutjevo na istok
190Proboj sa Krndije na greben Papuka
191Napad na Stražeman
192Oslobođenje Jamarica i demonstrativni napad na Banovu Jarugu
193U trećem takmičenju 12. proleterska najbolja
194Neuspjeo napad na Vetovo
195Proboj u istočnu Slavoniju preko komunikacije Kutjevo-Pleternica
196Ocjena sekretara brigadnog komiteta
197Pismo Otmara Kreačića u vezi sa skorim oslobođenjem zemlje
198Petodnevne borbe na tzv. »Zvonimirovoj liniji« - Grubišno Polje i Veliki Grđevac
199Posljednje borbe na liniji Carevdar - Križevci
200Posljednja borba Brigade u drugom svjetskom ratu
201Kapitulacija Hitlerove Njemačke - kraj drugog svjetskog rata
202Prolaz kroz oslobođeni Maribor
203Sedam dana poslije rata - poslednji raport iz Blajburga
204Kraj ustaškim zločincima
205Ogromi ratni plijen pao je u ruke 12. proleterske NOU brigade
PRILOZI
206ZLOČINI OKUPATORA U SLAVONIJI
207ODLIKOVANJA 12. PROLETERSKE SLAVONSKE BRIGADE
208POHVALE
209NARODNI HEROJI 12. PROLETERSKE (SLAVONSKE) NOU BRIGADE
210Antić Vicko
211Antolović Josip
212Bogdanović Gedeon Geco
213Car Petar Zvrk
214Došen Stevo
215Dulić Đuro
216Funarić Stjepan Jota
217Grbić Čedo Kedacije
218Janjić Vlado Capo
219Nenezić Radojica
220Orozović Pajo Brko
221Puač Dako
222Senjuk Ivan Ujak
223Stanivuković Milan
224KOMANDNI SASTAV 12. PROLETERSKE (SLAVONSKE) NOU BRIGADE OD 11. OKTOBRA 1942. DO KRAJA NOR-a
225SPISAK ŽENA-BORACA 12. proleterske slavonske brigade (poginule, umrle ili preživele)
226SPISAK poginulih boraca i starješina 12. proleterske slavonske brigade
SadržajSledeci dokument