Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ustanak u Hrvatskoj 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 440 hronoloških zapisa, 1076 dokumenata i 35 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1941. Pri MK KPH za Kaštela formirana Vojna komisija.

⚔️ 0. 4. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o odluci CK KPJ da se okupatoru pruži otpor pa ma koliko on bio jak.

⚔️ 6. 4. 1941. U Šibeniku održano okružno partijsko savetovanje na kome je analizirana politička situacija u vezi sa najnovijim događajima.

⚔️ 10. 4. 1941. U Zagrebu, posle ulaska nemačkih jedinica, objavljeno stvaranje kvislinške Nezavisne Države Hrvatske (NDH). Vođa HSS Vladimir Maček pozvao narod da se novoj vlasti pokori, a članove stranke savetovao da iskreno sarađuju sa novom vlašću.

⚔️ 12. 4. 1941. U Zagrebu nadbiskup katoličke crkve Alojzije Stepinac posetio pukovnika u penziji Slavka Kvaternika (kasnije doglavnik NDH) i čestitao mu na uspostavi kvinslinške NDH, čime je javno podržao ovu okupatorsku tvorevinu.

⚔️ 16. 4. 1941. Iz nemačke Vrhovne komande oružane sile stigao u Zagreb general Glajze fon Horstenau, koji je preuzeo stvarnu vlast u ustaškoj NDH.

⚔️ 16. 4. 1941. U Zagrebu ustaške vlasti objavile naredbu da na teritoriji NDH važe ratni zakoni italijanske i nemačke vojne sile i da nemački i italijanski komandanti imaju punu vlast na svome području.

⚔️ 16. 4. 1941. U Zagrebu nadbiskup katoličke crkve Alojzije Stepinac učinio službenu posetu poglavniku NDH Anti Paveliću i izrazio punu podršku kvislinškoj ustaškoj državi.

⚔️ 21. 4. 1941. U Zagrebu poglavnik NDH Ante Pavelić održao govor u kome je pozvao ustaše na uništenje Srba, Jevreja i Cigana.

⚔️ 26. 4. 1941. U srezu Grubišno Polje ustaše uhapsile oko 600 ljudi, među kojima i većinu članova KPJ u tome srezu.

⚔️ 28. 4. 1941. Nadbiskup Katoličke crkve u Zagrebu Alojzije Stepinac uputio okružnicu katoličkom sveštenstvu pozivajući ga da svim svojim snagama podrži kvislinšku tvorevinu, ustašku NDH. Sveštenstvo je ovu okružnicu prenelo stanovništvu katoličke vere, pozivajući ga da podrži ustašku vlast.

⚔️ 28. 4. 1941. Na sajmištu u Gudovcu (kod Bjelovara) ustaše pobile 300 srpskih žena, dece i staraca.

⚔️ 0. 5. 1941. Na tajnom sastanku ustaša u Glini, kome je prisustvovao i ministar pravosuđa, odlučeno da otpočne likvidiranje Srba na teritoriji NDH.

⚔️ 0. 5. 1941. U Zagrebu (u Švearovoj ulici) održana proširena sednica CK KPH na kojoj su, u duhu Majskog savetovanja, doneseni zaključci o pripremama ustanka u Hrvatskoj.

⚔️ 0. 5. 1941. U šumi iznad sela Šenkovca održana partijska konferencija za srez Čakovec na kojoj su donete odluke da se omasovi partijska organizacija, umnožava partijski materijal, sakuplja oružje i ispisuju parole protiv okupatora.

⚔️ 0. 5. 1941. U Osijeku održan sastanak na kome je formiran OK SKOJ-a za Osijek.

⚔️ 0. 5. 1941. CK KP Hrvatske uputio svoje članove u sve krajeve Hrvatske radi pripremanja ustanka.

⚔️ 1. 5. 1941. CK KPH izdao prvomajski proglas kojim poziva narode Hrvatske na oružani otpor okupatoru.

⚔️ 6. 5. 1941. U s. Blagaju (u Kordunu) ustaše izvršile masovni pokolj Srba. U s. Veljunu (kod Slunja) i okolnim selima pobile su 520 ljudi, među kojima i sekretara SK KPH za Slunj Nikolu Kukića, narodnog heroja.

⚔️ 10. 5. 1941. U s. Selištu otpočeo dvodnevni prošireni sastanak partijskih aktiva sreza Gline na kome su analizirani noviji politički događaji.

⚔️ 13. 5. 1941. Ministar unutrašnjih poslova NDH Andrija Artuković propisao -provedbenu naredbu o ustrojstvu i poslovanju ravnateljstva za javni red i sigurnost-. To -ravnateljstvo- je, kao odeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavljalo -udarnu pesnicu- Artukovića i ustaške vlasti u zločinačkoj politici istrebljivanja Srba, Jevreja, Cigana i hrvatskih rodoljuba u NDH.

⚔️ 17. 5. 1941. Štab italijanske 2. armije premešten iz Sušaka u Karlovac.

⚔️ 17. 5. 1941. U Vatikanu se sastali Ante Pavelić i papa Pije XII. Na sastanku je papa podržao akciju masovnog prekrštavania Srba u Hrvatskoj.

⚔️ 17. 5. 1941. Na molbu poglavnika Ante Pavelića, za kralja NDH proglašen vojvoda od Spoleta, sin italijanskog kralja Vitorija Emanuela III.

⚔️ 20. 5. 1941. Po odluci OK KPH za severnu Dalmaciju formiran MK KPH za Bukovicu.

⚔️ 0. 6. 1941. U Dubravi (u Zagrebu) održana partijska konferencija 4. rejonskog komiteta KPH Zagreba na kojoj je izabran novi rejonski komitet.

⚔️ 0. 6. 1941. CK KPH doneo odluku o formiranju partijskih organizacija u domobranstvu NDH. Za taj rad je zadužen Dragutin Saili, član CK KPH.

⚔️ 0. 6. 1941. CK KPH izdao saopštenje o situaciji u Hrvatskoj i pozvao radnike da ne odlaze na rad u Nemačku a narod - da protestuje protiv odvlačenja hrane iz Hrvatske.

⚔️ 0. 6. 1941. CK KPH izdao proglas u kome poziva na opštenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu, razobličavajući reakcionarnu ulogu ustaša u stvaranju NDH.

⚔️ 0. 6. 1941. CK KPH izdao proglas povodom napada Nemačke na Sovjetski Savez, pozivajući hrvatski narod da odbije svaku pomoć fašističkim okupatorima u borbi protiv Sovjetskog Saveza.

⚔️ 0. 6. 1941. Pri CK KPH obrazovano Operativno partijsko rukovodstvo za Hrvatsku.

⚔️ 0. 6. 1941. Formiran SK KPH za Kastav.

⚔️ 0. 6. 1941. U Zagrebu izišao prvi ratni broj (trobroj: 3, 4-5) lista -Srp i čekić-, organa CK KPH.

⚔️ 4. 6. 1941. U nemačkom poslanstva u Zagrebu održana konferencija predstavnika NDH i Nemačke, na kojoj je rešeno da se iz NDH iseli u Srbiju oko 200.000 Srba, a isto toliko i Slovenaca iz Slovenije u Hrvatsku.

⚔️ 5. 6. 1941. Na Kalniku otpočela trodnevna partijska konferencija OK KPH za Bjelovar: izabrano je okružno partijsko rukovodstvo i partijskim organizacijama su postavljeni zadaci u vezi sa pripremom ustanka.

⚔️ 18. 6. 1941. U Banovoj Jaruzi, u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana partijska konferencija OK KPH za Novu Gradišku na kojoj je odlučeno da se omasovi partijska organizacija, vrše pripreme za oružani ustanak i odmah pređe na izvršenje sitnih diverzantskih akcija. U OK su kooptirani neki članovi umesto onih koji su bili pohapšeni.

⚔️ 22. 6. 1941. Održan sastanak OK KPH za Sušak na kome je data direktiva da svi poznatiji komunisti pređu u ilegalnost i da se prikuplja oružje.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Žabnu (kod Siska), po odluci OK KPH za Sisak, formiran Sisački NOP odred. To je prvi NOP odred u Hrvatskoj.

⚔️ 22. 6. 1941. U Splitu otpočeo da izlazi ilegalni list -Naš izveštaj-, organ PK KPH za Dalmaciju.

⚔️ 22. 6. 1941. U Delnicama (u Gorskom kotaru) održana sreska partijska konferencija na kojoj je odlučeno da se ubrzaju pripreme da bi što pre otpočeo oružani ustanak. Novoizabranom SK stavljeno u zadatak da formira vojni komitet i tri diverzantske grupe koje će odmah preduzeti akcije na pruzi Rijeka-Karlovac.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Kusonjama održana sreska partijska konferencija za srez Pakrac na kojoj je diskutovano o političkoj situaciji, liniji Partije u novim uslovima, organizacionom stanju partijske organizacije, radu SKOJ-a, sakupljanju oružja i vršenju sabotaža.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Tomici (kod Slav. Broda), u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana okružna partijska konferencija KPH za Slav. Brod. Raspravljalo se o prikupljanju oružja i pripremi za ustanak. Zaključeno je: da se učvrste i prošire partijske organizacije u fabrikama i na železnici u Slav. Brodu; da se formiraju partijske organizacije u selima gde ne postoje; da se pojača rad na podizanju ideološko-političkog nivoa članova KPJ; da se čuvaju kadrovi od hapšenja i da radnici ne odlaze na rad u Nemačku.

⚔️ 23. 6. 1941. U Zagrebu, preko ilegalne partijske radio-stanice u Tuškanovoj ulici, pročitan proglas koji je CK KPH uputio narodima Jugoslavije 22. juna.

⚔️ 23. 6. 1941. U Metkoviću i okolnim selima ustaše pohvatale i odvele u zatvore više od 200 ljudi, među kojima gotovo sve komuniste metkovićkog sreza i veći broj simpatizera Partije.

⚔️ 24. 6. 1941. U Zagrebu održana konferencija katoličkih biskupa, pod predsedništvom nadbiskupa Alojzija Stepinca, na kojoj je potvrđena lojalnost ustaškoj državi.

⚔️ 27. 6. 1941. Na o. Hvaru izašao prvi broj lista -Izveštaj-, organa SK KPH za Hvar.

⚔️ 28. 6. 1941. Ustaše izvršile prisilno iseljavanje oko 4.000 Srba iz sreza virovitičkog na područje Brčkog.

⚔️ 28. 6. 1941. U blizini Varaždina, uz prisustvo člana CK KPJ, održan sastanak OK KPH za Varaždin na kome je doneta odluka da odmah otpočnu diverzantske akcije.

⚔️ 28. 6. 1941. U s. Srbu (kod Gračaca) ustaše izvršile prvi masovni pokolj srpskog stanovništva u Lici.

⚔️ 29. 6. 1941. U šumi kod Zasadbrega (u Međumurju) održan sastanak predstavnika partijskih organizacija Međumurja. Raspravljano je o situaciji u zemlji povodom napada Nemačke na Sovjetski Savez.

⚔️ 29. 6. 1941. Ustaše upale u s. Prisoje (kod Sinja) i pohvatale 94 lica, odvele ih u planinu Grabovicu i tamo ih pobile i bacile u jamu Golubinku.

⚔️ 29. 6. 1941. Kod s. Rupotine (blizu Splita) grupa diverzanata porušila 12 tt stubova.

⚔️ 0. 7. 1941. OK KPH za Sušak izdao letak pod naslovom -U borbu-, u kome poziva sve građanske partije, a u prvom redu HSS, da se udruže sa komunistima u borbi za oslobođenje Hrvatskog primorja i Istre.

⚔️ 0. 7. 1941. U šumi Cerovcu (kod Slav, Broda), formirane dve brodske partizanske grupe.

⚔️ 0. 7. 1941. U Zagrebu, u prisustvu člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja, održan sastanak CK KPH na kome je razmotren dotadašnji razvoj ustanka u Hrvatskoj, ukazano na greške u radu CK KPH i partijskih organizacija, te rešeno da se pojača politički rad, reorganizuju vojni komiteti, učvrste partijske organizacije, formiraju NOP odredi, stvaraju slobodne teritorije i, radi bržeg razvoja ustanka, na teren upute delegati CK KPH.

⚔️ 0. 7. 1941. CK KPH izdao narodu proglas u kome ga poziva na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih slugu, ističući za primer borbu naroda Sovjetskog Saveza protiv fašističke Nemačke.

⚔️ 0. 7. 1941. U Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju (na pl. Viševici kod Crikvenice, na pl. Tuhobiću kod Sušaka, u okolini Bribira, u okolini Drežnice, kod Delnica i na drugim mestima) formirani partizanski logori u kojima su se obučavali prvi borci.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. G. Daruvaru održan sastanak SK KPH za Daruvar na kome su izvršene prve pripreme za podizanje ustanka u tom kraju.

⚔️ 0. 7. 1941. Na Kalniku formirana Kalnička i Javorovačka partizanska grupa.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Javorovcu (kod Bjelovara) formirana Bjelovarska partizanska grupa.

⚔️ 0. 7. 1941. U Virovitici održana konferencija SKOJ-a na kojoj su doneti zaključci da se proširi omladinska organizacija i vrše sabotaže.

⚔️ 0. 7. 1941. U selu G. Dubravama (kod Ogulina) formiran Dubravski NOP odred.

⚔️ 0. 7. 1941. U Lapcu obrazovan Štab gerilskih odreda za D. Lapac i okolinu (ubrzo preimenovan u Štab gerilskih odreda za Liku).

⚔️ 1. 7. 1941. Ustaše zapalile s. Suvaju (kod Gračaca) i ubile 300 ljudi, žena i dece.

⚔️ 1. 7. 1941. U Bužanovoj ulici u Zagrebu, pod rukovodstvom partijske organizacije, zapaljeni stokovi svile za padobrane. Izgorelo oko 60.000 metara svile.

⚔️ 4. 7. 1941. U Zagrebu, kod Petruševačke šume, udarna grupa ubila ustaškog agenta.

⚔️ 5. 7. 1941. U Zagrebu ustaška vlada NDH objavila zakonsku odredbu kojom se pod preki, odnosno pokretni preki sud stavljaju sva lica koja su od 10. aprila 1941. na bilo koji način delovala protiv ustaške vlasti.

⚔️ 6. 7. 1941. Diverzantske grupe iz Karlovca pokidale tt veze Karlovac-Zagreb i Karlovac-Ljubljana i vojnu telefonsku liniju Karlovac - barutana Jamadol.

⚔️ 8. 7. 1941. U Zagrebu održana partijska konferencija CK KPH na kojoj je preneta direktiva CK KPJ da se od diverzantskih akcija i sabotaža pređe na oružani ustanak, a zatim odlučeno da neki članovi CK KPH odu u pojedine krajeve Hrvatske u cilju pružanja pomoći partijskim organizacijama u završnim pripremama za ustanak i u rukovođenju ustaničkim akcijama.

⚔️ 8. 7. 1941. Ustaše izvele iz Lepoglavskog logora narodnog heroja Lovra Šperca Renka i streljale ga u blizini Varaždina.

⚔️ 9. 7. 1941. U Zagrebu ustaše streljale narodne heroje Božidara Adžiju, Ognjena Priču i Otokara Keršovanija i još sedam drugova, kao odmazdu zbog ubistva ustaškog agenta (4. jula).

⚔️ 13. 7. 1941. Između Vrbovskog i Srpskih Moravica diverzantska grupa oštetila prugu.

⚔️ 13. 7. 1941. U Krljavi (iznad Makarske) formiran partizanski logor.

⚔️ 14. 7. 1941. Iz logora u Kerestincu pobegla grupa od 111 političkih zatvorenika. Međutim, zbog slabo organizovanog prihvata, ubrzo su gotovo svi pohvatani ili pobijeni.

⚔️ 14. 7. 1941. Poginula Kata Dumbović-Kovačić, narodni heroj kao učesnik u oslobođenju zatvorenika iz ustaškog logora u s. Kerestincu.

⚔️ 14. 7. 1941. Ustaše streljale Budaka Divka, narodnog heroja, jednog od organizatora bekstva zatvorenika iz ustaškog logora u s. Kerestincu.

⚔️ 14. 7. 1941. U Međumurju mađarske okupacione vlasti uhapsile 30 članova KPJ i oko 50 simpatizera.

⚔️ 14. 7. 1941. Ustanici oštetili prugu između Vrbovskog i Srpskih Moravica.

⚔️ 14. 7. 1941. U šumi kod s. Lisičine formirana prva partizanska grupa u srezu Podrav. Slatina.

⚔️ 15. 7. 1941. Kod s. Duboke (blizu Slav. Požege) formirana partizanska diverzantska grupa.

⚔️ 16. 7. 1941. U Karlovcu, u duhu direktiva CK KPH, formirano Operativno partijsko rukovodstvo pri OK KPH, sa Josipom Krasom na čelu. Zadatak mu je da neposredno organizuje oružani ustanak na Kordunu i Baniji i njime rukovodi.

⚔️ 18. 7. 1941. Diverzantska grupa oštetila prugu Split-Perković, između Labina i Kaštela Starog.

⚔️ 19. 7. 1941. U šumi -Abes- (kod Vrginmosta) održano okružno partijsko savetovanje OK KPH za Karlovac na kome je član Politbiroa CK KPJ Rade Končar podneo referat o opštoj situaciji u zemlji i svetu i dao direktive za početak oružanog ustanka.

⚔️ 20. 7. 1941. Omladinska udarna grupa iz Karlovca razrušila prugu kod Mrzlog Polja i presekla tt linije između straže kod Jamadola i kasarne u Karlovcu.

⚔️ 21. 7. 1941. Komanda konpene vojske NDH uputila Ministarstvu domobranstva NDH obaveštajni izveštaj u kome, pored ostalog, ističe da se opaža intenzivan rad i propaganda komunista, naročito u Zagrebu, iako se protiv njih primenjuju stroge mere.

⚔️ 21. 7. 1941. Otpočeo dvodnevni sastanak SK KPH za Glinu na kome je odlučeno da već 23. jula otpočne oružani ustanak.

⚔️ 21. 7. 1941. U s. Dubravi (kod Zagreba) formirana Zagrebačka diverzantsko-partizanska grupa.

⚔️ 22. 7. 1941. Komunisti iz s. Srba i okoline otpočeli formiranje gerilskih odreda. Do 27. jula je formirano deset odreda: osam u srbskoj i dva u zrmanjskoj opštini.

⚔️ 22. 7. 1941. U Sisku ustaše streljale 6 članova MK SKOJ-a za Sisak.

⚔️ 22. 7. 1941. Oko 500 ustaša, kamionima prebačenih iz Zagreba u Sisak, napalo delove Sisačkog NOP odreda u obližnjoj šumi. Poginula su dva partizana.

⚔️ 23. 7. 1941. U s. Stipanu (kod Vrginmosta) dva člana KPJ napala ustašku patrolu i ubila jednog ustašu.

⚔️ 23. 7. 1941. U s. Grabovcu (kod Petrinje) ustanici porušili ž. st. i ubili 12 ustaša. U toku 24. i 25. jula ustaše su, za odmazdu, pobile preko 1.200 ljudi iz s. Grabovca i okolnih sela.

⚔️ 23. 7. 1941. U Benkovcu održan sastanak predstavnika Zadarske prefekture i vođa velikosrpske buržoazije iz severne Dalmacije. Zaključeno je da predstavnici velikosrpske buržoazije rade na priključenju kninskog i gračačkog sreza Italiji, a italijanske vlasti će im pružiti svaku pomoć u borbi protiv komunista.

⚔️ 27. 7. 1941. Stanovništvo s. Mazina (kod Gračaca) diglo se na ustanak i pohvatalo predstavnike ustaške vlasti.

⚔️ 27. 7. 1941. Na o. Braču održano prvo partijsko savetovanje. Bili su prisutni delegati iz Sutivana, Bola, Pučišća, Selca, Nerežišća i Milne. Postavljen je zadatak: proširenje partijskih organizacija.

⚔️ 27. 7. 1941. U Primišlju i okolini ustaše iznenada pohvatale oko 80 ljudi, pa ih u Slunju na zverski način pobile.

⚔️ 27. 7. 1941. Otpočeo masovni narodni ustanak u južnoj Lici. Gerilski odredi i narod iz sreza D. Lapac, predvođeni komunistima, poseli komunikacije koje vode ka Srbu, napali ustaško-žandarmerijsku stanicu i zauzeli Srb, razrušili prugu Knin-Drvar (kod Tiškovca) i kod Klanca uništili kamion sa ustašama. Ustanak se brzo proširio i na ostale krajeve Like. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Hrvatske.]

⚔️ 28. 7. 1941. Ustanici iz Srba i okoline zauzeli s. Otrić.

⚔️ 28. 7. 1941. Uspešnim napadom preko 300 ustanika na ustašku posadu ž. st. Plavno (kod Knina) otpočeo masovni ustanak u Kninskoj krajini.

⚔️ 28. 7. 1941. Ustanici zauzeli s. Zrmanju Vrelo (kod Knina).

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Spisak iz 1941. godine 1.189 zatočenika koncentracionog logora Jasenovac

📜 Uputstva Mjesnog komiteta KPH Split iz 1941. partijskom organizacijama za održavanje konspiracije

📜 Proglasi Kvaternika i Mačeka povodom proglašenja NDH 10 travnja 1941 godine

📜 Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda

📜 Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije upućen radnom narodu Jugoslavije povodom 1. svibnja 1941. godine

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 1. svibnja 1941. u povodu međunarodnog praznika rada

📜 Naredba stožera Savskog divizijskog područja od 3 svibnja 1941 god. za predaju oružja

📜 Zabeleška Političkog odeljenja Nemačkog poslanstva u Zagrebu sa podacima o zločinima ustaša nad pravoslavnim stanovništvom u NDH od maja 1941. do 4. maja 1942. godine

📜 Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda u Karlovcu

📜 Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda sa sedištem u Varaždinu

📜 Objava Duhovnog stola u Zagrebu od 9. maja 1941. o primanju inoveraca u katoličku crkvu

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Gospić od 9. maja 1941. o situaciji na svojoj teritoriji sa podacima o zlodelima ustaša kod Veselinovićevih stanova i o odnosu sa italijanskim vlastima

📜 Naredba Ustaškog stana Požega od 12. maja 1941. Općinskom poglavarstvu Velika da pravoslavci moraju na levoj ruci nositi belu traku sa latiničnim natpisom pravoslavac

📜 Odredba ministra pravosuđa od 13. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda u Zagrebu

📜 Dekret kralja Vitorija Emanuela III od 18. maja 1941. o aneksiji Dalmacije, Boke Kotorske, delova Hrvatskog primorja i Gorskog kotara i o osnivanju Guvernatorata Dalmacije

📜 Ugovor o određivanju granica između NDH i fašističke Italije potpisan u Rimu 18. svibnja 1941. godine

📜 Sporazum između NDH i fašističke Italije od 18. svibnja 1941. o stvaranju demilitarizirane zone na području NDH koja se graniči s fašističkom Italijom, o odricanju NDH da drži ratnu mornaricu i o prevoženju trupa faštističke Italije preko teritorije NDH

📜 Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama da spriječe Židovima i Srbima prelaz iz NDH na okupiranu teritoriju Dalmacije

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Naredba Zapovjedništva kopnene vojske od 27. maja 1941. Zapovjedništvu posadnog bataljona Slavonski Brod o podeli zemlje proteranih Srba Hrvatima

📜 Odredba ministra pravosuđa od 27. maja 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje sudbenog stola u Gospiću

📜 Odredba ministra pravosuđa od 27. maja 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje sudbenog stola u Zagrebu

📜 Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova od 31 svibnja 1941 god. o strijeljanju Dušana Zelenbare zbog napada na ustašku patrolu

📜 Saopćenje Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941 god. o situaciji u zemlji i poziv na borbu protiv okupatora i izdajnika

📜 Proglas Centralnog komiteta KPH drugom polovinom lipnja 1941 god. povodom napada fašističke Njemačke na Sovjetski Savez

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941. god. na općenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu

📜 Proglas Centralnog komiteta KPH krajem lipnja 1941. u povodu napada Njemačke na SSSR

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Nova Gradiška i Slavonski Brod te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći na lipanj 1941. godine

📜 Izveštaj Komande 16. mobilnog bataljona Kr. karabinijera od 2. juna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se preduzmu energične mere prema stanovništvu pripojenog dela Dalmacije koje je komunistički i protivitalijanski nastrojeno

📜 Zakonska odredba poglavnika od 4. juna 1941. o zaštiti narodne i arijevske kulture hrvatskog naroda

📜 Zapisnik sa sednice nemačkog poslanstva u Zagrebu održane 4. juna 1941. pod vodstvom poslanika Kašea u vezi sa preseljavanjem Slovenaca iz Rajha u Hrvatsku i Srbiju, odnosno Srba iz Hrvatske u Srbiju

📜 Izvještaj Obavještajnog odjeljenja 2. armije od 4. lipnja 1941. o političkoj situaciji i organizaciji vlasti na teritoriji NDH

📜 Izveštaj Zapovjedništva 4. hrvatske oružničke pukovnije od 6. juna 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o situaciji na području pukovnije sa podacima o ustaškim zločinima

📜 Odluka talijanskog kralja Vittoria Emanuelea III od 7. lipnja 1941. o osnivanju Guvernatorata Dalmacije i prefektura okružnih područja Zadar, Split i Kotor i njihovim nadležnostima

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. lipnja, 1941. Komandi 2. armije o hapšenju rodoljuba od strane ustaša u Makarskoj, Lovreću, Dubrovniku i u rejonu Mostara

📜 Odluka kralja Vitorija Emanuela III od 7. juna 1941. o nadležnosti guvernera Dalmacije

📜 Proglas guvernera Dalmacije Bastianinija od 9. lipnja 1941. narodu Dalmacije u povodu preuzimanja civilne vlasti u Dalmaciji

📜 Brzojav Mussolinija od 11. lipnja 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identificiranje Dalmatinaca talijanskog porijekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije radi jačanja talijanskog elementa

📜 Cirkular broj 1. Centralnog komiteta KP Hrvatske od 15. lipnja 1941. partijskim rukovodstvima na rad i djelovanje među narodom

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 17. lipnja 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske o prebacivanju četnika, uz pomoć Talijana, iz Knina u Kistanje

📜 Izveštaj Prijemnog ureda za hrvatska vojna lica u Zemunu od 22. juna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o prebacivanju Jevreja iz Srbije na teritoriju Dalmacije

📜 Poziv Zapovjedništva vojske i Ministarstva domobranstva 24 lipnja 1941 god. za stupanje stanovništva u pograničnu službu

📜 Dopis Upravnog štaba vojnog zapovednika u Srbiji od 25. juna 1941. nemačkom poslanstvu u Zagrebu o teroru Hrvata nad Srbima u NDH

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 25. lipnja 1941. poglavniku Paveliću o odnosima Talijana i četnika u Kninu

📜 Nemačko poslanstvo u Zagrebu dostavlja ministru spoljnih poslova NDH izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije od 26. juna 1941. o teroru hrvatskih ustaša nad Srbima u Dalmaciji

📜 Odredba Ministarstva pravosuđa od 26. juna 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbenog stola u Osijeku

📜 Nedjeljni informativni izvještaj talijanske Vrhovne komande od 26. lipnja 1941. o političkoj i ekonomskoj situaciji u NDH

📜 Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova od 27 lipnja 1941 god. o strijeljanju Mate Medaća zbog skrivanja oružja

📜 Izveštaj Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 27. juna 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o proterivanju Srba iz Slavonije i Srema za Srbiju

📜 Cirkular broj 2. Centralnog komiteta KP Hrvatske od 27. lipnja 1941. partijskim rukovodstvima s uputama za organiziranje borbe protiv neprijatelja

📜 Izvještaj Prefekture Split od 27. lipnja 1941. Guverneru Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

📜 Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova od 28 lipnja 1941 god. o strijeljanju zbog rasturanja letaka

📜 Izvještaj željezničke stanice Podsused od 29. juna 1941. Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica o diverziji na pruzi Podsused - Vrapče

📜 Naređenje Velike župe Prigorje od 30 lipnja 1941 god. za predavanje oružja i municije

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH koncem srpnja 1941 god. na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih slugu

📜 Partizanske akcije krajem lipnja i tokom srpnja 1941 god.

📜 Zagreb, 10. jul 1941. Telegram Heriberta von Trolla, privremenog otpravnika poslova ambasade Nemačke u Zagrebu, Ministarstvu inostranih poslova Nemačke u vezi sa Međimurjem

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. srpnja 1941. god. Komandi 2. armije o bacanju prevratničkih letaka na raznim mjestima u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. sirpnja 1941. Guvernera Dalmacije i MUP o bacanju letaka u Splitu i izvršenim brojnim hapšenjima

📜 Izvještaj Karabinjerske sekcije u Trogiru od 1. srpnja 1941. godine Guverneru Dalmacije i drugima o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 2. srpnja 1941. Guvernera Dalmacije i MUP o izbijanju požara na teretnom gatu splitskog pristaništa

📜 Proglas poglavnika dr Ante Pavelića hrvatskom narodu od 3. jula 1941. za borbu protiv Sovjetskog Saveza

📜 Depeša zapovjednika Zapovjedništva vojne krajine od 4. jula 1941. vojskovođi o problemima preseljavanja Srba-dobrovoljaca iz Slavonije u Srbiju

📜 Izveštaj Oružničke postaje Opuzen od 4. jula 1941. velikom županu županije Hum o broju uhapšenih i ubijenih Srba

📜 Naređenje zapovjedništva Jadranskog divizijskog područja od 4. srpnja 1941. za formiranje 13, 14. i 15. pješačke pukovnije u Mostaru, Trebinju, Dubrovniku, Kninu i Sinju

📜 Izmjene u Zakonu o prijekim sudovima NDH od 5 srpnja 1941 god.

📜 Spisak kotarskih i općinskih civilnih komesara na dan 6. srpnja 1941. postavljenih na anektiranom području Dalmacije i teritoriju koji je pripadao NDH

📜 Izveštaj Komande 2. armije od 6. jula 1941. Ministarstvu rata o sabotaži u magacinu goriva u Splitu

📜 Saopćenje Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 7 srpnja 1941 god. o strijeljanju Ivana Bučice

📜 Depeše Komande 2. armije od 7. jula 1941. potčinjenim komandama o presecanju vojnih telefonskih linija kod Karlovca i o postavljanju eksploziva na pruzi Sušak - Škrljevo

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 7. od 7. srpnja 1941. o štrajku radnika u splitskom brodogradilištu

📜 Obavještenje Glavne komande karabinjera od 7. srpnja 1941. potčinjenim komandama o formiranju Komande karabinjera Guvematorata Dalmacije

📜 Izvještaj Oružničke postaje Srinjine od 7. srpnja 1941. Velikoj župi Cetina o postupku talijanskih vojnika prema narodu u selu Strožanac

📜 Obaveštenje Glavne komande karabinijera od 7. jula 1941. potčinjenim komandama o formiranju Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije

📜 Desetodnevni izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja od 8. jula 1941. o stanju na svojoj teritoriji i zločinima ustaša u selima Lički Osredci i Suvaja

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. srpnja 1941. Ministarstvu za javni red i sigurnost o skupljanju četnika na otoku Lazaretu

📜 Zapovest Zapovjedništva 4. hrvatske oružničke pukovnije od 9. jula 1941. svim krilnim, vodnim i postajnim zapovjedništvima da dostave podatke o licima uzetim za taoce uoči Vidovdana i izveštaji o preduzetim merama

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 8 od 9. srpnja 1941. o zahtjevima radnika raznih profesija za povećanje plaća

📜 Oglas Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 10 srpnja 1941 god. o strijeljanju Božidara Adžije, Ognjena Priče i još osam drugova

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 10. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o odnosima NDH s Mađarskom i Italijom u vezi s teritorijalnim pretenzijama

📜 Naređenje Zapovjedništva 4. hrvatske oružničke pukovnije od 10. jula 1941. svim jedinicama da zamene sve zaostale ćirilične natpise i uklone spomenike iz srpskog i jugoslovenskog doba

📜 Izvještaj njemačkog generala u Zagrebu od 10. srpnja 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o odnosima NDH s Mađarskom i Italijom u vezi s teritorijalnim pretenzijama

📜 Izvještaj zapovjedništva Posade Sisak od 11 srpnja 1941 god. o rasturanju antifašističkih letaka u Sisku i Capragu

📜 Desetodnevni izveštaj Kotarske oblasti Maglaj od 11. jula 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o opštoj političkoj situaciji, hapšenju i otpremanju pravoslavnih sveštenika u logor Sisak

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 12. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji na području NDH

📜 Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Gospić od 12. jula 1941. zapovjedniku 1. hrvatske oružničke pukovnije o klanju, ubijanju, paljenju i pljački srpskog življa u selu Bubanj

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 12. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o skupljanju i djelovanju 4 četnika u Bukovici

📜 Izvještaj Zapovjedništva gradskog redarstva u Dubrovniku od 12. srpnja 1941. o hapšenju Babić-Bubalo Miodraga zbog širenja komunističke propagande

📜 Izvještaj Zapovjedništva kopnene vojske u Zagrebu od 14 srpnja 1941 god. o bjegstvu grupe zatvorenika iz logora u Kerestinću

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

📜 Raspis Zapovjedništva I hrvatske oružničke pukovnije svojim jedinicama s imeničnim popisom zatvorenika koji su pobjegli iz koncentracionog logora Kerestinec noću 13-14. srpanja 1941. godine

📜 Izvještaj Grupe kraljevskih karabinjera iz Zadra od 15 srpnja 1941 god o zločinima ustaša u Lici

📜 Izveštaj teritorijalne legije karabinjera u Ankoni grupa Zadar od 15. jula 1941. Kr. guvernatoratu Dalmacije kabinetu u Zadru o represalijama ustaša nad pravoslavcima na teritoriji Srba

📜 Izveštaj Oružničke postaje Gračac od 15. jula 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu o bekstvu pravoslavaca u šume iz straha od ustaških zločina

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 15. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o napadu skupine četnika na oružničku postaju Bilišane

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 15. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o skupljanju i djelovanju četnika u Bukovici

📜 Depeša Prefekture u Kotoru od 15. jula 1941. guverneru Dalmacije ' o situaciji u provinciji i uspostavljanju veze sa garnizonima Njeguši i Budva

📜 Izveštaj 3. hrvatske oružničke pukovnije od 16. jula 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o situaciji na svojoj teritoriji, iseljavanju i hapšenju Srba i Jevreja

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 16. srpnja 1941. o razbijanju tabli na dućanima u Splitu i njihovoj zamjeni s tablama na talijanskom jeziku

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Vodice Glavni štab Hrvatske Omiš Ustanak u NDH Zasede u oslobodilačkom ratu Primorsko-goranski partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Varaždin 6. italijanski armijski korpus Šibenik Otočac Delnice Pakrac Italija u drugom svetskom ratu Vojnić Ogulin Četnici u drugom svetskom ratu Četnici u ustanku Ustanak u Slavoniji 1941. Zarobljenici u ratu Šibenski partizanski odred Knin Zagreb Diverzije u oslobodilačkom ratu Bjelovar Ustaški zločini 1941. Gračac Drvarska brigada Sisak Genocid u NDH SKOJ Split Pokatoličavanje Srba Splitski partizanski odred Centralni komitet KPJ Komunistička partija Hrvatske Donji Lapac Štampa u ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Gospić 5. italijanski armijski korpus Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1942. Josip Broz Tito Karlovac Hrvatska seljačka stranka Holokaust u Jugoslaviji Ante Pavelić Sušak Petrinja Korenica Dubrovnik Ustanak u Lici 1941. Omladina u ratu Žene u ratu Zadar Slavonski Brod Drniš 2. italijanska armija Narodni heroji Jugoslavije Rade Končar Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Dalmaciji 1942. Streljanja u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 1. lički partizanski odred "Velebit" Solin Slunj Italijanski zločini u Jugoslaviji Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Glina Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Sinj Aprilski rat