Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Narodno oslobodilački odbori

Za ovaj pojam je pronađeno 642 hronoloških zapisa, 373 dokumenata i 39 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Rošcima i s. Viči (kod Čačka) formirani MNO odbori.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Saraorcima i s. Petrijevu (kod Smedereva) formirani MNO odbori.

⚔️ 0. 7. 1941. U selima V. i M. Plani, Draguši, Protezani, D. Rečici, Gojinovcu, Šišmanovcu, Prekadinu, G. i D, Toponici (kod Prokuplja) osnovani odbori NO fonda, koji su kasnije prerasli u MNO odbore.

⚔️ 0. 7. 1941. U selima Vreocima i Šopiću (kod Lazarevca) formirani MNO odbori.

⚔️ 0. 7. 1941. U V. Plani (kod Palanke) formiran ilegalni MNO odbor.

⚔️ 0. 7. 1941. U Kučevu formiran ilegalni NO komitet (NO odbor) [NO odbori nazivani su i NO komitetima.].

⚔️ 20. 7. 1941. U Kolašinu imenovan NO odbor za srez kolašinski.

⚔️ 21. 7. 1941. U oslobođenim Beranama (sada: Ivangrad) održana I sreska narodna skupština, kojoj je prisustvovalo 217 delegata iz obližnjih opština i preko 150 ostalih građana sa savetodavnim pravom glasa. Izabran SNO odbor sastava: predsednik, sekretar i 19 članova i donete odluke da na oslobođenoj teritoriji toga kraja prestaju svi organi vlasti (kako bivši jugoslovenski tako i okupatorski). SNO odbor ima svu vlast u tom kraju; preuzima celokupnu državnu imovinu i finansijska sredstva svih nadleštava i banaka u cilju borbe za oslobođenje; garantuje bezbednost, ličnu sigurnost i imovinu građana (a ovi su obavezni da se odazivaju njegovim zahtevima i odlukama). Odbor je imao šest sekcija: vojno-sudsku, unutrašnju, ekonomsku, finansijsku, socijalno-zdravstvenu i kulturno-prosvetnu.

⚔️ 21. 7. 1941. U Andrijevici, na konferenciji predstavnika sela sreza andrijevičkog, izabran SNO odbor.

⚔️ 21. 7. 1941. U oslobođenom Bijelom Polju održan zbor ustanika i naroda. Pred oko 5.000 ljudi govorio je sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak Rifat Burdžović Tršo: objasnio im ciljeve NOB-a i sve ih pozvao na jedinstvo i na dalje učešće u borbama. Formiran je NO komitet (odbor) za srez bjelopoljski.

⚔️ 30. 7. 1941. U Drvaru Štab gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo imenovao Vojno-revolucionarno veće (imalo je karakter SNO odbora), koje su sačinjavali svi komesari odreda, odbora (kako su se zvali izvršni organi Veća) i ustanova. Veće je imalo odbore za komunalnu politiku i za industriju, komesarijate za ishranu, za javnu sigurnost i druge. Ono je bilo prvi organ narodne vlasti u Bosni i Hercegovini.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Desivoju (kod Gacka), uz pomoć OK KPJ za Nikšič, formiran Sreski štab narodne vojske i njegov savetodavni organ Narodno veće (u stvari SNO odbor).

⚔️ 0. 8. 1941. U svim selima na području Pipera izabrani seoski NO odbori.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Sadilovcu (kod Drežnik-Grada) formiran seoski NO odbor.

⚔️ 0. 8. 1941. U selima Šumadije: Barajevu, Baćevcu, Vraniću, Sremčici, Lisovcu, Maniću, Slatini, Šiljakovcu, Meljaku, Beljini, V. Borku, Vrčinu, Rušnju, Begaljici, Zaklopači i Dražnju formirani MNO odbori.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Trbušanima (kod Čačka) formiran MNO odbor.

⚔️ 0. 8. 1941. U Arilju, na zboru građana, izabran MNO odbor.

⚔️ 0. 8. 1941. Komanda Posavskog NOP odreda izdala uputstvo za obrazovanje NO odbora i odredila im zadatke.

⚔️ 0. 8. 1941. U selima Ljubićko-trnavskog sreza: Atenici, Trnavi, Zablaću, Goričanima, Slatini, Ljubiću, Milićevcima, Preljini, Brđanima, Prislonici, D. Trepči i D. Gorijevnici, formirani ilegalni MNO odbori.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Guberevcu (kod Rače) na konferenciji građana izabran MNO odbor.

⚔️ 0. 8. 1941. U selima dragačevskog sreza: Kotraži, Goračićima i Zeokama obrazovani MNO odbori.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Brzi (kod Leskovca) formiran MNO odbor.

⚔️ 10. 8. 1941. U s. Divoselu (kod Gospića) izabran seoski NO odbor.

⚔️ 13. 8. 1941. U s. Mijokovcima (kod Čačka) formiran MNO odbor.

⚔️ 17. 8. 1941. Toga dana i sutradan na konferencijama u 14 sela Zete formirani ilegalni NO odbori, koji su razvili živu aktivnost na mobilizaciji boraca i na prikupljanju hrane, odeće i obuće za jedinice.

⚔️ 17. 8. 1941. U s. Radobuđi (kod Arilja) obrazovan MNO odbor.

⚔️ 18. 8. 1941. U s. Selištu (kod Gline) formiran prvi NO odbor u srezu Glina.

⚔️ 25. 8. 1941. Po naređenju PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, iz Nikšiča je, radi pomoći na organizaciji ustanka u Hercegovinu došao jedan bataljon izabranih gerilaca sa sekretarom OK KPJ za Nikšić. Bataljon se u gatačkom srezu zadržao petnaestak dana. Njegovom pomoći formirani su Sreski štab narodne vojske i Narodno veće (SNO odbor) i ostvaren je uticaj Partije u većem broju četa.

⚔️ 28. 8. 1941. Na konferenciji delegata seoskih NO odbora u Ribniku (kod Ključa) izabran Opštinski NO odbor [Tačan naziv nije poznat: verovatno se nazivao komesarijatom.].

⚔️ 28. 8. 1941. Štab Drvarske brigade imenovao -komesarijat opštine Prekaja- - kako je nazvan opštinski NO odbor Prekaja (kod Glamoča). Odbor su sačinjavali predsednici seoskih -ekonomsko-poljoprivrednih- odbora.

⚔️ 29. 8. 1941. U Arilju, na zboru građana ariljskog sreza, izabran SNO odbor.

⚔️ 30. 8. 1941. U Mrkonjić-Gradu, na inicijativu Oblasnog štaba za Bos. krajinu, formiran GNO odbor.

⚔️ 30. 8. 1941. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio instrukciju svim okružnim i mesnim komitetima i članovima KPJ: svim snagama podizati moral i borbenost širokih narodnih masa; odluke Štaba NO gerilskih (partizanskih) odreda za Crnu Goru Boku i Sandžak, disciplinovano i energično sprovoditi u život; odmah pristupiti formiranju NO odbora na oslobođenoj teritoriji; partijski rad prilagoditi novonastaloj situaciji.

⚔️ 31. 8. 1941. U Drvaru, na velikom narodnom zboru, izabrani Narodni sud (9 članova) i narodni tužilac a javnim izborom potvrđeno ranije imenovano Narodnooslobodilačko veće za Drvar i okolinu (32 člana).

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Maslovarama (kod Kotor-Varoši), na konferenciji 60 seljaka iz većeg broja okolnih sela, izabrano Opštinsko NO veće (Opštinski NO odbor) za Maslovare.

⚔️ 0. 9. 1941. Na konferenciji predstavnika seoskih NO odbora sa teritorije Romanijskog partizanskog bataljona izabran NO odbor opštine Sokolac. Odbor, u čijem je sastavu bilo više komisija i narodni sud, imao je karakter sreskog NO odbora.

⚔️ 0. 9. 1941. Mesni komitet KPJ za Mostar, proširivanjem dotadašnjih odbora narodne (ranije: crvene) pomoći, formirao ilegalni Gradski odbor NO fonda za Mostar. Odbor je početkom 1942, prerastao u Gradski NO odbor. On je radio sve do oslobođenja.

⚔️ 0. 9. 1941. Na teritoriji opštine Rakovica (Kordun) izabrani seoski NO odbori.

⚔️ 0. 9. 1941. U Azotu, na incijativu MK KPJ za Veles, otpočelo formiranje ilegalnih seoskih NO odbora (komiteta).

⚔️ 0. 9. 1941. U Kučevu formiran SNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. U Kniću, na konferenciji građana, izabran MNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Ravnju i selima Badovincima i Žminjaku (kod Bogatića), na zborovima građana, izabrani MNO odbori.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Prnjavoru (kod Bogatića) formiran MNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. Za sela Grab i Rogaču (srez dragačevski) izabran MNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. U Mionici (kod Valjeva) formiran MNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Rajkoviću (kod Valjeva), na zboru građana, izabran MNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. U selima Pocerine: Dobriću, Pridvorici, Miokusu i Trbušcu formirani mesni NO odbori, a u Dobriću, Culjkoviću, M. Vranjskoj i Poc. Pričinoviću formirane seoske partizanske čete.

⚔️ 0. 9. 1941. U selima sreza tamnavskog: Banjanima, Radljevu, Tvrdojevcu, Ubu, Dokmiru, Tularima, Novacima, Takovu, Paljuvima i Jabučju, na zborovima građana, izabrani MNO odbori a u selima: M. Borku, Murgašu, Lajkovcu, Trliću i Bajevcu, formirani ilegalni mesni NO odbori.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Pričeviću (kod Valjevske Kamenice) formiran opštinski NO odbor za sela: Pričević, Majinović, Beomužević i Tupanci.

⚔️ 0. 9. 1941. U Vranju i u selima Tibužju, Buštranju, Žbevcu, Masurici i dr. formirani ilegalni MNO odbori.

⚔️ 0. 9. 1941. U selima sreza kolubarskog: Brajkovcu, Sakulji i Junkovcima formiram MNO odbori.

⚔️ 0. 9. 1941. U selima sreza jadranskog: Tekerišu, D. Badanji, Dragincu i Joševi formirani mesni NO odbori i seoske partizanske čete.

⚔️ 0. 9. 1941. U selima sreza gružanskog: Pajsijevićima, Žunju i Guncatima formirani MNO odbori.

⚔️ 0. 9. 1941. U selima D. Kravarici i Markovići (kod Čačka), na zboru građana, izabrani mesni NO odbori.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Noćaju (kod Bogatića) na zboru građana, izabran MNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Čumiću (kod Kragujevca) formiran MNO odbor.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Drenovcu (kod Šapca) formiran MNO odbor.

⚔️ 1. 9. 1941. U s. Radeći (kod Titograda) izabran NO odbor za pipersku opštinu.

⚔️ 1. 9. 1941. U s. Klanjcu formiran seoski NO odbor, prvi u Hrvatskom zagorju.

⚔️ 3. 9. 1941. Valjevski NOP odred i četnički odredi Zečevića i Martinovića, posle trodnevnih borbi, zauzeli Krupanj, koji je branilo oko 500 nemačkih vojnika. Zarobljeno 124, ubijeno 9 a ranjeno 30 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 22 mitraljeza, 8 automata, 7 minobacača, 40 pušaka, 10 pištolja, sanduk bombi, 300.000 metaka, 2 radio-stanice, 1 hirurška stanica, 12 motornih vozila, 2 magacina hrane, 200 pari odela i dr. Naši gubici: 6 mrtvih i 12 ranjenih. U Krupnju formirani SNO odbor i Komanda grada.

⚔️ 3. 9. 1941. U s. Stragarima (kod Topole) izabran MNO odbor.

⚔️ 4. 9. 1941. Oblasni vojni štab za Sarajevo izdao uputstvo za organizaciju seoskih NO odbora: seoski NO odbor sačinjavaju poverenici svih zaselaka jednog sela; kao organ NOP-a on ima zadatak da prikuplja hranu za NOP odrede.

⚔️ 4. 9. 1941. U Krupnju SNO odbor objavio dekret građanima: da se u svim selima izaberu NO odbori, formira Narodna straža, preuzme inventar i imovina Opštinske uprave, žand. stanice i Sreskog načelstva, obrazuje odbor radničke kontrole u fabrici antimona, formira opančarska radionica i dr.

⚔️ 6. 9. 1941. U Bogatiću, na zboru građana, izabran MNO odbor i formirana partizanska četa.

⚔️ 7. 9. 1941. Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda ušla u Ljig i održala zbor na kome je formiran gradski NO odbor.

⚔️ 10. 9. 1941. U salašu Noćajskom (kod Bogatića) formiran MNO odbor.

⚔️ 11. 9. 1941. Na zboru oko 1000 građana sela Suvodanja, Bodove i Sitarica (kod Valjeva) izabran ONO odbor sa sedištem u s. Stavama.

⚔️ 14. 9. 1941. MK KPJ za Pođgoricu formirao ilegalni GNO odbor.

⚔️ 14. 9. 1941. U Bajinoj Bašti, na konferenciji građana i delegata mesnih NO odbora sa područja opštine Bajine Bašte, izabran SNO odbor za srez račanski.

⚔️ 15. 9. 1941. Oblasni vojni štab za Sarajevo izdao Uputstvo o organizaciji narodne vlasti i vojnoteritorijalnih organa [Postoji mogućnost da je Uputstvo sastavio Štab NOP odreda za BiH.]. Uputstvo je predviđalo da se u selu ili varoši (mestu) bira seoski (mesni) NO odbor, sa onoliko članova (poverenika) koliko ima zaselaka; a da u opštini (srezu) po jedan predstavnik iz svakog seoskog (opštinskog) NO odbora i komandant opštine (sreza), koga imenuje vojna jedinica, sačinjavaju plenum opštinskog (sreskog) veća (NO odbora), na čijem čelu stoji izvršno veće. Kada ne postoje uslovi da se izvrše izbori, komandant mesta (opštine, sreza) postavlja privremeni NO odbor.

⚔️ 15. 9. 1941. Na narodnom zboru kod man. Lovnice imenovan prvi opštinski NO odbor u Šekovićima [U toku čitavog rata taj odbor nije prestajao da funkcioniše.], koji je u oktobru izabran u istom sastavu.

⚔️ 15. 9. 1941. U s. Kamenici (kod Kraljeva) izabran MNO odbor.

⚔️ 16. 9. 1941. U Ljubljani održana treća sednica Vrhovnog plenuma OF, na kojoj je rešeno da se Vrhovni plenum preimenuje u Slovenački narodnooslobodilački odbor (SNOO) i da se vojne snage slovenačkih NOP odreda uključe u NOP odrede Jugoslavije. Donete su odluke o narodnom porezu, Zajmu slobode i zaštiti slovenačkog naroda.

⚔️ 16. 9. 1941. Na narodnom zboru u s. V. Rujiški (kod Bos. Krupe) izabran seoski NO odbor (prvi u Podgrmeču). Do kraja septembra formirani su seoski NO odbori i u većini ostalih sela Podgrmeča.

⚔️ 17. 9. 1941. Formirani ilegalni NO odbori u selima Veljem Brdu, Klikovačama i Novom Selu (kod Danilovgrada).

⚔️ 17. 9. 1941. U oslobođenoj Ivanjici formiran GNO odbor.

⚔️ 18. 9. 1941. U s. Azbresnici (kod Prokuplja) formiran MNO odbor.

⚔️ 20. 9. 1941. MNO odbor u Krupnju izdao naredbu da se u krupanjskoj osnovnoj školi formira bolnica sa ambulantom, radi lečenja boraca NOP odreda.

⚔️ 21. 9. 1941. Na zboru predstavnika sela: Brezovice, Tubravića, Vujinovače, Rebelja, Sovča, Kuniće i Rovni izabran ONO odbor Poćuta.

⚔️ 24. 9. 1941. U Čajetini, na zboru građana, izabran SNO odbor.

⚔️ 25. 9. 1941. U s. Bosuti (kod Aranđelovca) formiran MNO odbor.

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Stolicama (kod Krupnja), pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ i komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita održano vojno savetovanje na kome su učestvovali neki članovi Politbiroa CK KPJ, predstavnici vojnih i partijskih rukovodstava iz Srbije, Hrvatske. Slovenije, BiH i komandanti najbližih NOP odreda iz Srbije. Na savetovanju su uopštena dotadašnja iskustva, razmotrena pitanja dalje oslobodilačke borbe i donete odluke veoma značajne za učvršćenje i razvijanje NOB-a; formirati glavne štabove u pokrajinama gde oni do tada nisu postojali, a Glavni štab NOP odreda Jugoslavije preimenovati u VŠ NOP odreda Jugoslavije; preći na čvršće i jedinstvenije vojne formacije i posvetiti službama (intendantskoj, sanitetskoj i drugim) veću pažnju; obrazovati nove slobodne teritorije i nastaviti rad na jačanju političkog jedinstva naroda u borbi protiv okupatora, te veću pažnju pokloniti formiranju NO odbora kao nosilaca istinske narodne vlasti.

⚔️ 26. 9. 1941. U Požezi, na zboru kome je prisustvovalo oko 1.200 ljudi, izabran SNO odbor.

⚔️ 26. 9. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), na konferenciji predstavnika građanskih partija i KPJ, formiran gradski NO odbor.

⚔️ 27. 9. 1941. U s. Lisi (kod Ivanjice) na zboru građana izabran MNO odbor.

⚔️ 29. 9. 1941. U s. Štitarima (kod Cetinja) održan sastanak MK KPJ za Cetinje: posle analiziranja političke situacije i partijskog rada na području MK odlučeno da se formiraju gerilske čete i NO odbori po selima.

⚔️ 29. 9. 1941. Jedinice čačanskog NOP odreda, u sadejstvu sa jedinicama Kragujevačkog NOP odreda i četnicima, zauzele G. Milanovac i zarobile gotovo celu četu nemačkih vojnika i odred žandarma. Istog dana u gradu formiran gradski NO odbor.

⚔️ 0. 10. 1941. U Glavatičevu, na inicijativu Štaba Konjičkog partizanskog bataljona, formiran opštinski NO odbor.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Skelanima (kod Srebrenice), na narodnom zboru, izabran opštinski NO odbor.

⚔️ 0. 10. 1941. PK KPJ za BiH uputio svim okružnim komitetima KPJ direktivu o likvidaciji organa starih vlasti i uspostavljanju: NO odbora, kao jedinih organa građanske vlasti, sudova, za borbu protiv samovlašća u pozadini, i komandi mesta, kao organa vojnih vlasti. NO odborima je, između ostalog, stavljeno u zadatak da organizuju radionice za izradu odeće i obuće za vojsku, a komandama mesta - da obezbede rad organa vlasti, red i saobraćaj na svojoj teritoriji, mobilizaciju, rukovanje vojnim skladištima i organizaciju borbe protiv špijuna i sabotera.

⚔️ 0. 10. 1941. Na zboru u s. Podborogovu izabran opštinski NO odbor Papraća (srez Vlasenica), sa sedištem u s. Podborogovu.

⚔️ 0. 10. 1941. Na inicijativu Štaba 1. partizanske čete za Bos. krajinu, na sastanku predstavnika 12 seoskih NO odbora sa Manjače formiran NO odbor opštine Mrkonjić-Grad, sa sedištem u s. Kuli (kasnije u s. Barama).

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Gruborskom Naslonu, na konferenciji seoskih odbornika, izabran NO odbor opštine Drvar.

⚔️ 0. 10. 1941. OK KPJ za južnu Hercegovinu imenovao ilegalni opštinski odbor NO fonda za Ostrožac - kasnije prerastao u opštinski NO odbor Ostrožac (srez Konjic).

⚔️ 0. 10. 1941. OK KPJ za južnu Hercegovinu imenovao ilegalni opštinski odbor NO fonda za Jablanicu - kasnije prerastao u NO odbor opštine Jablanica (srez Mostar).

⚔️ 0. 10. 1941. Na narodnom zboru na brdu Crkvini izabran NO odbor opštine Boljanići (srez Gračanica). Odbor je imao radionicu za izradu ručnih bombi i obućarsku radionicu.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Kolašinovićima (kod Danilovgrada) na konferenciji predstavnika seoskih NO odbora izabran NO odbor opštine jelenačke (srez Danilovgrad).

⚔️ 0. 10. 1941. Izabran NO odbor opštine vražegrmske (srez Danilovgrad).

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Brusniku formiran NO odbor. To je prvi NO odbor u srezu Pakrac.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Kusonjama (kod Pakraca) formiran MNO odbor.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Uputstva komande Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od avgusta 1941 god. za obrazovanje narodno-oslobodilačkih odbora

📜 Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Zapadne Bosne i Like od 31 avgusta 1941 god. italijanskim vojnicima

📜 Pozdrav Slovenačkog narodnooslobodilačkog odbora srpskim, hrvatskim i crnogorskim partizanima

📜 Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora Prekajske opštine Štabu Drvarske brigade od 9 septembra 1941 god. o izboru članova Narodnog suda i pripremama za narodni zbor

📜 Odluka o konstituisanju slovenačkog Narodnooslobodilačkog odbora 75 Članak Slovenskog poročevalca od 20 septembra 1941 god. povodom osnivanja slovenačkog Narodnooslobodilačkog odbora

📜 Proglas Slovenačkog narodnooslobodilačkog odbora od 20 septembra 1941 godine

📜 Narodnooslobodilački odbori moraju postati istinski privremeni nosioci narodne vlasti - članak Edvarda Kardelja od druge polovine oktobra 1941 godine

📜 Odluka Slovenačkog narodnooslobodilačkog odbora o zaštiti slovenačkog naroda i njegovog pokreta za oslobodjenje i ujedinjenje

📜 Odluka Slovenačkog narodnooslobodilačkog odbora od 1 oktobra 1941 god. o uvodjenju i ubiranju poreza za ciljeve Narodnooslobodilačkog pokreta i socijalnu pomoć

📜 Odluka Slovenačkog narodnooslobodilačkog odbora od 1 oktobra 1941 god. o raspisu Zajma slobode

📜 Pismo Štaba Valjevskog NOP odreda od 3. oktobra 1941. narodnooslobodilačkim odborima na teritoriji valjevskog okruga o pomoći siromašnim porodicama onih koji se nalaze u odredu ili u zarobljeništvu

📜 Proglas Užičkog narodnooslobodilačkog odbora od 11 oktobra 1941 godine

📜 Izveštaj Okružnog povereništva Aranđelovac od 12 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju seoskih narodnooslobodilačkih odbora

📜 Izvještaj komande Trećeg partizanskog odreda - Manjača od 18 oktobra 1941 god. komandiru Prve čete o uspostavljanju veze sa Ribničkim odredima, saradnji sa narodnim odborima i političkom radu u pozadini

📜 Okružnica br. 2. Okružnog komiteta KPH Bjelovar upućena kotarskim komitetima i partijskim organizacijama na terenu o potrebi prorade materijala o osnivanju odbora narodnooslobodilačkog fronta i narodnooslobodilačkih odbora

📜 Članak Narodne borbe od decembra 1941 god. o karakteru i zadacima narodnooslobodilačkih odbora

📜 Proglas Komande mjesta Rudo od 20. decembra 1941. o ulozi i značaju narodnooslobodilačkih odbora i zadacima Komande mjesta Rudo

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku od 1 prosinca 1941 god: komandantu ličke grupe NOP odreda za bolje organizovanje veza i ispravljanje grešaka u pitanju narodnooslobodilačkih odbora

📜 Okružnica br. 4. Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućena svim partijskim organizacijama, komitetima i jedinicama u kojoj se osim analize dosadašnjeg rada daju uputstva o stvaranju narodnooslobodilačke fronte, o karakteru, funkcijama i zadacima narodnooslobodilačkih odbora i o zadacima antifašističkog fronta žena

📜 Iz Biltena br. 4 štaba Durmitorskog NOP odreda od 6 decembra 1941 god. o radu Šavničkog sreskog narodnog odbora

📜 Zaključci sa konferencije opštinskog NOO i delegata seoskih NOO Grahovske opštine od 7 decembra 1941 godine

📜 Izvještaj Opštinskog narodnooslobodilačkog odbora Opštine grahovske od 10 decembra 1941 god. o organizaciji i načinu snabdijevanja partizanske bolnice u Riječanima

📜 Odluke Šavničkog sreskog NOO objavljene u Biltenu štaba Durmitorskog NOP odreda od 11 decembra 1941 godine

📜 Pravilnik o organizaciji i radu narodnooslobodilačkih odbora u kotaru Kirinsko-sjeničarskom od 14 prosinca 1941 godine

📜 Proglas Vučedolskog narodnooslobodilačkog odbora od 23 decembra 1941 godine

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10 januara 1942 god. Okružbom komitetu KPJ za Kruševac o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora i partizanskih borbenih grupa

📜 Uputstvo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 31 januara 1942 god. o zadacima narodnooslobodilačkih odbora na području bataljona

📜 Osnovni principi organizacije narodnooslobodilačkih odbora i uputstva za njihov rad na oslobođenoj teritoriji propisani od Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije februara 1942 god.

📜 Uputstvo Sreskog narodnooslobodilačkog odbora za Srez cetinjski od februara 1942 god. o radu i zadacima opštinskih NO odbora

📜 Pismo narodnooslobodilačkog odbora sela Zagrede od 2 februarl 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o potrebi preduzimanja mjera za ishranu siromašnog stanovništva

📜 Uputstvo Narodnooslobodilačkog odbora za Crnu Goru i Boku od 11. februara 1942. sreskim opštinskim i seoskim NOO-ima o njihovom radu i zadacima

📜 Uputstvo Pokrajinskog narodnooslobodilačkog odbora za Crnu Goru i Boku od 16 februara 1942 god. za rad sreskih, opštinskih i seoskih narodnooslobodilačkih odbora

📜 Pismo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 19 februara 1942 god. narodnooslobodilačkim odborima i komandama rezervnih jedinica o potrebi rušenja pruge i puteva na teritoriji bataljona

📜 Naredba Narodnooslobodilačkog odbora Opštine banjske od 9 marta 1942 god. o zasijavanju zemljišta i zbrinjavanju izbjeglica i seljaka bezemljaša

📜 Pozdravni telegram delegata Sreske konferencije NOO Sreza fočanskog od 11 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije

📜 Izvještaj pretsjednika Sreskog NO odbora Goražde od 13 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izboru Sreskog NO odbora za srez Goražde

📜 Uputstvo Narodnooslobodilačkog odbora za Srez cetinski od 16 marta 1942 god. za rad opštinskih odbora i formiranje seoskih straža i radnih četa

📜 Odluka Narodnooslobodilačkog odbora Opštine banjske od 17 marta 1942 god. o zabrani davanja zemlje pod napolicu i načinu korišćenja manastirskih imanja

📜 Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora za Srez cetinjski od 18 marta 1942 god. Narodnooslobodilačkom odboru za Crnu Goru i Boku o političkim i privrednim prilikama u srezu

📜 Odluke Narodnooslobodilačkog odbora Opštine banjske od 20 marta 1942 god. o organizaciji rada i radnih odnosa na području opštine

📜 Izvještaj komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda od 21 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Mrkoplju i radu na formiranju NOO

📜 Obavještenje Narodnooslobodilačkog odbora Opštine banjske od 31 marta 1942 god. seoskim NOP o načinu razmjene životnih namirnica

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju sredinom travnja 1942. Centralnom komitetu KPH o formiranju Mjesnog NO odbora Split, raskrinkavanju vodstva građanskih stranaka i stanju u jedinicama

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 138 od 9. travnja 1942. o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora u Dalmaciji i izdajničkom radu splitskog biskupa Bonefačića

📜 Naredba Banjskog narodnooslobodilačkog odbora od 13 aprila 1942 god. za privremenu evakuaciju Velimlja

📜 Poziv Narodnooslobodilačkog odbora Splita od 13. travnja 1942. upućen građanstvu da bojkotira fašističku proslavu u povodu godišnjice njihovog ulaska u grad

📜 Uputstvo Narodnooslobodilačkog odbora za Hercegovinu od 28 aprila 1942 god. sreskim i opštinskim narodnooslobodilačkim odborima za rad na oslobođenoj teritoriji

📜 Pismo Organizacionog sekretara Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju sredinom svibnja 1942. NOO Splita o svom dolasku na Dinaru i otežanom snabdijevanju NOP odreda

📜 Obavještenje Komande područja Durmitorskog NOP odreda od 8. maja 1942. svim partizanskim odredima, narodnim odborima i komandama mjesta o formiranju komande područja i njenim zadacima

📜 Nalog Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od 21. maja 1942. Banjanskom i Vučedolskom NO odboru za raspodjelu namirnica i ostalih artikala

📜 Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora za Srez nikšićki od 24 maja 1942 god. Narodnooslobodilačkom odboru za Crnu Goru i Boku o mjerama za rekviziciju stoke i stanje u zbjegovima

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. Štabu Kordunaške grupe NOP odreda o pridobijanju za NOB hrvatskih sela i zarobljenih domobrana i oživljavanju rada narodno-oslobodilačkih odbora

📜 Uputstvo političkog komesara 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 4. juna 1942. političkim komesarima i delegatima podređenih jedinica o mobilizaciji hrvatskog stanovništva, disciplini u odredima i saradnji sa narodnooslobodilačkim odborima

📜 Pismo sekretara NOO za Crnu Goru i Boku od 8. juna 1942. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o pripremama za konferenciju rodoljuba Crne Gore

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. juna 1943. god. štabu Prve operativne zone za učvršćenje postojećih i stvaranje novih jedinica, formnranje narodnooslobodilačkih odbora i razvijanje bratstva i jedinstva s albanskom nacionalnom manjinom

📜 Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26. lipnja 1942. svim okružnim, kotarskim i mjesnim komitetima KPH za Dalmaciju za stvaranje narodnooslobodilačkih odbora

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 4. srpnja 1942. komandantu Srednjodalmatinskog NOP odreda da u selu Cetini formira partizansku četu i Narodnooslobodilački odbor za Cetinu

📜 Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. jula 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i o osnivanju narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini

📜 Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i osnivanju Narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini

📜 Dopis Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 22 jula 1942 god. svim potčinjenim jedinicama i narodnooslobodilačkim odborima o suzbijanju neprijateljske špijunaže na oslobođenoj teritoriji

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o brojnom stanju članova Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području pisarovinskog kotara

📜 Oglas Narodnooslobodilačkog odbora Hvar koncem kolovoza 1942. upućen stanovništvu da obradi sve zemljišne površine i imenuju poljari za čuvanje od kradljivaca

📜 Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Imotski od 3 kolovoza 1942. narodu Imotske krajine u povodu ustaških zločina

📜 Izveštaj štaba Drugog odreda od 17. avgusta 1943. god. štabu Prve operativne zone o formiranju narodnooslobodilačkih odbora i povećanju odreda

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ i NOO te reorganizaciji u vojsci

📜 Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Šibenik početkom rujna 1942. kojim poziva građanstvo da zbije svoje redove oko NOO i stupa u NOVJ

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 septembra 1942 god. o izboru, strukturi i zadacima narodnooslobodilačkih odbora

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o situaciji na kotaru, o radu na organiziranju narodnooslobodilačkih odbora, o potrebi stvaranja partizanskog bataljona i o radu s omladinom i ženama

📜 Izveštaj člana Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu o odlukama Narodnooslobodilačkog odbora i Komande mesta u Livnu da se službenicima daju plate umesto nagrada

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ, i NOO

📜 Izvod iz pisma CK KPJ od 22. septembra 1942. god. Pokrajinskom komntetu KPJ za Makedoniju o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora i pojačavanju partizanskih akcija

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. septembra 1942. štabovima operativnih zona o značaju narodnooslobodilačkih odbora i formiranju komandi područja

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji na terenu, o radu na osnivanju narodnooslobodilačkih odbora i o radu s omladinom i ženama

📜 Obavještenje Narodnooslobodilačkog odbora Donje Polje od 9 oktobra 1942 god. komandantu mjesta Glamoč o prodoru neprijatelja iz pravca Grahova

📜 Upozorenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 oktobra 1942 god. sreskim narodnooslobodilačkim odborima na pravično opterećenje naroda za potrebe Narodnooslobodilačke borbe

📜 Naređenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 oktobra 1942 god. komandama područja da dostave organizacione preglede pozadinskih vojnih vlasti i narodnooslobodilačkih odbora

📜 Naređenje šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije od 1 novembra 1942 god. komandama područja i sreskim narodnooslobodilačkim odborima o regulisanju kretanja na slobodnoj teritoriji

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KPH o radu u rujnu, o stanju organizacija KPH, NOO, SKOJ-a i AFŽ na kotarima okruga te o raspoloženju naroda

📜 Dopis povereništva za Srbiju za prikupljanje podataka o fašističkom teroru od 23 novembra 1942 god. svima narodnooslobodilačkim odborima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji te formiranju i radu NOO-a u općinama Radatović i Sošice

📜 Naredba Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 30 novembra 1942 god. svim narodnooslobodilačkim odborima o zadacima odbora

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju te radu organizacije KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ i NOO na području velikogoričkoga kotara

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o radu i stanju organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području bjelovarskoga, đurđevačkoga i koprivničkog kotara

📜 Uputstvo štaba Prve proleterske brigade od 16 decembra 1942 god. političkim komesarima bataljona za politički rad na terenu i u jedinicama i o ukazivanju pomoći prilikom organizovanja narodnooslobodilačkih odbora

📜 Raspis šefa Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 decembra 1942 god. kojim se od Izvršnog odbora AVNOJ-a, Ekonomskog, Tehničkog i Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba, kao i narodnooslobodilačkih odbora i vojnopozadinskih komandi traži upućivanje svih Dalmatinaca na raspolaganje Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na kotaru

📜 Upozorenje šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 25 decembra 1942 god. na budnost prema četnicima koji se predaju vojnopozadinskim komandama i narodnim odborima

📜 Obavijest Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Krapina o formiranju AVNOJ-a i potrebi njegove popularizacije, zatim organiziraju dopisništvo za Borbu i ostalu štampu te sprovođenju odluke CK KPH o reorganiziranju seoskih partijskih jednica i odluke Povjerenstva o fuzioniranju organizacija Narodne pomoći i NOO-a

📜 Izvještaj općinskog NOO-a Stari Grad o radu u toku siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj općinskog NOO-a Bogomolje o radu NOO odbora Bogomolje, Selca, Sućuraj i Gdinj u toku siječnja 1943. godine

📜 Okružnica Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem svim okružnim i kotarskim komitetima KPH u Slavoniji o organizacionim i političkim pripremama za predstojeće izbore za NOO-e

📜 Dopis referenta saniteta III operativne zone komandama Psunjskog i Papučko-krndijskog područja kojim se traži održavanje konferencije s predstavnicima NOO-a u cilju organiziranja zdravstvene službe na oslobođenom teritoriju

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o uspješnom sakrivanju živežnih namirnica, pripremama predstojećih izbora za NOO-e i o formiranju Okružnog AOŽ

📜 Letak Narodnooslobodilačkog odbora Splita iz siječnja 1943. roditeljima splitskih učenika s pozivom da ne šalju djecu u talijanske škole

📜 Dopis Okružnoga komiteta KPH Krapina partijskim jedinicama okruga o dostavi poziva Izvršnoga odbora AVNOJ-a, s apelom narodnooslobodilačkim odborima da vode kampanju sakupljanja pomoći za jedinice NOV

📜 Zapisnik s prve sjednice Narodnooslobodilačkog odbora Dalmacije održane u Livnu 28. i 29. siječnja 1943. godine

📜 Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Dalmacije narodu Dalmacije s osnivačke sjednice održane 28. i 29. siječnja 1943. godine

📜 Dopis Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske Štabu operativne zone kojim traži da se jedan vod XII NO brigade vrati u sastav jedinice i da Štab Zone preko NOO-a organizira skupljanje štrcaljki za vinograde, koje bi služile kao bacači plamena

📜 Okružnica br. 1 Narodnooslobodilačkog odbora Dalmacije od 7. veljače 1943. o stvaranju NO odbora Dalmacije i njegovim zadacima

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu ASNOM Lebane Nova Gradiška ZAVNOH Vrhovni štab NOVJ Užice Borbe na Kosovu i Metohiji Italija u drugom svetskom ratu Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Hrvatskoj 1944. USAOJ Makarska Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Makedoniji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. Omladina u ratu Borbe u Hercegovini 1942. Split Virovitica SKOJ Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Dalmaciji 1944. Istra u oslobodilačkom ratu Zagreb Štampa u ratu Bitka za Srbiju Borbe u Srbiji 1943. Bjelovar Borbe u Makedoniji 1944. Ilegala u ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Centralni komitet KPJ Borbe u Hrvatskoj 1942. AVNOJ Pakrac Pljevlja Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Varaždin Borbe u Dalmaciji 1942. Slunj Josip Broz Tito Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Livno Ustanak u Srbiji 1941. Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Sremu 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Hrvatska seljačka stranka Borbe u Crnoj Gori 1942. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Vranje Čazma Prokuplje Valjevo Krapina Borbe u Srbiji 1942. Komunistička partija Hrvatske Leskovac Podravska Slatina Bolnice u oslobodilačkom ratu Kičevo USAOH Žene u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ustanak u Hercegovini 1941. Ustanak u NDH AFŽ Ustanak u Hrvatskoj 1941. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu