Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Josip Broz Tito

Za ovaj pojam je pronađeno 578 hronoloških zapisa, 1822 dokumenata i 46 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 2. 1941. U Beogradu (na Čukarici) održano Pokrajinsko partijsko savetovanje za Srbiju, kome su prisustvovali generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, svi članovi CK KPJ koji su se nalazili u Beogradu, članovi PK KPJ za Srbiju, sekretari OK KPJ u Srbiji i članovi MK KPJ za Beograd. Na savetovanju su konkretizovane odluke V zemaljske konferencije za teritoriju Srbije i naglašena je potreba da se pojača politički rad u masama i formiraju partijske organizacije u mestima gde ih do tada nije bilo.

⚔️ 29. 3. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito stigao avionom iz Zagreba u Beograd i na Čukarici održao partijsko savetovanje kome su prisustvovali članovi CK KPJ (koji su se nalazili u Beograd), članovi PK KPJ za Srbiju i članovi MK za Beograd. Ocenjeni su. martovski događaji i doneti su zaključci i smernice za dalji rad.

⚔️ 0. 4. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o odluci CK KPJ da se okupatoru pruži otpor pa ma koliko on bio jak.

⚔️ 7. 4. 1941. Ojačana nemačka 73. pešadijska divizija, po zauzimanju Štipa, slomila otpor Bregalničke divizije i Zauzela Veles (sada; Titov Veles) i neoštećen most na Vardaru.

⚔️ 10. 4. 1941. U Zagrebu Politbiro CK KPJ održao sednicu na kojoj je analizirao situaciju stvorenu rasulom vojske i proglašenjem kvislinške NDH, Odlučeno da se nastavi otpor agresoru, a ako to postane nemoguće, usled sloma koji se nazirao, treba odlučno prići pripremi, organizaciji i vođenju oružanog ustanka protiv okupatora. Sedište Politbiroa CK KPJ premešta se u Beograd. Formiran Vojni komitet sa Josipom Brozom Titom na čelu. Ukazano je na značaj čuvanja organizacionog jedinstva KPJ. Postavljeni su zadaci: preduzeti sve mere da se izbegne hapšenje članova KPJ i sakupljati oružje. Veći deo članova CK poslat u Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Sloveniju da prenese te odluke.

⚔️ 0. 5. 1941. U Zagrebu održano Majsko savetovanje KPJ, kome su prisustvovali delegati svih nacionalnih partijskih rukovodstava (sem delegata iz Makedonije). U svom referatu je generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito analizirao. aprilski rat i okupaciju zemlje, ukazao na izdajničku ulogu buržoazije, na otvorenu saradnju znatnog dela buržoazije sa okupatorom i na planove izbegličke vlade, istakao zadatke Partije i karakter budućeg ustanka. Na osnovu referata i diskusije postavljeni su sledeći glavni zadaci: okupljati jugoslovenske narode na najširoj osnovi u borbi protiv okupatora i njegovih pomagača; boriti se protiv raspirivanja nacionalne mržnje i izazivanja bratoubilačkog rata; ukazivati masama na odgovornost buržoazije za. aprilsku katastrofu i boriti se protiv pokušaja neprijatelja da tu odgovornost prebaci na pojedine narode; očuvati i učvrstiti jedinstvo jugoslovenskih naroda; nastaviti učvršćenje i proširenje partijskih organizacija i širenje uticaja na mase. Naglašeno je da KPJ ne priznaje komadanje Jugoslavije, da komunisti treba da budu spona između njenih naroda i da stanu na čelo oslobodilačke borbe u svim krajevima zemlje, pa i onim koji su posle prvog svetskog rata ostali pod tuđim suverenitetom. Odlučeno je da sve partijske organizacije formiraju vojne komitete koji će sprovoditi pripreme za oružani ustanak. [Sekretar pokrajinskog komiteta za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo odbio da prisustvuje. majskom savetovanju KPJ, smatrajući da su za njega merodavne direktive i odluke CK BRP (k).]

⚔️ 30. 5. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uselio se u vilu porodice Nenadović na Dedinju (u Beogradu) odakle je borbom naroda Jugoslavije i KPJ rukovodio do 16. septembra, kada je otišao na slobodnu teritoriju zapadne Srbije.

⚔️ 0. 6. 1941. U Velesu (sada Titov Veles), na inicijativu grupe članova KPJ (mimo MK) deo članova održao partijsku konferenciju na kojoj je odlučeno da partijska organizacija preduzme mere za otpočinjanje diverzantskih, sabotažnih i drugih akcija protiv fašističkog okupatora. Izabran je privremeni komitet da rukovodi partijskim radom i akcijama. Sa odlukama, po ovlašćenju konferencije, Strahil Gigov je upoznao Šatorova, ali se ovaj oštro suprotstavio takvoj inicijativi. Uprkos tome, zauzeti stavovi su sprovođeni u život. 

⚔️ 22. 6. 1941. U Beogradu, u Molerovoj ulici, održana sednica Politbiroa CK KPJ na kojoj su, povodom napada Nemačke na SSSR, razmatrane mere koje Partija mora preduzeti Rešeno je da CK KPJ i ostali centralni i pokrajinski komitet objave proglase sa pozivom na sveopšti narodni ustanak. Sednicom je rukovodio generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito.

⚔️ 27. 6. 1941. U Beogradu održana sednica CK KPJ na kojoj je obrazovan GŠ NOP odreda Jugoslavije. Za komandanta GŠ je određen Josip Broz Tito.

⚔️ 4. 7. 1941. U Beogradu (u vili na Dedinju) održana istorijska sednica Politbiroa CK KPJ pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, na kojoj je odlučeno: da se od sabotaže i diverzije pređe na opšti ustanak; da partizanski rat bude osnovna forma razvijanja ustanka; da ranije organizovane udarne grupe i veći broj komunista izađu na teren, obrazuju NOP odrede i otpočnu dejstva; da se u NOP odrede postave politički komesari kao predstavnici Partije i naroda; da se u pojedine pokrajine upute članovi CK KPJ sa izvanrednim ovlašćenjima u vezi sa organizacijom ustanka; da se pokrene organ GŠ NOP odreda Jugoslavije i narodima Jugoslavije uputi poziv na ustanak. Na sednici su razrađeni plan razvitka partizanskih operacija u Srbiji i plan stvaranja slobodne teritorije u njenom zapadnom delu. [Taj dan se praznuje kao Dan borca.]

⚔️ 24. 7. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: obaveštava ga da se Metodije Šatorov Šarlo, zbog antipartijskog i kontrarevolucionarnog rada, smenjuje s dužnosti sekretara PK KPJ za Makedoniju i isključuje iz KPJ; postavlja zadatak da se formiraju NOP odredi u Makedoniji.

⚔️ 29. 7. 1941. Partizani Beograda oslobodili Aleksandra Rankovića Marka, člana Politbiroa CK KPJ, iz pritvoreničkog odeljenja Očne klinike u Vidinskoj ulici. Po direktivi generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, spasavanje organizovali članovi PK KPJ za Srbiju Đuro Strugar i Cana Babović. Plan o rasporedu u bolnici dao Laza Grujić, student tehnike.

⚔️ 0. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo Centralnom komitetu KPH: traži da se energičnije radi na širenju ustanka po celoj Hrvatskoj i da se iz Zagreba na teren šalju veće grupe drugova, kao jezgro NOP odreda, obaveštava ga o ustanku u Srbiji i Crnoj Gori.

⚔️ 0. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: da koordinira dejstva u Lici i Bos. krajini, da šalje španske borce u Bosnu i da preduzima mere radi snabdevanja partizana odećom i obućom u zimskim uslovima. Pored toga, on traži da CK KPH odredi tri-četiri predstavnika HSS za Narodni komitet oslobođenja.

⚔️ 0. 8. 1941. U Velesu (sada: Titov Veles) Lazar Koliševski održao sastanak sa privremenim MK KPJ za Veles i upoznao ga sa pismom CK KPJ od 24. jula o štetočinskom radu Šatorova i njegovih jednomišljenika. Odlučeno da se sa tim upozna celokupno članstvo i nastavi izvođenje diverzantskih i sabotažnih akcija. Formiran je novi MK KPJ za Veles.

⚔️ 2. 8. 1941. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o stanju NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji, o greškama CK KPH u početku ustanka i o merama za brži razvoj NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji.

⚔️ 6. 8. 1941. Ustaše i policija pohapsile većinu (preko 20) članova KPJ u Zenici i time sprečile rušenje Simens-Martinovih peći u željezari koje je, po direktivi Generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita i PK KPJ za BiH, pripremio MK KPJ za Zenicu. Ranjen pri pokušaju da izvrši diverziju te da ne bi živ pao u ruke ustašama, ubio se sekretar MK KPJ za Zenicu Ibrahim Perviz, narodni heroj.

⚔️ 17. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da je rukovođenje ustankom u Hrvatskoj još dosta neorganizovano; zahteva da se taj ustanak organizuje svim silama i objedini pod jednim rukovodstvom, da se drugovi iz Zagreba šalju u partizanske jedinice, da se organizuje NO fond, da se članovima HSS uputi apel da pomažu NOB; traži informacije o radu na stvaranju NO fronta, o političkom radu i o štampi.

⚔️ 17. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito depešom obavestio Kominternu o razvoju ustanka i zverstvima okupatora u Jugoslaviji.

⚔️ 23. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito depešom obavestio Kominternu o toku ustanka i borbama u Jugoslaviji i tražio pomoč u oružju.

⚔️ 31. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o pripremama za stvaranje Narodnog komiteta oslobođenja, koji će biti neka vrsta centralne narodne vlasti.

⚔️ 0. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu da su narodne mase razočarane u vođstvu bivših građanskih partija; da KPJ mobiliše sve snage za borbu protiv raspirivanja šovinizma i da sarađuje sa delom vodstva nekih građanskih partija u Srbiji i Sloveniji radi zajedničke borbe protiv okupatora; da je stav KPJ: borba protiv okupatora sastavni je deo borbe za slobodu i ravnopravnost naroda Jugoslavije, te se ona može ostvariti -samo na bazi bratskog sporazuma svih naroda Jugoslavije-.

⚔️ 0. 9. 1941. Deo CK KPJ i VŠ NOP odreda Jugoslavije, sa generalnim sekretarom KPJ i vrhovnim komandantom NOP odreda Josipom Brozom Titom, stigao u Užice (sada: Titovo Užice), odakle će oko dva meseca rukovoditi sa NOB-om.

⚔️ 0. 9. 1941. Novo partijsko rukovodstvo u Velesu (sada: Titov Veles) formiralo Vojni štab i preduzelo mere za formiranje NOP odreda.

⚔️ 1. 9. 1941. Po direktivi generalnog sekretara KP.J Josipa Broza Tita, Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju uputio u Tiranu svoga člana Dušana Mugošu da se upozna sa stanjem tamošnjih partijskih grupa i s mogućnošću stvaranja KP Albanije i organizovanja borbe protiv okupatora.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da list -Vjesnik- treba naročito da popularise bratstvo i jedinstvo naših naroda u borbi protiv okupatora; ukazuje na važnost stvaranja NOF-a odozdo, u masama, ne čekajući sporazume sa vodstvima građanskih partija; kritikuje preuranjeno formiranje brigada i nepravilno shvatanje strategije i taktike NOR-a; iznosi opšte koncepcije o partizanskom načinu ratovanja i o postepenosti u formiranju partizanskih jedinica; saopštava o stavovima CK KPJ prema greškama nekih rukovodećih ljudi u Hrvatskoj i obaveštava da će se u Stolicama održati savetovanje CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o sporazumu četnika i nemačkih okupacionih vlasti za borbu protiv partizana i o stvaranju kvislinških snaga Milana Nedića.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito telegramom obavestio Izvršni komitet Kominterne o greškama Metodija Šatorova Šarla i isključenju ovog iz Partije. Osim toga je tražio objašnjenje da li je po nalogu Kominterne partijska organizacija u Makedoniji pripojena BRP(k), kako su tvrdili Šatorov i BRP(k). [Odluku o ovom pitanju Kominterna je bila donela 30. avgusta, ali ju je CK KPJ primio kasnije, jer je upućena preko CK BRP(k).]

⚔️ 6. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Centralnom komitetu BRP(k) pismo u kome ga kritikuje zbog pripajanja partijske organizacije u Makedoniji Bugarskoj radničkoj partiji (komunista) bez saglasnosti CK KPJ i zbog podrške koju pruža Metodiju Šatarovu Šarlu, podvlačeći da je CK BRP(k) -do izvesnog stepena odgovoran- za stanje u partijskoj organizaciji Makedonije.

⚔️ 8. 9. 1941. U Biltenu GŠ NOP odreda Jugoslavije objavljen članak komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita -Borba partizana protiv nemačkih osvajača na istočnom frontu-, u kome se na osnovu iskustava sovjetskih partizana daju opšta uputstva o partizanskom ratovanju.

⚔️ 9. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo delegatu CK KPJ pri PK KPJ za BiH; traži da se PK poveže sa odredima u Bos. krajini i sa rukovodstvom NOB-a u Crnoj Gori; obaveštava o skorom savetovanju CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije u Stolicama.

⚔️ 12. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo Centralnom komitetu KPH: zahteva da se pojača rad na učvršćenju NOP odreda, da se intenzivira politički rad u partijskim organizacijama i NOP odredima i da se ukine naziv -gerilac- a uvede naziv -partizan-; ističe da GŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ postepeno pretvaraju NOP odrede -u jednu oslobodilačku armiju koja će biti samo pod našim rukovodstvom i uticajem-, a u isto vreme naglašava potrebu za saradnjom sa Kvima onima koji hoće da se bore za oslobođenje ispod jarma okupatora.

⚔️ 16. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ i komandant GŠ NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito, CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije otišli iz Beograda na oslobođenu teritoriju zapadne Srbije da neposredno rukovode ustankom.

⚔️ 18. 9. 1941. Komandant GŠ NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito stigao iz Beograda u s. Robaje (kod Valjeva), na slobodnu teritoriju zapadne Srbije.

⚔️ 19. 9. 1941. U s. Struganiku (kod Valjeva) održan sastanak između komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda pukovnika Draže Mihailovića. Pod izgovorom da još nije vreme, Draža Mihailović odbacio predlog Josipa Broza Tita o zajedničkoj borbi partizana i četnika protiv nemačkog okupatora. Jedino je došlo do usmenog sporazuma o nenapadanju i o -lojalnom- ponašanju četnika prema partizanima.

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Stolicama (kod Krupnja), pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ i komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita održano vojno savetovanje na kome su učestvovali neki članovi Politbiroa CK KPJ, predstavnici vojnih i partijskih rukovodstava iz Srbije, Hrvatske. Slovenije, BiH i komandanti najbližih NOP odreda iz Srbije. Na savetovanju su uopštena dotadašnja iskustva, razmotrena pitanja dalje oslobodilačke borbe i donete odluke veoma značajne za učvršćenje i razvijanje NOB-a; formirati glavne štabove u pokrajinama gde oni do tada nisu postojali, a Glavni štab NOP odreda Jugoslavije preimenovati u VŠ NOP odreda Jugoslavije; preći na čvršće i jedinstvenije vojne formacije i posvetiti službama (intendantskoj, sanitetskoj i drugim) veću pažnju; obrazovati nove slobodne teritorije i nastaviti rad na jačanju političkog jedinstva naroda u borbi protiv okupatora, te veću pažnju pokloniti formiranju NO odbora kao nosilaca istinske narodne vlasti.

⚔️ 0. 10. 1941. Vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito naredio svim NOP odredima Jugoslavije da štede i racionalno troše municiju i da prikupljaju i užičkoj fabrici oružja dopremaju trofejno oružje, municiju, eksploziv i drugi vojni materijal.

⚔️ 0. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice), vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito dobio prvi detaljan izveštaj o razvoju ustanka u Crnoj Gori.

⚔️ 19. 10. 1941. Generalni sekretar CK KPJ Josip Broz Tito uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju pismo u kome ukazuje na potrebu da se PK prebaci na oslobođenu teritoriju, bliže nekom NOP odredu, a da u Beogradu ostanu samo Mesni komiteti i Mesni odbor NOP-a; da se formira povereništvo PK za neoslobođenu teritoriju u jugoistočnoj Srbiji i da se na oslobođenoj teritoriji obrazuje agitprop-komisija.

⚔️ 19. 10. 1941. U oslobođenom Užicu izašao prvi broj -Borbe-, organa KPJ, za koji je Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito napisao uvodnik -Zašto izlazi Borba- a član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj napisao članak pod naslovom -Narodnooslobodilački odbori moraju postati istinski privremeni nosioci narodne vlasti-. To je prvi napis o NO odborima i njihovim zadacima. 

⚔️ 20. 10. 1941. Vrhovni komandant NOP odreda Jugoslovije Josip Broz Tito uputio komandantu četničkih odreda jugoslovenske vojske Draži Mihailoviću predlog za sporazum o vođenju zajedničke borbe protiv okupatora. Predlog je formulisan u 12 tačaka.

⚔️ 27. 10. 1941. U s. Brajićima, na inicijativu VŠ NOP odreda Jugoslavije, održan sastanak između vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda Draže Mihailovića u cilju postizanja sporazuma o zajedničkoj borbi protiv okupatora. Josip Broz Tito je predložio sporazum u 12 tačaka Draža Mihailović je odbio najvažnije tačke toga predloga: zajedničke operacije i formiranje zajedničkog operativnog štaba; stvaranje NO odbora; zajednička oprema i ishrana boraca; mobilizacija. Jedino je postignut sporazum o nekim manje važnim pitanjima i o podeli ratnog plena. Na bazi toga sporazuma, VŠ NOP odreda Jugoslavije je uputio četnicima u Požegi 5000 kg žita a Štabu četnika na Ravnoj gori isporučio 500 pušaka i 24.000 puščanih metaka.

⚔️ 5. 11. 1941. Održan sastanak Biroa PK KPJ za Crnu Goru i Boku, na kome je izvršena analiza stanja u Crnoj Gori, a član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP odreda Jugoslavije Ivan Milutinović upoznao prisutne sa zaključcima vojno-političkog Savetovanja u Stolicama, sa direktivom CK KPJ o stvaranju narodne vlasti i sa pismom vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita o upućivanje boraca u Srbiju. Odlučeno je da se pristupi formiranju jednog odreda koji bi, sastavljen od najboljih boraca, pri prolasku kroz Sandžak izvršio napad na Pljevlja.

⚔️ 25. 11. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio telegram Kominterni povodom vesti Radio-Moskve da je Draža Mihailović vođa svih snaga pokreta otpora i da vodi borbu protiv okupatora.

⚔️ 7. 12. 1941. Član CK KPJ, Moša Pijade, obavestio vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita o uređenju bolnice na Žabljaku i o teškoćama oko smeštaja i zbrinjavanja velikog broja ranjenika i bolesnika posle neuspelog napada na Pljevlja.

⚔️ 25. 12. 1941. U Rogatici vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito održao sastanak sa Edvardom Kardeljom, Aleksandrom Rankovićem, Mošom Pijade, Ivom Lolom Ribarom, Svetozarom Vukmanovićem, Rodoljubom Colakovićem i Slavišom Vajnerom Čičom, na kome je razmotrena situacija u istočnoj Bosni i konkretizovan plan za dalja dejstva.

⚔️ 0. 1. 1942. Vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito uputio pismo Operativnom štabu bosanskih četnika: osuđuje razbijačku i izdajničku delatnost četničkih starešina i predlaže sastanak na kome bi se vodili pregovori o sporazumu za zajedničku borbu protiv okupatora i kvislinga.

⚔️ 0. 1. 1942. U Velesu (sada: Titov Veles), formiran OK KPJ za Veles.

⚔️ 7. 1. 1942. U s. Ivančićima (kod Sarajeva) otpočelo dvodnevno pokrajinsko savetovanje KPJ za Bosnu i Hercegovinu [Predstavnici oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, zbog zakašnjenja nisu prisustvovali.], kome su prisustvovali generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito i nekoliko članova CK KPJ. Na savetovanju su istaknute sledeće greške: kolebljv stav prema četnicima, nesređivanje slobodne teritorije, zanemarivanje organizovanja partijskog rada i preuzimanje vojnih dužnosti, nebudnosti, nepodizanje mlađeg komandnog kadra i sporost u formiranju pokretnih udarnih jedinica. Zauzet je pravilan stav u pitanju odnosa sa četnicima i donete su značajne odluke u pogledu učvršćivanja partizanskih jedinica, formiranja NO dobrovoljačkih odreda i napuštanja frontalnog ratovanja.

⚔️ 8. 1. 1942. Vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito uputio GŠ NOP odreda Srbije direktivu o stvaranju i jačanju NOP odreda u svim krajevima Srbije i o njihovim opštim zadacima i rasporedu, kao i o načinu i taktici borbe protiv okupatora i četnika.

⚔️ 22. 1. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da zaštiti stanovništvo od okupatorsko-ustaškog terora i da otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda.

⚔️ 26. 1. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito obavestio delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DV za BiH Svetozara Vukmanovića Tempa o organizovanju prvih jedinica dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni i o predstojećim zadacima 1. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP odreda i delova Durmitorskog NOP odreda.

⚔️ 30. 1. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito obavestio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i razbijanju okupatorsko-kvislinških ofanzivnih dejstava na tom području.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Šuljmu (kod Rume) održan sastanak OK KPJ za Srem, na kome je proučena direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita koju je Boško Palkovljević Pinki doneo iz VŠ NOP i DV Jugoslavije, pa je posle analize situacije u Sremu, doneta odluka da krajem. februara otpočnu napadi na neprijateljske garnizone i opštine.

⚔️ 0. 2. 1942. U Velesu (sada: Titov Veles), članovi PK KPJ za Makedoniju Mirče Acev i Strašo Pindžur održali sastanak s Vojnim štabom Velesa: precizirali zadatke u pogledu formiranja NOP odreda i daljeg razvoja oružane borbe u tom kraju.

⚔️ 14. 2. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Sektora Nevesinje-Gacko da uništava četnike u Hercegovini i stvara dobrovoljačku vojsku.

⚔️ 16. 2. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio članove Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Edvarda Kardelja i Ivu Lolu Ribara o neuspehu okupatorsko-kvislinških ofanzivnih dejstava, od 15. januara do 7. februara 1942. u istočnoj Bosni (tzv. druge neprijateljske ofanzive) naredio čišćenje u tehničkom aparatu CK KPH i postavio zadatak da se izda proglas bugarskim vojnicima u Srbiji.

⚔️ 17. 2. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio depešu Kominterni, s molbom da se za potrebe NOP i DV Jugoslavije vazdušnim putem doture na Žabljak oprema, oružje i lekovi, ističući da bi te pošiljke imale ogroman moralni i politički značaj.

⚔️ 20. 2. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP i DV zaa BiH da formira pokretne udarne jedinice i operativne grupe radi uspešnijeg izvođenja dejstava u Bos. krajini, istočnoj Bosni i Hercegovini.

⚔️ 20. 2. 1942. Naredbom vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita reorganizovan GŠ NOP odreda za Sandžak i određeni njegovi neposredni zadaci i način rukovođenja jedinicama.

⚔️ 22. 2. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o neuspehu neprijateljskih napada na partizane u toku zime i tražio da BRP(k) proglasom pozove bugarske vojnike u Jugoslaviji da prelaze na stranu partizana, a CK KPJ će od njih formirati partizanske odrede i u pogodno vreme ih prebaciti u Bugarsku.

⚔️ 27. 2. 1942. Toga dana i sutradan Izvršni komitet Kominterne uputio telegram Generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu: iznosi da je prema podacima CK BRP(k) stanje u Makedoniji teško, te da CK BRP(k) smatra, da bi bilo -svrsishodno- da se partijske organizacije u Makedoniji objedine u samostalnu makedonsku partiju. Ovaj stav CK BRP(k) bio je osuđen od strane CK KPJ kao nepravilan.

⚔️ 28. 2. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku da formira udarne partizanske jedinice radi brze likvidacije četničkih snaga i da šavnički srez, gde se očekivalo spuštanje sovjetskih aviona, obezbedi od napada četnika.

⚔️ 0. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio članu CK KPJ Moši Pijade uputstvo o otklanjanju osnovnih organizacionih i političkih nedostataka u partizanskim jedinicama Crne Gore radi uspešnije borbe protiv četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 1. 3. 1942. U Čajniču, odlukom CK KPJ i naređenjem vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, formirana 2. proleterska NOU brigada (1. i 4 bataljon iz Užičkog, 2. bataljon iz Čačanskog i 3. bataljon iz 2. šumadijskog NOP odreda). Ministar inostranih poslova izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije saopštio ambasadoru SSSR-a u Londonu da partizanski rat u Jugoslaviji predstavlja socijalnu revoluciju, da NOB, kojom rukovodi KPJ, razbija i razdvaja snage otpora u zemlji.

⚔️ 5. 3. 1942. U Foči vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito predao ratnu zastavu 3. (kragujevačkom) bataljonu 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 6. 3. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio u Zagreb direktivno pismo Organizacionom sekretarijatu CK KPJ za neoslobođene krajeve: traži da CK KPH pojača rad među domobranskim jedinicama, da sprečava širenje provale u Zagrebu i da radnike iz gradova upućuje u odrede; obaveštava o formiranju 2. proleterske NOU brigade, o radu četnika u istočnoj Bosni i Crnoj Gori, o merama CK KPJ za razbijanje četnika u istočnoj Bosni i o moralno-političkom jačanju partizanskih jedinica u tom delu Bosne.

⚔️ 6. 3. 1942. Član CK KPJ Moša Pijade izveštava vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita o organizovanju privremenog aerodroma u blizini Žabljaka radi prijema obećane pomoći iz SSSR-a; zatim ističe potrebu za otvorenim raskrinkavanjem izbegličke vlade i predlaže da Radio-Moskva otpočne kampanju protiv četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 7. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu Hercegovačko-crnogorskog udarnog partizanskog bataljona: bataljon treba da se što više vojnički i politički učvrsti, da povećava svoje redove, naročito omladinom, da je uvek u pokretu, da izbegava -mrtve frontove- i frontalne borbe. U direktivi se ističe da bataljon nema zadatak da brani seoske kuće, već da rešava -veća operativna pitanja-.

⚔️ 9. 3. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni telegram u kome obrazlaže pravilnost linije KPJ u ustanku, opravdava formiranje 1. proleterske NOU brigade, traži da SKP(b) uputi posmatrače u Jugoslaviju i ponovo moli pomoć u oružju i municiji.

⚔️ 10. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku da formira Crnogorsku NO proletersku udarnu brigadu i omladinske partizanske udarne bataljone, likvidira četnička uporišta u andrijevičkom i beranskom srezu i, uz sadejstvo Crnogorsko-sandžačkog odreda, zauzme Kolašin.

⚔️ 11. 3. 1942. U vezi s telegramima Kominterne od 27. i 28. februara, generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Izvršni komitet Kominterne da će predstavnik CK KPJ stići u Makedoniju da pruži pomoć i da uspostavi vezu sa CK BRP(k). Zatim traži da se bugarskoj Partiji skrene pažnja na potrebu da pojača rad među bugarskim okupatorskim jedinicama, kako se ove ne bi borile protiv partizana.

⚔️ 11. 3. 1942. Član CK KPJ Moša Pijade uputio vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu pismo o zabrinjavajućoj situaciji u Crnoj Gori stvorenoj ofanzivom četnika i italijanskih vojnika i o uzaludnom čekanju pomoći iz Sovjetskog Saveza.

⚔️ 12. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio delegatu VŠ NOP i DV Jugoslavije pri GŠ NOP i DV za BiH naređenje da NOP odredi istočne Bosne sadejstvuju sa Proleterskom udarnom grupom brigada u borbi protiv ustaša i četnika.

⚔️ 13. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Proleterskoj udarnoj grupi brigada (sastava: 2. proleterska i tri bataljona 1. proleterske NOU brigade) da težište dejstava usmeri na prostoriju Han-Pijesak-Srebrenica-Vlasenica-Olovo, sa zadatkom: čišćenje teritorije od četnika i ustaša, stvaranje partizanskih i dobrovoljačkih jedinica i organizacija pozadine.

⚔️ 14. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda da se sve snage na sektoru Kolašina stave pod jedinstvenu komandu radi uspešnije likvidacije tamošnjih četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 15. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu proleterske udarne grupe brigada da prihvati jedan deo Valjevskog NOP odreda koji se probijao ka istočnoj Bosni, da otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda i da se poveže sa svima jedinicama na prostoriji na kojoj dejstvu je.

⚔️ 15. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio proleterskoj udarnoj grupi brigada da na području istočne Bosne vešto manevriše, ne razvlačeći snage, a pokrete i akcije izvodi energično, brzo i u sadejstvu s mesnim partizanskim jedinicama.

⚔️ 16. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Organizacionom sekretarijatu CK KPJ za neoslobođene krajeve pismo u kome odobrava rad GŠ NOP odreda za Hrvatsku i ističe da su uslovi za razvoj NOB-a u Hrvatskoj vrlo povoljni.

⚔️ 16. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu Proleterske udarne grupe brigada da obustavi pokret prema Vlasenici i vrati jedinice na sektor Romanija-Han-Pijesak zbog nadiranja ustaških i domobranskih snaga na ovo područje.

⚔️ 17. 3. 1942. Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar izvestio generalnog sekretara CK KPJ Josipa Broza Tita o premeštanju CK KPH iz Zagreba na oslobođenu teritoriju, o formiranju Povereništva CK KPH za Slavoniju i Povereništva CK KPH u Zagrebu, o neuspehu Pavelićeve mobilizacije, o razvoju ustanka u Dalmaciji i o situaciji u Srbiji i Sloveniji.

⚔️ 19. 3. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni depešu u kojoj traži municiju i ratni materijal.

⚔️ 20. 3. 1942. Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar obavestio PK KPJ za Srbiju o uspešnim partizanskim borbama u Hrvatskoj i preneo mu direktive generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita: da naročitu pažnju posveti reorganizaciji NOP odreda u Srbiji i što bolje ih osposobi za borbu; da pojača i proširi rad među bugarskim vojnicima i preduzme sve mere da zajedno sa CK BRP(k) izdaju zajednički proglas bugarskim vojnicima u Srbiji radi njihovog uključenja u NOP jedinice.

⚔️ 28. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda Crne Gore i Boke da organizuje čvrste, disciplinovane NOP odrede, sposobne za izvršenje svih zadataka, i dao mu uputstvo o partizanskom načinu ratovanja i o vođenju borbe protiv četnika.

⚔️ 31. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da stvara što više pokretnih udarnih jedinica radi izvršavanja važnih operativnih zadataka; da formira omladinske čete i bataljone i postepeno ih uvodi u borbu; da se pridržava partizanskog načina ratovanja; da održava veze sa NOP odredima u istočnoj Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i da potpomogne dejstva NOP odreda u Hrvatskoj.

⚔️ 31. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Operativnom štabu proleterske udarne grupe brigada uputstvo o načinu postavljanja zaseda i naređenje za organizaciono učvršćenje područnih jedinica i izvođenje energičnih akcija radi zaplene municije.

⚔️ 0. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio članu CK KPJ Moši Pijade pismo u kome nagoveštava potrebu za stvaranje nove narodne vlade, koja će izdati proglas i pozvati narod na energičnu oružanu borbu protiv okupatora.

⚔️ 0. 4. 1942. U Foči izašao prvi, i jedini, broj časopisa -Partizanski sanitet-, organa Saniteta pri VŠ NOP i DV Jugoslavije, u kome je uvodni članak o značaju izdavanja tog časopisa napisao vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito.

⚔️ 1. 4. 1942. U Foču iz Zagreba stigao član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar i generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu podneo izveštaj o radu Organizacionog sekretarijata.

⚔️ 5. 4. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj uputio Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu pismo u kome ga obaveštava o stanju NOP-a u Sloveniji.

⚔️ 6. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio naređenje štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda, u kome je dao niz uputstava: o uspešnijem vođenju borbe protiv okupatora i četnika; o najcelishodnijoj upotrebi, jačini, zadacima i rasporedu udarnih bataljona na sektoru Kolašin-Mojkovac; o partizanskoj taktici ratovanja; o važnosti službe izviđanja i obezbeđenja. Na kraju on odobrava formiranje udarnih omladinskih četa i bataljona na području tih NOP odreda.

⚔️ 7. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputstvo o stvaranju i učvršćivanju partizanskih jedinica; izvođenju akcija; razvijanju propagande u domobranskoj vojsci za prelazak na stranu NOP jedinica; uspostavljanju i održavanju veze sa NOP odredima u Sloveniji i na Fruškoj gori, intenzivnijem političkom radu u narodnim masama i u jedinicama.

⚔️ 8. 4. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio CK KPH direktivno pismo u kome analizira političku situaciju u zemlji u svetlosti međunarodnih zbivanja; izlaže političku liniju KPJ u odnosu na savez SSSR-a, Engleske i Amerike, na izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu, na HSS i druge bivše građanske partije; pred KPH postavlja kao najvažniji zadatak: neumorno stvarati organizacije NOF-a, okupljajući u njih najšire narodne mase.

⚔️ 10. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio delegatu VŠ u Crnoj Gori: manjim dejstvima udarnih partizanskih bataljona postepeno stvarati uslove za akcije većeg obima.

⚔️ 16. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu delegatu VŠ NOP i DV Jugoslavije u Crnoj Gori: reorganizovati i učvrstiti partijske organizacije, vojna rukovodeća tela i partizanske jedinice; formirati udarne bataljone sposobne za izvršenje svih zadataka; sprečavati širenje četnika; učvrstiti pozadinu i izvoditi dobro pripremljene akcije za uništenje četnika i okupatora.

⚔️ 18. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Operativnom štabu NOP i DV za istočnu Bosnu direktivu o načinu vođenja borbi u slučaju neprijateljskih ofanzivnih dejstava; o čuvanju jedinica od uništenja; o otpočinjanju čišćenja Majevice tek u povoljnim uslovima; o održavanju veze sa domobranima radi đobijanja oružja i municije od njih; o razvijanju izviđačke i obaveštajne službe.

⚔️ 20. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku da reorganizuje jedinice, formira vojnopozadinske ustanove na slobodnoj teritoriji i razvija partizanske akcije u pozadini neprijatelja.

⚔️ 20. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda da formira Komandu partizanskog područja na Žabljaku i da prilikom borbi na kolašinskom sektoru koordinira dejstva svoga odreda sa dejstvima susednih jedinica.

⚔️ 21. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito imenovao novi GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku i dao mu detaljna uputstva o formiranju i načinu dejstava NOP odreda i o organizaciji vojnoteritorijalne vlasti na teritoriji svakog NOP odreda. Pored toga ukazao je na značaj i način odbrane Kolašina.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Direktivni članak Josipa Broza Tita upućen rukovodstvima i članovima KPJ o učvršćivanju i jačanju partijske organizacije

📜 Članak Josipa Broza Tita Zašto smo još u sastavu Komunističke partije Jugoslavije? upućen rukovodstvima i članovima Partije u Hrvatskoj

📜 Izvještaj Josipa Broza Tita Kominterni o položaju i događajima u Jugoslaviji.

📜 Pismo Josipa Broza Tita Josipu Kopiniču, radio-telegrafisti u Zagrebu, zaduženom za vezu s Kominternom o stavu CK KPJ prema njegovim odnosima sa CK KPH .

📜 Pismo Vladimira Popovića Josipu Brozu Titu o slučaju Vazduh, proboju komunista iz logora Kerestinec 1 događajima na području Hrvatske

📜 Pismo Vladimira Popovića i Blagoja Nešovića upućeno Josipu Brozu Titu o izjavama Josipa Kopiniča sa sastanka s njime 23. i 26. VII 1941. godine

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 29. jula 1941. drugu Titu o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije

📜 Uputstvo druga Tita od avgusta 1941 god. Centralnom komitetu KPH o načinu organizovanja partizanskih odreda i obaveštenje o postignutim uspesima u Srbiji i Crnoj Gori

📜 Naređenje Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od avgusta 1941 god. Štabu NOP odreda Hrvatske za koordinaciju borbi u Lici i Bosanskoj Krajini i odabiranje pretstavnika za Narodni komitet oslobođenja - ?6

📜 Izveštaj člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja od 2 avgusta 1941 god. sekretaru Centralnog komiteta KPJ i Komandantu Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji

📜 Iz izvještaja člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja sekretaru CK KPJ i komandantu Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Josipu Brozu Titu o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj

📜 Pismo Josipa Broza Tita Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o kaznama u vezi sa događajima u partijskom rukovodstvu te uputstvom za dalji rad

📜 Odluka Politbiroa Centralnog komiteta KP Jugoslavije o kaznama rukovodstva Centralnog komiteta KP Hrvatske koju je Josip Broz Tito uputio Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Iz pisma Rade Končara i Vladimira Popovića upućenog Josipu Brozu Titu, odnosno Centralnom komitetu KP Jugoslavije o prijemu odluke Politbiroa CK KPJ od 10. VIII 1941. i prihvaćanju kazni od strane pojedinih članova Centralnog komiteta KP Hrvatske

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 17. avgusta 1941. drugu Titu o stanju i prvim akcijama partizanskih odreda u zapadnoj Srbiji

📜 Direktiva Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 17 avgusta 1941 god. Operativnom vojnom rukovodstvu pri CK KP Hrvatske za stvaranje, učvršćenje i međusobno povezivanje partizanskih štabova i jedinica

📜 Telegram Josipa Broza Tita Kominterni o rezultatima istražne komisije Centralnog komiteta KPJ U vezi s događajima u rukovodstvu Hrvatske

📜 Uputa Josipa Broza Tita Operativnom rukovodstvu Hrvatske za učvršćivanje partizanskih štabova i dalje jačanje narodnooslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj

📜 Direktiva Josipa Broza Tita upućena svim štabovima i komandirima narodnooslobodilačkih odreda Jugoslavije s tekstom partizanske zakletve

📜 Telegram druga Tita Izvršnom komitetu Kominterne od 4. septembra 1941. god. o otkazivanju poslušnosti PK Makedonije i preduzetim merama od CK KPJ

📜 Naređenje Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 septembra 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu za povezivanje sa partizanskim odredima u Bosanskoj Krajini i vršenje priprema za pretstojeće vojno savetovanje

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 septembra 1941 god. Komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o pregovorima sa pretstavnicima Draže Mihailovića

📜 Pismo druga Tita od 12 septembra 1941 god. sekretaru CK KPH o urednijem upućivanju materijala Kominterni i o organizaciono-političkom učvršćivanju partiskih organizacija i partizanskih odreda Hrvatske

📜 Iz pisma Josipa Broza Tita Radi Končaru o redovitijem prenošenju vijesti Kominterni te 0 čvršćem povezivanju partijskih organizacija 1 partizanskih odreda u Hrvatskoj

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od oktobra 1941 god. za štednju municije i prikupljanje materijala za užičku fabriku oružja

📜 Plan izvođenja vojne nastave s partizanima koji dotada nisu služili vojsku, propisan od Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita početkom oktobra 1941 godine

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavijte druga Tita od oktobra 1941 god. o načinu osvajanja naseljenog mesta

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od oktobra 1941 god. o načinu odbrane oslobođene teritorije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 oktobra 1941 god. Ivanu Milutinoviću i Sretenu Žujoviću da dostave popis zaplenjenog ratnog materijala od Nemaca u Užicu i Čačku i dostavljaju oružje i municiju po odobrenju i raspodeli koju učini Vrhovni štab

📜 Pismo druga Tita Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 19. oktobra 1941. o preseljavanju PK i SKOJ-a i o izvlačenju partijskih radnika iz Beograda na oslobođenu teritoriju

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 novembra 1941 god. o postupku prema ratnim zarobljenicima

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 16 novembra 1944-god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za šire uključivanje hrvatskih masa u Narodnooslobodilačku borbu i korišćenje iskustava iz Srbije

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Mitra Bakića od decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o akcijama i rasporedu jedinica Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku i o okupatorskim snagama i njihovim pokretima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od decembra 1941 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje jedinica brigade u Istočnu Bosnu i obaveštenje o situaciji na teritoriji Romaniskog odreda

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Milovana Đilasa od 3 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Srpsko-sandžačkog NOP bataljona i zadacima pojedinih četa

📜 Izveštaj Ive Ribara-Lole, Aleksandra Rankovića i Milovana Đilasa od 6 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o reorganizaciji i sređivanju srpskih partizanskih jedinica prispelih u Radojinju

📜 Pismo člana CK KPJ Moše Pijade od 7 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o situaciji na Žabljaku posle neuspelog napada na Pljevlja

📜 Pismo druga Moše Pijada od 7 decembra 1941 god. drugu Titu o situacijn na Žabljaku poslije neuspjelog napada na Pljevlja

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića i Ive Ribara-Lole od 10 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o stanju partizanskih četa koje su iz Srbije došle u Sandžak i predlog za njihov povratak na teritoriju Srbije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Aleksandru Rankoviću, Milovanu Đilasu i Ivi Ribaru-Loli da upute pojačanja u Sjenicu i ibarske rudare u sastav Kraljevačkog bataljona, da izvrše formiranje samostalnih četa i pripreme se za pretstojeći pokret Vrhovnog štaba

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da stegne obruč oko Bistrice i Prijepolja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 28 decembra 1941 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu za čišćenje terena u pravcu Užica i upućivanje jačih partizanskih snaga u Srbiju i obaveštenje o prvim pobedama Proleterske brigade

📜 Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. partiskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji posle Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partiskih organizacija i partizanskih odreda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Komandi bosanskih četnika kojim se pozivaju bosanski četnici na borbu protiv okupatora i ustaša

📜 Odluka Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. o formiranju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, njegovoj organizacionoj strukturi i postavljanju najvažnijih zadataka na njegovom operativnom području

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. o formiranju Glavne intendanture, načinu snabdevanja jedinica i veličini tablice sledovanja pripadnika NOP i DV Jugoslavije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za čišćenje zapadnog Sandžaka od četničkih grupica, organizovanje narodne vlasti i rušenje komunikacije Pljevlja - Prijepolje

📜 Pismo druga Tita u ime Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije i Centralnog komiteta KPJ početkom siječnja 1942 god. partijskom i vojnom rukovodstvu Hrvatske o situaciji poslije Prve neprijateljske ofanzive i zadacima partijskih organizacija i partizanskih odreda

📜 Izveštaj Ive Ribara-Lole od 7 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu slabom političkom radu među partizanskim četčma u Mokrom, Vučjoj Luci i Crepoljskom i o proglašenje opšte mobilizacije u Pavelićevoj NDH

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije u vezi s radom i zadacima partizanskih NOP odreda

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 15 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremama neprijatelja za Drugu ofanzivu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 15 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o neprijateljskim snagama koje će učestvovati u ofanzivi

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 16 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pravcima kretanja neprijateljskih kolona za pretstojeću ofanzivu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 22 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda da zaštiti stanovništvo od okupatorsko-ustaškog terora i otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 januara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 januara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o organizovanju prvih jedinica Dobrovoljačke vojske u Istočnoj Bosni i pretstojećim zadacima Prve proleterske NOU brigade, Romaniskog odreda i delova Durmitorskog NOP odreda

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 januara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda o situaciji u Istočnoj Bosni i naređenje za pojačanje vojno-političke aktivnosti u zapadnom Sandžaku

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama u Istočnoj Bosni u toku Druge neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 januara 1942 god. drugu Titu o borbama u Istočnoj Bosni u toku Druge neprijateljske ofanzive

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i razbijanju Druge neprijateljske ofanzive

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od februara 1942 god. Svetozaru VukmanovićucTempu o stanju na Podromaniji i o formiranju Operativnog štaba za Istočnu Bosnu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 2 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu i predlog za formiranje posebnog vojnog i partiskog rukovodstva za Istočnu Bosnu i Bosansku Krajinu

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 2 februara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu i prijedlog za formiranje posebnog vojnog i partiskog rukovodstva za Istočnu. Bosnu i Bosansku Krajinu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 februara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda za uništenje četnika Draže Mihailovića na sektoru odreda i za dejstva na pruzi Sarajevo - Višegrad

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 februara 1942 god. Štabu Župo-pivskog bataljona za pružanje pomoći hercegovačkim partizanskim jedinicama radi učvršćenja narodne vlasti u Gatačkom srezu i za borbu protiv petokolonaških elemenata

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 5 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 februara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za uništenje četnika Draže Mihailovića i dostavljanje izveštaja

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o formiranju Operativnog štaba i o političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 februara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda za raspored jedinica odreda i formiranje samostalnih bataljona

📜 Obaveštenje sekretara CK KPJ druga Tita i Aleksandra Rankovića od 8 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovanu Đilasu o upućivanju Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole u Zagreb i uputstvo za dalji rad

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 9 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 12 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u Sarajevu posle neuspele Druge neprijateljske ofanzive, o uspostavljanju kurirskih veza sa Zagrebom i o slabim mogućnostima za nabavku odeće, hrane, sanitetskog i drugog materijala

📜 lzvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 12 februara 1942 god. drugu Titu o situaciji u Sarajevu poslije provale i uspostavljanju veze sa Zagrebom

📜 Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikolića od 13 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o zdravstvenom stanju Četvrtog bataljona Prve proleterske NOU brigade i meštanskih četa na njegovom sektoru

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i Sandžaku

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 februara 1942 god. Štabu Nevesinjskog NOP odreda za uništenje četnika u Hercegovini i stvaranje dobrovoljačke vojske

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovana Đilasa od 14 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 14 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na području Istočne Bosne

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 14 februara 1942 god. drugu Titu o situaciji na terenu Istočne Bosne

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 februara 1942 god. Štabu Komskog NOP odreda za podnošenje izveštaja o snagama Odreda i političkoj situaciji na terenu

📜 Obaveštenje druga Tita od 16 februara 1942 god. Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli o neuspehu Druge neprijateljske ofanzive i direktiva za čišćenje tehničkog aparata pri CK KP Hrvatske i za izdavanje proglasa bugarskim vojnicima u Srbiji

📜 Instrukcija Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozaru Vukmanoviću-Tempu

📜 Direktiva Josipa Broza Tita Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru u Zagrebu za čišćenje tehničkog aparata pri CK KP Hrvatske, slanje svih izdanih publikacija i podnašanje podrobnog izvještaja o vojno-političkoj situaciji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Milovanu Đilasu za formiranje pet bataljona koji će ući u sastav Druge proleterske NOU bragade

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 februara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za reorganizaciju jedinica i izvođenje akcija u Bjelopoljskom i Pljevaljskom srezu

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. o formiranju Glavnog štaba NOP i DO za Sandžak, njegovim neposrednim zadacima i načinu rukovođenja jedinicama

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu za stvaranje manevarskih udarnih jedinica i operativnih grupa radi uspešnijeg dejstva u Bosanskoj Krajini, Hercegovini, i Istočnoj Bosni

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o situaciji u Istočnoj Bosni, Sandžaku i Srbiji

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 20 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu i o formiranju rukovodstva za rad u neprijateljskoj vojsci

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 20 februara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu i o formiranju rukovodstva za rad u neprijateljskoj vojsci

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 21, februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o urednom funkcionisanju veza sa ostalim pokrajinama i sa Kominternom

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 22 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama za prijem pomoći obećane od strane Sovjetskog Saveza

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 februara 1942 god. delegatima Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i početku formiranja Druge proleterske NOU brigade

📜 Iz pisma Josipa Broza Tita Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru o međusobnoj vezi i zadacima koji stoje pred Komunističkom partijom u Hrvatskoj

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 februara 1942 god. za formiranje Fočanskog NOP odreda

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moši Pijade o dolasku englesko-jugoslovenske misije i o poruci Kominterne za pisanje proglasa svim porobljenim narodima Evrope

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 25 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o završenim pripremama za prijem obećane pomoći od Sovjetskog Saveza i o opasnosti koja preti Savničkom srezu od četnika

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Sremski front Glavna operativna grupa NOVJ Operacija Weiss Livno Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bitka za Srbiju SSSR i Jugoslavija Komunistička partija Hrvatske Moša Pijade Kominterna 2. udarni korpus NOVJ Glavni štab Slovenije Glavni štab Srbije Završne operacije u Jugoslaviji Italija u drugom svetskom ratu Crvena armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Makedoniji 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Aleksandar Ranković Edvard Kardelj Sreten Žujović Bitka na Neretvi Ranjenici u ratu Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Sanitet u ratu Britanija i Jugoslavija 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu Gornji Vakuf Politički komesari u NOR-u Diverzije u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Bugarska u drugom svetskom ratu Beograd Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Crnoj Gori 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Glavni štab Hrvatske AVNOJ Dragoljub Draža Mihailović 2. proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Vis Operacija Schwarz Arso Jovanović Prozor Glavni štab Makedonije Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Ivan Šubašić 3. udarna divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Kupres 1. proleterska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Partizanska avijacija Mornarica NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Veles 1. proleterski korpus NOVJ Velimir Terzić Svetozar Vukmanović Tempo