Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Hrvatskoj 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 773 hronoloških zapisa, 3864 dokumenata i 54 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1943. U s. Močilima i s. G. i D. Primišlju (kod Slunja) izvršeni izbori za opštinske NO odbore, a po selima i za seoske NO odbore.

⚔️ 1. 1. 1943. Po naređenju Štaba 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske formiran 1. primorsko-goranski NOP odred.

⚔️ 1. 1. 1943. U Makarskom primorju mornaričke jedinice 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske zarobile neprijateljski motorni jedrenjak -Evropa-.

⚔️ 2. 1. 1943. Posle dvodnevnih borbi 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ zauzele s. Krašić (kod Jastrebarskog). Poginulo je oko 200 i zarobljeno 314 vojnika iz 33. i 35. ustaškog bataljona i domobranskog 3. inžinjerijskog bataljona, dok su jedinice NOVJ imale 40 mrtvih i 61 ranjenog.

⚔️ 2. 1. 1943. U Slunju održana pokrajinska konferencija SKOJ-a za Hrvatsku, na kojoj je, prvi put po dolasku na oslobođenu teritoriju, govorio hrvatski pesnik Vladimir Nazor.

⚔️ 5. 1. 1943. Između s. Blinjskog Kuta i s. Komarova (kod Sunje) 8. brigada 7. divizije NOVJ minirala prugu i napala transportni voz (63 vagona) kojim su se prevozili delovi nemačke 369. legionarske divizije i oklopni voz koji je intervenisao iz Sunje. Oba voza su uništena; zaplenjena je veća količina art. municije i druge spreme. Poginulo je 45 legionara i 2 nemačka oficira, a zarobljena su 73 legionara. Brigada je imala 3 mrtva i 15 ranjenih.

⚔️ 6. 1. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naredbu o formiranju komisije za pregled bolnica i oporavilišta NOV i POJ u Bosni, u Lici i na Kordunu, čiji je zadatak da ispita sanitetske, prehrambene, higijenske i druge prilike, dostavi izveštaj i predloži eventualne mere za otklanjanje nedostataka.

⚔️ 6. 1. 1943. Na Biokovu, po naređenju VŠ NOV i POJ, otpočelo formiranje 4. dalmatinske brigade 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske (završeno je sredinom. januara).

⚔️ 7. 1. 1943. Po naređenju Štaba 4 operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda Biokovskog vojnog područja.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 11. 1. 1943. Posle šestodnevnih borbi jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Voćin (kod Podrav. Slatine). Poginulo je 116 a zarobljeno 226 domobrana i ustaša. Gubici 4. divizije: 31 mrtav i 75 ranjenih.

⚔️ 12. 1. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

⚔️ 13. 1. 1943. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uspostavi vezu sa grupom domobranskih oficira koji su izrazili želju da pristupe NOP-u.

⚔️ 14. 1. 1943. Na ž. st. Repušnica (kod Kutine) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 20 domobrana.

⚔️ 14. 1. 1943. Jedinice 6. divizije NOVJ napale Gračac, koji je branilo oko 600 četnika i oko 300 vojnika 151. puka italijanske divizije -Sasari-, ali je posle višečasovne borbe, zbog jake poplave, napad obustavljen. Neprijatelj je imao 41 mrtvog i 22 ranjena, a zarobljeno je 115 četnika. Jedinice 6. divizije su pretrpele gubitke od 40 mrtvih, 67 ranjenih i 57 nestalih. Tom prilikom je poginuo i komandant bataljona -Ognjen Prica- 2. udarne brigade Stanko Opsenica Staniša, narodni heroj.

⚔️ 17. 1. 1943. U rejonu Imotskog 4. dalmatinska brigada 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske otpočela prve akcije. U borbama sa ustaško-domobranskim snagama ona je do 23. januara zauzela sela: Slivno, Poljica, Su met. Podosoj, Runović, Podbablje, Vukoviće, Kamenmost i Zmijavce. U tim borbama, kod s. Perića, poginuo je komandant 1. bataljona Jure Galić Veliki, narodni heroj.

⚔️ 17. 1. 1943. Kod s. Kamanje (na pruzi Karlovac-Metlika) delovi 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali italijanski transportni voz i uništili lokomotivu i 22 vagona - cisterne sa benzinom.

⚔️ 19. 1. 1943. Zamenik načelnika VŠ NOV i POJ izvestio Vrhovni komandanta o koncentraciji jakih neprijateljskih snaga oko Karlovca i Gračaca i o njihovim pripremama za preduzimanje ofanzivnih operacija na slobodnu teritoriju Banije, Korduna i Like.

⚔️ 20. 1. 1943. Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

⚔️ 20. 1. 1943. U Kordunu, Baniji, Bosanskoj krajini i Lici otpočela neprijateljska ofanziva protiv jedinica 1. hrvatskog i 1. bosanskog korpusa NOVJ (poznata kao četvrta ofanziva).

⚔️ 20. 1. 1943. Između ž. stanica Hreljin i Gomirje bataljon -Marko Trbović- 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušio prugu Rijeka-Ogulin i izazvao četvorodnevni prekid saobraćaja.

⚔️ 21. 1. 1943. Kod s. Deringaja (blizu Gračaca) otpočele dvodnevne jake borbe između delova italijanske divizije -Sasari- i 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 22. 1. 1943. U s. Balincu (kod Gline) jedinice NOP odreda Banije i 7. brigade 7. divizije NOVJ razbile dve čete nemačke 369. legionarske divizije. Poginulo je oko 70, a zarobljena su 32 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 22. 1. 1943. Kod s. Joševice (blizu Gline), u borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, poginula Milanka Kljajić komandir voda u 7. brigadi 7. divizije NOVJ, narodni heroj.

⚔️ 22. 1. 1943. Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

⚔️ 23. 1. 1943. U s. Podgori (kod Makarske) formiran 1. mornarički NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 24. 1. 1943. Održan sastanak Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju na kome je konstatovano da na području Slavonije postoji 650 NO odbora, od kojih 225 ilegalnih u pozadini neprijatelja.

⚔️ 24. 1. 1943. Posle borbi sa 1. udarnom brigadom 6. divizije NOVJ snagđ italijanske divije -Sasari- zauzele s. Bruvno (kod Gračaca).

⚔️ 25. 1. 1943. Jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ i 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- zauzele u Žumberku sela: Vukšin Šipak, Guče, G. Kupčinu i Draganiće. Zarobljeno je 70 domobrana i 2 oficira 9. regrutnog bataljona, dok gubici u mrtvima i ranjenima nisu utvrđeni. Jedinice NOVJ su imale 10 mrtvih i 27 ranjenih.

⚔️ 26. 1. 1943. U rejonu s. Lovinca (kod Gračaca) 3. bataljon 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ napao iz zasede italijansku auto-kolonu i uništio 7 kamiona kojima su se prevoziš italijanska vojska i četnici.

⚔️ 26. 1. 1943. Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz s. Bruvna (kod Gračaca) ka s. Mazinu.

⚔️ 26. 1. 1943. Drežnik-Grad (kod Plitvičkih jezera) zauzele snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- posle borbi protiv 8. divizije NOVJ.

⚔️ 26. 1. 1943. Na pruzi Nova Gradiška - Novska jedinice 4. (slavonske) divizije NOVJ napale ustaško-domobranske posade u s. Okučanima, s. G. Bogićevcima, s. Smrtiću i s. Medarima i porušile prugu između s. Rajića i s. Paklenice. Poginula su 3, ranjena su 2 i zarobljen 1 neprijateljski vojnik, dok su jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ imale 2 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 27. 1. 1943. Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz Bruvna (kod Gračaca) ka s. Klapavici.

⚔️ 27. 1. 1943. Na Biljegu (put Vrginmost-Vojnić) jedinice 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda uništile dva nemačka kamiona.

⚔️ 28. 1. 1943. U s. Bresarieu (kod Jastrebarskog) nemački SS bataljon -Princ Eugen- iz s. Draganića i Ozlja izvršio napad na 1. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-. Ovaj se bataljon povukao ka s. Brleniću, gde je sa ostalim jedinicama te brigade sačekao i napao neprijatelja, kome je pritekla u pomoć četa ustaša iz s. Izimja, i odbacio ga u pravcu s. G. Kupčine. Zarobljena su 2, a ubijeno je 8 nemačkih vojnika. Brigada je imala 4 mrtva.

⚔️ 28. 1. 1943. U oslobođenom Livnu, u jeku neprijateljske ofanzive otpočela dvodnevna skupština predstavnika NOP-a i NO odbora iz Dalmacije, na kojoj je izabran Pokrajinski NO odbor za Dalmaciju.

⚔️ 28. 1. 1943. U zamku Kaštelu (kod s. Lovića Prekriškog u Žumberku) održana konferencija predstavnika Štaba Dolenjske operativne zone NOV i PO Slovenije i Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske, na kojoj je doneta odluka o vođenju zajedničkih akcija protiv italijanskih snaga koje su pripremale napad na Žumberak. Operativni štab hrvatskih i slovenačkih brigada, koji je tada obrazovan, imao je pod svojom komandom tri slovenačke i dve hrvatske brigade.

⚔️ 28. 1. 1943. Posle višednevnih borbi protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 7. divizija NOVJ prebacila se kod s. Pokoja (blizu Bihaća) preko r. Une u Bosansku krajinu, gde je stavljena pod neposrednu komandu VŠ NOV i POJ.

⚔️ 29. 1. 1943. Delovi italijanske divizije -Sasari- odbacili jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i zauzeli s. Mazin (kod Gračaca).

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 30. 1. 1943. Održana sreska konferencija predstavnika NO odbora i izabran SNO odbor za Solin.

⚔️ 30. 1. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- povukli se iz Vojnića, a jedinice Kordunaškog NOP odreda podelile izgladnelom stanovništvu oko 3 vagona ječma i raži koje je neprijatelj ostavio.

⚔️ 0. 2. 1943. U Bos. Grahovu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 5. dalmatinska brigada 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske

⚔️ 0. 2. 1943. U Zagrebu ustaše uhapsile i ubrzo ubile sekretara Povereništva CK KPH za se- vernu Hrvatsku Iva Marinkovića Slavka, narodnog heroja.

⚔️ 0. 2. 1943. Komanda italijanske 2. armije izdala jedinicama instrukciju o -normalizaciji otoka i obalskih područja-: iseliti sa njih i internirati sve muškarce sposobne za nošenje oružja (od 15 godina naviše), sem onih koji su sigurno njihove pristalice, a uhvaćene ustanike odmah likvidirati.

⚔️ 0. 2. 1943. Formiran OK SKOJ-a za Gorski kotar.

⚔️ 1. 2. 1943. Jedinice 4. (slavonske) divizije NOVJ otpočele napad na delove domobranske 1, brdske divizije u Pakracu. Borbe su vođene do 3. februara, ali mesto nije zauzeto. Zarobljeno je 25 domobrana, dok su jedinice 4. divizije imale 14 mrtvih i 39 ranjenih.

⚔️ 1. 2. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda zapalile ž. st. Kunovec-Subotica (kod Koprivnice).

⚔️ 2. 2. 1943. Sela Čujića Krčevinu, Koreničku Kapelu i Rudanovac (kod Titove Korenice) popalile jedinice italijanske divizije -Re-.

⚔️ 2. 2. 1943. Korenicu (sada: Titova Korenica) zauzeo 1. puk italijanske divizije -Re- posle borbi protiv delova 6. i 14. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 2. 2. 1943. Kod Brbinja na Dugom otoku partizani sa ostrva otvorili vatru na italijanski parobrod -Ulbo- i ubili 1, a ranili 2 italijanska vojnika.

⚔️ 3. 2. 1943. Jedinice Kalničkog NOP odreda spalile ž. st. Čukovec (kod Koprivnice) i zarobile 29 domobrana.

⚔️ 4. 2. 1943. U s. Klinča-Selu i s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac) slovenačka 2. udarna brigada -Matija Gubec- i 3. udarna brigada -Ivan Cankar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale četu ustaškog 5. bataljona i 150 italijanskih vojnika. Posle kraćeg otpora, uz manje gubitke, ustaše su se povukle iz Klinča-Sela u Zdenčinu, gde su pružile ogorčen otpor, pa su u svanuće jedinice NOVJ obustavile napad.

⚔️ 6. 2. 1943. Na Hrsovom brijegu kod s. Ravnice (blizu Klanjca) otnočelo dvodnevno partijsko savetovanje za okrug Krapinu, na kome je izabran OK KPH.

⚔️ 7. 2. 1943. U s. Budićima (kod Slav. Požege) svečano otvoren Omladinski dom.

⚔️ 9. 2. 1943. U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

⚔️ 9. 2. 1943. Jedinice italijanske divizije -Re- popalile sela Šalamunić, Pišać i Svračkovo Selo (kod Titove Korenice). U rejonu s. Bunića napala ih je 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i nanela im gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 10. 2. 1943. Ustaško uporište u Imotskom zauzele jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ pošto se ustaško-domobranska posada povukla prema Ljubuškom i Širokom Brijegu (sada: Listića). Zaplenjeno je 23 vagona duvana i drugog materijala.

⚔️ 10. 2. 1943. Druga udarna brigada 6. divizije NOVJ odbila napad italijanskih jedinica koje su nastupale iz s. Bunića ka Korenici (sada: Titova Korenica).

⚔️ 10. 2. 1943. Formiran Okružni komitet SKOJ-a za Viroviticu, koji je obuhvatao srezove Viroviticu i Podravsku Slatinu.

⚔️ 11. 2. 1943. U Livnu završena sednica PK KPH za Dalmaciju na kojoj je reorganizovan PK (kooptirano 6 novih članova), izvršen raspored kadrova za 9. diviziju NOVJ, i formiran Štab grupe NOP odreda za Dalmaciju, koji je dobio zadatak da rukovodi partizanskim odredima posle formiranja 9. divizije.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Mijači (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 18. brigada 4. (slavonske) divizije NOVJ.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Šarampovu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda napali i zarobili 70 domobrana.

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Lukaču (kod Virovitice) jedinice 16. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ uništile ž. st. i opštinsku zgradu.

⚔️ 11. 2. 1943. Na domobransko-nemačku posadu u Virovitici otpočeo napad 4. (slavonske) divizije NOVJ. Napad je obustavljen 13. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja (4 oklopna voza). Zarobljeno je 56 neprijateljskih vojnika, dok je 4. divizija NOVJ pretrpela gubitke od 54 mrtva i 3 ranjenih. Među poginulima se nalazio i komandant bataljona 16. brigade Stojan Komljenović Čoka, narodni heroj.

⚔️ 13. 2. 1943. U prolazu Maknare (kod o. Molata) britanska podmornica potopila italijanski brod -Mafalda B 112- iz 30. diviziona minolovaca.

⚔️ 13. 2. 1943. Između ž. stanica Domagović i Lazina (na pruzi Zagreb-Karlovac), kombinovani odred od dva bataljona slovenačke brigade -Ivan Cankar- i po jednog bataljona slovenačke brigade -Matija Gubec- i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušio prugu na više mesta i napao transportni voz. Poginulo je oko 50 italijanskih vojnika i 3 oficira, zarobljena su 23 italijanska vojnika i 15 domobrana, a uništen je voz sa dve lokomotive. Kombinovani odred jedinica NOVJ je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 13. 2. 1943. U Imotskom, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. udarne 4. i 5. dalmatinske brigade formirana 9. divizija NOVJ, te prestao da postoji Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 16. 2. 1943. Na putu s. Mala Čista - s. Vodice (kod Šibenika) Primorska i Prominsko-bukovička partizanska četa napale italijansku autokolonu. Poginulo je 5 i ranjeno 15 italijanskih vojnika i oficira. Poginuo je i komandant puka -Alesandrija-, a ranjen načelnik štaba divizije -Čelere-.

⚔️ 16. 2. 1943. U s. Sopje (kod Osijeka) upao 1. bataljon 2. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobio 13 žandarma i finansa.

⚔️ 17. 2. 1943. Na pruzi s. Generalski Stol - s. Zvečaj (kod Karlovca) jedinice 4. bataljona Kordunaškog NOP odreda razoružale 14 domobrana.

⚔️ 18. 2. 1943. U rejonu ž. st, Carevdar (kod Križevaca) jedinice Kalničkog NOP odreda izbacile iz šina putnički voz i zarobile 15 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 18. 2. 1943. Jedinice 18. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Levanjsku Varoš (kod Đakova) i zarobile 37 ustaša i žandarma. Brigada je imala 3 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 19. 2. 1943. U s. Velikoj Pisanici (kod Bjelovara) jedinice 12. i 17. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale domobransku posadu i uništile ž. st., ali, zbog pristiglih pojačanja, selo nisu zauzele. Poginulo je 11, ranjeno 17 i nestalo 17 domobrana, dok su jedinice 4. divizije imale 4 mrtva i 24 ranjena.

⚔️ 19. 2. 1943. U s. Rijeci (kod Vojnića), iz zasede, jedinice 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napale 5 kamiona kojima se prevozila ustaška radna omladina pod komandom nemačkih oficira. Poginulo je 25 ustaša i 3 nemačka oficira a zarobljeno 19 naoružanih ustaških omladinaca. Uništen je 1 kamion a 4 su zaplenjena.

⚔️ 20. 2. 1943. Između s. Barilovića i s. Krnjaka (kod Karlovca) jedinice 1. kordunaškog NOP odreda i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete 35. ustaškog bataljona i nanele im gubitke od preko 20 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 21. 2. 1943. Između s. Levanjske Varoši i s. Paučja (kod Našica) jedinice 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale 2. bataljon domobranskog 4. puka i jedan nemački bataljon. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 22 mrtva i 28 zarobljenih, dok je 18. brigada imala 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 21. 2. 1943. 2. st. Mikleuš (kod Podrav. Slatine) zapalio 1. bataljon 2. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 22. 2. 1943. U s. Garešnici (kod Daruvara) jedinice 12. i 16. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ i Moslavačkog NOP odreda otpočele napad na delove 3. bataljona domobranske 1. brdske brigade, mesne ustaše i žandarme. Borbe su obustavljene 24. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 50 ranjenih i 12 nestalih, dok su jedinice NOVJ imale 26 mrtvih i 67 ranjenih.

⚔️ 24. 2. 1943. U Ludbregu jedinice Kalničkog NOP odreda napale posadu i zarobile 24 domobrana, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 24. 2. 1943. CK KPJ uputio pismo politodelu 1. dalmatinske NOU brigade u kojem ukazuje na zadatke u pogledu vojničkog i političkog učvršćenja jedinice koji se nameću dolaskom 500 novih boraca iz južne Dalmacije.

⚔️ 25. 2. 1943. Sela Šimljanik, Prokop i Oštri Zid (kod Čazme) popalili delovi nemačke 187. rezervne divizije; sem toga, u s. Oštrom Zidu pobili oko 40 ljudi.

⚔️ 25. 2. 1943. U Bračkom kanalu jedinice 1. mornaričkog partizanskog odreda zarobile italijanski motorni jedrenjak -Antonijeta B-.

⚔️ 26. 2. 1943. U s. Hajtiću (kod Gline) Banijski NOP odred napao posadu iz 1. bataljona domobranske 5. brdske brigade. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 74 zarobljena, dok je iz Banijskog odreda poginuo jedan komandir čete.

⚔️ 27. 2. 1943. Na Dilj-planini oko 9 ustaško-đomobnmskih bataljona i 1 nemački bataljon sa divizionom artiljerije napali 18. brigadu 4 (slavonske) divizije NOVJ. Brigada se, međutim, blagovremeno povukla na pl. Krndiju.

⚔️ 27. 2. 1943. Delovi domobranske 1. brdske divizije, Pavelićeve gardijske brigade i nemačke 187. rezervne divizije (oko 2.300 vojnika) otpočeli napad protiv Kalničkog NOP odreda na Kalniku. Odred se probio ka Moslavini i Bilo-gori, a neprijatelj je do 8. marta pretresao teren na Kalniku i severozapadnom delu Bilo-gore vršeći pljačku i zlostavljanje stanovništva.

⚔️ 0. 3. 1943. Na Biokovu, po naređenju Štaba grupe NOP odreda Dalmacije, formiran Blokovski NOP odred.

⚔️ 0. 3. 1943. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda Dalmacije formiran Splitski NOP odred.

⚔️ 0. 3. 1943. Održana okružna konferencija KPH za splitsko (srednjodalmatinsko) područje, na kojoj je izabran novi OK KPH za Split.

⚔️ 0. 3. 1943. Odlukom PK KPH za Dalmaciju, umesto OK KPH za severnođalmatlnsko područje oformljeni OK KPH za Šibenik i OK KPH za Zadar.

⚔️ 0. 3. 1943. U rejonu s. Gromačnika (kod Slav. Broda), prilikom diverzije na pruzi, poginuo Bogoljub Vukajlović Lala, narodni heroj.

⚔️ 1. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 9. diviziji NOVJ da napusti Imotski i Posušje i da se prebaci preko s. Rakitnog, Dugog polja i s. Sovica ka pl. Čvrsnici i osigura operacije Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u dolini r. Rame i r. Neretve.

⚔️ 2. 3. 1943. U s. Ponoru (kod Titove Korenice) obrazovan Inicijativni odbor sa zadatkom da privremeno rukovodi radom narodnih odbora i izvrši pripreme za sazivanje Prvog zasedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a).

⚔️ 2. 3. 1943. Kod s. Kamenskog Mosta (na putu Topusko - V. Kladuša) 4. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda razbio ustašku kolonu. Poginulo je 12 i ranjeno 12 ustaša.

⚔️ 2. 3. 1943. Kod s. Deanovca (blizu Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda razoružale 25 domobrana koji su obezbeđivali železnički most.

⚔️ 5. 3. 1943. U s. Ljeskovici (kod Našica) jedinice 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale posadu i zarobile 61 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 6. 3. 1943. Između s. Zvečaja i s. Generalskog Stola (na pruzi Ogulin-Karlovac) diverzantska grupa 1. kordunaškog NOP odreda uništila neprijateljski voz.

⚔️ 7. 3. 1943. U Lici formirana Tenkovska četa 1. hrvatskog korpusa NOVJ.

⚔️ 7. 3. 1943. U rejonu s. Ravne Gore i Drežnice u Gorskom kotaru snage italijanskog 5. korpusa (jačine 2 divizije) i oko 2.500 četnika napale 14. brigadu i 1. primorsko-goranski NOP odred 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Neprijatelj je istog dana ušao u napuštenu Ravnu Goru, dok je Drežnicu zauzeo 15. marta i opljačkao i popalio više sela.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3. srpnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o borbi partizana protiv crnih košulja kod Vodica

📜 Izvještaj Štaba Odreda Ratne mornarice krajem siječnja 1943. Komandi Biokovskog područja o formiranju Odreda

📜 Obavještajni izvještaj iz Splita krajem siječnja 1943. Štabu Četvrte operativne zone o posjeti Bastianinija Splitu i njegovoj izjavi o predstojećoj ofenzivi

📜 Izvještaj općinskog NOO-a Stari Grad o radu u toku siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj općinskog NOO-a Bogomolje o radu NOO odbora Bogomolje, Selca, Sućuraj i Gdinj u toku siječnja 1943. godine

📜 Letak Narodnooslobodilačkog odbora Splita iz siječnja 1943. roditeljima splitskih učenika s pozivom da ne šalju djecu u talijanske škole

📜 Izvještaj predstavnika Vrhovne komande jugoslavenske vojske za istočnu Bosnu i Hercegovinu Dobrosava Jevđevića od kraja siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izvještaj Srpskog Nacionalnog komiteta u Splitu iz siječnja 1943. Draži Mihailoviću o razgovorima vođenim između predstavnika HSS-a i Srba u Splitu

📜 Deklaracija predstavnika jugonacionalista Hrvata iz Splita od siječnja 1943. Draži Mihailoviću u vezi osnivanja Jugoslavenskog revolucionarnog pokreta

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 1 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za naped na Krašić

📜 Izvještaj Štaba Sedme divizije od 1 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijateljskih jedinica duž komunikacija Sisak - Sunja - Dubica i Sunja - Kostajnica

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Hrvatsko primorje od 1. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o počecima partizanskog pokreta u Istri

📜 Izvještaj Obavještajnog centra Četvrte operativne zone od 1. Siječnja 1943. o boravku četničkog vojvode Jevđevića na Korčuli

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 1. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama ustaša protiv partizana kod Posušja

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na crne košulje na putu Kaštel Stari - Lunići

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1. siječnja 1943. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak S. Eufemija

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 1. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na miliciju sela Sičane

📜 Izveštaj Vladimira Popovića od 2 januara 1943 god. Povereništvu Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu o borbama Prve slavonske NOU brigade i o formiranju Četvrte hrvatske NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 2 siječnja 1943 god. Štabu Drugog proleterskog bataljona u vezi s napadom na Krašić

📜 Pismo Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 2 siječnja 1943 god. Štabu Trećeg proleterskog bataljona o početku napada na Krašić

📜 Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar'' od 2 siječnja 1943 god. za razmještaj jedinica i obezbjeđenje poslije napada na Krašić

📜 Obavještenje Operativnog područja Karlovac od 2 siječnja 1943 god. o zauzimanju Krašića i pokušaju talijansko-ustaških snaga da ga povrate

📜 Izvještaj Zapovjedništva drugog domobranskog zbora od 2 siječnja 1943 god. o borbama u Slavoniji

📜 Izvještaj šefa radionice za izradu i opravku oružja od 2. siječnja 1943. Dragi Gizdiću o radu u radionici

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 2. siječnja 1943. Prefektu Zadra o situaciji na području Šibenika

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 2. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o zločinima fašista u Kaštel Starom

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 2. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku hercegovačkih četnika u Knin i Gračac i suradnji s njima

📜 Uputstvo Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku o organizaciji vojno-tehničke službe i o snabdevanju jedinica ubojnom opremom

📜 Izvještaj Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 3 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na domobransku posadu u Kuzmici

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 3 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Raduča, Metka i Lovinca krajem prosinca 1942 godine

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 3 siječnja 1943 god. o borbama u rejonu Krašića i na području Gorskog Kotara

📜 Izvještaj Zapovjedništva ustaške nadzorne službe od 3 siječnja 1943 god. o zauzimanju Krašića, Kostanjevca i Željezna od strane jedinica NOV i PO Hrvatske

📜 Uputstvo političkog komesara 4. hrvatske NO divizije od 3. januara 1943. političkim komesarima brigada o političkim pripremama boraca za izvršavanje borbenih zadataka

📜 Izveštaj političkog komesara 1. NOP odreda od 3. januara 1943. političkom komesaru 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 3. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu talijanske vojske na Drvenik i Igrane i počinjenim zločinima

📜 Izvještaj Štaba Biokovskog bataljona Vid Mihaljević od 3. siječnja 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o zapljeni talijanskih brodova sa hranom

📜 Izvještaj Turka od 3. siječnja 1943. Kotarskom komitetu KPH Šibenik o stanju partijsko-političkih organizacija u mjestima: Krapanj, Jadrtovac, Vrpolje, Donje Polje, Zaborići, Danilo, Slivno, Konjevrate, Lozovac i Bilice

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o najnovijim događajima

📜 Oglas Vojne komande otoka Hvara od 3. siječnja 1943. u povodu poduzetih odmazdi u Dolu, Sv. Ana, Vrbanju i Vrboskoj

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 3. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o komunističkoj organizaciji na području otoka Zlarina i okolice

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 3. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Kupres

📜 Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o vojnim akcijama Odreda od 28. XII 1942. do 3. I 1943. godine

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nekim akcijama podređenih jedinica izvršenim krajem prosinca 1942 i početkom siječnja 1943 godine

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Neređenje Štaba Treće operativne zone od 4 siječnja 1943 god. podređenim komandama o postupku sa zarobljenicima i izgradnji zarobljeničkih logora

📜 Izveštaj političkog komesara 6. NOU divizije od 4. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama

📜 Uputstvo političkog komesara 8. NOU divizije 1. korpusa NOV Hrvatske od 4. januara 1943. političkim komesarima brigada o načinu sprovođenja političkog rada u jedinicama

📜 Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o nekim akcijama podređenih jedinica izvršenim krajem prosinca 1942. i početkom siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj Treće čete Biokovskog bataljona od 4. siječnja 1943. o zapljeni brodova sa teretom

📜 Izvještaj Prefekta u Splitu od 4. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na talijansku kasarnu u Blatu na Korčuli

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu na motorni jedrenjak S. Spiridone

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akciji partizana u Grabovcu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o zločinima Talijana na Hvaru

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 5 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o potrebi čvrste međusobne saradnje

📜 Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvaiske od 5 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o toku borbe za Voćin

📜 Izveštaj Politodela 7. brigade (1. banijske) 7. NOU divizije od 5. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

📜 Izveštaj partijskog rukovodioca 16. hrvatske (3. banijske) NOU brigade od 5. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o formiranju ove brigade i o radu partijske organizacije u njoj

📜 Brzojav Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5. siječnja 1943. potčinjenim komandama za poduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. siječnja 1943. Župskog redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zajedničkoj akciji Talijana, ustaša i domobrana protiv partizana na Pelješcu

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o eksploziji i napadu partizana na transportni vlak na pruzi između Blinjskog Kuta i Capraga 4. siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade ,,Rade Končar od 6 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o napadu na Krašić i borbama kod Željezna i Bukovice

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o daljim zadacima brigade u borbi za Voćin

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama da produže borbu za oslobođenje Voćina

📜 Upozorenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade da obezbijedi sadejstvo sa ostalim jedinicama u toku borbe za Voćin

📜 Potsjetnik pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6 siječnja 1943 god. o stanju jedinica određenih za Četvrtu ofanzivu

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 6 siječnja 1943 god. o pripremama podređenih jedinica za operaciju Weiss

📜 Izvještaj Osme pješačke pukovnije od 6 siječnja 1943 god. o zločinima njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Slav. Požege

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 6 siječnja 1943 god. o napadu na vojni vlak kod Blinjskog Kuta

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice

📜 Prijedlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice

📜 Pismo Štaba Treće dalmatinske NOU brigade od 6. siječnja 1943. Sektorskom rukovodstvu za srednju Dalmaciju u vezi povlačenja Drugog bataljona s tog Sektora

📜 Dopis Štaba Četvrte operativne zone od 6. siječnja 1943. Obavještajnom odsjeku sjeverne Dalmacije za uspostavljanje veze s odbjeglim talijanskim mornarima

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o bombardiranju Podgore i okolnih mjesta

📜 Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti brodova

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7 siječnja 1943 god. Stpbu Treće divizije NOV i PO Jugoslavije o potrebi za vojno-političkim kadrovima za novoformirane jedinice i ustanove na području Dalmacije

📜 Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na vlak kod Blinjskog Kuta

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Lisičina

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Voćina

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama oko Voćina

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 gcd. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o zapljeni neprijateljskih tenkova kod Voćina

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o sadejstvu sa Sedamnaestom NO brigadom u toku borbe za Voćin

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade o štednji municije i o razvoju borbe za Voćin

📜 Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o toku borbe za Voćin

📜 Obavještenje talijanske misije pri vladi NDH od 7 siječnja 1943 god. o dolasku njemačke SS divizije Prinz Eugen na područje Pokuplja u vezi s Četvrtom neprijateljskom ofanzivom

📜 Uputstvo političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 7. januara 1943. političkim komesarima brigada o intenziviranju političkog rada

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 4. hrvatske (1. kordunaške) NOU brigade od 7. januara 1943. Okružnom komitetu KPH za Karlovac o moralno-političkom stanju u Brigadi

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7. siječnja 1943. Štabu Treće narodnooslobodilačke udarne divizije NOV i PO Jugoslavije o potrebi za vojno-političkim kadrovima za novoformirane jedinice I ustanove na području Dalmacije

📜 Zapisnik sa sastanka partijske jedinice Prominsko-bukovičke čete Sjevernodalmatinskog bataljona održanog 7. siječnja 1943. godine

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 7. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o upadu partizana u menzu talijanskih mornara na Korčuli

📜 Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH u Zagrebu od 7. siječnja 1943. glavnom stožeru domobranstva o prepadu partizana na Orebić

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske za upućivanje popune Trinaestoj proleterskoj brigadi Rade Končar i dostavljanje izveštaja o jačini, rasporedu i zadacima potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Sedme divizije od 8 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kostajnički Majur i na vlak kod Blinjskog Kuta

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 8 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju željezničke pruge Blata - Javornik

📜 Zapovijest Operativnog štaba Četvrte kordunaške NOU brigade i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 8 siječnja 1943 god. za rušenje željezničke pruge Jastrebarsko - Desinec

📜 Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 8 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na pruzi Ogulin - Sušak

📜 Napomene Operativnog odjeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 8 siječnja 1943 god. povodom sastanka između generala Roatte i generala Lütersa u Zagrebu u vezi s Četvrtom neprijateljskom ofanzivom

📜 Izveštaj političkog komesara 2. operativne zone od 8. januara 1943. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Krašića i o političkom radu na terenu

📜 Uputstvo političkog komesara 4. hrvatske (slavonske) NO divizije od 8. januara 1943. partijskim rukovodiocima brigade o pripremama za izbore organa narodne vlasti

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Pakrac Trogir 8. dalmatinski korpus NOVJ Varaždin Bjelovar Borbe u Slavoniji 1943. 114. lovačka divizija 5. italijanski armijski korpus Avijacija u oslobodilačkom ratu Omiš Sinj 18. italijanski armijski korpus Koprivnica Ogulin 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 8. kordunaška divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Brač Makarska 264. pešadijska divizija Karlovac Politički komesari u NOR-u Borbe u Istri 1943. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori 15. brdski armijski korpus Zadar Knin Četnici u drugom svetskom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 7. banijska divizija NOVJ Korčula Split 2. oklopna armija 1. proleterska divizija NOVJ Voćin 12. slavonska divizija NOVJ Moslavački partizanski odred 20. dalmatinska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ SKOJ Glavni štab Hrvatske Borbe u Lici 1943. Zagreb Istra u oslobodilačkom ratu 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Šibenik 6. lička proleterska divizija NOVJ 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Operacija Jesenji pljusak Operacija Landsturm Livno 17. slavonska udarna brigada Slunj Pelješac Glina Imotski Hvar 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Komunistička partija Hrvatske Borbe u Dalmaciji 1943. Virovitica 6. slavonski korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Borbe na Jadranu 1943. 10. krajiška divizija NOVJ 12. slavonska proleterska udarna brigada Mornarica NOVJ Josip Broz Tito Kalnički partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Banijski partizanski odred Operacija Weiss