Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ogulin u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 131 hronoloških zapisa, 155 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1941. U selu G. Dubravama (kod Ogulina) formiran Dubravski NOP odred.

⚔️ 18. 9. 1941. U selu Stajnici (kod Ogulina) partizani iz NOP odreda Brinje i Škare zapalili pilanu i mlin.

⚔️ 27. 9. 1941. Kod Stalka (na putu Ogulin-Novi) Bribirski NOP odred zaplenio italijanski kamion sa hranom i zarobio 2 oficira i 8 vojnika.

⚔️ 1. 10. 1941. U Stalku (predelu na putu Ogulin-Novi) partizani Bribirskog NOP odreda napali italijanski kamion. Poginuo 1 vojnik, a 1 oficir i 3 vojnika teško ranjeni.

⚔️ 3. 10. 1941. Kod s. Jasenka (blizu Ogulina) partizani Drežničkog NOP odreda napali motorizovanu kolonu italijanskog 74. puka i naneli joj gubitke od 36 mrtvih vojnika i 3 uništena kamiona.

⚔️ 5. 10. 1941. Partizani Dubravskog i Perjasičkog NOP odreda napali i razoružali domobransku stražu na ž. st. D. Dubrave (kod Ogulina).

⚔️ 4. 11. 1941. U s. Jasenku (kod Ogulina) italijanske vlasti streljale Marka Trbovića, istaknutog borca toga kraja, i još 9 komunista.

⚔️ 4. 12. 1941. U s. Latinu (kod Ogulina) borci 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- napali italijansku stražu, te ubili 2 i ranili 3 vojnika.

⚔️ 12. 12. 1941. Na putu Ogulin-Drežnica delovi 1. bataljona -Marko Trbović- napadom iz zasede razbili -ogulinske dobrovoljce- [Verovatno se odnosi na četnike, koji su se tada pojavili u tom kraju.]. Poginulo 9 vojnika i ranjeno 30 vojnika i 1 oficir.

⚔️ 21. 12. 1941. Partizani 2. bataljona -Matija Gubec- minirali prugu Ogulin-Sušak (između Fužina i Lokve), izbacili voz iz šina i uništili lokomotivu.

⚔️ 0. 1. 1942. Formiran SK KPH za Ogulin, koji je obuhvatao partijske organizacije u selima Dubravama, Gomirju, Vitunju i Drežnici.

⚔️ 5. 1. 1942. Kod Plasa (na pruzi Ogulin-Rijeka) 2. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda izvršio diverziju, te je saobraćaj obustavljen 20 časova.

⚔️ 12. 1. 1942. Između Plasa i Meje (na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda napale neprijateljski transportni voz i uništile lokomotivu i nekoliko vagona.

⚔️ 15. 1. 1942. Na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka (između Plasa i Zlobina), delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i nekoliko vagona, te je saobraćaj bio obustavljen 15 časova.

⚔️ 19. 1. 1942. Delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transportni voz kod Fužina (na žel. pruzi Ogulin-Rijeka). Pruga je oštećena, a saobraćaj prekinut 6 sati.

⚔️ 21. 1. 1942. Jedinice 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda zauzele s. Jasenak (kod Ogulina) i zarobile 72 domobrana i žandarma.

⚔️ 0. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz s. Zbijega (kod Slunja) u zaselak Tomić kod s. Drežnice (blizu Ogulina).

⚔️ 24. 2. 1942. Selo Primišlje (kod Slunja) zauzeo 2. kordunaški NOP odred, a žandarmerijska pogađa i italijanske jedinice su se povukle u pravcu Ogulina.

⚔️ 0. 3. 1942. U rejonu s. Plaškog (kod Ogulina) četnici streljali komandanta 2. kordunaškog NOP odreda Roberta Domanija i političkog komesara 3. čete 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Adolfa Štajnbergera Draga, učesnike u španskom građanskom ratu i narodne heroje.

⚔️ 8. 3. 1942. Delovi 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali i zauzeli italijanski magacin u s. Hreljinu (kod Ogulina), gde su zaplenili 2 p. mitraljeza, 15 pušaka i 307 bombi.

⚔️ 8. 3. 1942. Kod s. Vitunja (blizu Ogulina), iz zasede, delovi 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Za odmazdu, italijanski vojnici su opljačkali s. Vitunj i zapalili 32 kuće.

⚔️ 14. 3. 1942. Na putu Bosiljevo-Ponikve (kod Ogulina) jedna četa 1. partizanskog bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napala žandarmerijsku patrolu i zarobila 19 žandarma.

⚔️ 19. 3. 1942. Drugi bataljon -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda zauzeo Mrkopalj (kod Ogulina), zarobio 6 žandarma i 18 domobrana i zaplenio 54 puške, 3000 metaka, 3 pištolja i drugi materijal. Istog dana je održan manifestacioni zbor i izabran opštinski NO odbor.

⚔️ 20. 3. 1942. U zaseoku Tomiću (blizu Ogulina) otpočela dvodnevna sednica GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Posle razmatranja zadataka koje je postavio VŠ NOP i DV Jugoslavije i analize dotadašnjeg rada, na sednici je odlučeno: u Hrvatskoj formirati pet operativnih zona; partizanska dejstva proširiti na celu Hrvatsku, uz pomoć područja gde su do tada bila razvijena; glavnim snagama prvenstveno preduzeti rušenje komunikacija i napade na neprijateljska uporišta; formirati 1. proleterski bataljon Hrvatske; GŠ popuniti novim članovima; formirati tehniku i redakciju centralnog lista -Partizan-; obradovati kurs za političke komesare i nastaviti rad oficirskog kursa.

⚔️ 25. 3. 1942. Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu na dužini od 126 m, tako da je saobraćaj obustavljen 5 dana.

⚔️ 7. 4. 1942. Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju i uništili italijanski transport koji je tom prilikom naišao, tako da je promet obustavljen dva dana.

⚔️ 8. 4. 1942. U zaseoku Tomiću (blizu Ogulina) otpočelo četvorodnevno treće savetovanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku sa predstavnicima potčinjenih jedinica iz Like, Korduna, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja: analizirani su situacija u svetu i u Jugoslaviji i stanje u jedinicama; postavljeni su zadaci za dalja dejstva.

⚔️ 15. 4. 1942. Italijanske snage ponovo zauzele s. Ravnu Goru (kod Ogulina), gde nije bilo naših jačih snaga.

⚔️ 19. 4. 1942. Na pruzi Ogulin-Dubrave, na mestu gde su u toku prošle noći delovi 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu, iskočio iz šina i zapalio se neprijateljski transportni voz. Poginula su 2 i ranjeno je 12 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 21. 4. 1942. U s. Veri (kod Ogulina) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao italijansku posadu i prinudio je na povlačenje prema Plaškom, ranivši 4 i zarobivši oko 50 vojnika. Pored toga, on je porušio 4 km železničke pruge i zapalio jednu stražaru.

⚔️ 25. 4. 1942. Kod Gomirja (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju tako da je saobraćaj obustavljen 25 časova.

⚔️ 1. 5. 1942. Jedinice 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, u sadejstvu sa 2. bataljonom Notranjskog NOP odreda, zauzele s. Brod na Kupi (kod Ogulina).

⚔️ 9. 5. 1942. U Turković-Selu (kod Ogulina) 1. bataljon i jedna četa 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda razoružali ustaško-domobransku posadu. Zarobljeno 28 domobrana i ustaša a zaplenjeno 33 puške.

⚔️ 26. 5. 1942. Između Hreljina i Gomirja (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju, zbog čega je saobraćaj obustavljen 14 časova.

⚔️ 27. 5. 1942. Između Ogulina i Oštarija delovi i. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, naneli joj gubitke od 4 mrtva i 4 zarobljena vojnika i zaplenili 6 pušaka, 1 p. mitraljez, 28 bombi, 1 pištolj i 1000 metaka.

⚔️ 11. 6. 1942. Između Delnica - s. Kupjaka (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda uništili italijanski železnički transport - lokomotivu i 8 vagona. Neprijatelj je imao 60 ranjenih i mnogo mrtvih. Saobraćaj je bio prekinut 4 dana.

⚔️ 17. 6. 1942. Između s. Vojnovca i s. Josipdola (kod Ogulina) delovi 3. partizanskog bataljona 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu u dužini od 800 m. Saobraćaj je bio obustavljen 2 dana.

⚔️ 18. 6. 1942. Između ž. st. D, Dubrave i s. Tounja (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 200 m, a zatim uništile neprijateljski transport sa cisternama nafte.

⚔️ 19. 6. 1942. Jedinice 2. kordunaškog NOP odreda otpočele petodnevni napad na domobransko uporište u s. Tounjskom Tržiću (kod Slunja) i rušenje komunikacije Ogulin-Slunj i mostova na r. Mrežnici. U tim borbama one su uspele da, 23. juna, zauzmu Tounjski Tržić, da sruše most na r. Mrežnici (kod Tounjskog Tržića) i da na nekoliko mesta poruše pomenutu komunikaciju, čime su onemogućili saobraćaj između Ogulina i Slunja. Zarobile su 63 domobrana, a zaplenile 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 62 puške, 4300 metaka i drugu ratnu opremu. Na strani partizana poginuo je komandir 3. čete 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Dušan Vergaš, narodni heroj, i ranjeno je 6 boraca.

⚔️ 19. 6. 1942. Delovi 1. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda i delovi 1. kordunaškog NOP odreda napali neprijateljski transport na pruzi s. Tounj - s. Dubrave (kod Ogulina), zapalili 25 cisterni benzina, vagon sa brašnom i službena kola.

⚔️ 24. 6. 1942. U šumi Kobiljak (kod Ogulina) 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao italijanske vojnike koji su došli da seku drva, ubio 4, ranio 6 i zarobio 20 vojnika.

⚔️ 3. 7. 1942. Između Brod Moravica i Srpskih Moravica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda porušili železničku prugu Ogulin-Rijeka. Usled toga je na tom mestu iskočio iz šina teretni voz, pa je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

⚔️ 6. 7. 1942. Na komunikaciji Sića-Perjasica (kod Ogulina) 1. bataljon 2. odreda Grupe kordunaških NOP odreda napao ustaško-domobransku kolonu, zarobio 20 domobrana i ustaša i zaplenio 3 p. mitraljeza i 20 pušaka.

⚔️ 10. 7. 1942. Između G. i D. Dubrava (kod Ogulina) delovi 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razrušili železničku prugu na dva mesta i napali voz koji je neposredno posle toga naišao. Uništili su 2 lokomotive i 7 vagona i zarobili 4 domobranska oficira i 2 italijanska podoficira.

⚔️ 19. 7. 1942. Između Plaškog i Ogulina jedinice 1. hrvatske NOU brigade napale neprijateljski transport i prinudile ga da se povrati u Plaški. Posle toga su vodile borbu protiv dva oklopna voza, ali su bile prinuđene da se povuku od pruge. U tim borbama neprijatelj je imao 100 mrtvih i ranjenih vojnika i 8 zarobljenih. Zaplenjeno je 10 pušaka, 2 mitraljeza, i oko 3000 metaka. Naše jedinice su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 24. 7. 1942. Prvi Primorsko-goranski NOP odred i 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske napali s. Gomirje (kod Ogulina) i razoružali oko 50 četnika, ali selo nisu zauzeli zbog dolaska tenkova iz Vrbovskog.

⚔️ 31. 7. 1942. Između ž. st. Plaše i Zlobina (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz.

⚔️ 1. 8. 1942. Između s. Vojnovca i s. Josipdola (kod Ogulina) delovi 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razrušili 1300 m železničke pruge i oštetili lokomotivu i 2 vagona.

⚔️ 3. 8. 1942. Delovi 1. i 2. kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na italijanska uporišta Oštarije i Košare (kod Ogulina). Za vreme borbi srušeno je 500 m železničke pruge, 1 gvozdeni most i tt veza u dužini od 10 km.

⚔️ 17. 8. 1942. Bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda digao u vazduh neprijateljski transportni voz na žel. pruzi Ogulin-Rijeka, između s. Plasa i s. Zlobina, kojom prilikom su uništeni lokomotiva i nekoliko vagona.

⚔️ 22. 8. 1942. Između s. G. i D. Dubrava delovi 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu Karlovac-Ogulin. Neposredno posle toga je i naišao neprijateljski transportni voz i prevrnuo se. Tom prilikom je zapaljeno 15 vagona.

⚔️ 25. 8. 1942. U rejonu s. Gomirja (kod Ogulina) delovi bataljona -Marko Trbović- 1. primorskogoranskog NOP odreda zapalili 500 kubika drva spremljenih za italijanski garnizon u Vrbovskom (blizu Ogulina).

⚔️ 31. 8. 1942. Između Ogulina i Gomirja 2. udarni bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda porušio železničku prugu i napao dva neprijateljska transportna voza. On, je tom prilikom ubio ili ranio oko 100 italijanskih oficira i vojnika, zarobio 2 domobranska oficira, 7 žandarma i domobrana, 9 italijanskih vojnika i 35 železničara, zapalio 16 vagona i zaplenio 4 puške, 7 pištolja i veliku sumu novca.

⚔️ 5. 9. 1942. Bataljon -Marko Trbović- 1. primorsko-goranskog NOP odreda zauzeo ustaško upo rište u Salopek Selu (kod Ogulina) i zaplenio 8 pušaka i 1 pištolj. Neprijateljska posada se povukla u Ogulin.

⚔️ 16. 9. 1942. Otpočeo napad jakih italijanskih snaga protiv jedinica 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske u Gorskom kotaru. Neprijatelj je nadirao pravcima: od Prokika, Žute Lokve, Brinja, Jezerana, Plaškoga, Josipdola, Oštarija, Gomirja, Ogulina, Mrkoplja, Lokava, Fužina i Liča. Do početka oktobra italijanske snage su ovladale slobodnom teritorijom i popalile i opljačkale gotovo sva sela, a zatim se povukle u polazne garnizone.

⚔️ 20. 9. 1942. Italijanske snage zauzele s. Drežnicu (kod Ogulina).

⚔️ 24. 9. 1942. Prvi proleterski NOU bataljon Hrvatske zauzeo s. Bosiljevo (kod Ogulina) koje su branili domobrani i zaplenio 38 pušaka, 7 pištolja, 9000 metaka, 80 bombi i drugu opremu.

⚔️ 26. 9. 1942. Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

⚔️ 28. 9. 1942. Jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda napale italijanske posade u selima Tisovcu i Josipovcu (između Ogulina i Jasenka) i zaplenile 6 minobacača, 4 p. mitraljeza, 40 pušaka i oko 7000 metaka. U toku borbe neprijatelj je imao oko 180 mrtvih i ranjenih vojnika, a naše jedinice 6 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 28. 9. 1942. Između s. Tounja i s. Košara (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice i. bataljona 5. hrvatske NO brigade porušile prugu i tt veze.

⚔️ 8. 10. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku pohvalio 4. hrvatsku NOU brigadu za uspešne borbe protiv okupatora i njegovih slugu na teritoriji 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske i 1. i 2. udarni bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda za uspešno izvedene akcije kod s. Tisovca i s. Josipovca (između Ogulina i Jasenka).

⚔️ 12. 10. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. i 2. udarnog bataljona i bataljona -Marko Trbović- i -Ljubica Gerovac- 1. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 6. hrvatska NO brigada.

⚔️ 13. 10. 1942. Kod ž. st. Zvečaj (na pruzi Karlovac-Ogulin) delovi 2. kordunaškog područnog partizanskog bataljona miniranjem srušili neprijateljski putnički voz. Zapaljeno je 13 vagona i 1 lokomotiva.

⚔️ 27. 10. 1942. Kod s. Ljubošine (blizu Ogulina) delovi 6. hrvatske NO brigade miniranjem srušili neprijateljski transportni voz a potom napali njegovu pratnju. U toku borbe poginulo je 25 italijanskih vojnika, 16 četnika i 25 domobrana. Lokomotiva i 2 vagona su uništeni, a saobraćaj je bio obustavljen 6 dana.

⚔️ 4. 11. 1942. Jedinice 6. hrvatske NO brigade, i pored intervencije jakih italijanskih i ustaških snaga iz s. Josipdola, zauzele ustaško uporište u s. Modruš (kod Ogulina).

⚔️ 7. 11. 1942. Između ž. st. Gomirja i s. Hreljina (na pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice Omladinskog bataljona 6. hrvatske NO brigade napale italijanski transport i nanele mu gubitke od 20 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 8. 11. 1942. Između s. Metka i s. Ribnika (na pruzi Ogulin-Knin) 1. bataljon Ličkog NOP odreda napao italijanski transportni voz i neprijatelju naneo osetne gubitke.

⚔️ 14. 11. 1942. Između s. Liča i Fužina (na pruzi Ogulin-Rijeka) bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušio neprijateljski transportni voz. Neprijatelj je imao mnogo mrtvih i ranjenih. Saobraćaj je bio obustavljen 3. dana.

⚔️ 26. 11. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od jedinica 1. i 2. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 14. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 27. 11. 1942. U s. Severinu (kod Ogulinal jedinice 6. hrvatske NO brigade razoružale ustaško-domobransku posadu od 70 vojnika. Zaplenjeno je 70 pušaka i oko 5000 metaka.

⚔️ 3. 12. 1942. Između žel. st. Medak i Raduč (na pruzi Ogulin-Knin) delovi 1. bataljona Ličkog NOP odreda porušili prugu i tt veze, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 2 dana.

⚔️ 8. 12. 1942. Između s. D. Dubrave i žel. st. G. Dubrave (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napale domobransku stražu, zarobile 19 domobrana i zaplenile 21 pušku, 3.000 metaka i 30 bombi.

⚔️ 9. 12. 1942. Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele četničko uporište u s. Gomirju (kod Ogulina), izuzev ž. st. koju su branili četnici i italijanski vojnici. Poginulo je 15 četnika i 7 italijanskih vojnika, a zaplenjeno je: 4 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 180 pušaka, 20.000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 17. 12. 1942. Jedinice 6. i 14. hrvatske NO brigade zauzele ustaško uporište u s. Ravnoj Gori (kod Ogulina), zarobile 150 ustaša i zaplenile 150 pušaka, 5 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 200 bombi i oko 50.000 metaka.

⚔️ 17. 12. 1942. U Ložanjku (kod Ogulina) 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda razoružao posadu bunkera i zarobio 23 domobrana a bunkere porušio.

⚔️ 26. 12. 1942. U s. Klasniću (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od po jednog bataljona 7, 8. i 15. hrvatske NO brigade formirana 16 hrvatska NO brigada.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 20. 1. 1943. Između ž. stanica Hreljin i Gomirje bataljon -Marko Trbović- 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušio prugu Rijeka-Ogulin i izazvao četvorodnevni prekid saobraćaja.

⚔️ 20. 1. 1943. Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

⚔️ 6. 3. 1943. Između s. Zvečaja i s. Generalskog Stola (na pruzi Ogulin-Karlovac) diverzantska grupa 1. kordunaškog NOP odreda uništila neprijateljski voz.

⚔️ 17. 3. 1943. Na pruzi Ogulin - s. Dubrave jedinice 4 udarne brigade 8. divizije NOVJ i 1. kordunaškog NOP odreda napale italijanski transportni voz i zapalile 6 vagona s materijalom. Poginulo je 10, ranjeno 15 i zarobljeno 48 domobrana, ustaša i italijanskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 29 ranjenih.

⚔️ 1. 4. 1943. Na komunikaciji Gospić-Ogulin jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele: ž. st. i s. Sinac, ž. st. Ramijane, ž. st. i s. Lešće i ž. st. Janjče. Poginulo je 10, ranjeno 15, a zarobljeno 643 domobrana i žandarma i 16 oficira. Gubici brigada NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 17. 5. 1943. Kod s. Gomirja (na pruzi Rijeka-Ogulin) 2. brigada 13. divizija NOVJ napala i uništila voz od 24 putnička, teretna i blindirana vagona. Poginulo je oko 100, a zarobljena su 43 italijanska vojnika, domobrana i legionara. Brigada je imala 15 mrtvih, 12 ranjenih i 3 nestala.

⚔️ 7. 6. 1943. Jako četničko uporište Josipdol (kod Ogulina) napale jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i pretrpele gubitke od 2 mrtva i 25 ranjenih.

⚔️ 9. 6. 1943. U srezu Ogulin održani izbori za mesne NO odbore na kojima je glasalo 95% stanovništva.

⚔️ 5. 7. 1943. Kod ž. st. Plaše (na pruzi Rijeka-Ogulin) jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda minirale prugu i uništile lokomotivu i 3 vagona.

⚔️ 30. 7. 1943. Na pruzi Ogulin-Karlovac 1. udarna i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale italijansko-domobranske posade na Globorničkom mostu i u s. Dubravama, ali napad nije uspeo zbog intervencije delova italijanske divizije -Mačerata- i oklopnog voza iz Ogulina. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 46 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Mrkopalju (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 4. brigada 13. divizije NOVJ.

⚔️ 8. 9. 1943. U s. D. Dubravama i na ž. st. Košare (kod Ogulina) 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda zarobio 81 domobrana i 1 oficira.

⚔️ 9. 9. 1943. U s. Josipdol i s. Oštarije (kod Ogulina) upali delovi Plaščanskog i Kordunaškog NOP odreda, gde im se posle kraćih pregovora u toku 10. i 11. septembra predalo 230 domobrana sa 4 oficira i 1 podoficirom.

⚔️ 28. 9. 1943. Jedinice 7. udarne divizije NOVJ napale i opkolile delove 30. ustaškog bataljona u s. Generalskom Stolu (kod Ogulina), porušile prugu i put s. Generalski Stol - s. Zvečaj i blokirale ustaške posade u s. G. Dubravama i na Globorničkom mostu. Borbe su nastavljene i sutradan, kada su nemaeko-ustašk^ snage, podržavane tenkovima, iz Karlovca prodrle ti Generalski Stol i izvukle opkoljenu ustašku posadu. Poginulo je 12, a ranjeno 45 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 7. udarne divizije imale 12 mrtvih i 34 ranjena.

⚔️ 29. 9. 1943. U s. Sv. Petru (kod Ogulina) 4. brigada 13. divizije NOVJ napala posadu iz nemačkog 14. SS policijskog puka, pa posle jednodnevne borbe odustala od napada, pretrpevši gubitke od 23 mrtva, 44 ranjena i 50 zarobljenih i nestalih.

⚔️ 30. 9. 1943. U s. D. Dubravama i na Globorničkom mostu (kod Ogulina) 3. brigada 7. divizije NOVJ napala i razbila ustaško-domobranske jedinice. Poginulo je 37, ranjeno 5 i zarobljeno 116 ustaša, i domobrana, a sutradan je pohvatano još 114 domobrana i ustaša koji su se probijali ka Ogulinu. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 12. 10. 1943. Delovi nemačkog 901. motorizovanog puka i 14. SS policijskog puka iz Ogulina napali i odbacili jedinice 8. divizije NOVJ i zauzeli s. Josipdol i s. Skradnik.

⚔️ 16. 10. 1943. U s. Jasenak, Drežnicu i Brinje prodrli delovi nemačkog 901. motorizovanog puka iz Mrkoplja i Ogulina, posle jačih borbi protiv delova 8. i 13. divizije NOVJ koji su zatvarali ove pravce. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 21 ranjenog; pored toga, neprijatelj je u Drežnici uništio kamion sa 29 boraca 13. divizije aus. Stajnici (kod Brinja) pobio oko 60 ranjenika zatečenih u bolnici.

⚔️ 20. 10. 1943. Kod s. Popovog Sela (na putu Ogulin - s. Trošmarija) Severinska čota Karlovačkog NOP odreda napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i nanela joj gubitke od 13 mrtvih (među njima 4 oficira) i 23 ranjena, uništivši i 3 kamiona. Četa je imala 1 ranjenog.

⚔️ 21. 10. 1943. Iz Ogulina, Vrbovskog, Delnica i Mrzle Vodice jake snage nemačke 71, pešadijske divizije otpočele nastupanje ka slobodnoj teritoriji Slovenije. Posle dvodnevnih borbi neprijatelj je probio odbranu 1. udarne brigade i 2. NOP odreda 13. divizije NOVJ i 2. udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ na položajima Risnjak

⚔️ 4. 11. 1943. Kod ž. st. Košare (blizu Ogulina) 2. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede i uništio 2 kamiona sa 11 ustaša i domobrana, a zarobio 2 domobrana i 1 ustašu.

⚔️ 6. 12. 1943. Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

⚔️ 15. 12. 1943. U Vrbovskom jedinice 18. divizije NOVJ i 3. brigada 13. divizije NOVJ opkolile i napale delove 10. ustaškog bataljona i domobranski 2. železničko-stražarski bataljon. Borbe su vođene neprekidno do 20. decembra, kada su se u Vrbovsko probile nemačko-ustaške snage, koje su se zatim, 23. decembra, s napadnutom posadom povukle u Ogulin, a jedinice NOVJ su zaposele mesto. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 45 ranjenih, jedinice NOVJ 22 mrtva i 35 ranjenih.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naređenje zapovjednika Kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Štancera od 31. jula 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak - Karlovac, Ogulin - Knin - Split i Knin - Perković - Drniš talijanskim jedinicama

📜 Naređenje zapovjednika kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Stanzera od 31. srpnja 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak—Karlovac, Ogulin—Knin—Split i Knin—Perković—Drniš talijanskim jedinicama

📜 Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 10. avgusta 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o ubijanju srpskog življa u selu Trojvrh kod Ogulina od strane ustaša

📜 Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Ogulinu od 11 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na ustaški kamion

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 18 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na odjel oružnika i ustaša kod sela Markovca

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 19 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na žandare kod sela Krstinje

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 29 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana kod Primišlja

📜 Izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH Karlovac koncem rujna 1941 god. o obilasku partijskih organizacija u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i kotaru Ogulin

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Otočac od 8 rujna 1941 god. o uništenju poštanskog autobusa na putu Ogulin - Senj

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Ogulinu od 30 rujna 1941 god. o prekidu telegrafske veze između Drežnice i Zrnića 19 rujna

📜 Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila u Ogulinu od 26 rujna 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Risjak - Kupjak

📜 Izvještaj generala Lukića od 2 listopada 1941 o akcijama partizana protiv Talijana na prostoriji Ogulin - Gospić

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Ogulin od 7. oktobra 1941. Grupi generala Lukića o rušenju mosta i telegrafskih stubova kod Brezove Glave

📜 Izvještaj Oružničkog krila Ogulin od 10. novembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o napadu 1. čete 1. bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije na željezničku stanicu Skakavac

📜 Izvještaj oružničkog krila u Ogulinu od 9 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u kotaru Slunj

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila u Ogulinu od 19 prosinca 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Fužine - Lokve

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog odreda za napad na prugu Sušak - Ogulin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 5 siječnja 1942 god. o strijeljanju u Ogulinu koje su izvršile talijanske vojne vlasti

📜 Izvještaj Velike župe Modruš u Ogulinu o stanju i akcijama partizana od 3 veljače do 13 ožujka 1942 godine

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske političkom komesaru 3. čete, III bataljona II partizanskog odreda o potrebi uspostavljanja veze sa Zagrebom preko Plaškog i Ogulina

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Ogulinu od 23 siječnja 1942 god. o napadu partizana na oružničko odjeljenje kod sela Bribira

📜 Izvještaj Velike župe Modruš u Ogulinu od 31 ožujka 1942 god. o dejstvu partizanskih jedinica i stanju na području Zupe

📜 Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova NDH od 14. aprila 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o povlačenju talijanskih jedinica sa područja Delnica, Ogulina i Vrbovskog

📜 Uputstva Glavne direkcije transporta Glavnog generalštaba kraljevske vojske od 9 svibnja 1942 god. o zaštiti pruge Split - Gospić - Ogulin - Rijeka

📜 Uputstva Glavne direkcije transporta Glavnog generalštaba Kraljevske vojske 9. svibnja 1942. o zaštiti pruge Split—Gospić—Ogulin—Rijeka

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog krila Ogulin od 21 svibnja 1942 god. o napadu partizana na oružničke stanice Tržić i Primišlje

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 srpnja 1942 god. o napadu na prugu Gospić - Ogulin kod Plaškog

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 srpnja 1942 god. o diverzijama na pruzi Zagreb - Ogulin u blizini G. i D. Dubrave

📜 Izvještaj Prve oružničke pukovnije od 13 srpnja 1942 god o akcijama partizana na području Ogulina, Petrinje, Bjelovara, Zagreba i Varaždina

📜 Zapovijest Štaba 5. NO brigade Hrvatske iz druge polovine septembra 1942. god. 1. i 3. bataljonu za napad na blindirani voz na pruzi Karlovac - Ogulin

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve oružničke pukovnije od 16 rujna 1942 god. o oružanim akcijama i diverzijama partizana na području Zagreba, Petrinje, Ogulina i Karlovca u prvoj polovici rujna

📜 Direktive Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 25. septembra 1942. komandantu 5. armijskog korpusa o zadacima korpusa u predstojećim operacijama protiv partizanskih jedinica u Lici i duž železničke pruge Sušak Ogulin Karlovac

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 28 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na pruzi Karlovac-Ogulin i o stanju komandnog kadra

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 19 listopada 1942 god. povodom pogibije Franje Ogulinca-Selje i pohvala Prvog proleterskog bataljona, Druge NOU brigade i Prvog bataljona Četvrte NOU brigade za postignute uspjehe u borbi

📜 Izvještaj zapovjednika željezničke mreže Lika - Ogulin od 4 studenog 1942 god. o napadu partizana na neprijateljsku posadu u Modrušu

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o rušenju pruge Novo Mesto - Ljubljana i Ogulin - Gospić i zarobljavanju motornih jedrenjaka kod Igrana

📜 Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 8 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na pruzi Ogulin - Sušak

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 siječnja 1943 god. Štabu Četrnaeste NO brigade za dejstvo na pruzi Plaški - Ogulin

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Ogulinu od 17 siječnja 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na domobransku posadu u Saborskom i četničku posadu u Lič. Jesenici

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 26 veljače 1943 god. o kretanju jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Karlovac i napadu na posadu u Plavča Dragi

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 20 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na željezničku prugu Ogulin - Dubrave

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 travnja 1943 god. o čišćenju u zoni Ogulina

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 17 travnja 1943 god. o čišćenju u zoni Ogulina

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 7 svibnja 1943 god. o talijanskoj akciji u zoni Ogulina i Karlovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Četrnaeste NO brigade na putnički vlak između Ogulina i Ogulinskog Hreljina i dejstvima jedinica NOV i PO u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Četrnaeste NO brigade na putnički vlak između Ogulinskog Hreljina i Gomirja

📜 Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 20 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Bosiljeva i Ogulina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica u zoni Vrbovsko-Ogulin i borbi kod Ličkog Petrovog Sela

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 svibnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica duž željezničke pruge Brod Moravice - Vrbovsko - Ogulin

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Unske operativne grupe na Bučicu i koncentraciji neprijateljskih snaga u Ogulinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i napadu dijelova Osme divizije Prvog korpusa na Ogulin, Oštarije i Josipdol

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 lipnja 1943 god. Štabu Prve NOU brigade Osme divizije za napad na prugu Ogulin - Karlovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 srpnja 1943 god. o pojavi jedinica NOV i PO Hrvatske oko Pakraca i Grubišnog Polja i o akcijama talijanskih, ustaških i četničkih jedinica u rejonu Ogulina, Gospića, Knina i Omiša

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskoj korpusa od 29 srpnja 1943 god. o dejstvima talijanskih jedinica na sektoru Ogulina i Sušaka

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO na željezničke objekte na prugama Banova Jaruga - Daruvar i Zagreb - Ogulin i o gubicima u borbi kod Bulinca

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije da ubrza evakuaciju ratnog materijala iz primorskih gradova i zatvori pravac Ogulin - Jasenak

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. štabu Osme divizije da spriječi prodor neprijateljskih snaga prema Ogulinu

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o stanju na području Ogulina i u Dalmaciji

📜 Depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijateljskih snaga u Rijeku, razbijanju četnika kod Gomirja i borbama na području Ogulina

📜 Izvještaj šefa Diverzantske sekcije Glavncg štaba NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. Glavnom štabu o izvršenim diverzijama na komunikaciji Ogulin - Sušak

📜 Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ogulin i okolna neprijateljska uporišta

📜 Zapovijest za vezu Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ogulin i okolna neprijateljska uporišta

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 26 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ogulin

📜 Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 27 rujna 1943 god. za napad na Generalski Stol i Zvečaj i zatvaranje pravaca Ogulin - Karlovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na području Kalnika i Hrv. Zagorja i borbama dijelova Sedme NO divizije u reonu Karlovca i Ogulina, kao i stanju na području Sinj - Split

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 2 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Ogulin i okolna uporišta

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 3 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Ogulina

📜 Direktiva Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 4 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Ogulina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 listopada 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Cačinaca, Ogulina i Perušića

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom blokade Ogulina

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama kod Ogulina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 listopada 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Ogulina, Karlobaga, Gospića i Perušića

📜 Izvještaj Štaba Prvog brdskog diviziona od 6 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o dejstvu u toku napada na Ogulin i Oštarije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Ludbreg i borbama kod Čačinaca, Ogulina, Gospića i kod Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Ogulina i Gospića

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije da podnese detaljan izvještaj o borbama na području Ogulin - Karlovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Daruvara i Ogulina

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 16 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadima na Oštarije i borbama na području Ogulina

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 16 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na liniji Ogulin - Modruš

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije da razruši cestu Ogulin - Jezerane i spriječi prodor neprijatelja na pravcu Ogulin - Jezerane i Ogulin - Josipdol - Plaški

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18 listopada 1943 god. o borbama kod Lepoglave, Ogulina i na području Sinja

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 oktobra 1943 o situaciji neprijatelja na otseku Kostanjevica-Jaska-Ogulin

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 23 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Ogulin i okolna uporišta

📜 Naređenje Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 26 listopada 1943 god. podređenim jedinicama da razruše i miniraju ceste Ogulin - Jasenak, Begovo Razdolje - Tepice i Ravna Gora - Gomirje

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 30 listopada 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja na cestama Ogulin - Jasenak i Gomirje - Jasenak

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 8 studenog 1943 god. o naoadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama kod Karlovca, Ogulina, Gosoića i Šibenika

📜 Zapovijest 670. njemačkog Grenadirskog puka od 9. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za odbranu na prostoriji Ogulin, Oštarije, Slunj

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Petnaeste slovenačke NO brigade od 14 decembra 1943 Obaveštajnom centru Sedmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o situaciji neprijatelja na sektoru Žumberak-Karlovac-Ogulin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sopnicu, Vrbovsko i Ogulin

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa o dolasku jedinica Četvrtog korpusa na sektor Karlovac - Ogulin - reka Kupa

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2. januara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povlačenju Nemaca iz Notranjske i situaciji na sektoru Karlovac - Ogulin - reka Kupa

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa za dejstvo na prostoriji Ogulin-Karlovac

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste NO divizije od 14. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini neprijateljskih snaga u Ogulinu i uništenju putničkog voza na pruzi Sušak-Zlobin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Banova Jaruga-Lipik-Okučani i o stanju kod Broda, Petrinje i Ogulina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 siječnja 1944 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Sinja, Slavonskog Broda, Ogulina i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na Žumberku, kod Slavonskog Broda. Ogulina, Gospića, Livna i Šibenika

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Ogulina od 9 do 19 siječnja

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 20. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu s neprijateljem kod Ogulina

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Petrinja Glavni štab Slovenije Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Bjelovar Otočac 2. primorsko-goranski partizanski odred Operacija Adler Ivanić-Grad Hrvatsko domobranstvo 1. proleterski bataljon Hrvatske Drežnica 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Brač Karlovac Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Plaški Sisak 1. kordunaški partizanski odred Zagreb Slunj Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 5. italijanski armijski korpus Daruvar Virovitica Borbe u Hrvatskoj 1944. Cazin Borbe u Sloveniji 1944. 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Vrhovni štab NOVJ Operacija Wechselbalg Borbe u Lici 1944. Sinj Pljačka u ratu Borbe u Sloveniji 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Benkovac Borbe u Dalmaciji 1942. Senj Primorsko-goranski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Sušak Varaždin Ustanak u Hrvatskoj 1941. Livno Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 2. kordunaški partizanski odred Gospić Italija u drugom svetskom ratu Hrvatska Kostajnica 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Ludbreg Gračac Knin 7. banijska divizija NOVJ Rijeka Delnice Bosiljevo Slavonski Brod Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1945. 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Borbe u Lici 1942. 392. legionarska divizija (plava) 8. kordunaška divizija NOVJ 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Operacija Drežnica Bihać Borbe u Lici 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Kninska operacija