Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Sinj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 78 hronoloških zapisa, 218 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 4. 1941. Jedinice italijanske 2. armije ušle u Drniš, Sinj, Split i Šibenik.

⚔️ 29. 6. 1941. Ustaše upale u s. Prisoje (kod Sinja) i pohvatale 94 lica, odvele ih u planinu Grabovicu i tamo ih pobile i bacile u jamu Golubinku.

⚔️ 0. 8. 1941. U Sinju italijanski vojnici streljali borca Splitskog NOP odreda Vinka Pajića, narodnog heroja.

⚔️ 9. 8. 1941. Ustanici porušili prugu Split-Sinj na više mesta.

⚔️ 12. 8. 1941. Kod s. Sušaca (blizu Sinja) ustaše i domobrani razbili Solinski NOP odred.

⚔️ 14. 8. 1941. Na pl. Kamešnici, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Sinjski NOP odred.

⚔️ 14. 8. 1941. U s. Košutama (kod Tril.ja) italijanske i ustaško-domobranske snage iz Sinja, Dicma i Trilja uništile Splitski NOP odred. Tada je poginuo i španski borac član CK KPJ Mirko Kovačević Lala, narodni heroj.

⚔️ 26. 8. 1941. U Sinju italijanski vojnici streljali 24 zarobljena partizana Splitskog i Solinskog NOP odreda.

⚔️ 9. 9. 1941. U s. Vrdovu (kod Sinja) ponovo formiran Sinjski NOP odred.

⚔️ 21. 12. 1941. U s. Panju (kod Sinja) borci Sinjskog NOP odreda i Grahovsko-ždralovačke čete 1. krajiškog NOP odreda napali i razoružali domobransku posadu. Zarobljeno je 15 domobrana a dva žandarma su poginula.

⚔️ 0. 1. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

⚔️ 3. 1. 1942. Između s. Bilog Briga i s. Vagnja (na putu Sinj-Livno) Kamešnička partizanska četa napala italijanski autobus i 4 kamiona i zarobila 10 italijanskih vojnika.

⚔️ 13. 1. 1942. Delovi Sinjskog NOP odreda napali žand. st, u s. Muću (kod Sinja) i posle šestočasovne borbe zauzeli Opštinu, Poštu, Finansijsku upravu i žand. stanicu. U podne su partizani mesto napustili.

⚔️ 26. 1. 1942. U s. Koritima (kod Sinja) italijanske vlasti streljale sekretara SK KPH za Sinj Tadiju Anušića, narodnog heroja.

⚔️ 22. 2. 1942. Na pl. Svilaji Svilajska partizanska četa odbila napad delova italijanskog garnizona iz Sinja.

⚔️ 11. 3. 1942. Kod s. Ugljana (blizu Sinja), iz zasede, borci Kamešničke partizanske čete napali italijanske vojnike i naneli im gubitke od 4 mrtva i 9 ranjenih vojnika i oficira.

⚔️ 7. 4. 1942. Na putu Sinj-Vrlika, iz zasede, grupa partizana sa pl. Dinare napala motorizovanu italijansku kolonu i nanela joj velike gubitke.

⚔️ 8. 4. 1942. U s. Zasioku (kod Sinja) jake italijansko-ustaške snage napale logor Dinarske partizanske čete i 1. čete bataljona -Starac Vujadin-. U borbi, koja je trajala od ujutru do kasno u noć, italijanske jedinice su imale preko 25 mrtvih. Između ostalih, zarobljen je komandant 97. jurišnog bataljona crnih košulja.

⚔️ 18. 4. 1942. U s. Radošiću (kod Sinja) partizanska grupa sa pl. Dinare razrušila postrojenja rudnika boksita i zapalila naftu i ulje.

⚔️ 4. 7. 1942. U s. Cetini (kod Sinja) delovi Srednjedalmatinskog NOP odreda razoružali italijansku posadu, zaplenivši 75 pušaka i mnogo municije.

⚔️ 10. 7. 1942. Iz rejona Bos. Grahova, Sinja, Vrlike i Vagnja otpočeo napad italijanskih jedinica na područje Dinare (Vještića gora). Posle trodnevnih borbi jedinice 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske su zaustavile napad neprijatelja.

⚔️ 16. 7. 1942. Delovi Svilajske partizanske čete zauzeli domobransko uporište u s. Kukuzovac (kod Sinja) i razoružali posadu, zaplenivši 8 pušaka, 1 p. mitraljez, 20 bombi i 600 metaka.

⚔️ 29. 7. 1942. Između s. Bilog Briga i Trnove Poljane (na putu Sinj-Livno) jedinice 1. dalmatinskog udarnog bataljona, u petočasovnoj borbi, razbile italijansku motorizovanu kolonu. Zapaljeno je 16 a oštećeno 7 kamiona. Oko 150 neprijateljskih vojnika je poginulo. Zaplenjeno je: 1 minobacač sa 72 mine, 41 puška, 2500 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 22. 8. 1942. Formiran Operativni štab južne grupe brigada (1. proleterska, 1. dalmatinska i 10. hercegovačka NOU brigada i 5. krajiški i Južnodalmatinski NOP odred) sa zadatkom da objedini komandu u predelu Livno, Duvno, Aržano i zatvori pravce od Imotskog, Sinja, Bos. Grahova i Mostara.

⚔️ 7. 9. 1942. Kod s. Dugog Polja (na pruzi Split-Sinj) delovi Mosećke partizanske čete zaustavili teretni voz i ubili nekoliko italijanskih vojnika, a kompoziciju uništili.

⚔️ 16. 9. 1942. Delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade upali u ustaško-domobransko uporište s. Otok (blizu Sinja), porušili betonski most na putu Obrovac-Trilj i time onemogućili saobraćaj na ovoj komunikaciji.

⚔️ 17. 9. 1942. Kod s. Jabuke (blizu Sinja) delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade napali iz zasede italijansku kolonu ojačanu tenkovima, posle dvočasovne žestoke borbe naneli joj gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih i prinudili je na povlačenje prema Trilju.

⚔️ 18. 9. 1942. Jedinice Mosećkog partizanskog bataljona zauzele jako italijansko uporište u s. Muću (kod Sinja).

⚔️ 20. 9. 1942. Vod Mosorske partizanske čete ubio 4 italijanska špijuna u s. Vojnićima (blizu Sinja) i izvršio prepad na italijansku posadu u s. Trilju, a zatim se, bez žrtava, povukao preko s. Biska u pravcu Mosora.

⚔️ 23. 9. 1942. Delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade izvršili prepad na rudnik uglja u s. Košutama (kod Sinja), demolirali rudnička postrojenja (čime je rudnik potpuno onesposobljen za rad) i zaplenili veću količinu eksploziva.

⚔️ 25. 9. 1942. Jedinice 1. dalmatinske NOU brigade zauzele s. Otok (kod Sinja) koje su branili domobrani i žandarmi i zaplenile 3 p. mitraljeza i 45 pušaka.

⚔️ 28. 9. 1942. Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

⚔️ 12. 10. 1942. Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio letak vojnicima, podoficirima i oficirima domobranske vojske u Duvnu, Sinju i Imotskom, u kome, objašnjavajući im ko su i šta hoće Pavelić, Nedić i Draža Mihailović, poziva ih da prelaze u NOP odrede.

⚔️ 13. 10. 1942. Između s. Dicma i s. Dugopolja (na pruzi Split-Sinj) jedinice Mosorske partizanske čete, solinska desetina i udarna grupa iz Dugopolja napale voz i ubile 21 italijanskog vojnika a 3 ranile.

⚔️ 21. 10. 1942. Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

⚔️ 22. 10. 1942. Jedinice Mosećkog partizanskog bataljona posle đevetočasovne borbe zauzele neprijateljsko uporište u s. Zelovu (kod Sinja) i zarobile 46 milicionera i žandarma.

⚔️ 26. 10. 1942. Kod Vagnja (na putu Sinj-Livno) jedinice 2. dalmatinske NOU brigade napale italijanske snage i posle dvočasovne žestoke borbe razbile jedan italijanski bataljon nanevši mu velike gubitke. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 30 pušaka, 200 ručnih bombi, 6000 metaka, 1 sanduk sanitetskog materijala i druga oprema.

⚔️ 12. 11. 1942. U s. Vrbi (kod Sinja), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, od Mosećkog i Mosorskog partizanskog bataljona i Rogozničke partizanske čete formirana 3. dalmatinska NOU brigada.

⚔️ 28. 11. 1942. Jedinice 3. dalmatinske NOU brigade zauzele ustaško uporište u s. Bisko (kod Sinja).

⚔️ 21. 12. 1942. Kod s. D. i G. Zelova (blizu Sinja) 3. bataljon 3. dalmatinske NOU brigade odbio napad ustaških i domobranskih snaga i prinudio ih na povlačenje u pravcu s. Hrvača.

⚔️ 0. 4. 1943. Održana konferencija predstavnika mesnih NO odbora iz sreza Sinj, na kojoj je izabran SNO odbor.

⚔️ 10. 5. 1943. Splitski NOP odred odbacio delove 2. ustaškog pripremnog bataljona koji su upali u s. Pribude (kod Sinja) i ubio 9 ustaša.

⚔️ 13. 5. 1943. U rudniku uglja Košute (kod Sinja) jedinice Cetinskog NOP odreda napale posadu i uništile postrojenja Poginulo je 10 a zarobljeno 17 domobrana. Odred je imao 5 ranjenih.

⚔️ 10. 7. 1943. Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

⚔️ 3. 8. 1943. U rejonu s. Ugljane i s. Biorine (kod Sinja), po naređenju Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije, formirana Grupa udarnih bataljona Dalmacije, jačine 4 bataljona.

⚔️ 5. 8. 1943. Vrliku zauzela 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ. Poginulo je 26 domobrana i zarobljeni su 63 domobrana i 1 oficir, a ostatak posade se probio u Sinj. Brigada je imala 3 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 9. 9. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Mostara otpočeli se prebacivati avionima u Sinj u cilju što bržeg izbijanja u Split.

⚔️ 15. 9. 1943. Iz Sinja otpočeo prodor ka Splitu novih snaga nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 15. 9. 1943. Na položajima južno od s. Dicma dočekali su ih delovi 3. dalmatinske udarne i Cetinske brigade i prinudili ih da se, uz velike gubitke, povuku u Sinj, a manje delove okružili U zaseoku Sv. Jakovu. Istovremeno je 1. dalmatinska udarna brigada odbila neprijatelja koji je pokušao da se probije iz blokiranog Klisa.

⚔️ 21. 9. 1943. U rejon s. Zelovo - s. Hrvače (kod Sinja), po naređenju VŠ NOV i POJ, stigla iz Bosanske krajine 4. divizija NOVJ radi sadejstva sa novoformiranim jedinicama NOVJ.

⚔️ 21. 9. 1943. Kod s. Dicma delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 27. ustaški bataljon, nadirući iz Sinja ka Splitu, savladali odbranu 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ i zauzeli tvrđavu Klis. Tada je poginuo i Đuro Đapić, narodni heroj.

⚔️ 22. 9. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 92. motozirovani puk otpočeli prodor iz Imotskog ka Sinju. Posle borbi sa 1. proleterskom udarnom brigadom 1. proleterske udarne divizije NOVJ na liniji Aržano-Lovreć oni su se sutradan kod Trilja prebacili preko r. Cetine i izbili u Sinj, gde su se spojili sa snagama koje su ranije avionima prebačene u grad.

⚔️ 22. 9. 1943. Iz Sinja delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- podržavani avijacijom, otpočeli napad ka s. Dicmu, te posle teških borbi potisnuli 3. proletersku udarnu (krajišku) brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ s položaja Visoko (trig. 891) i ovladali položajima u rejonu s. Manđaca. Brigada je imala 11 mrtvih i 26 ranjenih.

⚔️ 22. 9. 1943. Sinj napali 3. proleterska udarna (krajiška) brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ i delovi 4. udarne divizije NOVJ. Jedinice 3. proleterske brigade su izbile u predgrađe Sinja, ali su se, zbog jakog otpora nemačko-ustaških snaga, u svanuće morale povući. Iduće noći napad je ponovljen, ali bez uspeha.

⚔️ 25. 9. 1943. Kod s. Lovreća (na putu Imotski-Sinj) 3. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništio 8 kamiona i 4 oklopna automobila, a zaplenio 2 motocikla. Poginulo je 12 i zarobljeno 4 nemačka vojnika, dok je 3. bataljon imao 1 ranjenog.

⚔️ 25. 9. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemačke 114. lovačke divizije i 92. motorizovanog puka, sa ustaško-četničkim jedinicama iz Sinja, Vrlike, Drniša i Šibenika, otpočele koncentričan napad ka Splitu. Novoformirane dalmatinske jedinice, sa 1. proleterskom udarnom i 4. udarnom divizijom. NOVJ, prihvatile su borbu na svim pravcima. Na pravcu Sinj-Split nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 92. motorizovani puk potisli su 3. proletersku udarnu (krajišku) brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ i prodrli u Klis, gde su se povezali s posadom koja se 14 dana nalazila u okruženju.

⚔️ 27. 9. 1943. Split zauzele snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 92. motorizovanog puka i 27. ustaškog bataljona posle dvodnevnih borbi protiv 1. dalmatinske udarne i 4. dalmatinske (splitske) brigade u rejonu Klisa. U prodoru iz Sinja ka Splitu nemačke jedinice (oko 2500 Vojnika i oficira) imale su 176 mrtvih i nestalih i 557 ranjenih.

⚔️ 6. 11. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

⚔️ 11. 11. 1943. U s. Hrvace (kod Sinja) delovi 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Dinrskog NOP odreda napali 9. četu domobranskog 15. puka. Posle dvočasovne borbe statak razbijene posade je prihvatila četa nemačkih vojnika i s njim se povukla i Sinj. Zarobljeno je 56 domobrana, poginula 2 i ranjeno 11 neprijateljskih vojni a, dok su jedinice NOVJ imale 2 ranjena.

⚔️ 23. 11. 1943. Na mestu Fostinje (kod Sinja) Mosećko-svilajski NOP odred zaplenio 3 kamiona s namirnicama i zarobio žandarmerijskog. majora, 2 narednika i radio-telegrafistu.

⚔️ 4. 12. 1943. U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

⚔️ 15. 12. 1943. Na putu Sinj-Livno jedinice 8. i 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napale nemačke posade u selima Bilom Brigu, Knežici, Trnovim Poljanama, Vagnju i Prologu. Pošto im ovaj napad, kao ni napad ponovljen 16/17. decembra, nije uspeo, te jedinice su se povukle uz gubitke od 10 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 3. 1. 1944. Nemačke snage iz Sinja izvršile iznenadan napad na pozadinske delove 20. divizije NOVJ u s. Biteliću, ubivši 13 i zarobivši 11 boraca i zaplenivši izvesnu količinu oružja, municije i drugog materijala.

⚔️ 20. 1. 1944. Jedinice 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ izvršile bezuspešan napad na s. Hrvace (kod Sinja) koje je branilo oko 300 ustaša i 40 žandarma.

⚔️ 25. 1. 1944. Delovi nemačke 1. brdske divizije i 92. motorizovanog puka, napadajući iz Sinja, odbacili 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ iz s. Zasioka, s. Dabra i s. Bitelića na greben pl. Dinare.

⚔️ 2. 2. 1944. Jedinice 2. bataljona Dinarskog NOP odreda napale ustaško-domobransku posadu na aerodromu Piket kod Sinja. Zgrada na aerodromu je zapaljena, dok je posada delom zarobljena a delom je izginula ili se razbežala.

⚔️ 3. 2. 1944. Kod Vagnja (na putu Sinj-Livno) 1. bataljon 10. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napao 6 kamiona sa domobranima. Kamioni su uništeni a zarobljeno je 20 domobrana i 1 oficir, dok su 2 domobrana i 1 ustaša poginuli.

⚔️ 4. 3. 1944. Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

⚔️ 17. 3. 1944. Svilajsko-mosećki NOP odred zauzeo s. Ramljane (kod Sinja). Branioci, 80 ustaša, uz manje gubitke, povukli su se ka Sinju.

⚔️ 26. 3. 1944. Iz s. Aržana, s. Ciste, s. Trilja i Sinja nemačke snage (po jedan bataljon iz 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačke i 369. legionarske divizije) otpočele napad ka pl. Kamesiici. Dinarski NOP odred je iznenađen u s. Gljevu i odbačen na greben Kamešnice.

⚔️ 5. 4. 1944. Jedinice 20. divizije NOVJ zauzele sela Čitluk i Potravlje (kod Sinja) i sela Ježević i Garjak (kod Vrlike) koja su branile ustaše.

⚔️ 22. 4. 1944. Na jugozapadnim padinama pl. Dinare dva bataljona nemačke 264, pešadijske divizije, 27. ustaški bataljon, 400 domobrana i oko 1000 četnika iz Livna, Sinja, Vrlike i s. Uništa napali na 20. diviziju NOVJ, Dinarski NOP odred i 4. dalmatinsku brigadu 9. divizije NOVJ. U toku 22. i 23. aprila neprijatelj je iz Sinja i Vrlike prodro u s. Vrdovo, s. Bračev Dolac i pred Vještića goru, dok su snage iz Livna zadržane kod s. Han-Prologa. Neprijatelj se 24. aprila povukao u polazne rejone, popalivši sela kroz koja je prošao.

⚔️ 20. 6. 1944. Jake nemačko-ustaške snage iz Sinja iznenada napale 3. bataljon 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ u s. Zelovu i nanele mu gubitke od 12 poginulih i 50 zarobljenih boraca.

⚔️ 5. 7. 1944. Četiri nemačka bataljona (iz 7. SS, 369. legionarske i 118, lovačke divizije) otpočeli napad iz s. Aržana i Sinja protiv jedinica 20. divizije NOVJ i Mosorskog i Dinarskog NOP odreda na pl. Kamešnici. Jače borbe su vođene južno od s. Voštana, kod s. Gale i na liniji s. M. Knežica - s. Gljev do 8. jula, a zatim se neprijatelj povukao u polazne rejone.

⚔️ 0. 9. 1944. U s. Ovrlji, na konferenciji NOF-a za srez Sinj, izabran Sreski odbor NOF-a.

⚔️ 11. 9. 1944. Deseta dalmatinska udarna brigada 20. divizije NOVJ napala ustašku i žandarmerijsku posadu u s. Hrvacama (kod Sinja). Neprijatelj je imao 16 ranjenih, a 10. brigada - 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 10. 1944. Osma dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ oslobodila Sinj. Ustaško-domobanske jedinice (oko 2000 vojnika) koje su pobegle iz Sinja bile su od ostalih jedinica 20. divizije na komunikaciji Sinj-Split potpuno razbijene i zarobljene.

⚔️ 0. 12. 1944. U Sinju održana II okružna konferencija AFŽ-a za okrug Sinj.

Dokumenti

📜 Naređenje zapovjedništva Jadranskog divizijskog područja od 4. srpnja 1941. za formiranje 13, 14. i 15. pješačke pukovnije u Mostaru, Trebinju, Dubrovniku, Kninu i Sinju

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

📜 Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva u Sinju od 1 kolovoza 1941 o borbama protiv partizana oko Sinja i Glamoča

📜 Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva u Sinju od 2 kolovoza 1941 god. o odnosima sa talijanskim vojnim vlastima i Sinjskoj Krajini

📜 Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva Sinj od 4 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Sinja

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 4. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o mjerama za posjedanje pojasa između Knina i Lovinca i Knina i Sinja

📜 Izvještaj Domobranskog mjesnog zapovjedništva Sinj od 4. kolovoza 1941. god. o borbama protiv partizana u okolici Sinja

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o odlasku veće grupe komunista iz Splita prema Sinju i odvraćanja radnika da ne kreću na rad u Njemačku

📜 Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 16 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u Sinjskoj Krajini

📜 Izvještaj vojnog oružničkog zapovjedništva u Sinju od 16 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Splita i Sinja

📜 Telegrafski izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 16. kolovoza 1941. god. o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini

📜 Izvještaj Komande karabinjera Guvernatorata Dalmacije od 18. kolovoza 1941. Guverneru Dalmacije o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini, situaciji na području Bruvna i Gračaca i štrajku radnika u Splitu

📜 Izveštaj Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije od 18. avgusta 1941. guverneru Dalmacije o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini, situaciji na području Bruvna i Gračaca i štrajku radnika u Splitu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o suzbijanju ustanka na području kotara Sinj

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 22. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost MUP NDH o borbama partizana u okolici Splita i Sinja

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 24. kolovoza 1941. Prefekturi u Splitu o strijeljanju Santini Alfreda i Zelić Ante u Sinju

📜 Presuda Pokretnog prijekog suda NDH u Sinju od 26. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi Pokretnog prijekog suda u Sinju kojom su osuđeni na smrt zarobljeni borci Splitskog partizanskog odreda

📜 Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 27 kolovoza 1941 god. o borbi protiv partizana kod Sinja

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 52 od 28. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda u Sinju

📜 Izjava boraca Sinjskog partizanskog odreda od 5. rujna 1941, o formiranju i uzrocima razbijanja Odreda

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 70 od 16. rujna 1941. o pljački seljaka u Sinju i ubojstvu Bože Lučića u selu Lepenici

📜 Brzojav Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o napadu ustanika na dva kamiona kojima su prevoženi domobrani iz Sinja u Knin

📜 Izvještaj zapovjedništva mjesta Knin od 31 listopada 1941 god. o napadu ustanika na domobrane na cesti Sinj - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva mjesta Knin od 31. listopada 1941. o napadu ustanika na domobrane na cesti Sinj—Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 2. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša i Sinja u vremenu od 22. studenog do 2. prosinca

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 13. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša, Hvara i Sinja u vremenu od 3. do 13. prosinca

📜 Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Kotarskog komiteta KPH Sinj od 16. prosinca 1941. o radu Komiteta

📜 Izvještaj Jerka Lovrića od 27. prosinca 1941. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju o situaciji u rajonu Sinja

📜 Izvještaj Maksa Baće od 4 Siječnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj - Livno

📜 Izvještaj Maksa Bace od 4. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj—Livno

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 9. siječnja 1942. o napadu partizana na Talijane na cesti Sinj—Livno

📜 Izvještaj oružničkog voda u Sinju od 16. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o napadu partizana na oružničku postaju Muć

📜 Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Kotarskog komiteta KPH za Sinj, od 17. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

📜 Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Okružnog komiteta KPH za Sinj, od 17. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Sinj od 18. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o upućivanju boraca u NOP odrede i o situaciji u Sinju

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 26. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o početku suđenja Tadiji Anušiću i drugim rodoljubima u Sinju

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi i strijeljanju Tadije Anušića u Sinju

📜 Izvještaj Velike župe Cetina cd 21. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriji kotareva Sinj, Omiš i Makarska

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 21. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriju kotareva Sinj, Omiš i Makarska

📜 Izvještaj Domobranskog postojnog zapovjedništva u Sinju od 24. veljače 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o akciji protiv partizana na Svilaji i Kamešnici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 9 siječnja 1942 god. o napadu partizana na Talijane na cesti Sinj - Livno

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Vrlici

📜 Izvještaj Komande Druge čete Dalmatinsko-dinarskih odreda od 2 travnia 1942 god. Štabu odreda o izvršenim akcijama na cesti Sinj - Vrlika i napadu Talijana na logor

📜 Izvještaj Komande druge čete Dalmatinsko-dinarskog odreda od 2. travnja 1942. Štabu odreda o izvršenim akcijama na cesti Sinj—Vrlika i napadu Talijana na logor

📜 Saopćenje Štaba Dalmatinsko-dinarskih NOP odreda od 11 travnja 1942 god. o borbama protiv Talijana i ustaša u dolini rijeke Cetine i na cesti Sinj - Vrlika

📜 Saopćenje Štaba Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda od 11. travnja 1942. o borbama protiv Talijana i ustaša u dolini rijeke Cetine i na cesti Sinj—Vrlika

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 25. travnja 1942. o borbama protiv partizana u okolici Sinja i na Mosoru

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 23 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u kotarevima Omiš, Makarska i Sinj

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u kotarima Omiš, Makarska i Sinj u vremenu od 17. do 23. svibnja

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 25 travnja 1942 god. o borbama protiv partizana u okolici Sinja i na Mosoru

📜 Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 31 srpnja 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o uništenju talijanskih kamiona i onemogućavanju saobraćaja na cesti Sinj - Livno

📜 Naređenje Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 9. srpnja 1942. vodniku Vrdovskog voda za izvođenje akcije na cesti Sinj—Vrlika i Sinj—Livno

📜 Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 26. srpnja 1942. obavještajnom oficiru i šefu Štaba u vezi naređenja Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije da Dalmatinske partizanske jedinice zauzmu cestu Sinj—Livno i onemoguće promet na tom pravcu

📜 Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 31. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o uništenju talijanskih kamiona i onemogućavanju saobraćaja na cesti Sinj—Livno

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 1. kolovoza 1942. Štabu Zone o borbama jedinica NOP Odreda za srednju Dalmaciju na cesti Sinj—Livno

📜 Izvještaj Prefekta iz Splita od 2. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na četu crnih košulja kod Sinja

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. zamjeniku političkog komesara Četvrte operativne zone o borbi vođenoj protiv Talijana i ustaša na raskrsnici Sinj—Trilj—Svib—Aržano

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. rujna 1942. Štabu 4. bataljona 1. dalmatinske brigade za zatvaranje pravca Sinj—Obrovac—Vaganj—Prolog

📜 Izvještaj komande Devetog mobilnog bataljona od 12 rujna 1942 god. o napadu partizana na vlak na pruzi Sinj-Split

📜 Izvještaj komande Devetog mobilnog bataljona od 12. rujna 1942 o napadu partizana na vlak na pruzi Sinj—Split

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 20. rujna 1942. Domobranskom posađnom zapovjedništvu u Sinju o događajima za proteklih petnaest dana

📜 Izvještaj Štaba 3. NOP odreda od 27. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o razoružanju domobranske posade u Otoku kod Sinja

📜 Izvještaj kvestora grada Splita od 13 listopada 1942 god. o napadu na vlak na pruzi Split - Sinj

📜 Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 13. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o hapšenjima sumnjivih osoba u Splitu i Vukušiću i o napadu partizana na vojničku pratnju voza na pruzi Sinj - Split

📜 Izvještaj Mosorske čete od 14 listopada 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone o napadu na vlak na pruzi Sinj - Split i o ostalim akcijama

📜 Nedjeljni izvještaj Velike župe Cetina od 22 listopada 1942 god. o napadu na ustašku posadu u Lećevici i na vlak na pruzi Split - Sinj

📜 Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 28. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljske jedinice na komunikaciji Sinj - Livno

📜 Izvještaj Propagandnog ureda NDH u Zagrebu od 16 prosinca 1942 god. o situaciji na području Omiša, Makarske i Sinja

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 14 siječnja 1943 god. o napadu na vojni vlak na pruzi Split - Sinj kod s. Mravince

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 14. siječnja 1943. o napadu na vojni vlak na pruzi Split-Sinj kod Mravinaca

📜 Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 18. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Oružničku postaju u Satriću

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 19. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbi ustaša i partizana kod sela Maljkova

📜 Izvještaj Kotarske oblasti iz Sinja od 28 siječnja 1943 god. o četničkim zločinima na području Vrlike

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 28. siječnja 1943. o borbama na području Knina i Sinja

📜 Izvod iz izvještaja Kotarske oblasti iz Sinja od 28. siječnja 1943. o četničkim zločinima na području Vrlike

📜 Izvještaj Druge proleterske divizije od 4. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju na terenu Strmice, Golubića i Plavna i o neprijateljskim snagama u Sinju

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 11. ožujka 1943. o. pokretima i pljački četnika na području Sinja i Omiša

📜 Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 25 travnja 1943 god. o napadu Sinjskog bataljona na s. Donji Bitelić i s. Neorić

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 14 lipnja 1943 god. o zauzimanju Žute Lokve od strane Talijana i akciji jedinica NOV i PO Hrvatske kod Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog sektora od 18 kolovoza 1943 god. o događajima oko Sinja i o prelasku satnika na stranu jedinica NOV

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 kolovoza 1943 god. o stanju u zoni Knina i Sinja i o napadu dijelova Sjevernodalmatinskog NOP odreda na autokolonu na putu Mala Cista - Kistanje

📜 Dopuna zapovijesti Štaba Četvrte operativne zone od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sinj

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 21 rujna 1943 god. komandantu divizije o pripremama za napad na Dicmo i Sinj

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored u vezi s napadom na Sinj

📜 Pismo Štaba Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije u vezi s napadom na Sinj i prodorom Nijemaca na pravcu Imotski - Sinj - Split

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. komandantu divizije o borbama kod Dicma i pripremama za napad na Sinj

📜 Izvještaj Štaba Prve proletrske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o napadu na Dicmo i raspored jedinica za napad na Sinj

📜 Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale

📜 Izvještaj Zapovjedništva drugog sektora od 16 rujna 1943 god. o stanju u Sinju

📜 Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 18 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbi kod Zvečanja i o stanju na području Sinja

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske divizije od 18 rujna 1943 god. komandantu divizije o rasporedu jedinica i pripremama za napad na Sinj

📜 Izvještaj Zapovjedništva drugog sektora od 18 ruina 1943 god. o nokretu njemačke kolone iz Sinja prema Splitu i borbi kod Dicma

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 19 rujna 1943 god. Štabu Treće proleterske brigade za napad na Sinj

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije od 19 rujna 1943 god. Štabovima brigada Četvrte krajiške divizije za napad na Sinj

📜 Zapovijest Štaba Četvrte operativne zone od 20 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sinj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đulavec, Hercegovac, Lički Osik, Perušić i Sinj

📜 Naređenje Četvrte operativne zone od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije za napad na Sinj i sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Imotski - Split

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 23 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na Sinj

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Streljanja u oslobodilačkom ratu 4. krajiška divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Borbe za Livno 1942. Srednjodalmatinski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Dubrovnik Trilj Šibenik 114. lovačka divizija Karlovac Diverzije u oslobodilačkom ratu Trogir Dinarski partizanski odred Bitka za Split 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. brdska divizija Vermahta Livno Komunistička partija Hrvatske Četnici u drugom svetskom ratu Varaždinske Toplice Split Solin Zasede u oslobodilačkom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Partizanska avijacija Avijacija u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu 2. oklopna armija 264. pešadijska divizija Bosansko Grahovo Brač Omiš Borbe u Hrvatskoj 1944. 15. brdski armijski korpus Gračac Vrlika Otočac 6. italijanski armijski korpus Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Imotski Italijanski zločini u Jugoslaviji Duvno Drniš 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) Splitski partizanski odred Sinjski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom 9. dalmatinska divizija NOVJ Bjelovar Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Dalmaciji 1942. 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Knin 18. italijanski armijski korpus Makarska Ustanak u Dalmaciji 1941. Ogulin 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Koprivnica Borbe u Dalmaciji 1944. Varaždin Daruvar 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) Hrvatsko domobranstvo 3. dalmatinska udarna brigada 20. dalmatinska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Glamoč Metković Zagreb Pljačka u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942.