Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

10. krajiška divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 106 hronoloških zapisa, 241 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 2. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 10. udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušle 9. i 10. krajiška NOU brigada.

⚔️ 6. 3. 1943. VŠ NOV i POJ stavio pod svoju neposrednu komandu 7. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ i 9. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 4. 1943. U rejonu Ključa, po naređenju Štab 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, u sastavu 10. udarne divizije formiran Ribnički NOP odred.

⚔️ 0. 4. 1943. U sastavu 10. udarne divizije NOVJ formiran Glamočko-livanjski NOP odred.

⚔️ 0. 5. 1943. Naredbom štaba 5. udarne divizije NOVJ obnovljen Travnički NOP odred, koji je ušao u sastav 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 5. 1943. U okolini Kupresa u sastavu 10. divizije NOVJ formiran Kupreški NOP odred.

⚔️ 17. 5. 1943. U s. Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 21. brigada 10. divizije NOVJ.

⚔️ 31. 5. 1943. Sela Čaglin, Ljeskovicu i Darkovac (kod Slav. Požege) zauzele 12. brigada 12. divizije NOVJ i 17. brigada 10. divizije NOVJ, te zarobile 206 domobrana i 3 oficira, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 1. 6. 1943. Delovi 4. i 10. udarne divizije NOVJ napali posadu Glamoča. Zbog jakog otpora neprijatelja i zbog velikih gubitaka (15 poginulih i 25 ranjenih) napad je u zoru obustavljen.

⚔️ 4. 6. 1943. U Našicama jedinice 12. brigade 12. divizije NOVJ napale domobranski 4. inžinjerijski bataljon. Istovremeno je 17. brigada 10. divizije NOVJ odbila tri ustaška bataljona upućena kao pojačanje iz Osijeka. Poginulo je 57 i zarobljeno 190 domobrana, dok su 12. i 17. brigada imale 16 mrtvih i 24 ranjena.

⚔️ 22. 6. 1943. U rejonu s. Nježića (kod Slav. Požege) 21. brigada 10. divizije NOVJ napala nemačku borbenu grupu koja je prodrla u oslobođenu Požešku kotlinu, te je posle teške jednodnevne borbe odbacila u Slav. Požegu. Poginulo je 11, ranjeno 26 i nestalo 5 nemačkih vojnika. Brigada je imala 8 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 17. 7. 1943. U rejonu Fojnice, u sastavu 10. udarne divizije NOVJ, formiran Visočko-fojnički NOP odred. Kao jezgro uzete su manje grupe boraca iz 5. udarne divizije NOVJ i Travničkog i Prozorskog NOP odreda.

⚔️ 5. 8. 1943. Delovi domobranskog 13. lovačkog puka iz D. Vakufa (203 domobrana) izišli sa naoružanjem na slobodnu teritoriju i priključili se delovima 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 14. 8. 1943. U rejonu Prozora 7. krajiška udarna brigada, koja se od. marta nalazila u sastavu Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ, vratila se u sastav 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 22. 8. 1943. Treća krajiška udarna brigada 1, proleterske udarne divizije NOVJ i 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ uništle ojačani bataljon ustaške 5. brigade i zauzele Bugojno. Poslednji otpor iz nekoliko utvrđenih kuća savladan je pred veče 25. avgusta. Istovremeno su delovi 1. proleterske i 5. i 10. udarne divizije vršili obezbeđenje napada od Travnika, Prozora i Kupresa.

⚔️ 23. 8. 1943. U rejonu Ključ-Mrkonjić-Grad, po naređenju Štaba 2, bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od Ribničkog NOP odreda formirana 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 27. 8. 1943. U Jajcu održan sastanak VŠ NOV i POJ sa Štabom 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i sekretarima biroa Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu, na kome je razmatrana vojno-politička situacija i odlučeno: da u sastav 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ ostanu 4. i 10. udarna divizija; da se brigade popune, te u njima bude 800 do 1000 boraca, a NOP odredi svedu na manje formacije; da Korpus uputi 1000 boraca za popunu 1. proleterske udarne divizije NOVJ, a Drvarski NOP odred 150 boraca za popunu 3. krajiške NOU brigade.

⚔️ 3. 9. 1943. Na osnovu direktive GŠ NOV i PO za Hrvatsku, Štab 2. hrvatskog korpusa NOVJ, naredio 10. diviziji NOVJ da se iz Slavonije, preko Moslavine i Bilo-gore, prebaci na Kalnik i u Hrvatsko zagorje da bi tamo ojačala postojeće i formirala nove partizanske jedinice i da bi političkim delovanjem povećala priliv hrvatskog naroda u NOV.

⚔️ 6. 9. 1943. U sastavu 10. udarne divizije NOVJ spajanjem Blagajskog i Janjskog NOP odreda, formiran Blagajsko-janjski NOP odred.

⚔️ 14. 9. 1943. U s. Popovači (kod Kutine) 17. udarnoj brigadi 10. divizije NOVJ predao se bez borbe 3. bataljon domobranskog 5. brdskog puka.

⚔️ 8. 10. 1943. U rejonu Mrkonjić-Grada, od Pljevske partizanske čete, formiran Pljevski NOP odred (u sastavu 10. udarne divizije NOVJ).

⚔️ 13. 10. 1943. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. proleterske udarne divizije NOVJ da u sadejstvu sa 10. udarnom divizijom NOVJ napadne Travnik.

⚔️ 15. 10. 1943. Jedinice 1. proleterske udarne i 10. udarne divizije NOVJ, ojačane tenkovima i artiljerijom, napale delove nemačke 369. legionarske divizije i domobrane u Travniku. Posle teške sedmočasovne borbe savladana je spoljna odbrana grada, ali se zbog pristizanja pojačanja Iz okolnih garnizona odustalo od daljih napada.

⚔️ 2. 11. 1943. Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ prodrla u Visoko, ali se u toku dana povukla zbog intervencije neprijatelja iz Sarajeva i Kiseljaka, s kojim je vodila borbu 9. krajiška udarna brigada iste divizije. Izbačeno iz stroja preko 100 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 10 udarne divizije NOVJ imale 6 mrtvih i 23 ranjena.

⚔️ 24. 11. 1943. Delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Travnika napali 7. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ i odbacili je s položaja s. Visokovići - Vučje jame - s. Đakovići. Brigada je protivnapadom povratila položaje i odbacila neprijatelja u Travnik. Gubiti neprijatelja: oko 100 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 0. 12. 1943. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Biagajsko-janjski NOP odred, koji je bio u sastavu 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 5. 12. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 21. brigada 28. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

⚔️ 13. 12. 1943. Domobransko uporište Han-Kola (kod Banje Luke), posle jednog i po časa žestoke borbe, zauzela 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Poginulo je 39 i zarobljeno 59 domobrana. Brigada je imala 2 mrtva i 10 ranjenih, a zaplenila je: 65 pušaka, 10 p. mitraljeza, 3 mitraljeza, 1 minobacač, 10 konja i mnogo druge opreme.

⚔️ 16. 12. 1943. Jako ustaško uporište Šujicu napale 1. i 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Zbog nejednovremnog napada, žilavog otpora ustaša kao i velikih gubitaka, napad je obustavljen. Samo 1. proleterska NOU brigada imala je 17 mrtvih i 44 ranjena. Poginuli su i komesar 3. čete 6. bataljona Milan Munjas i komandir čete u 1. proleterskoj NOU brigadi Vuksan Đukić, narodni heroj.

⚔️ 22. 12. 1943. Kod o. Silbe britanski torpedni čamci (MTB 298 i 276) napali nemačku krstaricu -Niobe- (bivšu -Dalmaciju-) koja se, na putu za Pulu, 19. decembra nasukala na jugozapadni deo ostrva. Brod su dva torpeda teško oštetila, a trećim je torpedom potopljen remorker -Parenco-, vezan uz bok -Niobe-.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Gromačniku (kod SI. Broda) delovi Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda napali domobransku posadu kod skladišta municije, ali se, zbog jakog otpora iz bunkera, povukli uz gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih. Neprijatelj je imao 9 ranjenih.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Lazini (kod Jastrebarskog) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- napala nemačku posadu, ali se, zbog pojačanja pristiglih iz Jastrebarskog, morala povući. Zarobljena su 24, a ranjena 4 neprijateljska vojnika.

⚔️ 24. 12. 1943. Jako domobransko uporište Han-Kola (kod Banje Luke) ponovo zauzela 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Poginulo je 28 i zarobljeno 68 domobrana. Brigada je imala 2 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjene: 2 minobacača, 2 mitraljeza, 8 p. mitraljeza i 70 pušaka.

⚔️ 25. 12. 1943. Snage nemačke 371. pešadijske divizije i 4. kubanski puk nemačke 1, kozačke konjičke divizije otpočele operaciju (-Vajnahtsman-) u cilju uništenja jedinica NOVJ u Pokuplju i Turopolju. Pošto se 28. udarna divizija NOVJ, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 26. decembra povukla iz Turopolja u Moslavinu, neprijateljske jedinice su, ne nailazeći na otpor, do 30. decembra prokrstarile ovu prostoriju pljačkajući.

⚔️ 14. 1. 1944. U s. Vukovsko (kod Kupresa) prodro izviđački odred 7. SS divizije -Princ Eugen- i time ugrozio 7. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ na južnim padinama pl. Raduše.

⚔️ 17. 1. 1944. Zbog nadiranja jakih neprijateljskih snaga, koje su izbile u Duvanjsko, Livanjsko i Glamočko polje, 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ povukla se, preko pl. Ljubuše, u rejon s. Rakitno (kod Posušja), a 9. krajiška NOU brigada, ispred nastupajuće kolone 7. SS divizije -Princ Eugen-, delom se povukla na pl. Hrbljinu a delom u Omar, između s. D. Vukovskog, Kupresa i Šujice.

⚔️ 20. 1. 1944. U rejonu s. Carevac - zaselak Štrbina (kod Mrkonjić-Grada) delovi 6. i 10. udarne divizije NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu (oko 150 vozila) koja se kretala od Mliništa prema Strbini. Posle jednodnevne borbe neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen prema s. Carevcu.

⚔️ 2. 3. 1944. Na liniji s. Kopčić - s. Urija - s. Guvna - Oštrulja (između Bugojna i D. Vakufa) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- (jačine oko 1500 vojnika) napali 9. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ. Neprijateljski gubici: 115 mrtvih i ranjenih, a gubici 9. brigade: 3 mrtva.

⚔️ 14. 4. 1944. U rejonu D. Vakufa delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili oštru borbu protiv nemačkih jedinica i naneli im gubitke od 17 mrtvih i 40 ranjenih vojnika.

⚔️ 3. 5. 1944. Na prostoriji s. Semin - s. Resavci (kod D. Vakufa) delovi 10. udarne divizije NOVJ vodili 15-časovnu borbu protiv jednog bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i naneli mu gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 5. 1944. Na sektoru s. Vukovo - Krive jelike - s. Kneževići (kod Bugojna) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili sedmočasovnu borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i naneli im gubitke od 80 mrtvih i ranjenih vojnika. Gubici 10. udarne divizije: 1 mrtav i 19 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 5. 1944. U s. Uzdolu (kod Prozora), naredbom Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Ramskog NOP odreda formirana 17. krajiška udarna brigada 10. divizije NOVJ.

⚔️ 23. 5. 1944. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, Jajački NOP odred, koji se do tada nalazio pod komandom 10. divizije NOVJ, ušao u sastav 11. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 28. 5. 1944. Na pruzi Mostar-Sarajevo 7. krajiška udarna brigada 10. divizije NOVJ rušenjem transportnog voza uništila 22 vagona s vojnicima i materijalom i 2 lokomotive.

⚔️ 10. 6. 1944. Kod s. Reljeva (blizu Sarajeva) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski voz. uništivši lokomotivu i nekoliko vagona. Poginulo je 30 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 19. 6. 1944. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele ofanzivna dejstva na prostoriju Travnik, D. Vakuf, Prozor, pruga Konjic-Sarajevo. Cilj im je bio da sa severa i severozapada nabace snage 1. proleterske udarne, divizije 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniju Sarajevo-Konjic-Mostar. Posle višednevnih upornih borbi na masivima pl. Vranice i pl. Bitovnje, snage 1. proleterske udarne divizije prebacile su se preko pruge Sarajevo-Konjic, a 10. udarna divizija, manevrišući na masivima pl. Bitovnje i zabacujući se za leđa glavnini neprijateljskih snaga, ponovo je očistila svoju raniju prostoriju, zauzevši Prozor. U tim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 445 mrtvih i ranjenih. Gubici 10. divizije: 32 mrtva i ranjena borca.

⚔️ 27. 6. 1944. Peta krajiška, 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napali na Derventu. Oni su vodili ulične borbe ali, zbog dolaska pojačanja iz Doboja i s. Bos. Broda, grad nisu zauzeli. Derventu su branili dva bataljona iz domobranskog 4. lovačkog puka, delovi 1. bataljona iz domobranske 6. posadne brigade i jedna artiljerijska baterija (svega oko 1500 vojnika). Gubici neprijatelja: 24 mrtva, 9 ranjenih i 44 nestala, a gubici jedinica NOVJ 19 mrtvih, 45 ranjenih i 20 nestalih.

⚔️ 15. 7. 1944. Na putu Jajce - D. Vakuf delovi 10. udarne divizije NOVJ iz zasede napali kolonu nemačkog puka -Brandenburg- (3 kamiona s vojnicima i jedna oklopna kola) i naneli joj gubitke od oko 8 mrtvih i 12 ranjenih vojnika.

⚔️ 6. 8. 1944. Deveta krajiška brigada 10. udarne divizije NOVJ napala na Fojnicu, koju su branili delovi nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen-. Mesto nije zauzela, ali je neprijatelju nanela gubitke od 77 mrtvih i 92 ranjena i zaplenila: 1 top, 2 p. mitraljeza, 3000 metaka i drugu ratnu opremu. Brigada je imala 18 mrtvih i 18 ranjenih.

⚔️ 9. 8. 1944. Na putu Sarajevo-Konjic 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala nemačku kolonu jačine oko 200 motornih vozila. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i 30 ranjenih. Uništena su 4 kamiona.

⚔️ 22. 8. 1944. Između s. Hadžića i s. Blažuja (na pruzi Sarajevo-Konjic) delovi Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili lokomotivu i 4 vagona, te zaplenili 1 p. mitraljez, 2 puške i 1 pištolj.

⚔️ 6. 9. 1944. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ formiran Artiljerijski divizion 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 8. 9. 1944. Delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali ž. st. Busovaču i zapalili je. Neprijateljski gubici: 3 mrtva i 4 ranjena vojnika. Gubici delova 10. divizije: 2 poginula borca.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod Han-Kumpanije (blizu Kiseljaka) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ ustaškom bataljonu naneli gubitke od 20 mrtvih i 35 ranjenih, a oni imali 3 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 9. 1944. Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, ojačana artiljerijskim divizionom, otpočela napad na Travnik. Glavnina je bila prodrla do fabrike duvana, ali, u dvodnevnoj oštroj borbi, grad nije mogla zauzeti zbog jakog otpora neprijatelja. Grad su branile ustaše Kupreškog bataljona, 19. bataljon 1. ustaške posadne brigade, domobrani Brze brigade, policija i žandarmi (ukupne jačine oko 1500 vojnika). Gubici neprijatelja: 61 mrtav i 119 ranjenih, a gubici 7. brigade: 21 mrtav i 64 ranjena borca.

⚔️ 2. 10. 1944. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispad jačih nemačkih i ustaških snaga iz Zenice, Travnika i Busovače prema s. Grapku i s. Topolovićima, nanevši im gubitke od 24 mrtva i 51 ranjenog vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 7. 10. 1944. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije odbila ispad ustaša iz Busovače ka s. Kruščici i nanela im gubitke od 15 mrtvih i 10 ranjenih ustaša.

⚔️ 8. 10. 1944. Delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali kolonu od 200 ustaša, koja se od Travnika kretala ka s. Gučoj Gori, i naneli joj gubitke od 7 mrtvih i 37 ranjenih, a sami imali 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 12. 10. 1944. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Travnika ka s. Rankovićima, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici 9. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 20. 10. 1944. Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, obezbeđujući napad na Travnik s pravca Zenice, napale neprijateljska uporišta na liniji Zenica-Visoko.

⚔️ 22. 10. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzele Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika). Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.

⚔️ 23. 10. 1944. Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ otpočela napad na Busovaču. Ali ni posle dvodnevne borbe ona mesto nije zauzela, jer je neprijatelj (300 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-) pružio jak otpor. Gubici neprijatelja: 8 mrtvih i 13 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 23 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 10. 1944. Posle oštre borbe 8. krajiška udarna i 11. krajiška udarna brigada i delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 1700 ustaša koji su iz Zenice nastupali ka Travniku radi prodora u ovaj grad.

⚔️ 4. 11. 1944. Jedan bataljon Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ odbio ispad čete ustaša iz Kiseljaka ka s. Tušnićima. Neprijateljski gubici: 3 mrtva i 7 ranjenih. Zaplenjeno: minobacač, p. mitraljez i 20 pušaka.

⚔️ 7. 11. 1944. Sedamnaesta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, posle osmočasovne borbe, odbila ispad 900 nemačkih vojnika, ustaša i domobrana iz Ostrošca, Konjica i s. Bradine ka s. Višnjevićima, s. Lisovinama, s. Bukovlju i istog dana zauzela ž. st. Podorašac. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih, 19 ranjenih i 11 zarobljenih vojnika. Gubici 17. brigade, 4 mrtva i 2 ranjena borca. Zaplenjeno: 1 p. mitraljez, 1 automat, 8 pušaka, 4000 metaka i druga oprema.

⚔️ 13. 11. 1944. Kod s. Brestovskog i s. Krčevina (blizu Kiseljaka) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustašku kolonu jačine 800 vojnika, podržanu sa 6 tenkova, koja se kretala od Kiseljaka prema Busovači. Posle osmočasovne borbe neprijatelj je razbijen i odbačen u polazni garnizon, pretrpevši gubitke od 40 mrtvih, 50 ranjenih i 9 zarobljenih vojnika. Gubici 9. brigade: 1 poginuo i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 19. 11. 1944. Na prostoriji s. Kralupi - s. Čitluk (kod Visokog) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ i Visočko-fojnički NOP odred napali ojačanu četničku Zeničku brigadu i delove četničke Sarajevske brigade. Gubici četnika: 55 poginulih, 51 ranjen i 12 zarobljenih. Uništeni su 1 tenk i 1 kamion, a zaplenjeno je 14 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 11. 1944. Kod Brezove kose (na putu Kiseljak-Busovača) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ vodila dvodnevnu oštru borbu protiv neprijateljske kolone (oko 1000 nemačkih vojnika iz 7 SS divizije -Princ Eugen- i 800 ustaša, sa 20 tenkova) koja se probijala od Kiseljaka za Busovaču. Gubici neprijatelja: 65 mrtvih i 101 ranjen. Brigada je imala 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 11. 1944. Na pruzi Sarajevo-Zenica delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ zauzeli neprijateljsko uporište ž. st. Jehovinu, oštetili oklopni voz i razrušili 4 km pruge. Gubici neprijatelja: 7 mrtvih i 12 ranjenih vojnika.

⚔️ 26. 11. 1944. Kod s. Krčevine i s. Klokota (na putu Kiseljak-Busovača) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu (250 motornih vozila) koja se kretala od Kiseljaka prema Busovači. Poginulo je 29 a ranjeno 48 neprijateljskih vojnika. Uništena su 2 tenka i 5 kamiona. Gubici 9. brigade: 1 mrtav i 2 ranjena borca.

⚔️ 27. 11. 1944. Sedamnaesta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbila ispad delova nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 2. brigade iz Konjica, Ostrošca i s. Rame prema Prozoru, nanevši im gubitke od 19 mrtvih, 7 ranjenih i 1 zarobljenog vojnika i zaplenivši 1 minobacač, 12 pušaka i 2000 metaka. Brigada je imala 7 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 12. 1944. Posle dvočasovne borbe delovi Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ odbili u polazni garnizon nemačku motorizovanu kolonu koja se kretala od Kiseljaka za Busovaču, nanevši joj gubitke od 9 mrtvih i 22 ranjena vojnika. Odred je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 13. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ izvršila napad na tri nemačke motorizovane kolone koje su se od Sarajeva probijale ka Kiseljaku. Neprijatelju su naneti znatni gubici: 175 mrtvih, 15 ranjenih i 1 zarobljen vojnik; uništeno je 11 kamiona sa ratnim materijalom. Gubici 7. brigade: 1 poginuo i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 12. 1944. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 7. krajiške udarne brigade i Visočko-fojničkog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ napali i razbili nemačku motorizovanu kolonu, nanevši joj gubitke od 80 poginulih, 35 ranjenih i 3 zarobljena vojnika i uništivši 10 kamiona, 1 putnički automobil i 1 motocikl. Gubici jedinica NOVJ: 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 12. 1944. Na pruzi Konjic-Sarajevo 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ minirala prugu, usled čega se srušio neprijateljski voz. Uništeno je 5 vagona sa ratnim materijalom i hranom a oštećene su 2 lokomotive i 17 vagona. Neprijateljski gubici: 10 poginulih, 3 ranjena i 2 zarobljena vojnika.

⚔️ 18. 12. 1944. Kod Brezove kose (na putu Kiseljak-Busovača) 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu od oko 120 vozila. Poginulo je 45 a ranjena su 2.2 vojnika. Uništeno: 18 kamiona, 6 motocikla i 1 tenk. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 1 automatska puška. 2 pištolja i druga ratna oprema. Brigada je imala 3 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 12. 1944. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali dve nemačke motorizovane kolone i naneli im gubitke od 15 poginulih, 19 ranjenih i 1 zarobljenog vojnika. Uništena su 4 kamiona i 1 putnički automobil. Gubici delova 10. divizije NOVJ: 2 ranjena borca.

⚔️ 22. 12. 1944. Sedamnaesta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispade 800 nemačkih vojnika i ustaša Iz s. Rame ka Prozoru i nanela im gubitke od 10 mrtvih i 16 ranjenih vojnika, a sama imala 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 23. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala dve nemačke motorizovane kolone i nanela im gubitke od 86 poginulih; 90 ranjenih i 3 zarobljena vojnika. Uništeno je 8 kamiona. Brigada je imala 2 poginula i 38 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 12. 1944. Na putu Sarajevo-Kiseljak delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali dve nemačke motorizovane kolone. Istovremeno je izvrešen napad i na neprijateljsko uporište u s. Han-Pločama. U tim borbama poginulo je 48, ranjeno 32 i zarobljeno 5 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 8 pušaka i 680 metaka. Gubici delova 10. divizije: 2 ranjena borca.

⚔️ 27. 12. 1944. Kod Brezove kose (na putu Kiseljak-Busovača) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od 17 mrtvih i 23 ranjena vojnika (a oni imali 1 ranjenog borca).

⚔️ 29. 12. 1944. S linije Zenica-Lašva-Busovača i s linije Kiseljak - s. Pazarić nemačke i ustaške snage (sastava: nemački 104. puk, 1. i 2. ustaška brigada, jedan puk RZK, 920. tenkovski bataljon i druga ojačanja) otpočele napad ka Travniku i Fojnici, protiv 4. udarne divizije i delova 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, u cilju njihovog razbijanja i odbacivanja od komunikacije Sarajevo-Zenica. Posle četvorodnevne borbe neprijatelj je prodro do blizu Travnika i do Kreševa, ali je opštim protivnapadom 4. udarne divizije i delova 10. udarne divizije NOVJ odbačen u polazne garnizone. Gubici neprijatelja: oko 730 mrtvih, 950 ranjenih i 11 zarobljenih vojnika. Jedinice NOVJ su imale 67 mrtvih, 276 ranjenih i 33 nestala borca.

⚔️ 5. 1. 1945. Delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali ustaško-domobransku posadu i zauzeli Kreševo. Poginuo je 21 a ranjeno je 35 neprijateljskih vojnika, dok su delovi 10. udarne divizije imali 6 mrtvih, 9 ranjenih i 12 promrzlih.

⚔️ 13. 1. 1945. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 4 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 14. 1. 1945. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu jačine 30 kamiona, neprijatelju naneli gubitke od 8 mrtvih i 11 ranjenih i oštetili 11 kamiona i 1 PA top.

⚔️ 20. 1. 1945. Između s. Klokota i s. Bilalovca (na putu Sarajevo-Busovača) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 40 mrtvih, 30 ranjenih i 3 zarobljena (uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 6 ranjenih), zaplenili 12 p. mitraljeza i uništili 2 kamiona i 2 putnička automobila.

⚔️ 25. 1. 1945. Kod s. Klokota (na putu Kiseljak-Busovača) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku motorizovanu kolonu. Uništeno je 5 kamiona a oštećeno 6 kamiona i protivavionski top.

⚔️ 10. 2. 1945. Kod s. Kokota (na putu Kiseljak-Busovača) 7, krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, jačine 80 vozila. Poginulo je oko 20 i ranjeno 12 neprijateljskih vojnika i uništeno 7 kamiona i 7 motocikla. Brigada je imala 2 mrtva.

⚔️ 12. 2. 1945. Na prostoriji s. Hrastovci - s. Zaselje - s. Čakići - s. Brdani (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 1. bataljonom 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, odbila napad 5. puka ruskog zaštitnog korpusa.

⚔️ 17. 2. 1945. Kod s. Pazarića (na pruzi Sarajevo-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ razbili nemačku grupu koja je popravljala prugu i naneli joj gubitke od 40 mrtvih i 30 ranjenih.

⚔️ 18. 2. 1945. Između s. Pazarića i s. Hadžića (na putu Sarajevo-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu jačine 500 vojnika i naneli joj gubitke od oko 50 mrtvih i ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 ranjena.

⚔️ 19. 2. 1945. Kod s. Binježeva (na putu Sarajevo-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 23 mrtva, 34 ranjena i 1 zarobljenog. Uništeno je 7 kamiona.

⚔️ 23. 2. 1945. Kod s. Brestovskog delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu i posle tročasovne borbe razbili je i odbacili u Kiseljak. Poginulo je 46 a ranjeno 45 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica 10. udarne divizije NOVJ: 17 ranjenih.

⚔️ 26. 2. 1945. Na putu Kiseljak-Busovača delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 30 mrtvih i 40 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 12 ranjenih.

⚔️ 27. 2. 1945. U rejonu s. Buselji - s. Bukve - s. Očeniči (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ posle jednodnevne borbe odbila napad nemačkih i ustaških delova iz Busovače. Poginuo je i ranjen veći broj neprijateljskih vojnika, dok je 7. brigada imala 4 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 1. 3. 1945. Delovi 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa JA i 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA oslobodili Ostrožac posle žilave borbe protiv delova nemačke 369. legionarske divizije i ustaša. Poginuo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice JA imale 10 mrtvih i 28 ranjenih. Zaplenjeno: 1 top, 7 minobacača i 300 pušaka.

⚔️ 7. 3. 1945. Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa JA rasformiran Grahovsko-peuljski NOF odred a njegovim ljudstvom popunjena 1. brigada 3. divizije KNOJ-a i 17. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije JA.

⚔️ 10. 3. 1945. U rejonu s. Tarčin - s. Hadžići - Volujak delovi 10 udarne divizije 5. udarnog korpusa JA vodili višečasovnu oštru borbu protiv dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaša (ukupno oko 2200 vojnika). Neprijatelj je odbijen prema Sarajevu i Kiseljaku uz velike gubitke. Gubici delova 10. udarne divizije JA: 40 mrtvih, 59 ranjenih i 28 nestalih.

⚔️ 17. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, za rukovođenje sarajevskom operacijom formiran Operativni štab grupe korpusa, pod čiju su komandu stavljeni: 2. i 3. udarni korpus JA, Operativna grupa 5. udarnog korpusa JA (4. i 10. udarna divizija) i Grupa brigada zeničkog sektora (11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA, 13. krajiška udarna brigada 39. divizije JA, 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA, ojačana Artiljerijskom brigadom i Tenkovskom četom 5. udarnog korpusa JA).

⚔️ 27. 3. 1945. Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA oslobodila Fojnicu koju su branile nemačke jedinice.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 13 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama o formiranju Desete NOU divizije

📜 Dopis Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 15 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o načinu napada na neprijatelja i obavještenje o situaciji na sektoru Šeste, Osme i Desete divizije

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 15 februara 1943 god. Štabu Desete divizije o borbi Desete krajiške brigade na Strmici i o situaciji na sektoru Šeste i Osme hrvatske divizije

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 24 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, Četvrtoj i Desetoj diviziji brojnom stanju i rasporedu neprijateljskih posada na banjalučkom sektoru

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 5. marta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o dejstvima na prostoriji Mrkonjić-Grad – Jajce – Kupres u bici za Neretvu

📜 Izvještaj Štaba 10. divizije od 14. marta 1943. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji i zatvaranju pravaca Jajce – Donji Vakuf i Mrkonjić-Grad – Mlinište u bici za Neretvu i o formiranju 11. glamočke brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 1 maja 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na sektoru Čardak, Dragnići, Gerzovo

📜 Pismo političkog komesara Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 maja 1943 god. političkim komesarima Četvrte i Desete divizije o zadacima političkog rada u jedinicama

📜 Naredba Štaba Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 17 svibnja 1943 god. o formiranju Desete divizije

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 25 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o formiranju brigade

📜 Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 26 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Kutjevo

📜 Pismo Štaba Prvog Slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 svibnja 1943 god. Štabu Desete divizije o toku borbe za Kutjevo

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 8 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Čaglin, Donju Motičinu i Našice

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 10 juna 1943 god. Štabu Desete divizije o situaciji na sektoru Četvrte divizije dodjeli oružja i hrane

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od. 11 juna 1943 god. štabovima Četvrte i Desete divizije za formiranje i slanje udarne grupe na željezničku prugu Sarajevo - Mostar

📜 Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 11 lipnja 1943 god. podredenim jedinicama za napad na Sirač

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 17 lipnja 1943 god. Štabu Prvog slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sirač

📜 Pregled brojnog stanja Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 18 lipnja 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 24 lipnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Nježića

📜 Naređenje Štaba Desete divizije od 26 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama da upute borce, rukovodioce i oružje za odrede koji se formiraju

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 6 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Banova Jaruga - Lipik

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 8 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije za napad na neprijatelja koji nastupa od Trenkova

📜 Naređenje Štaba Dragog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 srpnja 1943 god. zamjeniku komandanta Desete divizije da sa snagama divizije uništi neprijatelja koji se povlači prema Trenkovu

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 18 srpnja 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o razmještaju i dejstvima jedinica u toku neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 26 jula 1943 god. Štabu Desete divizije za veću aktivnost na terenu i obavještenje o izvedenim akcijama Podgrmečkog i Ribničkog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 30 srpnja 1943 god. Štabu Desete divizije za izvođenje obuke i izučavanje vojne teorije

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 3 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama i situaciji na području Divizije

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije da Sedmu krajišku brigadu uputi u sastav Desete NOU divizije a Treću krajišku NOU brigadu zadrži u rejonu Bugojna

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 12 avgusta 1943 god. Štabu Desete NOU divizije o situaciji u Bosanskoj Krajini

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 avgusta 1943 god. štabovima brigada o postavljanju rukovodilaca i upućivanju Sedme brigade u sastav Desete NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 11 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama i akcijama od 15 lipnja do 10 kolovoza

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. avgusta 1943. Štabu Desete NOU divizije da oslobodi Jajce i torkonjić-Grad i proširi svoja dejstva na sektor Kupres - Bugojno

📜 Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 20 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ulasku Sedme krajiške brigade u Jajce

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o zauzimanju Jajca i Donjeg Vakufa

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o rasporedu jedinica i akcijama izvedenim na teritoriji centralne Bosne

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 22 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone povodom operacija koje će izvoditi Deseta divizija na području Moslavine, Bilo Gore, Kalnika i Hrvatskog Zagorja

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 23 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Velike i odlasku Divizije na područje Dilja

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 24 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte i Desete divizije i Grmečke operativne grupe za formiranje Trinaeste i Četrnaeste krajiške brigade

📜 Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 24 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stavljanju Desete divizije pod komandu Zone

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 26 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o oslobođenju Bugojna i borbama kod Kupresa

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 26 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Drenjski Slatnik, Drenje i Pridvorje

📜 Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 27 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Krndiju

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 28 kolovoza 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Krndiju

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 30 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o povlačenju neprijatelja u pravcu Čardaka i Mliništa

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 2 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o koncentraciji četnika u Hrbljini i namjerama za dalje dejstvo

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 2 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o mobilizaciji na sektoru Jajce - Donji Vakuf

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 septembra 1943 god. Štabu Desete divizije za uništenje neprijateljskih snaga na sektoru Hrbljine

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 3 rujna 1943 god. Štabu Desete divizije za pokret i dejstva u Moslavini, Bilo Gori, Kalniku i Hrvatskom Zagorju

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 3 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Drenjski Slatinik, Drenje i Pridvorje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 rujna 1943 god o prisutnosti dijelova Desete NO divizije na području Našice - Đakovo i napadu Moslavačkog NOP odreda na Čazmu

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 5 septembra 1943 god. Štabu Četvrte i Desete divizije za raspored jedinica u vezi sa neprijateljskom ofanzivom u Lici

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 5 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na prostoriji Blagaj - Semenovci

📜 Pismo Štaba Druge operativne zone od 5 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o dolasku Desete divizije u Moslavinu

📜 Odluka Štaba Desete NOU divizije od 6 septembra 1943 god. za formiranje Blagajsko-janjskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 6 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Livna i rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 8 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru divizije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 9 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije na Poljanu i Međurić

📜 Obavještenje Štaba Druge operativne zone od 10 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o dolasku Desete divizije u Moslavinu i o stanju ranjenika na Kalniku

📜 Zapovijest Štaba Desete divizije NOV i PO Hrvatske od 11 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Hercegovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije na Poljanu i Međurić i predaji talijanskih jedinica u Dubrovniku

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 12 septembra 1943 god. Štabu Četvrte i Desete divizije za pokret na teritoriju Dalmacije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 12 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije na Hercegovac i Garešnicu

📜 Operativni izvještaj Štaba Desete divizije Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama u vremenu od 7 do 14 septembra 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Sedme brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama i pokretima u vremenu od 15 avgusta do 1 septembra 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Travničkog NOP odreda Štabu Desete NOU divizije o stanju i akcijama jedinica u vremenu od 1 do 15 septembra 1943 godine

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Sedme brigade Štabu Desete NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 1 do 16 septembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 18 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o napadu na sela Baraci, Gerzovo i borbi oko Duvna

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 19 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o dolasku u Moslavinu i o napadu na Hercegovac i Ivansku

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 20 septembra 1943 god. Štabu Desete divizije o situaciji i dejstvu Desete brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 20 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na prostoriji Trnovo - Gerzovo - Baraći

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije i brigade Braće Radića na Ludbreg i dijelova Dvanaeste NO divizije na Đulavec

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i napadu Dvadeset prve NO brigade na Sv. Ivan Zabno i napadu Treće NOU krajiške brigade na Sinj

📜 Uputstvo 10. NOU divizije od 24. septembra 1943. štabovima potčinjenih jedinica za obezbjeđenje od napada neprijateljeve avijacije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i borbama sa dijelovima Dvadesete NO divizije u Požeškoj Kotlini kao i napadu dijelova Druge NO brigade Trinaeste divizije na Karlobag

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 rujna 1943 god. o dejstvu dijelova Desete NO divizije na Kalniku i borbama na području Knin - Sinj - Solit

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba Trinaeste brigade Štabu Desete NOU divizije o izvedenim akcijama u vremenu od 28 avgusta do 13 septembra 1943 godine

📜 Pismo Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o dejstvima Desete divizije u Moslavini, izvršenim akcijama i razvoju NOB u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na području Kalnika i Hrv. Zagorja i borbama dijelova Sedme NO divizije u reonu Karlovca i Ogulina, kao i stanju na području Sinj - Split

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 1 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sveti Ivan Žabno, Varaždinske Toplice i rudnik Glogovac

📜 Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 3 oktobra 1943 god. komandantu divizije o stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 5 listopada 1943 god. Štabu Desete divizije o napadu na Ludbreg

📜 Naređenje Štaba Desete divizije od 6 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za razmještaj i podjelu zaplijenjenog oružja

📜 Naređenje Štaba Desete NOU divizije od 7 oktobra 1943 god. Štabu blagaisko-janjskog NOP odreda za raspored jedinica

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 7 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Hrvatske o rezultatima napada na Ludbreg

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 8 oktobra 1943 god. Štabu Desete NOU divizije za izbijanje na komunikaciju Lašva-Zenica

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 10 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Ludbreg

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o rasporedu jedinica u centralnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 11 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama devete NOU brigade kod Lašve i Busovače

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da u sadejstvu sa Desetom (krajiškom) NOU divizijom organizuje napad na Travnik

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 14 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o oslobođenju Turbeta, rušenju željezničke stanice Lašva i uništenju neprijateljske posade u Han Bili

📜 Izvještaj Štaba Sedme brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama od 16 septembra 1943 do 1 oktobra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 16 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama kod Travnika i rasporedu Sedme brigade

📜 Zapovijest Štaba Druge operativne zone i Desete divizije od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanec i Lepoglavu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da u sadejstvu s jedinicama Desete NOU divizije zatvori sve pravce koji od Travnika izvode k oslobođenoj teritoriji u dolini reke Vrbasa

📜 Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 21 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o rasporedu jedinica i potrebi sadejstva sa jedinicama Osmog NOU korpusa

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 22 oktobra 1943 god. štabovima Četvrte i Desete NOU divizije za upućivanje ljudstva u artiljeriski divizion

📜 Izvještaj Štaba Devete brigade Štabu Desete NOU divizije o akcijama od 14 do 28 oktobra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 29 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o dejstvu na komunikaciji Lašva- Busovača-Kiseljak-Visoko

📜 Obavještenje Štaba Desete NOU divizije od 29 oktobra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o rasporedu Sedme i devete NOU brigade oko Zenice i Travnika

📜 Izvještaj Štaba Desete NOU divizije od 30 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o dejstvima oko Busovače, Kiseljaka i Visokog

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Našice Visoko Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. ustaška brigada Mlinište Mrkonjić Grad Operacija Schwarz Avijacija u oslobodilačkom ratu Prozor 17. krajiška udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Gornji Vakuf Kutjevo 1. proleterska udarna brigada Četnička golgota Četnici u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu Kupres Travnički partizanski odred Prva banjalučka operacija Bugojno Završne operacije u Jugoslaviji Donji Vakuf Vrhovni štab NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zenica 6. lička proleterska divizija NOVJ Operacija Weiss 17. slavonska udarna brigada Josip Broz Tito Mostar 5. krajiška udarna divizija NOVJ Sarajevo 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Napad NOVJ na Bugojno 1943. Ribnički partizanski odred Travnik Centralni komitet KPJ 4. krajiška divizija NOVJ Sarajevska operacija 14. srednjobosanska udarna brigada 13. krajiška udarna brigada Beogradska operacija 7. krajiška udarna brigada Bitka na Neretvi 28. slavonska divizija NOVJ 39. krajiška divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Kiseljak Borbe u Hrvatskoj 1943. Glamoč Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sinj 7. SS divizija Prinz Eugen 3. krajiška proleterska udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 21. slavonska udarna brigada Kakanj 8. krajiška brigada Konjic Karlovac Napad NOVJ na Zenicu 1943. Napad NOVJ na Travnik 1944. 1. proleterska divizija NOVJ 10. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 12. slavonska divizija NOVJ Ludbreg Jajce