Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Prva banjalučka operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba Petog korpusa NOVJ od decembra 1943 god. za napad na Banju Luku i Bos. Gradišku

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da likvidiraju spoljnu odbranu Banje Luke na desnoj obali Vrbasa

📜 Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 28 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica o likvidaciji spoljne odbrane Banje Luke na desnoj obali Vrbasa

📜 Naređenje komandanta Petog korpusa NOVJ od 29 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije da sadejstvuje u napadu na Banju Luku

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije - Prve grupe od 29 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku i aerodrom Ljeskovac kod Zalužana

📜 Zapovijest Štaba Treće krajiške proleterske brigade od 30 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Banju Luku

📜 Obavještajni izvještaj štaba 4. NOU divizije od 30. decembra 1943. o neprijatelju na širem području Banja Luka – Prijedor

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 1 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije za produženje napada na Banju Luku

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 2 januara 1944 potćinjenim jedinicama za povlačenje iz Banje Luke na polazne položaje

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 2 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ o povlačenju svojih jedinica iz Banje Luke

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 4 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bos. Gradiške, Banje Luke, Sokolca i Bileće

📜 Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 4. januara 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Valdrauš« na pravcu Banja Luka — Kotor-Varoš

📜 Izvještaj Štaba Prvog artiljeriskog diviziona Petog korpusa NOVJ od 5 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o ishodu napada na Banju Luku

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 5 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ i štabovima Četvrte i Desete NOU divizije o napadu na Banju Luku

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama za Banju Luku i u srednjoj Bosni u vremenu od 1 do 15 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o povlačenju jedinica iz Banje Luke u pravcu Kotor Varoša i o borbama za odbranu ranjenika u vremenu od 2 do 16 januara 1944 godine

📜 Saopštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. januara 1944. o napadu na Banju Luku, upućeno radio-stanici Slobodna Jugoslavija

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na Banju Luku i o akcijama na želj. pruzi Omarska - Piskavica u vremenu od 25 decembra 1943 do 10 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Bos. Novi i o napadima na Bosan. Gradišku u vremenu od 26 decembra 1943 do 14 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica u vremenu od 28 decembra 1943 do 13 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica - Mrkonjić Grad - Jajce u vremenu od 31 decembra 1943 do 11 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za Banju Luku od 31. decembra 1943. do 3. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 6. januara 1944. Komandi 2. oklopne armije o napadu 5. korpusa NOVJ na Banju Luku od 31. decembra 1943. do 2. januara 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Jajce Banja Luka Josip Broz Tito Bileća 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 15. brdski armijski korpus Bosanska Gradiška Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 4. krajiška divizija NOVJ Operacija Waldrausch Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 12. krajiška udarna brgada 13. krajiška udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 11. krajiška divizija NOVJ Ranjenici u ratu Kozara u oslobodilačkom ratu 1. proleterski korpus NOVJ 11. krajiška udarna brigada Mrkonjić Grad Sokolac 6. krajiška udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Radio Slobodna Jugoslavija 3. krajiška proleterska udarna brigada Prijedor 1. krajiška udarna brigada 2. oklopna armija 10. krajiška divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu