Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

2. oklopna armija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 221 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1943. U Vrnjačku Banju prebačen sa istočnog fronta Štab nemačke 2. oklopne armije, pod čiju su komandu stavljeni korpusi: 3. SS -Germanija-, 5. SS, 15. i 21. brdski i 69. rezervni.

⚔️ 7. 11. 1943. Štab nemačke 2. oklopne armije, na konferenciji s komandantima korpusa i divizija, razradio planove u vezi sa predstojećim dejstvima nemačkih jedinica (zimske operacije 1943/1944. u centralnom delu Jugoslavije).

⚔️ 12. 11. 1943. Štab nemačke divizije -Brandenburg- iz Kraljeva uputio izveštaj Štabu 2. oklopne armije o dotadašnjim pripremama za akciju protiv VŠ NOV i POJ i druga Tita, predloživši plan borbe i ostale mere koje treba preduzeti.

⚔️ 13. 2. 1944. Štab nemačke 2. oklopne armije naredio podređenim štabovima i komandama: na ostrvima pohvatati sve stanovništvo sposobno za vojnu službu i otpremiti na kopno, uključiti u ustaško-domobranske jedinice, upotrebiti za rad na utvrđivanju obale ili uputiti u logore u unutrašnjosti zemlje; pripremiti evakuaciju stanovništva sa obalskog pojasa u slučaju iskrcavanja anglo-američkih snaga na dalmatinsku obalu.

⚔️ 5. 6. 1944. Zbog pomorskog desanta 26. divizije NOVJ na ostrvo Brač, Štab nemačke 2. oklopne armije počeo hitno da izvlači snage sa pl. Vijenca i iz rejona Bos. Grahova i da ih upućuje ka obali Jadranskog mora, a Štab 8. korpusa NOVJ je to iskoristio, pa se noću s ostalim jedinicama i savezničkim vojnim misijama izvukao iz okruženja i sa pl. Vijenca uputio u pravcu s. Tičeva (na pl. Šator).

Dokumenti

📜 Naređenje njemačke Druge oklopne armije od 13 februara 1944 za evakuaciju muškog stanovništva sa otoka i jadranske obale

📜 Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale

📜 Obaveštenje 2. oklopne armije od 9. septembra 1943. godine 3. SS--oklopnom korpusu o rasporedu italijanskih oružanih snaga u Hrvatskoj

📜 Zapovest 2. oklopne armije od 9. septembra 1943. potčinjenim komandama za posedanje teritorije Jugoslavije pod italijanskom okupacijom i razoružanje na njoj zatečenih italijanskih oružanih snaga

📜 Obaveštenje 2. oklopne armije od 12. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o rasporedu korpusa i divizija i njihovim zonama dejstva u vezi odbrane jadranske obale

📜 Mesečni Izveštaj 15. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, dejstvima i pokretima jedinica NOVJ i sopstvenim protivmerama na području Dalmacije

📜 Izveštaj 21. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti jedinica NOVJ, sopstvenim protivmerama na području Kosova i Crne Gore

📜 Naređenje 2. oklopne armije od 20. septembra 1943. godine 15. brdskom armijskom korpusu za napad protiv jedinica NOVJ u Splitu

📜 Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 22. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, aktivnosti snaga NOVJ i sopstvenim dejstvima na teritoriji NDH, Crne Gore, Kosova i Srbije

📜 Radiogram komandujućeg admirala Jadrana od 28. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o redosledu zauzimanja ostrva u Jadranskom moru

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 7. oktobra 1943. Komandi 69. rezervnog armijskog korpusa za razbijanje jedinica NOV i POJ u severoistočnoj Bosni

📜 Obaveštenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 15. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, snagama koje će u njima učestvovati i vremenu izvođenja

📜 Obaveštenie Komande 2. oklopne armije od 21. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti na jadranskoj obali i ostrvima

📜 Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 1. novembra 1943. komandantu Jugoistoka da su sva dalmatinska ostrva posed-nuta od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva nemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

📜 Izvještaj Komande 2. oklopne armije od 1. studenog 1943. komandantu Jugoistoka da su svi dalmatinski otoci posjednuti od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva njemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu Muć-Gizdavac i čišćenju poluotoka Privlaka

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o otporu na Pelješcu i bombardiranju Splita i Solina od strane savezničkih aviona

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na Pelješcu

📜 Izvještaj Komande Petog SS brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o razbijanju Pete ustaške brigade u rajonu Imotskog

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o neizvršenju priprema za operaciju Herbstgewitter II - zaposjedanje otoka Korčule

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 14. novembra 1943. Komandi 3. SS-oklopnog korpusa da svoju zonu obezbeđenja u NDH prepusti 1. kozačkoj i 367. pešadijskoj diviziji

📜 Zahtjev Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije u povodu preuzimanja rajona Ljubuški-Imotski-Trilj od strane jedinica 118. lovačke divizije

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suradnji sa četnicima

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni - slika nemačkog originala

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o planu za izvođenje operacije Delphin na zadarske otoke

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče Péta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o završetku operacije Delphin na otocima ispred Zadra i Šibenika i borbi kod Koljana i Sinja

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o pomjeranju datuma za izvođenje operacije Heifisch II na Šoltu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odlaganju početka operacije Ziethen zbog partizanskog otpora kod Đevrsaka

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju otoka V. Drvenik

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti Ducea za prebacivanje fašista iz Šibenika u Zadar

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Posušja i Aržana u operaciji Ziethen

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o toku operacije Ziethen

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira

📜 Obaveštenje Komande 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o dejstvima i grupisanju snaga za operaciju Panter protiv jedinica NOV i POJ u rejonu Gline, Petrove gore i Šamarice

📜 Izveštaj Štaba 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o molbi Vojislava Lukačevića da mu se omogući sastanak sa Pavlom Đurišićem radi dogovora o proširenju saradnje četnika sa Nemcima

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbi Devetnaeste divizije NOVJ s četnicima kod Bos. Grahova

📜 Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za izvođenje operacije Herbstgewitter II - zaposjedanje otoka Korčule

📜 Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Citen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o namjerama 26. divizije da se s Brača prebaci na kopno

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zauzimanju Biograda i borbama kod Šujice

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice, zaplijeni partizanskog skladišta municije kod Ervenika i sukobu Talijana i ustaša u Šibeniku

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i bombardiranju Šibenika, Solina i Kaštel Sućurca od strane savezničke avijacije

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12, prosinca 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Ziethen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama Nijemaca kod Šujice i četnika kod Knina

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama s Prvom proleterskom i Devetom dalmatinskom divizijom kod Glamoča i Kupresa i borbi Devetnaeste divizije s četnicima kod Knina

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju aerodroma Zemunik i borbama kod Livna i Knina

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadima partizanskih jedinica na uporišta duž puta Sinj-Livno-Šujica

📜 Naređenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 18. decembra 1943. Komandi 5. SS-brdskog armijskog korpusa za produženje operacije Kugelblic pod nazivom Šnešturm s ciljem gonjenja jedinica NOV i POJ i njihovog uništenja u istočnoj i centralnoj Bosni

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odbijanju napada partizana kod Dugog Rata i potapanju njemačkih brodova kod Splita

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima Devete dalmatinske divizije kod Livna i u napadu na Han Vaganj

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o planiranoj akciji mornaričke borbene grupe kod Brača i Hvara

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o čišćenju rajona Benkovca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i napadu na njemački konvoj kod Ramljana

📜 Naređenje Štaba 2. oklopne armije od 22. decembra 1943. godine 2. puku Brandenburg o premeštanju nemačkog oficira za vezu iz štaba Vojislava Lukačevića u štab Pavla Đurišića

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 23. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o napadu na aerodrom Suhopolje na Glamočkom polju i pogibiji Ive Lole Ribara

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 24. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim gubicima na Korčuli

📜 Obaveštenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 26. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o preduzimanju operacije Vajnahtsman protiv jedinica NOV i POJ jugoistočno od Zagreba

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o rezultatu operacije Ziethen na području Livno-Duvno-Šujica

📜 Privremeni sumarni izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o obostranim gubicima prilikom zauzimanja otoka Korčule

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu jedinica Dvadesete divizije NOVJ na Vrliku

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na uporište kod Trogira i borbi dijelova Devetnaeste divizije NOVJ kod Srba

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Druge oklopne armije od 28. prosinca 1943. o borbama na otoku Korčuli

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za sprovođenje operacije »Valdrauš«, u sadejstvu sa 5. SS-korpusom, na prostoru Travnik — Kupres — Glamoč i sprovođenju mera odmazde nad pripadnicima 29. NOU divizije zbog ubistva kapetana Kirhnera

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Vrlike i Knina i bombardiranju Zadra

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvima kod Primoštena i Sinja

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvu jedinica kod Sinja i zračnim napadima saveznika na Šoltu, Split i Šibenik

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šolte, Splita i Šibenika i potonuću podmornice u Bračkom kanalu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama kod Skradina i Primoštena, napadu na njemačku patrolu kod Šibenika i napadu na Štab Dvadesete divizije NOV kod Sinja

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje ostrva Brača (operacija »Morgenvind«) i Šolte (operacija »Morgenvind II«)

📜 Naređenje Komande Druge oklopne armije od 6. siječnja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje otoka Brača (operacija Morgenwind) i Šolte (operacija Morgenwind II)

📜 Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o rasporedu jedinica 118. lovačke divizije na Korčuli, Pelješcu i Mljetu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na Komandu zrakoplovstva u rejonu Smilčića

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu kod Trogira i na kolonu kod Zadra od savezničkih aviona

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na području Zadar-Šibenik nakon odlaska 114. divizije

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama sa partizanima kod Pirovca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama u rajonu Pirovca i deblokadi Vodica

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu između Pirovca i Vodica i njihovom iskrcavanju u zaljevu Grebaštica

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu na Pirovac i na njemački konvoj kod Sučevića

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. siječnja 1944. o vojno-političkoj situaciji na korpusnom području 1264 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na Biograd, sukobu kod Grebaštice i artiljerijskoj vatri sa savezničkih brodova na Split

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju njemačkih snaga sa Šolte na Brač, napadu partizana na Pirovac i bombardiranju od strane savezničkih aviona

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o završnom čišćenju Šolte, povlačenju iz Tijesna i bombardiranju Šibenika

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o stalnim zračnim napadima savezničke avijacije na Zadar i Šibenik

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju uporišta Kašić i Zemunik od partizana, ugroženosti Smilčića i Karina, pokretima Prekomorske brigade u pravcu Zegara

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama protiv partizana kod Zadra, Grebaštice i Splita

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju partizana na Ugljan, borbama za Smilčić i prikupljanju jakih partizanskih snaga u rajonu Primošten

📜 Naređenje Komande Druge oklopne armije od 22. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa za dejstva u sjevernoj Dalmaciji i u tu svrhu upućenim novim snagama

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o pristizanju dijelova 92. motoriziranog puka i Prve brdske divizije u rejone Knina, Sinja, Obrovca i Gračaca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Oklopne armije o napadu partizana na vlak kod Drniša i planiranoj akciji čišćenja rajona Knin-Kistanje

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o okončanju akcije Frühlingsweter i zauzimanju Ervenika, Bratiškovaca, Kistanja i Radučića i borbi kod Zasioka

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o predviđenim jedinicama za planirano izvođenje akcija na području Zadra

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o planiranom rasporedu jedinica Prve brdske divizije u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi jedinica Prve brdske divizije na visovima sjeverno od puta Sinj-Vrlika

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o potapanju partizanskih čamaca kod Ugljana, o vlastitim i partizanskim gubicima kod Kistanja

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šibenika i pokretima trupa

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o istovaru tereta sa partizanskih brodova između Biograda i Pirovca i bombardiranju Šibenika

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju trupa na otok Ugljan

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Imotski 2. udarni korpus NOVJ Operacija Delfin Saradnja četnika sa okupatorom Momčilo Đujić Borbe u Hrvatskoj 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Podgorica Bosansko Grahovo Vodice Ni zrno žita okupatoru! Knin Borbe na Jadranu 1944. Divizija Brandenburg Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Drniš Bugarska u drugom svetskom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Zadar Beograd Italija u drugom svetskom ratu Niš Borbe u Dalmaciji 1943. Korčula Armijska grupa F Vojislav Lukačević Borbe u Makedoniji 1944. 9. dalmatinska divizija NOVJ Pelješac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 5. SS brdski armijski korpus Split Gračac Borbe u Sremu 1943. Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Očekivano iskrcavanje saveznika 3. SS oklopni korpus Benkovac Desant na Drvar Borbe u Hrvatskoj 1944. Trogir Glamoč 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Durmitorska operacija Maximilian von Weichs Borbe u Srbiji 1944. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Sinj 1. brdska divizija Vermahta 69. rezevni korpus Armijska grupa E Operacija Ziethen Brač Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Cetinje Borbe u Dalmaciji 1944. Skoplje 15. brdski armijski korpus Livno Hvar Šibenik Borbe u Crnoj Gori 1943. Kupres Borbe na Jadranu 1943. Komandant Jugoistoka Borbe u Lici 1944. 20. dalmatinska divizija NOVJ 118. lovačka divizija Albanija u drugom svetskom ratu Danilovgrad Operacija Jesenji pljusak 21. brdski armijski korpus Solin