Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

2. oklopna armija

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 221 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1943. U Vrnjačku Banju prebačen sa istočnog fronta Štab nemačke 2. oklopne armije, pod čiju su komandu stavljeni korpusi: 3. SS -Germanija-, 5. SS, 15. i 21. brdski i 69. rezervni.

⚔️ 7. 11. 1943. Štab nemačke 2. oklopne armije, na konferenciji s komandantima korpusa i divizija, razradio planove u vezi sa predstojećim dejstvima nemačkih jedinica (zimske operacije 1943/1944. u centralnom delu Jugoslavije).

⚔️ 12. 11. 1943. Štab nemačke divizije -Brandenburg- iz Kraljeva uputio izveštaj Štabu 2. oklopne armije o dotadašnjim pripremama za akciju protiv VŠ NOV i POJ i druga Tita, predloživši plan borbe i ostale mere koje treba preduzeti.

⚔️ 13. 2. 1944. Štab nemačke 2. oklopne armije naredio podređenim štabovima i komandama: na ostrvima pohvatati sve stanovništvo sposobno za vojnu službu i otpremiti na kopno, uključiti u ustaško-domobranske jedinice, upotrebiti za rad na utvrđivanju obale ili uputiti u logore u unutrašnjosti zemlje; pripremiti evakuaciju stanovništva sa obalskog pojasa u slučaju iskrcavanja anglo-američkih snaga na dalmatinsku obalu.

⚔️ 5. 6. 1944. Zbog pomorskog desanta 26. divizije NOVJ na ostrvo Brač, Štab nemačke 2. oklopne armije počeo hitno da izvlači snage sa pl. Vijenca i iz rejona Bos. Grahova i da ih upućuje ka obali Jadranskog mora, a Štab 8. korpusa NOVJ je to iskoristio, pa se noću s ostalim jedinicama i savezničkim vojnim misijama izvukao iz okruženja i sa pl. Vijenca uputio u pravcu s. Tičeva (na pl. Šator).

Dokumenti

📜 Naređenje njemačke Druge oklopne armije od 13 februara 1944 za evakuaciju muškog stanovništva sa otoka i jadranske obale

📜 Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale

📜 Obaveštenje 2. oklopne armije od 9. septembra 1943. godine 3. SS--oklopnom korpusu o rasporedu italijanskih oružanih snaga u Hrvatskoj

📜 Zapovest 2. oklopne armije od 9. septembra 1943. potčinjenim komandama za posedanje teritorije Jugoslavije pod italijanskom okupacijom i razoružanje na njoj zatečenih italijanskih oružanih snaga

📜 Obaveštenje 2. oklopne armije od 12. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o rasporedu korpusa i divizija i njihovim zonama dejstva u vezi odbrane jadranske obale

📜 Mesečni Izveštaj 15. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, dejstvima i pokretima jedinica NOVJ i sopstvenim protivmerama na području Dalmacije

📜 Izveštaj 21. brdskog armijskog korpusa od 19. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti jedinica NOVJ, sopstvenim protivmerama na području Kosova i Crne Gore

📜 Naređenje 2. oklopne armije od 20. septembra 1943. godine 15. brdskom armijskom korpusu za napad protiv jedinica NOVJ u Splitu

📜 Mesečni izveštaj Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 22. septembra 1943. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji, aktivnosti snaga NOVJ i sopstvenim dejstvima na teritoriji NDH, Crne Gore, Kosova i Srbije

📜 Radiogram komandujućeg admirala Jadrana od 28. septembra 1943. godine 2. oklopnoj armiji o redosledu zauzimanja ostrva u Jadranskom moru

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 7. oktobra 1943. Komandi 69. rezervnog armijskog korpusa za razbijanje jedinica NOV i POJ u severoistočnoj Bosni

📜 Obaveštenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 15. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, snagama koje će u njima učestvovati i vremenu izvođenja

📜 Obaveštenie Komande 2. oklopne armije od 21. oktobra 1943. komandantu Jugoistoka o operacijama koje će se sprovesti na jadranskoj obali i ostrvima

📜 Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 1. novembra 1943. komandantu Jugoistoka da su sva dalmatinska ostrva posed-nuta od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva nemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

📜 Izvještaj Komande 2. oklopne armije od 1. studenog 1943. komandantu Jugoistoka da su svi dalmatinski otoci posjednuti od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva njemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu Muć-Gizdavac i čišćenju poluotoka Privlaka

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o otporu na Pelješcu i bombardiranju Splita i Solina od strane savezničkih aviona

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na Pelješcu

📜 Izvještaj Komande Petog SS brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o razbijanju Pete ustaške brigade u rajonu Imotskog

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o neizvršenju priprema za operaciju Herbstgewitter II - zaposjedanje otoka Korčule

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 14. novembra 1943. Komandi 3. SS-oklopnog korpusa da svoju zonu obezbeđenja u NDH prepusti 1. kozačkoj i 367. pešadijskoj diviziji

📜 Zahtjev Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije u povodu preuzimanja rajona Ljubuški-Imotski-Trilj od strane jedinica 118. lovačke divizije

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suradnji sa četnicima

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. novembra 1943. Štabu 2. oklopne armije o saradnji četnika sa nemačkim trupama u Dalmaciji i zapadnoj Bosni - slika nemačkog originala

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o planu za izvođenje operacije Delphin na zadarske otoke

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče Péta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o završetku operacije Delphin na otocima ispred Zadra i Šibenika i borbi kod Koljana i Sinja

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o pomjeranju datuma za izvođenje operacije Heifisch II na Šoltu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odlaganju početka operacije Ziethen zbog partizanskog otpora kod Đevrsaka

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju otoka V. Drvenik

📜 Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti Ducea za prebacivanje fašista iz Šibenika u Zadar

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Posušja i Aržana u operaciji Ziethen

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o toku operacije Ziethen

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira

📜 Obaveštenje Komande 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o dejstvima i grupisanju snaga za operaciju Panter protiv jedinica NOV i POJ u rejonu Gline, Petrove gore i Šamarice

📜 Izveštaj Štaba 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o molbi Vojislava Lukačevića da mu se omogući sastanak sa Pavlom Đurišićem radi dogovora o proširenju saradnje četnika sa Nemcima

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbi Devetnaeste divizije NOVJ s četnicima kod Bos. Grahova

📜 Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za izvođenje operacije Herbstgewitter II - zaposjedanje otoka Korčule

📜 Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Citen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

📜 Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o namjerama 26. divizije da se s Brača prebaci na kopno

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zauzimanju Biograda i borbama kod Šujice

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice, zaplijeni partizanskog skladišta municije kod Ervenika i sukobu Talijana i ustaša u Šibeniku

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i bombardiranju Šibenika, Solina i Kaštel Sućurca od strane savezničke avijacije

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12, prosinca 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Ziethen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama Nijemaca kod Šujice i četnika kod Knina

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama s Prvom proleterskom i Devetom dalmatinskom divizijom kod Glamoča i Kupresa i borbi Devetnaeste divizije s četnicima kod Knina

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju aerodroma Zemunik i borbama kod Livna i Knina

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadima partizanskih jedinica na uporišta duž puta Sinj-Livno-Šujica

📜 Naređenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 18. decembra 1943. Komandi 5. SS-brdskog armijskog korpusa za produženje operacije Kugelblic pod nazivom Šnešturm s ciljem gonjenja jedinica NOV i POJ i njihovog uništenja u istočnoj i centralnoj Bosni

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odbijanju napada partizana kod Dugog Rata i potapanju njemačkih brodova kod Splita

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima Devete dalmatinske divizije kod Livna i u napadu na Han Vaganj

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o planiranoj akciji mornaričke borbene grupe kod Brača i Hvara

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o čišćenju rajona Benkovca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i napadu na njemački konvoj kod Ramljana

📜 Naređenje Štaba 2. oklopne armije od 22. decembra 1943. godine 2. puku Brandenburg o premeštanju nemačkog oficira za vezu iz štaba Vojislava Lukačevića u štab Pavla Đurišića

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 23. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o napadu na aerodrom Suhopolje na Glamočkom polju i pogibiji Ive Lole Ribara

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 24. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim gubicima na Korčuli

📜 Obaveštenje Operativnog odeljenja 2. oklopne armije od 26. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o preduzimanju operacije Vajnahtsman protiv jedinica NOV i POJ jugoistočno od Zagreba

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o rezultatu operacije Ziethen na području Livno-Duvno-Šujica

📜 Privremeni sumarni izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o obostranim gubicima prilikom zauzimanja otoka Korčule

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu jedinica Dvadesete divizije NOVJ na Vrliku

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na uporište kod Trogira i borbi dijelova Devetnaeste divizije NOVJ kod Srba

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Druge oklopne armije od 28. prosinca 1943. o borbama na otoku Korčuli

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za sprovođenje operacije »Valdrauš«, u sadejstvu sa 5. SS-korpusom, na prostoru Travnik — Kupres — Glamoč i sprovođenju mera odmazde nad pripadnicima 29. NOU divizije zbog ubistva kapetana Kirhnera

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Vrlike i Knina i bombardiranju Zadra

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvima kod Primoštena i Sinja

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvu jedinica kod Sinja i zračnim napadima saveznika na Šoltu, Split i Šibenik

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šolte, Splita i Šibenika i potonuću podmornice u Bračkom kanalu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama kod Skradina i Primoštena, napadu na njemačku patrolu kod Šibenika i napadu na Štab Dvadesete divizije NOV kod Sinja

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje ostrva Brača (operacija »Morgenvind«) i Šolte (operacija »Morgenvind II«)

📜 Naređenje Komande Druge oklopne armije od 6. siječnja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje otoka Brača (operacija Morgenwind) i Šolte (operacija Morgenwind II)

📜 Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o rasporedu jedinica 118. lovačke divizije na Korčuli, Pelješcu i Mljetu

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na Komandu zrakoplovstva u rejonu Smilčića

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu kod Trogira i na kolonu kod Zadra od savezničkih aviona

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na području Zadar-Šibenik nakon odlaska 114. divizije

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama sa partizanima kod Pirovca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama u rajonu Pirovca i deblokadi Vodica

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu između Pirovca i Vodica i njihovom iskrcavanju u zaljevu Grebaštica

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu na Pirovac i na njemački konvoj kod Sučevića

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. siječnja 1944. o vojno-političkoj situaciji na korpusnom području 1264 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na Biograd, sukobu kod Grebaštice i artiljerijskoj vatri sa savezničkih brodova na Split

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju njemačkih snaga sa Šolte na Brač, napadu partizana na Pirovac i bombardiranju od strane savezničkih aviona

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o završnom čišćenju Šolte, povlačenju iz Tijesna i bombardiranju Šibenika

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o stalnim zračnim napadima savezničke avijacije na Zadar i Šibenik

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju uporišta Kašić i Zemunik od partizana, ugroženosti Smilčića i Karina, pokretima Prekomorske brigade u pravcu Zegara

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama protiv partizana kod Zadra, Grebaštice i Splita

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju partizana na Ugljan, borbama za Smilčić i prikupljanju jakih partizanskih snaga u rajonu Primošten

📜 Naređenje Komande Druge oklopne armije od 22. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa za dejstva u sjevernoj Dalmaciji i u tu svrhu upućenim novim snagama

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o pristizanju dijelova 92. motoriziranog puka i Prve brdske divizije u rejone Knina, Sinja, Obrovca i Gračaca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Oklopne armije o napadu partizana na vlak kod Drniša i planiranoj akciji čišćenja rajona Knin-Kistanje

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o okončanju akcije Frühlingsweter i zauzimanju Ervenika, Bratiškovaca, Kistanja i Radučića i borbi kod Zasioka

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o predviđenim jedinicama za planirano izvođenje akcija na području Zadra

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o planiranom rasporedu jedinica Prve brdske divizije u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi jedinica Prve brdske divizije na visovima sjeverno od puta Sinj-Vrlika

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o potapanju partizanskih čamaca kod Ugljana, o vlastitim i partizanskim gubicima kod Kistanja

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šibenika i pokretima trupa

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o istovaru tereta sa partizanskih brodova između Biograda i Pirovca i bombardiranju Šibenika

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju trupa na otok Ugljan

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Gračac Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Makedoniji 1944. Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Brač Vodice 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. udarni korpus NOVJ Armijska grupa E Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 1. brdska divizija Vermahta Vojislav Lukačević Borbe na Jadranu 1944. Hvar Maximilian von Weichs Solin 69. rezevni korpus Skoplje Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 15. brdski armijski korpus Podgorica Zadar Trogir Pelješac Niš Korčula 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Očekivano iskrcavanje saveznika Avijacija u oslobodilačkom ratu Desant na Drvar Bosansko Grahovo Momčilo Đujić 118. lovačka divizija 20. dalmatinska divizija NOVJ 5. SS brdski armijski korpus Split Divizija Brandenburg 3. SS oklopni korpus Cetinje Drniš Borbe u Sremu 1943. Komandant Jugoistoka Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Operacija Ziethen Armijska grupa F Borbe u Srbiji 1944. Beograd Glamoč Operacija Jesenji pljusak Imotski Italija u drugom svetskom ratu Knin Danilovgrad Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1944. Šibenik Kupres Durmitorska operacija Borbe u Dalmaciji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1943. 21. brdski armijski korpus Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Livno Operacija Delfin Benkovac Borbe u Hrvatskoj 1944. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Sinj Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Crnoj Gori 1944. Albanija u drugom svetskom ratu