Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Vodice u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 53 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 8. 1941. Kod s. Vodica (blizu Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Vođičko-zatonski NOP odred.

⚔️ 25. 10. 1941. U blizini Vodica (kod Šibenika) partizani napali italijansku patrolu: ubili 2 i ranili 1 vojnika. Za odmazdu, u Vodicama i Srimi italijanski fašisti su popalili nekoliko kuća i ubijali i hapsili stanovnike.

⚔️ 29. 10. 1941. U Vodicama (kod Šibenika), kao odmazdu zbog pogibije svoja 2 vojnika, italijanski okupator streljao 12 rodoljuba.

⚔️ 7. 6. 1942. U rejonu Duge (blizu Vodica, kod Šibenika), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od boraca sa područja Šibenika i Biograda formirana Primorska partizanska četa.

⚔️ 12. 6. 1942. Između s. Tijesna i s. Vodica (kod Šibenika) partizanska grupa iz s. Vodica napala iz zasede karabinijere, finanse i italijanske vojnike. Ona je zaplenila 1 p. mitraljez, 9 pušaka, 25 bombi i 700 metaka. Italijanski vojnici su posle te akcije zapalili nekoliko kuća u s. Vodicama i s. Maloj Čistoj.

⚔️ 24. 7. 1942. Kod brda Soplja (blizu Vodica) jedinice Primorske partizanske čete, braneći zbeg (preko 300 staraca, žena i dece), odbile napad jakih italijanskih snaga i nanele im velike gubitke.

⚔️ 0. 9. 1942. Formirao NO odbori u selima: Brgudac, Brest, Semić, Raspor, Trstenik, Podgaće, Dane, Vodice, M. i V. Učka i Škrapno (sva u Istri).

⚔️ 7. 10. 1942. Primorska partizanska četa porušila 3 mosta na pulevima Biograd-Vodice i Pakoštane-Benkovac.

⚔️ 2. 11. 1942. U rejonu s. Vodica (kod Šibenika) toga dana i sutradan italijanske vlasti pohvatale 241 mladića i 4. novembra sproveli ih u koncentracioni logor na o. Molatu.

⚔️ 13. 11. 1942. Na putu Šibenik-Primošten Šibenska partizanska četa napala kamione sa italijanskim vojnicima; ubila 14, ranila 7 i zarobila 6 vojnika. Za odmazdu, italijanske jedinice su popalile sela Drvenik, Krčulj, Dragu, Prhovo i Smrdelovce, a Primošten, Široku Glavicu, Grebašticu, Rogoznicu i Bilinu bombardovale su italijanska avijacija, ratna mornarica i artiljerija. Neprijatelj je pobio preko 150 osoba a preko 200 osoba uhapsio i 17. novembra sproveo u s. Vodice (kod Šibenika).

⚔️ 16. 2. 1943. Na putu s. Mala Čista - s. Vodice (kod Šibenika) Primorska i Prominsko-bukovička partizanska četa napale italijansku autokolonu. Poginulo je 5 i ranjeno 15 italijanskih vojnika i oficira. Poginuo je i komandant puka -Alesandrija-, a ranjen načelnik štaba divizije -Čelere-.

⚔️ 11. 6. 1943. Jedinice italijanske divizije -Zara- otpočele pretres terena između s. Vodica i s. Čiste Male (kod Šibenika) i do 14. juna pohvatale i streljale 72 rodoljuba.

⚔️ 10. 2. 1944. Na putu s. Vodice-Martinska (kod Šibenika) jedinice 2. bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda i 1. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ uništile kamion, u kome je poginulo 7 i ranjeno 7 nemačkih vojnika.

⚔️ 29. 3. 1944. Nemačke, ustaške i četničke snage iz s. Pirovca, s. Vodica, Skradina i Benkovca napale 5. dalmatinsku udarnu brigadu 19. divizije NOVJ u rejonu s. D. Ceranja (kod Biograda) da bi zaplenile materijal koji je ovim pravcem prebacivan sa obale u Bukovicu. Protivnapadom 5. brigade neprijatelj je odbačen u polazne rejone.

⚔️ 26. 4. 1944. Na području pl. Učke otpočeo napad snaga nemačke 278. pešadijske divizije, 10. SS policijskog puka i drugih teritorijalnih jedinica u cilju uništenja istarskih jedinica. Operativni štab za Istru, sa potčinjenim jedinicama, ranije se izvukao u rejon s. Šapjane - s. Klana - s. Kastav. Nemačke jedinice su produžile čišćenje tog dela Istre do 8. maja i tom prilikom izvršile niz zločina: u s. Lipi 29. aprila pobile 278 ljudi; popalile M. i V. Učku, Vranje, Brest, Brgudac, Semić, Račju Vas, Trstenik, Vodice i druga sela.

Dokumenti

📜 Izvještaj Karabinjerske sekcije u Šibeniku od 12. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o čišćenju zone Vodice, Srima, Zaton i hapšenju rodoljuba

📜 Zapisnik partijske komisije OK KPH za sjevernu Dalmaciju od 18. rujna o saslušanju članova Mjesnog komiteta KPH Vodice odgovornih za neuspjeh formiranja Vodičko-zatonskog partizanskog odreda

📜 Izvještaj karabinjera u Šibeniku od 26. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Vodica

📜 Izvještaj Komande dobrovoljne milicije za nacionalnu sigurnost od 27 listopada 1941 god. o napadu partizana na talijanske vojnike kod Vodica

📜 Izvještaj Ureda za političko istraživanje 107. legije crnih košulja od 27. listopada 1941. Guverneru Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Vodica i o izvršenoj odmazdi

📜 Izvjerštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. listopada 1941. Komandi 2. armije o strijeljanju rodoljuba u Vodicama

📜 Pismo sekretara CK KPH Rade Končara od 9. studenog 1941. Vladimiru Popoviću o potrebi preispitivanja izrečenih partijskih kazni članovima KPH iz Zatona i Vodica

📜 Izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju iz prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o boravku u Lioi partizana iz Vodica, Zatona i Prvića i pripremama za njihov povratak u Dalmaciju

📜 Pregled partizanskih baza u općinama Tijesno, Skradin, Vodice i Šibenik sastavljen 3. lipnja 1942. godine

📜 Operativni izvještaj konzula Scalchi-a od 15 lipnja 1942 god. o akciji čišćenja na području između sela Zatona i Vodica

📜 Operativni izvještaj konzula Scalchija od 15. lipnja 1942. o akciji »čišćenja« na području između sela Zatona i Vodica

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Vodicama od 23. lipnja 1942. fašističkom federalnom sekretaru o strijeljanju komuniste Jerkina Ivana iz Tribunja

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3 srpnja 1942 god. o borbi partizana protiv crnih košulja kod Vodica

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3. srpnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o borbi partizana protiv crnih košulja kod Vodica

📜 Izvještaj fašističkog sekretara iz Vodica od 25 srpnja 1942 god. o borbama na području Vodica i o represalijama nad stanovništvom

📜 Izvještaj fašističkog sekretara iz Vodica od 25. srpnja 1942. o borbama na području Vodica i o represalijama nad stanovništvom

📜 Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 30 srpnja 1942 god. o odvođenju u logor porodica partizana iz Šibenika, Vodica i Tribunja

📜 Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 30. srpnja 1942. o odvođenju u logor porodica partizana iz Šibenika, Vodica i Tribunja

📜 Pismo Kotarskog komiteta KPH Vodice početkom kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Zaton u vezi organiziranja skloništa

📜 Izvještaj Vojnog kabineta Guvernatorata Dalmacije od 2. kolovoza 1942. o aktivnostima četa antikomunističke milicije na području Vodice—Zaton—Biograd

📜 Izvještaj političkog komesara Prvog proleterskog NOP udarnog bataljona od 11 kolovoza 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o borbi protiv Talijana na položaju između Mrzle Vodice i Jelenja

📜 Izvještaj 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske od 12. avgusta 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na talijanske kamione na komunikaciji Mrzla Vodica - Jelenje

📜 Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 4 studenog 1942 god. o hapšenju i odvođenju u logor Molat grupe omladinaca sa područja Vodice

📜 Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6 studenog 1942 god. o čišćenju na području Stankovci - Biograd - Vodice

📜 Izvještaj Kraljevskih karabinjera iz Zadra od 8 studenog 1942 god. o čišćenju na području Biograd - Stankovci - Vodice

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadu partizana na vlak kod Mravinaca i rušenju ceste Vodice - Čista Mala

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 18. siječnja 1943. Guverneru Dalmacije o upućivanju članova partizanskih porodica iz rajona Zatona u koncentracioni logor u Vodicama

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Vodicama od 21. siječnja 1943. federalnom sekretaru u Zadru o napadu partizana na talijanske vojnike kod Zatona

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Hvaru i područja Vodica

📜 Izvještaj Prefekta u Zadru od 1. veljače 1943. Guverneru Dalmacije o ubojstvu četvorice rodoljuba u Vodicama

📜 Izvještaj Komande 1. brze divizije Eugenio di Savoia od 17. veljače 1943. Komandi 18. armijskog korpusa o napadu na auto-kolonu na putu Vodice - Mala Čista

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Vodicama od 10. ožujka 1943. federalnom sekretaru u Zadru o bombardiranju sela Srime

📜 Izvještaj Karabinjerske ispostave u Vodicama od 14. ožujka 1943. o zarobljavanju i strijeljanju grupe partizana u Srimi

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 15 ožujka 1943 god. o akciji u zoni Vodice

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 15. ožujka 1943. o akciji u zoni Vodice

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 17 ožujka 1943 god. o završetku operacije u zoni Vodice

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. ožujka 1943. o završetku operacije u zoni Vodice

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 23 ožujka 1943 god. o ponovnoj akciji u zoni Vodice

📜 Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 23. ožujka 1943. o ponovnoj akciji u zoni Vodice

📜 Izvještaj Karabinjerske ispostave u Vodicama od 28. ožujka 1943. o spaljivanju crkve na Okitu kod Vodica od strane talijanskih vojnika

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 14 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo i akciji u zoni Vodica

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na Split, napadu partizana na Vodice i smjeni jedinica SS divizije od strane 264. pješadijske divizije

📜 Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 23. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o nastavku operacije Delphin na otoku Ugljanu, čišćenju rajona Zaton, Pirovac, Vodice

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Šibenik od 9. prosinca 1943. Kotarskom komitetu KPH Vodice o ponovnom uspostavljanju pomorske baze na otočju zadarskog okruga

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama u rajonu Pirovca i deblokadi Vodica

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu između Pirovca i Vodica i njihovom iskrcavanju u zaljevu Grebaštica

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 11. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog kamiona kod Vodica

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. veljače 1944. o uništavanju ribarskih brodova u Betini i uništenju njemačkog kamiona sa vojnicima kod Vodica

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 11 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog kamiona kod Vodica

📜 Izvještaj Štaba 19. divizije od 5. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama koje su vođene 14. i 15. jula na prostoriji Pristeg - Stankovci - Vodice

📜 Naređenje Štaba 4. armije JA od 16. aprila 1945. štabovima podređenih jedinica za zaštitu bokova jedinica prema unskoj dolini i Karlovcu, za napad na Mrzlu Vodicu, Lokve, Fužine i Plaše i desant na otoke Krk, Cres i Lošinj

📜 Izvještaj Štaba 43. divizije od 16. aprila 1945. Štabu 11. korpusa JA o dejstvima u rejonu Mrzle Vodice i Lokava od 14. do 16. aprila

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 27. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za Mrzlu Vodicu, Bakar, Sušak i Klanu

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1943. 43. istarska divizija NOVJ Borbe u Istri 1942. Komunistička partija Hrvatske Glavni štab Hrvatske Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. 6. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Ustanak u Dalmaciji 1941. 11. hrvatski korpus NOVJ Borbe na Jadranu 1943. Split 18. italijanski armijski korpus Borbe u Hrvatskoj 1945. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Zadar Žene u ratu Operacija Delfin Borbe u Hrvatskoj 1944. Nemački zločini u Jugoslaviji 1. tenkovska brigada NOVJ Borbe u Istri 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Vladimir Popović Rade Končar Sušak Avijacija u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kastav Dobrovoljačka antikomunistička milicija Mali Lošinj Omladina u ratu Hvar Završne operacije u Jugoslaviji 158. pešadijska divizija Zara Karlovac Šibenik Borbe u Dalmaciji 1942. 8. dalmatinski korpus NOVJ Bakar 5. dalmatinska udarna brigada Ustanak u NDH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. proleterski bataljon Hrvatske Italija u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Sjevernodalmatinski partizanski odred 1. brza divizija Eugenio di Savoia Saradnja četnika sa okupatorom Italijanski zločini u Jugoslaviji 114. lovačka divizija Zasede u oslobodilačkom ratu 15. brdski armijski korpus Politički komesari u NOR-u 264. pešadijska divizija 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Krk Benkovac 2. oklopna armija Istra u oslobodilačkom ratu