Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Šibenik u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 59 hronoloških zapisa, 215 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 4. 1941. U Šibeniku održano okružno partijsko savetovanje na kome je analizirana politička situacija u vezi sa najnovijim događajima.

⚔️ 15. 4. 1941. Jedinice italijanske 2. armije ušle u Drniš, Sinj, Split i Šibenik.

⚔️ 12. 8. 1941. U rejonu s. Grebaštica - s. Perković (kod Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Primoštenski NOP odred.

⚔️ 12. 8. 1941. U šumi Orlovači (kod Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Šibenski NOP odred.

⚔️ 13. 8. 1941. Kod s. Vodica (blizu Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Vođičko-zatonski NOP odred.

⚔️ 25. 10. 1941. U blizini Vodica (kod Šibenika) partizani napali italijansku patrolu: ubili 2 i ranili 1 vojnika. Za odmazdu, u Vodicama i Srimi italijanski fašisti su popalili nekoliko kuća i ubijali i hapsili stanovnike.

⚔️ 27. 10. 1941. U Šibeniku udarne grupe ranile 4 italijanska vojnika i karabinijera. Italijanski vojnici su uhapsili u gradu oko 50 rodoljuba.

⚔️ 29. 10. 1941. U Vodicama (kod Šibenika), kao odmazdu zbog pogibije svoja 2 vojnika, italijanski okupator streljao 12 rodoljuba.

⚔️ 25. 12. 1941. U s. Krbavici (kod Korenice), od 4. grupe boraca sa područja Šibenika i Zadra, formirana Dalmatinska partizanska četa (3. četa bataljona -Marko Orešković-).

⚔️ 0. 5. 1942. Formiran GNO odbor za Šibenik.

⚔️ 22. 5. 1942. Na Subićevcu u Šibeniku italijanske okupatorske vlasti streljale člana Politbiroa CK KPJ i sekretara CK KPH Rada Končara, narodnog heroja, i još 25 članova KPJ i pripadnika NOP-a iz Splita.

⚔️ 7. 6. 1942. U rejonu Duge (blizu Vodica, kod Šibenika), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od boraca sa područja Šibenika i Biograda formirana Primorska partizanska četa.

⚔️ 12. 6. 1942. Između s. Tijesna i s. Vodica (kod Šibenika) partizanska grupa iz s. Vodica napala iz zasede karabinijere, finanse i italijanske vojnike. Ona je zaplenila 1 p. mitraljez, 9 pušaka, 25 bombi i 700 metaka. Italijanski vojnici su posle te akcije zapalili nekoliko kuća u s. Vodicama i s. Maloj Čistoj.

⚔️ 10. 9. 1942. U blizini s. Segeta (na putu Split-Šibenik) leteća desetina Rogozničkog punkta, uz pomoć pristalica NOP-a s terena, srušila most i uništila drobilicu, kompresor, valjak i baraku s materijalom za izgradnju puta, onemogućivši neprijatelju da pristupi opravci tog puta, te je saobraćaj bio prekinut više od 15 dana.

⚔️ 25. 9. 1942. Primorska partizanska četa porušila most na kanalu kod s. Prosika (blizu Vranskog jezera) i oko 460 tt stubova između Šibenika i Biograda.

⚔️ 2. 10. 1942. Kod Sv. Gospe (blizu Šibenika) Primorska partizanska četa napala četu crnih košulja iz sastava bataljona -Vespri- i nanela joj gubitke od 2 mrtva i 6 ranjenih vojnika.

⚔️ 31. 10. 1942. U okolini Šibenika i Biograda, po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Primorske partizanske čete i novodošlih boraca formiran Primorski (Severnodalmatinski) partizanski bataljon.

⚔️ 31. 10. 1942. Šibenska četa Primorskog partizanskog bataljona digla u vazduh električnu centralu na reci Krki, koja je električnim osvetljenjem snabdevala Šibenik i služila za pogon fabrike aluminijuma Lozovac. Šibenik je ostao bez svetla više od 10 dana, a 38 električnih peći fabrike aluminijuma u Lozovcu bilo je paralisano, te je obustavilo rad za više od dva meseca.

⚔️ 2. 11. 1942. U rejonu s. Vodica (kod Šibenika) toga dana i sutradan italijanske vlasti pohvatale 241 mladića i 4. novembra sproveli ih u koncentracioni logor na o. Molatu.

⚔️ 13. 11. 1942. Na putu Šibenik-Primošten Šibenska partizanska četa napala kamione sa italijanskim vojnicima; ubila 14, ranila 7 i zarobila 6 vojnika. Za odmazdu, italijanske jedinice su popalile sela Drvenik, Krčulj, Dragu, Prhovo i Smrdelovce, a Primošten, Široku Glavicu, Grebašticu, Rogoznicu i Bilinu bombardovale su italijanska avijacija, ratna mornarica i artiljerija. Neprijatelj je pobio preko 150 osoba a preko 200 osoba uhapsio i 17. novembra sproveo u s. Vodice (kod Šibenika).

⚔️ 8. 12. 1942. Kod s. Srime (blizu Šibenika) italijanske snage napale jedinice Primorskog bataljona i posle žestokih borbi prinudile ih na povlačenje u pravcu pl. Svilaje.

⚔️ 16. 2. 1943. Na putu s. Mala Čista - s. Vodice (kod Šibenika) Primorska i Prominsko-bukovička partizanska četa napale italijansku autokolonu. Poginulo je 5 i ranjeno 15 italijanskih vojnika i oficira. Poginuo je i komandant puka -Alesandrija-, a ranjen načelnik štaba divizije -Čelere-.

⚔️ 0. 3. 1943. Odlukom PK KPH za Dalmaciju, umesto OK KPH za severnođalmatlnsko područje oformljeni OK KPH za Šibenik i OK KPH za Zadar.

⚔️ 28. 5. 1943. Na ž. st. Perković (kod Šibenika) jedinice Splitskog NOP odreda zarobile 7 ustaških carinika.

⚔️ 6. 6. 1943. U rejonu s. Dabra (kod Šibenika) delovi 2. bataljona Splitskog NOP odreda i Šibenska partizanska četa ubile 11 karabinijera.

⚔️ 9. 6. 1943. U rejonu Krpeljevca (kod Šibenika) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao antikomunističku miliciju. Poginulo je 16 milicionera i 1 italijanski vojnik, a zarobljeno 27 milicionera. 9

⚔️ 11. 6. 1943. Jedinice italijanske divizije -Zara- otpočele pretres terena između s. Vodica i s. Čiste Male (kod Šibenika) i do 14. juna pohvatale i streljale 72 rodoljuba.

⚔️ 22. 6. 1943. Kod s. Putičanja (blizu Šibenika) dva bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napali karabinijere i antikomunističku miliciju. Poginulo je 18, ranjeno 8 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 mrtvog.

⚔️ 30. 6. 1943. Kod Stubice (na putu s. Pirovac - s. Tijesno) 1. četa 1, bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napadom iz zasede zarobila 7, ubila 9 i ranila 2 vojnika iz italijanske divizije -Zara-, Za odmazdu, italijanski vojnici su u selima Betini, Hramini, Murteru i Pirovcu (kod Šibenika) zapalili 15 kuća i streljali 25 ljudi.

⚔️ 3. 7. 1943. Jedinice Severnodalmatinskog NOP odreda napale italijansko obezbeđenje rudnika uglja Dubravice (kod Šibenika). U međuvremenu one su iz zasede uništile kamion sa italijanskim vojnicima koji je naišao iz Skradina. Neprijatelj je imao 18 mrtvih, 5 ranjenih i 13 zarobljenih.

⚔️ 11. 7. 1943. U rejonu s. Pirovca (kod Šibenika) delovi italijanske divizije -Zara- napali Severnodalmatinski NOP odred, ali se ovaj, posle višečasovne borbe, probio iz okruženja u rejon s. Brguda. Vršeći represalije nad stanovništvom, neprijatelj je do 13. jula čistio rejon Putičanje, Stankovci, Banjevci. Poginula su 34, a ranjeno je 56 italijanskih vojnika, među kojima 3 oficira. Severnodalmatinski NOP odred je imao 2 mrtva i 12 ranjenih.

⚔️ 0. 8. 1943. U s. Primoštenu održana konferencija SNO odbora Šibenik.

⚔️ 6. 8. 1943. Partizani pustili na slobodu italijanske vojnike i oficire koje su prethodnog dana zarobilili u Bolu na o. Braču. U toku 7. i 8. avgusta italijanski vojni sud u Šibeniku je -zbog kukavičkog držanja- osudio na smrt streljanjem 28, a na 15 godina zatvora 23 vojnika.

⚔️ 24. 8. 1943. U s. Srimi (kod Šibenika) 2. bataljon Grupe severnodalmatinskih bataljona napao italijanski brod koji je prevozio antikomunističku miliciju. Poginulo je 11 a ranjeno 10 milicionera i 3 italijanska mornara.

⚔️ 4. 9. 1943. U Zadru italijanski fašisti opljačkali Arhiv i Biblioteku, te odneli u Italiju 157 sanduka dragocenog arhivskog materijala iz Zadra, Šibenika, Trogira i Korčule.

⚔️ 8. 9. 1943. Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

⚔️ 18. 9. 1943. U Drveničkom kanalu obalske baterije 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske sa Primoštena i Zečeva (kod Šibenika) potopile 1 brod iz nemačkog konvoja.

⚔️ 21. 9. 1943. Jedinice nemačke 114. lovačke divizije zauzele Šibenik, gde su razoružale delove italijanske divizije -Zara-, koji su prethodno odbili zahtev da grad predaju partizanima.

⚔️ 25. 9. 1943. Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemačke 114. lovačke divizije i 92. motorizovanog puka, sa ustaško-četničkim jedinicama iz Sinja, Vrlike, Drniša i Šibenika, otpočele koncentričan napad ka Splitu. Novoformirane dalmatinske jedinice, sa 1. proleterskom udarnom i 4. udarnom divizijom. NOVJ, prihvatile su borbu na svim pravcima. Na pravcu Sinj-Split nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 92. motorizovani puk potisli su 3. proletersku udarnu (krajišku) brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ i prodrli u Klis, gde su se povezali s posadom koja se 14 dana nalazila u okruženju.

⚔️ 29. 9. 1943. Obalske baterije 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske iz rejona Primoštena I Zečeva (kod Šibenika) prinudile na predaju nemački parobrod -Tunizija-. Zaplenjeno je 40 vagona namirnica namenjenih nemačkim trupama u Albaniji.

⚔️ 7. 11. 1943. Trogir, celu obalu do Šibenika i o. Drvenik zauzele nemačke jedinice.

⚔️ 9. 11. 1943. Obrazovan Inicijativni ONO odbor za Šibenik.

⚔️ 27. 11. 1943. Šibenik bombardovala saveznička avijacija i oštetila više zgrada, među kojima i bolnicu.

⚔️ 5. 12. 1943. Šibenik bombardovala saveznička avijacija i potopila 4 manja nemačka broda.

⚔️ 13. 12. 1943. Šibenik bombardovala saveznička avijacija, porušivši 24 i oštetivši više zgrada. Poginulo je preko 80 stanovnika.

⚔️ 3. 1. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Split i Šibenik. U Splitu srušeno nekoliko zgrada i potopljen nemački motorni jedrenjak -Kastriotio-.

⚔️ 2. 2. 1944. Kod s. Rogoznice (blizu Šibenika) britanske motorne torpiljarke (MGB 643 i MTB 667) potopile nemački motorni jedrenjak -Ameliju- i zarobile 10 nemačkih vojnika i 4 italijanska mornara, a kod o. Silbe druge dve motorne torpiljarke (MTB 298 i MTB 242) zaplenile 2 nemačka motorna jedrenjaka i 1 motorni brod s posadom.

⚔️ 8. 2. 1944. Kod s. Rogoznice (blizu Šibenika) britanski torpedni čamci (MTB 643 i MTB 662) potopili nemački remorker s penisom.

⚔️ 10. 2. 1944. Na putu s. Vodice-Martinska (kod Šibenika) jedinice 2. bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda i 1. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ uništile kamion, u kome je poginulo 7 i ranjeno 7 nemačkih vojnika.

⚔️ 0. 9. 1944. Izabran Okružni odbor NOF-a za Šibenik.

⚔️ 11. 9. 1944. Kod Šibenika udarna grupa Šibensko-trogirskog NOP odreda uništila 4 nemačka kamiona: poginuli 1 viši oficir i 28 vojnika i ranjeno 35 vojnika.

⚔️ 22. 9. 1944. Jedinice Šibensko-trogirskog NOP odreda zauzele ž. st. Perković (kod Šibenika) i zarobile 29 neprijateljskih vojnika i 10 oficira.

⚔️ 0. 11. 1944. U Šibeniku održana I konferencija AFŽ-a. Izabran je Gradski odbor AFŽ-a.

⚔️ 3. 11. 1944. Jedinice 26. divizije NOVJ oslobodile Šibenik i razbile kolonu nemačke 264. pešadijske divizije na komunikaciji Šibenik-Drniš.

⚔️ 17. 11. 1944. Štab Mornarice NOVJ obavestio VŠ NOV i POJ: saveznička misija uporno traži da uđe u Šibenik i pristupi čišćenju luke, ali ju je on odbio jer nema instrukcije od VŠ; zato traži direktivu o tome i o krstarici -Delfi-.

⚔️ 20. 12. 1944. U Splitu održana I konferencija Antifašističke omladine grada Splita. Pored delegata, prisustvovali su predstavnici Gradskog odbora NOF-a, USAOH-a i omladine Dubrovnika, Šibenika, Biokova i Zadra.

⚔️ 18. 3. 1945. U Splitu i Šibeniku održani izbori za gradsku narodnooslobodilačku skupštinu i rejonske NO odbore.

⚔️ 0. 4. 1945. Prema odluci ZAVNOH-a, Oblasni odbor za Dalmaciju izvršio spajanje okružnih NO odbora Šibenik i Knin u jedan ONO odbor Šibenik sa sedištem u Šibeniku.

⚔️ 11. 4. 1945. U Šibeniku oko 800 građana održalo protestni miting protiv zahteva italijanskih imperijalista u pogledu Istre i tražilo da se Istra priključi Jugoslaviji.

Dokumenti

📜 Naređenje Komande 2. armije od 16. travnja 1941. potčinjenim jedinicama za formiranje komandi garnizona Vrbosko, Knin, Šibenik i Split i njihovi zadaci

📜 Izvještaj Prefekture Split od 27. lipnja 1941. Guverneru Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

📜 Izvještaj Karabinjerske sekcije u Trogiru od 1. srpnja 1941. godine Guverneru Dalmacije i drugima o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

📜 Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 23. jula 1941. Rajhsfireru SS o prepadima i diverzijama na teritoriji Srbije i o hapšenju grupe komunista u Šibeniku

📜 Brzojav policije u Šibeniku od 28. srpnja 1941. inspektora Javne sigurnosti Guvematorata o ispisivanju parola od strane komunista po zidovima zgrada u Prviću i izvršenim hapšenjima

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 30. srpnja 1941. Federalnom sekretaru fašista Dalmacije o hapšenju Pućo Josipa zbog širenja komunističke propagande i njegovom ubojstvu

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 1. kolovoza 1941. s područja Šibenik, Split, Knin i Biograd

📜 Obavještenje Prefekture u Zadru od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o pripremanju komunista za pobunu u Šibeniku

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 3. kolovoza 1941. Komandi 2. armije u kome obavještava o zahtjevu Guvernera Dalmacije za hitan početak rada vojnog suda u Šibeniku

📜 Dopis Prefekture u Zadru od 12. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije u kojem ga upoznaje sa sadržajem izvještaja karabinjerske čete u Šibeniku o rušenju telefonske linije Zadar—Šibenik

📜 Izvještaj Komesarijata Javne sigurnosti u Šibeniku od 12. kolovoza 1941. Kvesturi u Zadru o miniranju vodovoda i rušenju telefonske linije Zadar—Šibenik

📜 Izvještaj Karabinjerske sekcije u Šibeniku od 12. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o čišćenju zone Vodice, Srima, Zaton i hapšenju rodoljuba

📜 Naredba Guvernera Dalmacije od 13. kolovoza 1941. o nadležnosti Sekcije Suda 2. armije u Šibeniku

📜 Naredba guvernera Dalmacije od 13. avgusta 1941. o nadležnosti sekcije suda 2. armije u Šibeniku

📜 Izvještaj Komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku od 15. kolovoza 1941. Glavnom inspektoru javne sigurnosti Guvernatorata Dalmacije o strijeljanju Trlaje Paška i Pap Pavle-Šilje

📜 Izvještaj Karabinjerske čete u Šibeniku od 17. kolovoza 1941. Kvesturi u Zadru o neuspjehu otkrivanja izvršioca diverzije na tt linije Šibenik—Zadar

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju i strijeljanju Santić Ante u Šibeniku

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 26. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o popravci ceste Zadar—Šibenik koja je 24. kolovoza dinamitom oštećena

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 51. od 27. kolovoza 1941. o teroru ustaša u Klisu i talijanskih fašista na području Šibenika

📜 Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH za Šibenik Ive Družica od 5. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razbijanju Šibenskog partizanskog odreda

📜 Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH za Šibenik Ive Družica od 5. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razbijanju Šibenskog partizanskog odreda

📜 Poziv Kotarskog komiteta KPH Šibenik početkom listopada 1941. narodu ovog dijela Dalmacije da stupi u borbu protiv fašističkog okupatora

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 11. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu fašističkog špijuna Škotona u Šibeniku

📜 Telefonski izvještaj pukovnika Butta od 12. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o izvršenim hapšenjima u Splitu i Šibeniku u povodu ubojstva Skotona i bačenih bombi na Prassela i Krstulovića

📜 Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 15. listopada 1941. Guverneru Dalmacije o strijeljanju osuđenih rodoljuba u Šibeniku i Splitu koje je bez primjedbi izvršio njihov vod

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 193 od 19. listopada 1941. o strijeljanju šestorice rodoljuba u Šibeniku i ubojstvu fašističkog špijuna u gradu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br 106 od 22. listopada 1941. o držanju rodoljuba prilikom njihovog strijeljanja od strane fašista u Šibeniku

📜 Izvještaj šefa Ureda za političko istraživanje 107. legije crnih košulja od 23. listopada 1941. Guverneru Dalmacije o akcijama crnih košulja u Šibeniku i okolici

📜 Izvještaj Komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku od 24 listopada 1941 god. o političkoj i ekonomskoj situaciji u Šibeniku

📜 Izvještaj Komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku od 24. listopada 1941. god. o političkoj i ekonomskoj situaciji u Šibeniku

📜 Izvještaj karabinjera u Šibeniku od 26. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Vodica

📜 Izvještaj komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku o političkoj situaciji i atentatima na talijanska vojna lica u vremenu od 27 listopada do 5 studenog 1941 godine

📜 Izvještaj karabinjera u Šibeniku od 27. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu 4 rodoljuba u akciji čišćenja kod Šibenika i hapšenja 26 osoba

📜 Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107 legije crnih košulja od 31 listopada 1941 god. o napadu na talijanski kamion u Šibeniku

📜 Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107 legije crnih košulja od 31 listopada 1941 god. o pripremama garnizona u Šibeniku za borbu protiv partizana na terenu Tribunja

📜 Izvještaj karabinjerske čete u Šibeniku od 31. listopada 1941. predsjedniku Izvanrednog suda za Dalmaciju o bacanju bombe na karabinjere u Šibeniku

📜 Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107. legije crnih košulja od 31. listopada 1941. god. o napadu na talijanski kamion u Šibeniku

📜 Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107. legije crnih košulja od 31. listopada 1941. god. o pripremama garnizona u Šibeniku za borbu protiv partizana na terenu Tribunja

📜 Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 1. studenog 1941. Guverneru Dalmacije o političkoj situaciji u Šibeniku poslije izvršenih diverzantskih akcija 27. listopada

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 18. studenog 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o postupcima talijanskih vlasti prema stanovništvu na području Splita i Šibenika

📜 Proglas Kotarskog komiteta KPH Šibenik početkom studenog 1941. u povodu 24-godišnjice oktobarske revolucije

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 118 od 12. prosinca 1941. o suđenju rodoljubima u Šibeniku, hapšenju u Splitu i neodazivanju obveznika u vojsku s teritorija Dalmacije koja je pripadala NDH

📜 Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 21. prosinca 1941. Komandi Dinarske četničke oblasti o situaciji u Šibeniku

📜 Izvještaj Komesarijata Javne sigurnosti u Šibeniku od 26. prosinca 1941. Kvesturi u Zadru o napadima na talijanske fašističke vojnike i o akcijama partizana u Šibeniku i okolici od 18. kolovoza do 26. prosinca 1941. godine

📜 Izveštaj Komesarijata javne bezbednosti u Šibeniku od 26. decembra 1941. Kvesturi u Zadru o napadima na italijanske fašističke vojnike i o akcijama partizana u Šibeniku i okolini od 18. avgusta do 26. decembra 1941. godine

📜 Proglas rukovodstva SKOJ-a za srednje škole u Šibeniku od 2. siječnja 1942. đacima srednjih škola u povodu otvaranja škola i uvođenja nastave na talijanskom jeziku

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 15. siječnja 1942. federalnom sekretaru u Zadru o upućivanju 426 rodoljuba iz Skradina u internaciju

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 26. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o krađi talijanskih knjiga i isključenju đaka iz Učiteljske škole u Šibeniku

📜 Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na autobus kod Primoštena, hapšenju grupe komunista u Šibeniku i izrečenim smrtnim kaznama

📜 Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 13. travnja 1942. guverneru Dalmacije o hapšenju komunista u Šibeniku

📜 Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 14. travnja 1942. guverneru Dalmacije o zasjedanju Specijalnog suda za Dalmaciju u Šibeniku i izrečenim kaznama

📜 Izvještaj zadarskog prefekta Vezija Orazija od 24. travnja 1942. o napadu talijanskih policajaca i karabinjera na grupu omladinaca u Šibeniku za vrijeme održavanja sastanka SKOJ-a

📜 Brzojav Guvernera Dalmacije od 13. svibnja 1942. prefektima Splita i Zadra za poduzimanje sigurnosnih mjera za vrijeme suđenja komunistima i drugim rodoljubima u Šibeniku

📜 Saopćenje Kraljevske kvesture u Zadru od 22. svibnja 1942. o izvršenom strijeljanju dvadeset pet rodoljuba u Šibeniku

📜 Pismo Maksa Bace od 23 svibnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

📜 Pismo Maksa Baće od 23. svibnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

📜 Izvještaj uprave istražnog zatvora Šibenik od 27 svibnja 1942 god. sa spiskom osuđenih drugova na procesu od 20 i 21 svibnja 1942 god. od strane talijanskog specijalnog suda

📜 Izvještaj uprave Istražnog zatvora Šibenik od 27. svibnja 1942. sa spiskom osuđenih drugova na procesu od 20. i 21. svibnja 1942. od strane talijanskog Specijalnog suda

📜 Brzojav karabinjerske ispostave u Šibeniku od 28. svibnja 1942. Guverneru Dalmacije o ubojstvu Ivande Josipa, komuniste iz Zatona

📜 Brzojav karabinjerske ispostave u Šibeniku od 2. lipnja 1942. Kvesturi Zadar o sjećenju telegrafskih stupova u Grebaštici

📜 Pregled partizanskih baza u općinama Tijesno, Skradin, Vodice i Šibenik sastavljen 3. lipnja 1942. godine

📜 Izvještaj Kvesture u Zadru od 5. lipnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju dvojice rodoljuba u Šibeniku

📜 Proglas Mjesnog komiteta KPH Split od 6. lipnja 1942. rodoljubima Splita u povodu strijeljanja Rade Končara i drugih rodoljuba u Šibeniku

📜 Izvještaj Komande Prvog bataljona prvog puka »Granatieri di Sardegna« od 13. lipnja 1942. pukovniku Spechelu o pretrpljenim gubicima i situaciji u Šibeniku

📜 Izvještaj kapetana Napoleonea od 17. lipnja 1942. o akciji čišćenja terena sjeverozapadno od Šibenika

📜 Obavještenje Prefekture u Zadru od 4. srpnja 1942. kotarskom civilnom komesaru u Šibeniku o planiranoj akciji čišćenja zone Široke, Primošten i Rogoznica

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 13. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju kompresora od strane partizana korištenog na izgradnji puta Trogir—Šibenik

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju stroja za betoniranje korištenog na izgradnji puta Trogir—Šibenik

📜 Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 30 srpnja 1942 god. o odvođenju u logor porodica partizana iz Šibenika, Vodica i Tribunja

📜 Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 30. srpnja 1942. o odvođenju u logor porodica partizana iz Šibenika, Vodica i Tribunja

📜 Pismo Mjesnog komiteta KPH Šibenik početkom kolovoza 1942. sekretarima partijskih organizacija u povodu instrukcija dobivenih od Pokrajinskog i Okružnog komiteta KPH

📜 Izvještaj Štaba Sjevernođalmatinskog NOP odreda od 7 kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vladušić« kod Otrića, Strmice i Plavna i akcijama Primorske čete između Šibenika i Zadra

📜 Brzojav policije iz Šibenika od 11. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju dvojice šibenskih rodoljuba

📜 Brzojav Karabinjerske ispostave Šibenik od 14. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na motorni jedrenjak kod Murtera

📜 Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 28. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnostima ustanika na području Šibenika

📜 Izvještaj fašističkog federalnog sekretara od 28. kolovoza 1942. Prefektu u Zadru o aktivnostima partizana na području Šibenika

📜 Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 30. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o koncentraciji partizana između Vranskog i Prokljanskog jezera i između Šibenika i Marine

📜 Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Šibenik početkom rujna 1942. kojim poziva građanstvo da zbije svoje redove oko NOO i stupa u NOVJ

📜 Izvještaj Kvesture u Zadru od 7. rujna 1942. Prefektu u Zadru o političkoj i ekonomskoj situaciji u Šibeniku

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18. rujna 1942. Štabu Mosećkog partizanskog bataljona za rušenje komunikacija koje vode iz Splita ka Drnišu i Šibeniku i za dejstva na neprijatelja iz zasjeda

📜 Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. rujna 1942. o akcijama partizana na području Šibenika i Trogira

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 19. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o rušenju telefonskih stupova kod Šibenika

📜 Izvještaj Rogozničke desetine od 20. rujna 1942. Kotarskom komitetu KPH Šibenika o izvršenim rušenjima ceste i tt stupova između Splita i Šibenika

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 27. rujna 1942. federalnom sekretairu u Zadru o napadu partizana na brod s vojnicima između Zatona i Skradina

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 30. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o odlasku grupa omladinacaca u partizane

📜 Izvještaj komandira karabinjerske stanice iz Šibenika od 3 listopada 1942 god. o borbi u rejonu Sv. Gospe

📜 Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 11 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o potapanju neprijateljskih brodova kod otoka Korčule i kod Šibenika, i o vojno-političkom stanju i uslovima za razvoj opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji

📜 Izvještaj komande čete Kraljevskih karabinjera u Šibeniku od 2 studenog 1942 god. o sabotaži u električnoj centrali na r. Krki

📜 Izvještaj sekretara fašističke stranke za Šibenik od 14 studenog 1942 god. o napadu na talijansku kolonu na području Primoštena

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 14 studenog 1942 god. o odvođenju stanovništva sa područja Šibenika u koncentracione logore i o operaciji između r. Kupe i Une

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 15 studenog 1942 god. o borbsma na poluotoku Pelješcu, na području Šibenika i o napadu na Slunj

📜 Izvještaj sekretara fašističke stranke za Šibenik od 17 studenog 1942 god. o čišćenju na području Primoštena

📜 Izvod iz dnevnika Kraljevskih karabinjera iz Šibenika od 17 studenog 1942 god. o čišćenju na području Primoštena

📜 Izvadak iz izvještaja komando 107 legije crnih košulja od 17 studenog 1942 god. o čišćenju na području sjeverno od Šibenika

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 2. siječnja 1943. Prefektu Zadra o situaciji na području Šibenika

📜 Izvještaj Turka od 3. siječnja 1943. Kotarskom komitetu KPH Šibenik o stanju partijsko-političkih organizacija u mjestima: Krapanj, Jadrtovac, Vrpolje, Donje Polje, Zaborići, Danilo, Slivno, Konjevrate, Lozovac i Bilice

📜 Izvještaj Komande kr. karabinjera iz Šibenika od 17 siječnja 1943 god. o borbi kod Zatona

📜 Izvještaj Komande Kr. karabinjera iz Šibenika od 17. siječnja 1943. o borbi kod Zatona

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Lici 1944. Sinj Makarska 1. tenkovska brigada NOVJ Grubišno Polje Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 158. pešadijska divizija Zara Istra u oslobodilačkom ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Rade Končar Zadar Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Solin Splitski partizanski odred Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Bjelovar Vodice Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Jastrebarsko Imotski Saradnja četnika sa okupatorom Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Split 264. pešadijska divizija 2. italijanska armija Omladina u ratu 15. brdski armijski korpus Komunistička partija Hrvatske Dobrovoljačka antikomunistička milicija 18. italijanski armijski korpus Benkovac Gospić Avijacija u oslobodilačkom ratu Knin Dinarska četnička divizija 114. lovačka divizija Britanija i Jugoslavija Italija u drugom svetskom ratu Bitka za Split 1943. Karlovac Ustanak u Hrvatskoj 1941. Aprilski rat Operacija Delfin Narodno oslobodilački odbori Četnici u drugom svetskom ratu Šibenski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu 2. oklopna armija Borbe u Lici 1942. Varaždin Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe na Jadranu 1944. Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. Mosećka četnička brigada Duvno Trogir Dubrovnik 6. italijanski armijski korpus 8. dalmatinski korpus NOVJ Brač Hrvatsko domobranstvo Drniš Štampa u ratu Borbe na Jadranu 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. Daruvar Diverzije u oslobodilačkom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Kninska operacija