Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Dinarska četnička divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 89 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 3. 1942. Na ž. st. Tiškovcu (na pruzi Drvar-Knin) delovi 2. bataljona 5. krajiškog NOP odreda razbili jednu četničku grupu (100 četnika sa komandantom četničke Dinarske divizije popom Đujićem) i zarobili 30 četnika.

⚔️ 7. 4. 1942. Otpočele trodnevne borbe u kojima su delovi italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske divizije, uz podršku tenkova, artiljerije i avijacije, prodrli iz Bos. Grahova i Bos. Petrovca u Drvar, odbacili delove 5. krajiškog NOP odreda, zapalili desetak sela i uspostavili saobraćaj sa dotada blokiranim garnizonom u Drvaru.

⚔️ 19. 9. 1942. U Zadru vođeni razgovori između italijanskog guvernera Dalmacije i izaslanika Draže Mihailovića, te je postignut nov sporazum o materijalnoj i finansijskoj pomoći četnicima od strane italijanskih vlasti. Guvernatorat Dalmacije, na osnovu tih razgovora, docnije je uručio komandantu Dinarske četničke divizije sumu od 4 miliona lira i 9 miliona jugoslovenskih dinara.

⚔️ 21. 10. 1942. Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

⚔️ 26. 10. 1942. U rejonu Bos. Grahova, po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, otpočeo trodnevni protivudar 1. i 2. proleterske i 4. krajiške NOU brigade protiv delova italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske divizije, u cilju paralisanja neprijateljskih dejstava u nemačko-italijanskoj protivofanzivi (ciklusa operacija -Dinara-), Zbog sporog i nepotpunog grupisanja snaga nije postignuto iznenađenje, pa protivudar nije uspeo, iako je Udarna grupa brigada zauzela s. Strmicu, razbila četnike na spoljnoj odbrani Bos. Grahova i nanela velike gubitke italijansko-četničkom utvrđenom garnizonu. U tim borbama pored ostalih, poginuo je i puškomitraljezac iz 2. proleterske NOU brigade Radiša Radosavljević Šoša, narodni heroj.

⚔️ 18. 2. 1943. U G. Lapcu jedinice 6. i 8. divizije NOVJ okružile kolonu italijanske divizije -Sasari-, koja se povlačila iz Kulen-Vakufa za Gračac. Borbe su obustavljene 21. februara, kada su okruženoj koloni pritekle u pomoć jake snage italijanske divizije -Re- i Dinarske četničke divizije. Neprijatelj je imao oko 1000 mrtvih i ranjenih. Uništeno je 30 motornih vozila i zaplenjen je ogroman ratni materijal.

⚔️ 0. 5. 1943. Delovi 4. i 10 udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (4 brigade i 2 odreda) posle višednevnih borbi sprečili pokušaj spajanja četničke Dinarske divizije i delova Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda i odbacili ih sa planina Vijenca, Šatora i Staretine u Grahovsko polje i na Manjaču.

⚔️ 11. 6. 1943. Delovi italijanske divizije -Zara- i Dinarske četničke divizije iz Knina i s. Strmice napali 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ u rejonu s. Pađena i s. Otona. Brigada je odlučnim protivnapadom odbacila neprijatelja u polazne rejone, nanevši mu gubitke od 39 mrtvih i ranjenih, dok je sama imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 0. 7. 1943. U rejonu Knina delovi Dinarske četničke divizije i 291. puka italijanske divizije -Zara- (oko 6.000 vojnika) napali jedinice Kninskog sektora (2. udarnu brigadu 6. divizije, Lički NOP odred i delove Severnodalmatinskog NOP odreda). Jake borbe su vođene do 4. jula, kada se neprijatelj povukao u Knin. Italijanski puk je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a jedinice Kninskog sektora 17 mrtvih, 38 ranjenih i 2 zarobljena.

⚔️ 24. 7. 1943. Četnička Dinarska divizija iz rejona Bos. Grahova počela napad u pravcu Mrkonjić-Grada u cilju spajanja sa snagama Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda. U šestodnevnim borbama delovi 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i 6. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ potisli su četnike sa pl. Šatora i Staretine i odbacile ih preko grebena pl. Dinare. Poginulo je i zarobljeno 135 četnika i ranjeno 60, dok su se dva voda četnika predala.

⚔️ 29. 7. 1943. Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

⚔️ 21. 8. 1943. Iz rejona Knina počeo napad delova italijanske divizije -Zara- i četničke Dinarske divizije (oko 3000 vojnika) na 2. udarnu brigadu 6. divizije NOVJ koja je zatvarala pravac: Knin-Vrlika. Brigada je u trodnevnim borbama odbacila neprijatelja u Knin, ali je pretrpela gubitke od 3 mrtva, 1 nestalog i 25 ranjenih.

⚔️ 8. 9. 1943. Komande četničke Dinarske divizije i nemačke 114. lov;ičke divizije postigle sporazum o zajedničkim borbama protiv jedinica NOV i POJ.

⚔️ 0. 5. 1944. Održan prvi sastanak između predstavnika NDH Mladena Lorkovića i Davida Sinčića i rukovodilaca HSS Augusta Košutića i Ivana Farolfija. Na njemu je zaključeno: izvesti državni udar, raspustiti ustaške vojne formacije i stranačke organizacije i objedinjenim snagama domobrana i narodne zaštite preuzeti građansku i vojnu vlast u NDH; u zajednici sa četnicima popa Đujića organizovati odbranu na liniji r. Neretva - pl. Bjelašnica - r. Bosna - Vinkovci i pozvati zapadne saveznike da zaposednu dalmatinsku obalu; Anti Paveliću dozvoliti dobrovoljni odlazak u emigraciju, a dužnost predsednika Hrvatske Republike poveriti Vladimiru Mačeku. S planom puča je upoznat i Pavelić, koji se složio sa svim njegovim pojedinostima, ali je o svemu tome nesmotreno obavestio nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea. Informisan o pripremama prevrata u Hrvatskoj, Hitler je odmah zatražio od Pavelića da uhapsi i internira vođe puča.

⚔️ 26. 11. 1944. Jedinice 8. korpusa NOVJ otpočele kninsku operaciju. Teške borbe protiv nemačkih, četničkih i ustaških snaga (ostaci nemačke 264. pešadijske divizije i 373. legionarske divizije, delovi 944. obalskog artiljerijskog puka, 581. mornarički i 501. inžinjerijski bataljon, jedan ustaški bataljon i četnici popa Đujića - ukupno oko 12.500 vojnika) vođene su sve do 4. decembra, kada je grad oslobođen. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 6.555 mrtvih i 4.258 zarobljenih, a jedinice 8. korpusa 629 mrtvih, 2.275 ranjenih i 126 nestalih boraca.

⚔️ 12. 12. 1944. Otpočeo petodnevni napad jedinica 8. udarne divizije NOVJ na delove 7. ustaške brigade i četničke grupacije popa Đujića duž puta Drežnik-Grad - s. Lička Jesenica. Posle obostranih napada i protivnapada neprijatelj je imao 211 mrtvih i ranjenih vojnika, a jedinice 8. udarne divizije - 9 poginulih i 33 ranjena borca.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 21. prosinca 1941. Komandi Dinarske četničke oblasti o situaciji u Šibeniku

📜 Elaborat o formiranju, ulozi i zadacima Dinarske četničke divizije izrađen u vremenu od 8. do 12. ožujka 1942.

📜 Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 1. maja 1942. Štabu divizije o borbama protiv partizanskih snaga na tromeđi Lika–Bosna–Dalmacija

📜 Izvještaj Ureda javne sigurnosti od 28 travnja 1942 god. o saradnji četnika popa Đujića i Talijana

📜 Izvještaj Štaba Dinarske četničke divizije za lipanj 1942. o vojno-političkoj situaciji u Kninskoj krajini

📜 Naređenje Štaba Dinarske četničke divizije od 10. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane na pravcu Grahovo–Livno i Grahovo–Glamoč

📜 Izvještaj Stegnjajić Milorada od 10. srpnja 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o pregovorima s talijanskim vojnim vlastima o okupaciji dijela sjeverne Dalmacije

📜 Pismo Centralnog komiteta KPH od 19. srpnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju u povodu organizacije Štaba 4. operativne zone i o mjerama za razbijanje Đujićevih četnika

📜 Izvještaj komandanta četničkog puka »Kralj Petar II« od 28. srpnja 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca

📜 Izveštaj komandanta četničkog puka »Kralj Petar II« od 28. jula 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca

📜 Izveštaj Štaba četničkog puka »Kralj Aleksandar I« od 5. avgusta 1942. komandantu Dinarske divizije o napadu na partizanske snage u rejonju Srbskog klanca

📜 Izvještaj Štaba Bukovičkog četničkog odreda od 5. rujna 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o brojnom stanju i radu u Odredu

📜 Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 2. do 9. septembra 1942. godine

📜 Izvještaj Općeg vojnog povjereništva kod Superslode od 30. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o organizaciji četničke Dinarske divizije na sektoru Knina

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića od kraja januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj diviziji i saradnji četnika i Italijana

📜 Pismo komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda od 10. januara 1943. komandantu Dinarske četničke divizije o načinu izvođenja operacije za uništenje narodnooslobodilačkog pokreta na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni

📜 Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-poli-tičkoj situaciji i stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti

📜 Izvještaj komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji i brojnom stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti

📜 Izjava četničkih komandanata iz Hercegovine od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o borbama kod Gračaca i stanju kod četnika Dinarske četničke divizije

📜 Zapovijest komandanta Operativnih jedinica Dinarske četničke oblasti od 23. siječnja 1943. za napad na jedinice NOVJ u rajonu Kosova i Vrličke krajine

📜 Pismo Milana Šantića od 27. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o stanju kod četnika Dinarske četničke divizije

📜 Izvještaj komandanta Prve brigade 502. korpusa od 15. veljače 1943. komandantu Dinarske četničke oblasti o stanju u brigadi

📜 Pismo načelnika Štaba Komande zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 26. februara 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o vojno-političkoj situaciji u Dinarskoj četničkoj oblasti

📜 Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 28. februara 1943. Štabu Komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda o vojno-političkoj situaciji i borbenim akcijama izvedenim u januaru i februaru 1943. godine

📜 Izvještaj komandanta Dinarske četničke divizije od 28. veljače 1943. Štabu Komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda o akcijama i političkoj situaciji

📜 Obaveštenje komandanta Dinarske četničke divizije od 17. aprila 1943. komandantu odreda »Petar Kočić« o četničkim akcijama u Lici i vezama sa četnicima u zapadnoj Bosni

📜 Izveštaj Komande Dinarske četničke divizije od 8. maja 1943. Komandi italijanske divizije »Zara« o borbama protiv jedinica NOVJ na Dinari krajem aprila i početkom maja 1943. godine 

📜 Obaveštenje komandanta Dinarske četničke divizije od 16. jula 1943. komandantu Bosanskokrajiškog četničkog korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Dinari i potrebi vojno-političkog jedinstva četnika iz Dalmacije i zapadne Bosne

📜 Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 8. avgusta 1943. komandantu italijanske divizije »Žara« o borbama četnika i Italijana protiv NOVJ u toku 7. avgusta 1943. godine

📜 Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od septembra 1943. italijanskom komandantu sektora Knin o saradnji četnika i italijanskih trupa u borbi protiv NOVJ na području Dinare

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. novembra 1943. Glavnom štalbu NOV i PO Hrvatske da jačim snagama uništi kninske četnike na prostoru Bosanskog Grahova

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. studenoga 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da jačim snagama uništi kninske četnike na prostoru Bosanskog Grahova

📜 Pismo komandanta 502. korpusa od 23. prosinca 1943. komandantu Dinarske četničke oblasti o stanju u Bukovičkoj brigadi i brigadi Petra Mrkonjića

📜 Izvještaj Centralnog odbora četničke organizacije za sjevernu Dalmaciju od 23. prosinca 1943. komandantu Dinarske četničke divizije o konstituiranju Centralnog upravnog odbora u Benkovcu i o formiranju četničkih jedinica

📜 Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od U. siječnja 1944. komandantu Dinarske divizijske oblasti o rasporedu Splitsko-šibenskog četničkog bataljona

📜 Izvještaj četničke komande u Šibeniku od 1. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o nedisciplini i anarhiji u četničkim redovima u Šibeniku

📜 Izveštaj Špire Lukića i Nikole Stojsavljevića od 2. januara 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbi protiv delova 19. NOU divizije i saradnji sa Nemcima

📜 Izvještaj Spire Lukića i Nikole Stojsavljevića od 2. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbi protiv dijelova 19. NOV divizije i suradnji s Nijemcima

📜 Pismo komandanta četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 11. siječnja 1944. komandantu Dinarske divizijske oblasti o krivici poručnika Radonjića za razbijanje Splitsko-šibenskog četničkog bataljona

📜 Izvod iz naredbe br. 3 komandanta Dinarske četničke oblasti za 14. siječnja 1944. u povodu pljačke, krađa i terora nad narodom i njegovom imovinom

📜 Pismo Propagandnog otsjeka četničkog 502. korpusa od 18. siječnja 1944. Propagandnom otsjeku Dinarske četničke oblasti o hapšenju u Kninu

📜 Naredba komandanta Dinarske četničke oblasti od 1. veljače 1944. o imenovanju Franca Kovača za komandanta Skradinske četničke brigade i njegovim zadacima

📜 Naredba Komande Dinarske četničke oblasti od 7. veljače 1944. za formiranje četničkih korpusa i postavljanju rukovodilaca u četničkim brigadama Drugog dalmatinskog korpusa

📜 Izvještaj komandanta 502. korpusa od 8. veljače 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o povlačenju četnika ispred Kninskog NOP odreda kod Plavna

📜 Izvještaj komandanta 502. korpusa od 12. veljače 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o međusobnoj svađi četnika u Zagroviću

📜 Izveštaj kapetana Franca Kovača od 23. februara 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji kod četnika Skradinske brigade i njihovom teroru

📜 Izvještaj kapetana Franca Kovača od 23. veljače 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji kod četnika Skradinske brigade i njihovom teroru

📜 Zapovest komandanta Dinarske četničke divizije od 26. februara 1944. komandantima kolona za napad na jedinice NOVJ u Bukovici

📜 Izvještaj Štaba 502. korpusa od 9. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv partizana u Plavnom

📜 Izvještaj Štaba 502. korpusa od 16. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o napadu partizana na Strmicu i Plavno

📜 Izvještaj Štaba 502. korpusa od 20. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o napadu partizana na Otonski bataljon u Otonu

📜 Izveštaj komandanta 502. korpusa od 21. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o rasporedu jedinica NOVJ i o nemačkoj pomoći četnicima pri pokušaju da zauzmu Plavno

📜 Izveštaj četničke Komande Kistanje od 21. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o saradnji četnika i Nemaca

📜 Naređenje Štaba Dinarske četničke oblasti od 21. ožujka 1944. o postavljanju kapetana Franca Kovača za komandanta Skradinske brigade

📜 Naređenje komandanta Dinarske četničke oblasti od 21. ožujka 1944. komandantu Skradinske brigade kojim se Splitsko-šibenski bataljon u Skradinu stavlja pod njegovu komandu

📜 Izvještaj komandanta 502. četničkog korpusa od 21. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o rasporedu jedinica i njemačkoj pomoći pri pokušaju da zauzmu Plavno

📜 Izvještaj četničke komande Kistanje od 21. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o suradnji četnika i Nijemaca

📜 Izvještaj Štaba 502. korpusa od 21. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o napadu partizana na Plavno i Oton

📜 Izveštaj komandanta 502. korpusa od 23. marta 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv NOVJ kod Knina

📜 Izvještaj komandanta 502. korpusa od 23. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv jedinica NOVJ kod Knina

📜 Izvještaj Štaba 502. korpusa od 23. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama u Strmici i Plavnu

📜 Pismo potporučnika iz Zlatiborskog odreda od 26. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke divizije u povodu međusobnih odnosa četničkih vojvoda

📜 Izveštaj kapetana Franca Kovača od 27. marta 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima sa Nemcima u Drnišu i Šibeniku

📜 Izvještaj kapetana Franca Kovača od 27. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima vođenim u njemačkim komandama u Drnišu i Šibeniku

📜 Presuda Vojno-četničkog suda Komande Dinarske četničke oblasti od 27. ožujka 1944. kojom se grupa rodoljuba i drugih osuđuje na smrt streljanjem

📜 Zapovest komandanta Dinarske četničke oblasti od 26. maja 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ kod Drvara

📜 Izveštaj Štaba Dinarske četničke oblasti od 29. maja 1944. komandantu oblasti o akciji Grupe Konrad protiv pripadnika NOP-a na području Dalmacije

📜 Izveštaj komandanta 502. korpusa od 2. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv jedinica NOVJ kod Vranjkovića

📜 Izveštaj komandanta 502. korpusa od 6. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji na teritoriji korpusa i rezultatu borbi protiv NOVJ kod Vranjkovića i Derala

📜 Izveštaj komandanta 502. korpusa od 19. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o stavu Nemaca prema četnicima

📜 Izveštaj komandanta 1. ličkog korpusa od 22. jula 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o saradnji četnika sa nemačkim okupatorom

📜 Izveštaj komandanta 502. korpusa od 28. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv NOVJ u Bukovici i kod Knina

📜 Izveštaj komandanta 502. korpusa od 29. jula 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o saradnji četnika i Nemaca u borbama protiv NOVJ kod Strmice

📜 Izveštaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 20. oktobra 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti da korpus nema nikakvih izgleda u borbi protiv partizana posle povlačenja Nemaca iz Šibenika

📜 Naređenje komandanta Dinarske četničke divizije od 21. oktobra 1944. komandantu 2. bosanskog korpusa za prikupljanje četnika na području Dalmatinskog Kosova

📜 Izveštaj Štaba 502. korpusa od 4. novembra 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji u rejonu Otona i Padjena 

📜 Apel političkog delegata Draže Mihailovića za Sloveniju i Istru od 8. novembra 1944. Slovenskom narodnom odboru i Komandi Slovenije za pomoć četnicima Dinarske divizije koji se povlače ispred partizana

📜 Dopis Dobrosava Jevđevića od 8. novembra 1944. komandantu Srpskog dobrovoljačkog korpusa da izdejstvuje pristanak i pomoć nemačkih trupa za izvlačenje Dinarske četničke divizije ispred jedinica NOVJ u Sloveniji

📜 Proglas Štaba Dobrosava Jevđevića od decembra 1944. slovenačkoj javnosti povodom kritične situacije sa četnicima Dinarske četničke divizije, čiji je jedini spas u prebacivanju u Sloveniju —. — 490

📜 Izveštaj Štaba Dinarske četničke divizije od 1. decembra 1944. komandi nemačkog 15. brdskog armijskog korpusa

📜 Zapovest poglavnika Nezavisne Države Hrvatske od 21. decembra 1944. oružanim jedinicama (na pravcima Bihać—Bosanski Novi — Kostajnica — Zagreb — Slovenija i Gospić — Ogulin — Karlovac — Zagreb — Slovenija) da neometano propuste i obezbede prolaz Dinarskoj četničkoj diviziji prilikom njenog prebacivanja u Sloveniju

📜 Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 19. marta 1945. o dodeljivanju Štabne čete četničkoj Dinarskoj diviziji za vreme operacije Frilingsanfang

📜 Obaveštenje Štaba Dinarske četničke divizije od 30. marta 1945. komandantima korpusa o planu i pripremama za napad na snage Jugoslovenske armije

📜 Izveštaj zastupnika komandanta slovenačkih četničkih trupa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o nepostojanju instrukcija u vezi sa pozivom domobrana u četničke redove

📜 Izveštaj Štaba 1. ličkog korpusa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o akciji protiv 31. divizije NOVJ u rejonu Vipave

📜 Obaveštenje Štaba Dinarske četničke divizije od 13. aprila 1945. nemačkom oficiru za vezu o izdatom naređenju da se ispita slučaj pljačkanja mrtvih italijanskih vojnika od strane četnika Dinarske divizije — ,-

📜 Izveštaj Komitskog odreda Dalmatinskog korpusa od 14. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o odlasku nemačkog instruktora za diverzije

📜 Pismo komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 15. aprila 1945. komandantu četničke Dinarske divizije o formiranju ovog štaba i značaju objedinjavanja svih raspoloživih snaga u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta

Fotografije

Povezane odrednice

Gračac Dobrosav Jevđević Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Sloveniji 1944. Zadar Borbe u Hrvatskoj 1943. Italija u drugom svetskom ratu Bosansko Grahovo Avijacija u oslobodilačkom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Imotski Sinj Borbe u Dalmaciji 1943. Miodrag Damjanović Vrlika Glamoč Disciplina u oslobodilačkom ratu 2. proleterska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Lici 1943. Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Mrkonjić Grad Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Zagreb Donji Lapac Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1944. 8. kordunaška divizija NOVJ Petar Baćović Vinkovci Operacija Dinara Borbe u Lici 1945. Duvno Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Glavni štab Hrvatske Borbe u Lici 1944. Hrvatsko domobranstvo Bosanski Petrovac Knin Drniš 12. pešadijska divizija Sassari Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Benkovac Borbe u Lici 1942. Bosanski Novi Kupres Mornarica NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1944. Gospić Lička Jesenica Ogulin Dragoljub Draža Mihailović Šibenik 6. lička proleterska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Hrvatska Kostajnica Borbe u Dalmaciji 1942. Zrmanja Hercegovački partizanski odred 158. pešadijska divizija Zara Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Livno Četnička golgota Ante Pavelić Pljačka u ratu Momčilo Đujić Saradnja četnika sa okupatorom