Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Slavoniji 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 195 hronoloških zapisa, 154 dokumenata i 28 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 1. 1944. Kod s. Medara i s. Trnave (blizu Nove Gradiške) jedinice 12. divizije NOVJ napale kolonu nemačkog 901. motorizovanog puka. Uništeno 5 kamiona i oštećena 2 tenka. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 2 zarobljena a jedinice 12. divizije NOVJ 7 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 1. 1. 1944. Jedinice Diljskog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. Dragovcima (kod Slavonske Požege).

⚔️ 2. 1. 1944. Na železničkoj pruzi s. Caglin-Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda srušile 1000 m pruge i 4000 m tt veza.

⚔️ 3. 1. 1944. Između s. Ašikovca i s. Knešca jedinice Požeškog NOP odreda porušile 1,5 km pruge Pleternica-Caglin i 2 km tt veza.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice Daruvarskog NOP odreda zauzele s. Subocku (kod Pakraca) koju je branila 1. četa 3. bataljona domobranskog 8. brdskog puka, ojačana SS policijom iz Lipika.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 1. i 2. bataljona Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ odbile napad 1. bataljona domobranskog 8. brdskog puka iz Pakraca na sela Korita i Lovsku.

⚔️ 7. 1. 1944. U s. Katoličkoj Šagovini nemačke i ustaške jedinice iz Okučana i Nove Gradiške napale 18. brigadu 12. divizije NOVJ, i posle jednodnevne borbe primorali je da se, uz gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih boraca, povuče u pravcu s. Podvrškog.

⚔️ 14. 1. 1944. Između ž. stanica Kapela-Batrina i Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda porušile 4,5 km železničke pruge i 8 km tt veza a zapalile ž. st. Sulkovce.

⚔️ 16. 1. 1944. Nemačke jedinice iz Slav. Broda popalile sela: Ježevik, Šušnjevce Korduševce, Klokočevik i Vrhovinu.

⚔️ 16. 1. 1944. Između s. Caglina i Pleternice jedinice Diljskog NOP odreda porušile 7 km železničke pruge i 10 km tt veza.

⚔️ 17. 1. 1944. Kod šume Doljna dolca (blizu Slav. Broda) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale neprijateljsku motorizovanu kolonu, ali su se, posle jednočasovne borbe, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukle, zapalivši 1 tenk i oštetivši 4 tenka.

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, uništile skoro ceo 6. ustaški bataljon i zauzele s. Caglin (kod Slav. Požege). Zaplenjeno 5 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 130 pušaka i 1 top. Uništeno 8 teretnih vagona i 14 vagona slame.

⚔️ 23. 1. 1944. Jedinice 4. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ i 2. bataljona Osječkog NOP odreda zauzele s. Poreč (kod Slav. Požege) koje je branilo 160 nemačkih vojnika.

⚔️ 23. 1. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

⚔️ 23. 1. 1944. Kod ž. st. Brezine (na pruzi Banova Jaruga - Pakrac) jedinice 1, diverzantskog bataljona i delova Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ miniranjem uništili domobranski oklopni voz.

⚔️ 24. 1. 1944. Iz Daruvara i Pakraca jake domobranske snage (delovi 4. i 8. brdskog puka) otpočele napad protiv jedinica Daruvarskog NOP odreda na pravcu s. Bijela - s. Borki - s. Zajle. Posle trodnevnih borbi one su zauzele i zapalile ova mesta, kao i 38 šumskih baraka, 14 podzemnih skloništa i dve poljske bolnice.

⚔️ 24. 1. 1944. Između ž. stanica Pleternica i Latinovac delovi 18. brigade 12. divizije NOVJ porušili železničku prugu u dužini od 7 km.

⚔️ 27. 1. 1944. Kod s. Graca i s. Londžice (blizu Našica) jedinice Brodske brigade 12. divizije NOVJ odbile napad delova 2. ustaške brigade i odbacile ih u pravcu Našica.

⚔️ 7. 2. 1944. Iz Daruvara i Pakraca otpočeo dvodnevni napad 1. i 2. bataljona 8. puka i 2. bataljona 4. puka domobranske 4. brdske brigade na slobodnu teritoriju u pravcu s. Bučja i s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege). Sutradan su ih 28. udarna divizija NOVJ i Daruvarski NOP odred odbili i prinudili da se povuku u polazne garnizone.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod s. Jamarice (blizu Pakraca) oko 300 nemačkih vojnika i domobrana iz s. Lipovljana, s. Banove Jaruge i s. Poljane napali 2. i Novogradiški bataljon Posavskog NOP odreda 6. korpusa NOVJ. Posle kratke ali žestoke borbe jedinice Odreda su se probile u pravcu s. Lovske.

⚔️ 10. 2. 1944. Kod s. Vukosavljevice (blizu Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale nemačku kolonu jačine 500 vojnika i prinudile je na povlačenje u pravcu s. Špišić-Bukovice.

⚔️ 12. 2. 1944. Jedinice 28, udarne divizije NOVJ zaposele sva mesta između ž. st. Nove Kapele - Batrine i s. Starog Petrovog Sela (na pruzi Beograd-Zagreb) i porušile prugu na dva mesta, ali su se, pod pritiskom jačih neprijateljskih snaga iz Nove Gradiške, povukle u pravcu Požeške gore.

⚔️ 12. 2. 1944. Između s. Rajića i s. Roždanika (na pruzi Banova Jaruga - Slav. Brod) jedinice Posavskog NOP odreda uništile lokomotivu i 6 vagona.

⚔️ 15. 2. 1944. Između Pleternice i ž. st. Nova Kapela-Batrina jedinice 28. udarne divizije NOVJ porušile 6 km železničke pruge i tt veze, zbog čega je saobraćaj obustavljen 6 dana.

⚔️ 18. 2. 1944. Kod s. Oriovca (blizu Slav. Broda) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ napale domobransku kolonu i odbacile je u pravcu Slav. Broda, te istovremeno porušile prugu na 16 mesta.

⚔️ 19. 2. 1944. Kod s. Vrbove (blizu Nove Gradiške) jedinice 2. bataljona 17. udarne brigade 28. udarne divizije i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na 16 mesta i time onemogućile saobraćaj za 24 časa.

⚔️ 20. 2. 1944. Ustaše i domobrani iz Slav. Požege, potpomognuti tenkovima i artiljerijom, napali 1. bataljon Požeškog NOP odreda u s. Velikoj (kod Slav. Požege). Posle osmočasovne žestoke borbe neprijatelj se povukao u polazni garnizon.

⚔️ 22. 2. 1944. Pet četa 2. ustaške brigade iz Našica napale s. Podgorač u kome su se nalazile jedinice Osječkog NOP odreda. Posle četvoročasovne žestoke borbe ustaše su odbačene u polazni garnizon uz gubitke od 15 mrtvih, 23 ranjena i 4 nestala.

⚔️ 2. 3. 1944. Delovi 6. korpusa NOVJ zauzeli Feričance (kod Našica) koje su branile ustaško-domobranske snage.

⚔️ 4. 3. 1944. Po naređenju Glavnog Štaba NOV i PO za Hrvatsku [To naređenje je Štab 6. korpusa NOVJ preneo tek 16. maja 1944. godine.], sledeća vojna područja s teritorije vojne oblasti 6. korpusa NOVJ promenila nazive: Psunjsko u Novogradiško, Bilogorsko u Virovitičko, Papučko-krndijsko u Slatinsko i Diljsko u Brodsko.

⚔️ 4. 3. 1944. Iz Pakraca delovi domobranskog 4. i 8. brdskog puka upali na prostoriju Lipik - s. Subocki Grad - s. Kovačevac da je očiste od partizana, ali ih je odbacio 1. bataljon Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 5. 3. 1944. Jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačke delove u s. Pčelicu (kod Virovitice), ali su se posle kraće borbe povukle prema s. Popelani.

⚔️ 6. 3. 1944. U srezu Podrav. Slatina formirani novi seoski NO odbori: Miljevci, Saševo i D. Bukovica, aus. Vranješevcu formiran opštinski NO odbor.

⚔️ 9. 3. 1944. Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) jedinice 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale nemačku kolonu jačine 200 vojnika, razbile je i prinudile na povlačenje u pravcu s. Suhopolja.

⚔️ 9. 3. 1944. Kod šume Dolnja dolca 1. i 3. bataljon Osječke brigade 12. divizije NOVJ napali delove domobranskog 2. biciklističkog bataljona iz Slav. Broda. Posle dvočasovne borbe, u toku koje su neprijatelju pristigla pojačanja iz Slav. Broda, bataljoni su se povukli.

⚔️ 13. 3. 1944. Kod s. Sapaca (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ i jedna četa 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ srušile nemački transportni voz i uništile 2 lokomotive i 6 vagona. Poginula 22 a ranjeno 27 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 75 pušaka, 3 automata, oko 130.000 metaka, 212 mina za minobacač i drugi ratni materijal.

⚔️ 15. 3. 1944. Kod s. Špišić-Bukovice (blizu Virovitice) delovi Bilogorskog NOP odreda napali iz zasede nemačku kolonu jačine oko 400 vojnika. U borbi je izbačeno iz stroja oko 60 nemačkih vojnika, a oštećeni su 1 tenk, 1 oklopni i 1 putnički automobil.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod s. Miokovićeva (blizu Daruvara) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, koja je ipak uspela da prodre u pravcu Virovitice.

⚔️ 17. 3. 1944. Između s. Andrijevaca i s. Starog Topolja (na pruzi Vinkovci - Nova Gradiška) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ uništile 2 lokomotive a zapalile 60 vagona, 2 cisterne i 6 vagona sa artiljerijskom i ostalom municijom.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Pivnice (blizu Virovitice) delovi 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napali motorizovanu nemačku kolonu, ali je ova uspela da se probije u pravcu s. Suhopolja. Uništena su joj 3 kamiona.

⚔️ 20. 3. 1944. Na pruzi Virovitica-Barč delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz i uništili lokomotivu i 8 vagona.

⚔️ 20. 3. 1944. Između s. Pčelica i s. Popelane (kod Virovitice) jedinice Brodsko NO brigade, u sadejstvu sa delovima 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ napale kolonu nemačke 1. brdske divizije i nanele joj gubitke od 39 mrtvih i isto toliko zarobljenih vojnika.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 23. 3. 1944. Na ž. st. Ratkovica (na pruzi Kapela-Batrina-Pleternica) jedinice Diljskog NOP odreda uništile lokomotivu i 26 vagona.

⚔️ 27. 3. 1944. Između Novske i Vinkovaca jedinice 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda porušile prugu na 355 mesta i presekle 890 tt stubova. U borbi sa domobranskim osiguranjima poginula su 55 domobrana a veći broj je ranjen. Istovremeno su jedinice Daruvarskog NOP odreda izvele demonstrativan napad na Lipik i Pakrac.

⚔️ 29. 3. 1944. U s. Čačincima ustaše iz Podrav. Slatine iznenada napale Podravski bataljon Osječkog NOP odreda i nanele mu gubitke od 10 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 3. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da u. aprilu glavnina korpusnih snaga izvodi operacije na sektoru Virovitica - s. Čačinci - Daruvar a delovi izbiju na r. Dravu; Štabu 10. korpusa NOVJ - da 32. divizija NOVJ, jedna brigada 33. divizije NOVJ i Zapadna grupa NOP odreda usmere svoja dejstva u Prigorje i Hrvatsko zagorje, zauzmu varošice Sv. Ivan Zelina, G. i D. Stubicu i Mariju Bistricu, a da Istočna grupa NOP odreda i jedna brigada 33. divizije NOVJ nastave dejstva u Moslavini i Posavini.

⚔️ 5. 4. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, zauzeli Podrav. Slatinu koju je branilo 450 ustaša iz 15. ustaškog bataljona i 80 domobrana i žandarma. Zaplenjena su 2 topa, 8 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 194 puške i 67.500 metaka.

⚔️ 5. 4. 1944. Jedinice 2. bataljona 2. sremskog NOP odreda napale s. Lovaš (kod Vukovara). U borbi s folksdojčerima poginuo je 1 a ranjena su 2 borca. Od neprijatelja je zaplenjeno 10 pušaka, 10 konja, 4 kola sa zapregom, 120 kg šećera i dosta druge spreme.

⚔️ 5. 4. 1944. Kod s. Orolika (blizu Vinkovaca) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništene su 2 lokomotive i 12 vagona.

⚔️ 6. 4. 1944. U blizini s. Rezovca (kod Virovitice) jedinice Bilogorskog NOP odreda napale iz zasede na 400 nemačkih vojnika i ustaša, ali su posle šestočasovne borbe prisiljene da se povuku.

⚔️ 10. 4. 1944. Delovi 12. divizije NOVJ napali ustaško-domobranske posade u s. Đurđenovcu i Feričancima (kod Našica), ali su se posle tročasovne borbe povukli. U s. Đurđenovcu su zapaljene električna centrala, železnička stanica, ložionica, fabrika parketa i skladište građevinskog materijala.

⚔️ 10. 4. 1944. Delovi nemačke borbene grupe -Širovski-, posle borbi s Požeškim NOP odredom, zauzeli s. Zvečevo (kod Slav. Požege).

⚔️ 10. 4. 1944. Prvi bataljon Bilogorskog NOP odreda upao u Viroviticu i razoružao posade triju bunkera, zarobivši 18 domobrana, a zatim se povukao.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Crkvara (blizu Našica) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale iz zasede tri nemačke kolone iz Feričanaca, ukupne jačine 300 vojnika. Posle kratke borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 12. 4. 1944. U s. Suhopoljsko Borovo (kod Virovitice) delovi Bilogorskog NOP odreda napali 150 ustaša i posle kraće borbe odbacili ih u Viroviticu, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i zaplenivši 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 7 pušaka i 3 automata.

⚔️ 16. 4. 1944. U rejonu Orahovica - D. Miholjac - Našice jedinice 12. divizije NOVJ porušile 7 mostova.

⚔️ 16. 4. 1944. Na odseku Vinkovci - Novska delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ i Posavskog i Diljskog NOP odreda porušili železničku prugu Beograd-Zagreb na 70 mesta.

⚔️ 18. 4. 1944. Na odseku s. Malino - s. Oriovac (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 19 mesta.

⚔️ 21. 4. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale s. Đurđenova(kod Našica). Selo su branili 400 ustaša iz 18. ustaškog bataljona i 32 žandarma. Posle dvodnevne žestoke borbe jedinice 18. brigade su se povukle zbog dolaska pojačanja.

⚔️ 22. 4. 1944. Kod s. Kusonja ustaško-domobranske snage iz Pakraca napale 2. bataljon Daruvarskog NOP odreda, ali su posle dvočasovne borbe odbačene prema s. Siraču.

⚔️ 24. 4. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da komandant 16. udarne divizije Danilo Lekić komanduje dvema divizijama predviđenim za prodor iz istočne Bosne u Srbiju; obaveštava da 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija prelaze na severnu stranu od komunikacije Užice (sada: Titovo Užice) - Požega i da kreću prema Medvedniku i Ravnoj gori.

⚔️ 25. 4. 1944. U s. Pčeliću (kod Virovitice) 2. bataljon Bilogorskog NOP odreda napao na oko 200 nemačkih vojnika i ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Virovitice.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi nemačke 42. lovačke divizije, domobranske 4. brdske brigade, nemačkog 1. policijskog puka, 2. bataljona domobranske Brze brigade, 16. ustaškog bataljona i drugih ustaško-domobranskih snaga iz Podrav. Slatine, Virovitice, Daruvara i Slav. Požege otpočeli koncentričan napad na jedinice 6. korpusa NOVJ na pl. Papuku. U borbama do 10. maja neprijatelj je prešao celu slobodnu teritoriju, uništio mnoge građevinske objekte i radionice vojnopozadinskih organa, popalio mnoga sela i ubijao nevino stanovništvo, ali nije uništio jedinice 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 4. 1944. Između s. Našičke Breznice i s. Koške (na pruzi Našice-Osijek) jedinice Osječkog NOP odreda porušile prugu na 8 mesta.

⚔️ 27. 4. 1944. Kod s. Orljavca i s. Mihaljevaca nemačka borbena grupa -Širovski- iz Slav. Požege napala Požeški NOP odred i odbacila ga na pl. Papuk, zauzevši sela Orljavac, Stražeman i Veliku.

⚔️ 27. 4. 1944. Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

⚔️ 28. 4. 1944. Delovi nemačke borbene grupe -Širovski- napali Požeški NOP odred i zauzeli s. Bučko Kamensko (kod Slav. Požege).

⚔️ 28. 4. 1944. Delovi nemačkog 1. policijskog puka potisnuli delove 28. udarne divizije NOVJ i zauzeli s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine).

⚔️ 0. 5. 1944. Održan prvi sastanak između predstavnika NDH Mladena Lorkovića i Davida Sinčića i rukovodilaca HSS Augusta Košutića i Ivana Farolfija. Na njemu je zaključeno: izvesti državni udar, raspustiti ustaške vojne formacije i stranačke organizacije i objedinjenim snagama domobrana i narodne zaštite preuzeti građansku i vojnu vlast u NDH; u zajednici sa četnicima popa Đujića organizovati odbranu na liniji r. Neretva - pl. Bjelašnica - r. Bosna - Vinkovci i pozvati zapadne saveznike da zaposednu dalmatinsku obalu; Anti Paveliću dozvoliti dobrovoljni odlazak u emigraciju, a dužnost predsednika Hrvatske Republike poveriti Vladimiru Mačeku. S planom puča je upoznat i Pavelić, koji se složio sa svim njegovim pojedinostima, ali je o svemu tome nesmotreno obavestio nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea. Informisan o pripremama prevrata u Hrvatskoj, Hitler je odmah zatražio od Pavelića da uhapsi i internira vođe puča.

⚔️ 4. 5. 1944. Kod s. Omanovca na putu Daruvar-Pakrac, delovi Daruvarskog NOP odreda napali iz zasede ustaško-domobransku kolonu. U borbi je poginuo načelnik štaba domobranske 4. brdske brigade i jedan lekar, a zarobljen je komandant 4. brdskog puka 4. brdske brigade.

⚔️ 11. 5. 1944. Kod s. Slat. Drenovca (blizu Podrav. Slatine) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale delove nemačkog 1. policijskog puka, pojačane tenkovima. Posle nekoliko obostranih napada i protivnapada neprijatelj je odbačen u pravcu s. Pušina. Međutim, neprijatelj je sutradan napao i zauzeo s. Slat. Drenovac.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Bujavice (blizu Pakraca) 2. bataljon Posavskog NOP odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ napao iz zasede domobransku četu, 60 ustaša i 20 nemačkih vojnika i posle kraće borbe odbacio ih u pravcu Pakraca.

⚔️ 19. 5. 1944. Osječka brigada 12, divizije NOVJ, 1. bataljon Požeškog NOP odreda i Konjički divizion 12. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Jakšić (kod Slav. Požege) u kome se branilo 600 nemačkih vojnika i 100 ustaša.

⚔️ 19. 5. 1944. Ustaške snage iz Našica, potpomognute tenkovima, napale na jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ kod Orahovice (blizu Našica). Posle kraće borbe uništen je 1 tenk i ustaše su odbačene u polazni garnizon.

⚔️ 24. 5. 1944. Iz Slav. Požege, Pleternice i Slav. Broda otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 4. brdske brigade na 12. diviziju NOVJ na prostoriji s. Kula - s. Caglin - pl. Dilj. Posle dvodnevnih borbi neprijateljske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 29. 5. 1944. Između s. Vrpolja i s. Starih Perkovaca jedinice 12. udarne i 18. brigade 12. divizije NOVJ izvršile diverziju na pruzi Slav. Brod - Vinkovci i istovremeno napale nemački transportni voz od oko 80 vagona. Zbog dolaska oklopnih vozova iz Vinkovaca i Slav. Broda, jedinice 12. divizije NOVJ su se povukle ne izvukavši plen. Neprijatelj je imao 63 mrtva, 50 ranjenih i 5 zarobljenih, a uništena je 1 lokomotiva i 15 vagona.

⚔️ 29. 5. 1944. Kod s. Šaglina i s. Migalovaca (blizu Našica) ustaše napale na jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ i odbacile ih prema s. Ruševu i s. Sovskom Dolu, gde su naišle na zasedu ustaških i domobranskih snaga (jačine 1200 ustaša i domobrana). Brigada je, uz velike gubitke, uspela da se probije u pravcu s. Cenkova i s. Imbrijevaca.

⚔️ 30. 5. 1944. Kod s. Marinaca (blizu Vukovara), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo član SK KPH za Vukovar i komandir Udarne grupe Diljskog (Brodskog) vojnog područja Vaso Đurđević Turčin, narodni heroj.

⚔️ 5. 6. 1944. Između Novske i Nove Gradiške (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice Posavskog odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ porušile prugu na 102 mesta.

⚔️ 7. 6. 1944. U neposrednoj blizini Pakraca jedan bataljon Daruvarskog NOP odreda napao 150 ustaša i domobrana 4. brdske brigade i odbacio ih u Pakrac.

⚔️ 7. 6. 1944. Na odseku Vinkovci-Banova Jaruga 12, divizija i delovi Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ na 152 mesta porušili prugu Beograd-Zagreb i miniranjem srušili tri kompozicije.

⚔️ 16. 6. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Osijek. Tom prilikom je porušeno više kuća a poginulo je oko 100 i ranjeno oko 200 lica.

⚔️ 16. 6. 1944. Jedinice 18. brigade, u sađejstvu s jurišnom četom 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ, napale neprijateljsko uporište u s. Bizovcu (kod Osijeka) koje je branilo 60 nemačkih vojnika, 7 žandarma i 100 milicionera. Posle šestočasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle.

⚔️ 20. 6. 1944. Na pruzi Banova Jaruga-Pakrac Posavski odred Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, sa delovima 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ, porušio 8 železničkih mostova.

⚔️ 20. 6. 1944. Jedinice 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ zauzele s. Podgorač (kod Našica) u kome se nalazilo oko 500 nemačkih vojnika i 150 ustaša i domobrana. Zarobljen je 101 a poginuo je 361 nemački vojnik i ustaša. Zaplenjeno: 2 topa sa 285 granata, 14 minobacača sa 2400 mina, 46 mitraljeza, 650 pušaka, 320.000 metaka, 40 pištolja, 2 automobila, 400 pari uniformi i drugi ratni materijal.

⚔️ 21. 6. 1944. Između s. Razbojišta i s. Bračevaca (na pruzi Đakovo-Našice) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale nemačku kolonu jačine 800 vojnika i posle kraće borbe odbacile je u pravcu s. Krndije i s. Budimaca. Poginulo je 35 a zarobljena su 2 neprijateljska vojnika. Zaplenjeno: 2 topa, 2 mitraljeza, 1 minobacač, 180 granata i mina, 17 pušaka i druga ratna sprema.

⚔️ 24. 6. 1944. Jedinice Osječke brigade, u sadejstvu s jurišnom četom 18. brigade 12. divizije NOVJ, napale neprijateljsko uporište u s. Krndiji (kod Đakova) koje je branilo 350 nemačkih vojnika. Sutradan, posle žestokih borbi, jedinice NOVJ su se povukle zbog dolaska neprijateljskog pojačanja iz Osijeka.

⚔️ 27. 6. 1944. Delovi Posavskog odreda Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ razrušili prugu Banova Jaruga - Pakrac na 80 mesta.

⚔️ 27. 6. 1944. Oko 180 savezničkih aviona, u 9 naleta, bombardovalo Slav. Brod, bacivši oko 2000 bombi. Veliki broj zgrada je porušen i oštećen a poginulo je i ranjeno oko 500 lica.

⚔️ 30. 6. 1944. Nemačke snage iz Đakova napale jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ kod s. Levanjske Varoši. Posle kratke ali žestoke borbe neprijatelj se povukao u Đakovo, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih, 14 ranjenih i 2 zarobljena vojnika, a 1 tenk je oštećen.

⚔️ 30. 6. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Slav. Brod, s. Sibinj (kod Slav. Broda) i železničku prugu istočno od s. Okučana.

⚔️ 1. 7. 1944. Jedinice Diljskog NOP odreda i delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Beograd-Zagreb između Slav. Broda i s. G. Vrbe na 72 mesta.

⚔️ 2. 7. 1944. Saveznička avijacija (u dva naleta sa 40 aviona) bombardovala Slav. Brod, Novu Gradišku i Vinkovce.

⚔️ 5. 7. 1944. Kod s. Lukača i s. Kolca nemačke, ustaške i mađarske snage (jačine 620 vojnika) iz Virovitice i Barča napale jedinice Bilogorskog NOP odreda. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 7. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ zauzele neprijateljsko uporište s. Jakšić (kod Slav. Požege) koje je branilo oko 460 nemačkih vojnika i domobrana. Porušeni su svi bunkeri i zgrade koje je neprijatelj koristio za odbranu.

⚔️ 10. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ zauzele uporište s. Kuzmiču (kod Slav. Požege), u kome se branilo 50 domobrana.

⚔️ 12. 7. 1944. Kod s. Jakšića, s. Golobrdca i s. Treštanovca (blizu Slav. Požege) nemački vojnici i ustaše iz Slav. Požege napali na jedinice 12. udarne i Osječke brigade 12. divizije NOVJ koje su osiguravale žetvu. Posle dvodnevnih borbi, uz obostrane velike gubitke, neprijatelj se povukao u Slav. Požegu.

⚔️ 15. 7. 1944. U Slavoniji, po naređenju Vrhovnog Štaba NOV i POJ, od 18. i Omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana 40. divizija 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Lukovca delovi 15. ustaškog bataljona iz Podrav. Slatine napali 4. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-, te njega odbacili a selo popalili.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvedenim akcijama u siječnju 1944. godine, stečenim iskustvima u napadu na Čaglin i kritički osvrt

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ za siječanj 1944. o vojno-političkoj situaciji na terenu, radu podređenih ustanova, brojnom stanju, naoružanju i disciplini boraca, službi veze, izvedenim akcijama i stečenom iskustvu

📜 Izvještaj Komande Diljskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ o radu podređenih jedinica i ustanova u siječnju 1944. god., organizacionom stanju i akcijama partizanskih straža te o postignutim rezultatima u radu sekcija i registraure

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Poreč i Kulu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Poreč i Kulu

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Kulu i Poreč

📜 Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Dvanaeste divizije o borbama kod Nove Gradiške i Novske i fingiranom napadu na Okučane i Bogićevce

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na njemačku autokolonu na komunikaciji Nova Gradiška-Okučani i borbama kod Varaždinbrega, Ozlja, Raduča i Livna

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška

📜 Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 5 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Staru Gradišku, Novi Varoš i Vojnović salaš

📜 Izveštaj političkog komesara Istočne grupe NOP odreda od 11. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama i u narodu

📜 Izvještaj 42. lovačke divizije Wehrmachta Glavnoj komandi 69. armijskog korpusa o političkim prilikama i vojnim akcijama na području Slavonije od 13. XII 1943. do 12. I 1944. Optužuju se vojne i civilne vlasti NDH za pogoršavanje vojno-političke i ekonomske situacije, kao i za rastuće neraspoloženje naroda prema njemačkoj vojsci

📜 Izveštaj političkog komesara 28. NOU divizije od 15. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu i moralno-političkom stanju u brigadama

📜 Izvještaj nadzornika vojnih i civilnih mlinova Komande Psunjskog područja za razdoblje od 1. do 15. I 1944. god.

📜 Izvještaj političkog komesara XXVIII udarne divizije NOVJ politkomesaru VI korpusa NOV i POJ za razdoblje od 1. do 15. I 1944, 0 političkom radu u Diviziji i podređenim jedinicama, raspoloženju naroda prema NOB-u u krajevima gdje se kretala Divizija, pojavama djelovanja neprijateljske propagande, o radu štabova i kulturno-prosvjetnom radu

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 16 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Čaglin, Poreč i Kulu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 26 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za marš i razmještaj na području Orahovica- Našice

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 29 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o berbama prilikom napada na Čaglin, Kulu i Poreč

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 30 siječnja 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Čaglin, Poreč i Kulu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 23 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku autokolonu na komunikaciji Osijek - Đakovo

📜 Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. februara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ na velike gubitke koje njegove jedinice trpe jurišajući na utvrđene gradove i naređenje da dejstva usrneri na neprijateljeve komunikacije

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. februara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o podacima da neprijatelj priprema ofanzivni poduhvat u Slavoniji i o odgovoru glavnog štaba NOV i PO Vojvodine u vezi s uspostavljanjem međusobne radio-veze

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 11 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Bjelovara, Bučja, Našica i Plaškog, i o rušenju željezničkih pruga Zagreb - Brod i Zagreb - Karlovac

📜 Izvještaj Četvrtog gorskog sdruga od 11 februara 1944 god. o napadu na slobodnu teritoriju Slavonije pravcem Pakrac - Bučko Kamensko

📜 Izveštaj političkog komesara Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ od 13. februara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom stanju podređenih odreda

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 14. februara 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Kamenica — Vlajići — Stojčevići — Slatina

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 19 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Broda, Našica, Netretića i Zadvarja

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU brigade Dvadeset osme NOU divizije od 25 februara 1944 god. potčinjenim bataljonima za diverziju na željezničkim prugama Beograd - Zagreb i Banova Jaruga - Pakrac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Bjelovara, Lipika, Našica, Gline i Brinja

📜 Izvještaj Štaba Prvog diverzantskog bataljona od 29 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o diverzijama na željezničkim prugama Beograd - Zagreb, Banova Jaruga - Pakrac i Virovitica - Našice

📜 Zapovijest Štaba Osječke NO brigade od 8 marta 1944 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu i unište neprijatelja na cesti Slavonski Brod - Sanci

📜 Izvještaj Zapovjedn.štva Glavnog stožera domobranstva od 10 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Petrinje, Bjelovara, Nove Gradiške, Slavonske Požege i Broda

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 13 marta 1944 god. podređenim jedinicama za diverziju na komunikaciji Slavonski Brod - Vinkovci

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 17 marta 1944 god. ŠLabu Dvadeset osme divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 19 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Daruvar - Virovitica

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama na području Slavonskog Broda, Slavonske Požege i Našica i stanju u odredima od 20 februara do 1 marta

📜 Zapovijest Št.aba Dvadeset osme divizije od 20 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku kolonu na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 29 marta 1944 god. podređenim jedinicama za marš na područje Podravske Slatine

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 29 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske kolone na cesti Daruvar - Virovitica

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 31 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Podravsku Slatinu

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 1 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Podravskoj Slatini

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 2 aprila 1944 podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ na Hvaru i na području Ludbrega, Kutine i Našica

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOVJ od 5 aprila 1944 podređenim jedinicama da ostanu u Podravskoj Slatini i na položajima oko nje radi obezbjeđenja evakuacije plijena i ranjenika i uspostavljanja reda i sigurnosti u gradu

📜 Naređenje Štaba Šestog korpusa NOVJ od 11 aprila 1944 štabovima Istočne i Zapadne grupe NOP odreda da izvrše diverziju na pruzi Banova Jaruga - Vinkovci

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 11 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o toku i rezultatima napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini

📜 Izveštaj partijskog sekretara 2. bataljona 17. brigade 28. divizije od 12. aprila 1944. partijskom sekretaru brigade o političkom stanju jedinice posle borbi na sektoru Podravske Slatine

📜 Pismo Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 17 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa i potčinjenim jedinicama o greškama koje su zapažene prilikom napada na Podravsku Slatinu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOVJ od 18 aprila 1944 podređenim jedinicama da sruše mostove na rijeci Karašici i cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 20 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o rušenju mostova na rijeci Karašici i na cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac

📜 Naređenje komandanta Grupe požeških brigada od 25. aprila 1944. komandantu 2. požeške brigade za posedanje položaja na Kovačici i Drežničkoj Gradini radi sprečavanja prodora jedinicama NOVJ prema komunikaciji Požega - Uzice

📜 Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 16. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Podravske Slatine

📜 Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 16. maja 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu od 20. aprila do 10. maja

📜 Izveštaj 42. lovačke divizije od 17. maja 1944. Komandi 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu o toku i rezultatima borbi, u operaciji »Ungeviter«, na prostoru Slavonska Požega — Našice — Podravska Slatina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Našica, Petrinje, Bihaća, Kistanja, na Krbavskom Polju i Biokovu

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOVJ od 1. juna 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Vinkovci - Banova Jaruga

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 1. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege i Slavonskog Broda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Viroviticu od 2. juna 1944. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o radu partijske organizacije u Daruvarskom i Bilogorskom odredu

📜 Izveštaj političkog komesara Bataljona protiv pete kolone od 4. juna 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kultumoprosvetnom radu

📜 Izveštaj politkomesara 12. divizije od 8. juna 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju u jedinicama divizije od 10. maja do 1. juna

📜 Izveštaj političkog komesara mađarskog bataljona Šandor Petefi od 19. juna 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom radu u bataljonu

📜 Izveštaj političkog komesara 12. divizije od 23. juna 1944. političkom komesara 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju

📜 Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 24. juna 1944. Štabu 12. divizije o organizovanju dopisne službe

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 27. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama kod Đakova, Krndije i Našica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na Čazmu i Krndiju i o borbama kod Bjelovara, Osijeka i Omiša

📜 Izveštaj političkog komesara Sanitetske podoficirske škole od 28. juna 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o nastavi i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ u Moslavini, kod Našica, Đakova, Karlovca, Sinja i Metkovića

📜 Izveštaj partijskog sekretara Posavskog NOP odreda od 29. juna 1944. Okružnom komitetu KPH za Novu Gradišku i političkom komsaru Zapadne grupe NOP odreda o političkom i organizacionom stanju

📜 Mesečni izveštaj političkog, komesara Komande Požeškog područja od 30. juna 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o političkom radu

📜 Mesečni izveštaj Štaba Bataljona protiv pete kolone od 4. jula 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 5. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ 0 borbi kod Levanjske Varoši

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ da se divizija koja se formira u Slavoniji nazove 40. NO divizija

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 8. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o postavljenjima rukovodilaca u Štabu korpusa i u njihovim jedinicama

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije Posavskog.NOP odreda od 8. jula 1944. Okružnom komitetu KPH za N. Gradišku i Štabu Zapadne grupe NOP odreda o političkom i organizacionom stanju u odredu

📜 Izveštaj političkog komesara mađarskog bataljona Šandor Petefi od 10. jula 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu od 20. do 10. jula 

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Vrliku i o borbama kod Nove Gradiške, Babinog Potoka, Pećigrada i u sjevernoj Dalmaciji

📜 Mesečni izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara Komande Virovitičkog područja od 28. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o moralno-političkom stanju na teritoriji područja

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 5. avgusta 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na bunkere na pruzi Pakrac - Banova Jaruga

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 8. avgusta 1944. komitetu 40. NO divizije i Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom i organizacionom stanju i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Slavonske Požege, Našica, Drniša, i u Lici

📜 Uputstvo političkog komesara 6. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. štabovima 12. i 28. udarne i 40. NO divizije o metodu partijsko-političkog rada prilikom vršenja mobilizacije 

📜 Naređenje Štaba 6. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da iz saobraćaja izbace željezničke pruge Beograd - Zagreb, Vrpolje - Osijek i Našice - Osijek

📜 Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije za upad u Slavonsku Požegu

📜 Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 12. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na Pakrac

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o upadu u Slavonsku Požegu i prelasku domobrana na stranu NOVJ

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Garčin i o diverziji na pruzi Brod - Vinkovci

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 19. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 19. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog garnizona u Pakracu

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 22. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o diverzijama na pruzi Virovitica - Barč

📜 Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. podređenim jedinicama da napadnu ustaše u Podravskoj Slatini i Čađavici

📜 Dopunska zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. Štabu 40 divizije u vezi napada na Podravsku Slatinu i Čađavicu

📜 Izvještaj Štaba 18. brigade od 28. septembra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o napadu na Podravsku Slatinu

📜 Mesečni izveštaj komesara Novogradiškog područja od 30. septembra 1944. komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu posle oslobođenja Pakraca i Lipika

📜 Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. podređenim jedinicama u vezi s napadom na Viroviticu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Štabu 6. udarnog korpusa NOVJ za propuštanje obaveštajne grupe majora Makbeta u Mađarsku

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za postupak sa 28. NOU divizijom

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 8. oktobra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Virovitici

📜 Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 9. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o radu prilikom napada na Viroviticu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Vrhovni štab NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Levanjska Varoš Avijacija u oslobodilačkom ratu Bilogorski partizanski odred Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 40. slavonska divizija NOVJ Knin Žene u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 6. slavonski korpus NOVJ Podgorač Vinkovci Beograd Čehoslovačka brigada Jan Žiška 1. gorski zdrug (NDH) Daruvar Podravska Slatina AFŽ Vukovar 4. gorski zdrug (NDH) Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 17. slavonska udarna brigada Diljski partizanski odred Bjelovar Bitka za Našice 1944. Kninska operacija Narodni heroji Jugoslavije Mađarska u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Đakovo Omladina u ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Križevci 42. lovačka divizija 1. kozačka divizija Vermahta Varaždin Voćin Slavonski Brod Donji Miholjac Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 32. zagorska divizija NOVJ Osijek Lipik Čazma Virovitička udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Pakrac Nova Gradiška 28. slavonska divizija NOVJ Novska Virovitica 2. ustaška brigada Našice Zagreb Pleternica Karlovac Glavni štab Hrvatske Komunistička partija Hrvatske Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 18. slavonska udarna brigada Glavni štab Vojvodine Osječka udarna brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Gračac Borbe u Sremu 1943. 1. proleterski korpus NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Slavonska Požega 33. hrvatska divizija NOVJ 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović