Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Đakovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 2. 1944. Kod s. Piškorevaca (na putu Đakovo - s. Vrpolje) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao 2 kamiona nemačkih vojnika, a kada je ovima, u toku borbe, pristiglo pojačanje iz s. Vrpolja, on se povukao u pravcu Đakova. Neprijatelj je imao 60 mrtvih vojnika.

⚔️ 30. 6. 1944. Nemačke snage iz Đakova napale jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ kod s. Levanjske Varoši. Posle kratke ali žestoke borbe neprijatelj se povukao u Đakovo, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih, 14 ranjenih i 2 zarobljena vojnika, a 1 tenk je oštećen.

⚔️ 18. 9. 1944. Između s. Vrpolja i Đakova nemačke i ustaške snage (oko 1000 vojnika) iz ovih mesta, potpomognute tenkovima, napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Đakova.

⚔️ 23. 12. 1944. Iz Đakova otpočeo petodnevni napad nemačkih jedinica i 15. ustaškog bataljona u pravcu s. Levanjske Varoši, protiv Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ. Levanjsku Varoš neprijatelj je zauzeo 27. decembra.

⚔️ 9. 1. 1945. Kod s. Nabrđa oko 400 vojnika nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije iz Đakova napalo 1. bataljon Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbijeni u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 12 mrtvih, 20 ranjenih i 3 zarobljena, a Čehoslovačka NO brigada 1 mrtvog i 1 ranjenog. 

⚔️ 15. 1. 1945. Kod s. Bračevaca i s. Stipanovaca oko 2000 nemačkih vojnika iz Đakova napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle kraće borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 51 mrtvog, neprijatelj se probio u Našice.

⚔️ 16. 4. 1945. Jedinice 21. udarne i 6, proleterske divizije JA -Nikola Tesla- posle dvodnevnih borbi protiv 47. i 65. puka nemačke 22. pešadijske divizije, oslobodile Đakovo i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Pleternici i Našicama.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Osječka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Sremski front Borbe u Slavoniji 1944. Operacija Jesenji pljusak Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1945. 6. lička proleterska divizija NOVJ Moslavački partizanski odred 22. pešadijska divizija Hrvatsko domobranstvo Narodno oslobodilački odbori Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Slavoniji 1943. Županja Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Hrvatskoj 1943. 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Našice Koprivnica 10. krajiška divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Levanjska Varoš Pleternica Komunistička partija Hrvatske Pelješac Novi Marof 15. makedonski korpus NOVJ Diljski partizanski odred Makarska Hrvatska seljačka stranka 181. pešadijska divizija 18. slavonska udarna brigada Šibenik Čazma Čehoslovačka brigada Jan Žiška