Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

18. slavonska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Mijači (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 18. brigada 4. (slavonske) divizije NOVJ.

⚔️ 18. 2. 1943. Jedinice 18. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Levanjsku Varoš (kod Đakova) i zarobile 37 ustaša i žandarma. Brigada je imala 3 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 21. 2. 1943. Između s. Levanjske Varoši i s. Paučja (kod Našica) jedinice 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale 2. bataljon domobranskog 4. puka i jedan nemački bataljon. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 22 mrtva i 28 zarobljenih, dok je 18. brigada imala 1 mrtvog i 3 ranjena.

⚔️ 27. 2. 1943. Na Dilj-planini oko 9 ustaško-đomobnmskih bataljona i 1 nemački bataljon sa divizionom artiljerije napali 18. brigadu 4 (slavonske) divizije NOVJ. Brigada se, međutim, blagovremeno povukla na pl. Krndiju.

⚔️ 5. 3. 1943. U s. Ljeskovici (kod Našica) jedinice 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ napale posadu i zarobile 61 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 16. 3. 1943. Domobransko uporište Veliku (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 18. i 12. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ i nanele delovima domobranskog 4. puka gubitke od 24 mrtva, 18 ranjenih i 110 zarobljenih, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 19. 3. 1943. Uporište s. Vetovo (kod Slav. Požege) zauzele jedinice 12. i 18. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ. Poginulo je 20, a nestalo 16 nemačkih vojnika.

⚔️ 9. 5. 1943. Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

⚔️ 0. 7. 1943. U s. Zrinskoj (kod Bjelovara) delovi nemačke 187. rezervne divizije napali dva bataljona 18. brigade 12. divizije NOVJ. Posle dvočasovne borbe neprijatelj je odbačen u s. V. Pisanicu i s. V. Grđevac uz gubitke od 12 mrtvih i 28 ranjenih. Brigada je imala 14 mrtvih i 33 ranjena.

⚔️ 6. 7. 1943. Ojačani 54. puk nemačke 100. lovačke divizije, dva bataljona za obuku iz Bjelovara i SI. Broda, nekoliko ustaško-domobranskih bataljona i nemačke i ustaške policijske jedinice otpočeli čišćenje Bilo-gore. Pva borba je vođena 9. jula između 18. brigade 12. divizije NOVJ i delova nemačkog 54. puka u rejonu s. Gornjeg Križa (kod Koprivnice), a sutradan i kod s. Bačkovice, kada je 18. brigada izvršila pokret preko Bilo-gore u Slavoniju. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, a 18. brigada je imala 12 mrtvih i 37 ranjenih.

⚔️ 13. 7. 1943. Između s. Đulaveca i s. Pivnice (na putu Virovitica-Daruvar) 18. brigada 12. divizije NOVJ, u pokretu iz Bilo-gore u Slavoniju, sukobila se sa delovima 54. puka nemačke 100. lovačke divizije. Poginulo je 36, a zarobljena su 22 nemačka vojnika. Brigada je imala 16 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1943. Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 14. 12. 1943. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale nemački SS policijski bataljon i žandarmeriju u Đakovu. Usled jakog otpora napad je obustavljen posle višečasovne borbe. Neprijatelj je imao 24 mrtva, 22 ranjena i 10 zarobljenih, a 18. brigada 20 mrtvih, 48 ranjenih i 23 nestala.

⚔️ 17. 12. 1943. Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe protiv nemačke žandarmerije, zauzela s. Gorjane (kod Đakova). Deo posade koji se probio iz sela sačekale su u zasedi i napale jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, 18. brigade 12. divizije NOVJ i Osječkog NOP odreda. Neprijatelj je imao 101 poginulog, a Brodska brigada 7 mrtvih i 23 ranjenih.

⚔️ 7. 1. 1944. U s. Katoličkoj Šagovini nemačke i ustaške jedinice iz Okučana i Nove Gradiške napale 18. brigadu 12. divizije NOVJ, i posle jednodnevne borbe primorali je da se, uz gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih boraca, povuče u pravcu s. Podvrškog.

⚔️ 17. 1. 1944. Kod šume Doljna dolca (blizu Slav. Broda) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale neprijateljsku motorizovanu kolonu, ali su se, posle jednočasovne borbe, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukle, zapalivši 1 tenk i oštetivši 4 tenka.

⚔️ 24. 1. 1944. Između ž. stanica Pleternica i Latinovac delovi 18. brigade 12. divizije NOVJ porušili železničku prugu u dužini od 7 km.

⚔️ 16. 2. 1944. Između s. St. Perkovaca i s. Vrpolja (na pt;uzi Beograd-Zagreb) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ i delovi Diljskog NOP odreda srušili transportni voz i uništili lokomotivu i 6 vagona. Tom prilikom je poginulo 11, ranjeno 28 i zarobljen 21 domobran i ustaša.

⚔️ 22. 2. 1944. Kod s. Širokog Polja (blizu Đakova) dva bataljona 18. brigade 12. divizije NOVJ napali nemačku i ustaško-domobransku auto-kolonu i uništili 2 kamiona, 1 autobus i 1 putnički automobil, te zarobili 9, a ubili 14 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 17. 3. 1944. Između s. Andrijevaca i s. Starog Topolja (na pruzi Vinkovci - Nova Gradiška) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ uništile 2 lokomotive a zapalile 60 vagona, 2 cisterne i 6 vagona sa artiljerijskom i ostalom municijom.

⚔️ 21. 4. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale s. Đurđenova(kod Našica). Selo su branili 400 ustaša iz 18. ustaškog bataljona i 32 žandarma. Posle dvodnevne žestoke borbe jedinice 18. brigade su se povukle zbog dolaska pojačanja.

⚔️ 19. 5. 1944. Ustaške snage iz Našica, potpomognute tenkovima, napale na jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ kod Orahovice (blizu Našica). Posle kraće borbe uništen je 1 tenk i ustaše su odbačene u polazni garnizon.

⚔️ 29. 5. 1944. Između s. Vrpolja i s. Starih Perkovaca jedinice 12. udarne i 18. brigade 12. divizije NOVJ izvršile diverziju na pruzi Slav. Brod - Vinkovci i istovremeno napale nemački transportni voz od oko 80 vagona. Zbog dolaska oklopnih vozova iz Vinkovaca i Slav. Broda, jedinice 12. divizije NOVJ su se povukle ne izvukavši plen. Neprijatelj je imao 63 mrtva, 50 ranjenih i 5 zarobljenih, a uništena je 1 lokomotiva i 15 vagona.

⚔️ 16. 6. 1944. Jedinice 18. brigade, u sađejstvu s jurišnom četom 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ, napale neprijateljsko uporište u s. Bizovcu (kod Osijeka) koje je branilo 60 nemačkih vojnika, 7 žandarma i 100 milicionera. Posle šestočasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle.

⚔️ 24. 6. 1944. Jedinice Osječke brigade, u sadejstvu s jurišnom četom 18. brigade 12. divizije NOVJ, napale neprijateljsko uporište u s. Krndiji (kod Đakova) koje je branilo 350 nemačkih vojnika. Sutradan, posle žestokih borbi, jedinice NOVJ su se povukle zbog dolaska neprijateljskog pojačanja iz Osijeka.

⚔️ 30. 6. 1944. Nemačke snage iz Đakova napale jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ kod s. Levanjske Varoši. Posle kratke ali žestoke borbe neprijatelj se povukao u Đakovo, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih, 14 ranjenih i 2 zarobljena vojnika, a 1 tenk je oštećen.

⚔️ 1. 7. 1944. U s. Slobodnoj Vlasti (kod Đakova), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo komandant 18. brigade 12. divizije NOVJ Nikola Miljanović Karaula, narodni heroj.

⚔️ 7. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ zauzele neprijateljsko uporište s. Jakšić (kod Slav. Požege) koje je branilo oko 460 nemačkih vojnika i domobrana. Porušeni su svi bunkeri i zgrade koje je neprijatelj koristio za odbranu.

⚔️ 10. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ zauzele uporište s. Kuzmiču (kod Slav. Požege), u kome se branilo 50 domobrana.

⚔️ 15. 7. 1944. U Slavoniji, po naređenju Vrhovnog Štaba NOV i POJ, od 18. i Omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana 40. divizija 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 19. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 40. divizije NOVJ napale na oko 250 nemačkih vojnika u s. Đakovačkoj Satnici (kod Đakova). Napad nije uspeo, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Đakova.

⚔️ 29. 7. 1944. Jedinice 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzele s. Ramanovce (blizu Slav. Požege), u kome se branilo oko 1200 domobrana, koji su se povukli prema Slav. Požegi.

⚔️ 20. 8. 1944. Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

⚔️ 14. 9. 1944. Posavski NOP odred Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i 1. bataljon 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzeli Lipik (kod Pakraca), koji je branila glavnina 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka. Manji deo posade uspeo je da se probije ka Banovoj Jaruzi, ostatak je uništen ili zarobljen.

⚔️ 16. 9. 1944. Virovitička brigada i dva bataljona 18. brigade 40. divizije NOVJ ušli u Daruvar, iz koga su se, uz pomoć snaga iz Banove Jaruge (2. kozačkog puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 1. bataljona domobranske 1. brdske brigade), povukli domobranski 4. brdski puk (bez 2. bataljona) i ll. ustaški bataljon.

⚔️ 26. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzele Podrav. Slatinu, u kojoj su se branili 15. ustaški bataljon, delovi 5. ustaškog bataljona i tri čete nemačkih vojnika - ukupno oko 1620 vojnika. Gubici neprijatelja: 44 mrtva, 39 ranjenih i 289 nestalih ustaša.

⚔️ 1. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

⚔️ 26. 10. 1944. Na putu s. Okučani - Novska jedinice 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ uništile nemačku kolonu. Poginulo je 105 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je 30 pušaka, 15 automata, 1 p. mitraljez i druga ratna oprema. Uništeno je 38 kamiona i 3 putnička automobila.

⚔️ 2. 11. 1944. Između s. Okučana i Novske delovi 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ na 15 mesta porušili prugu Beograd-Zagreb.

⚔️ 13. 11. 1944. Između s. Koške i s. Bizovca jedinice 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ i 2. bataljona 1. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na 68 mesta porušile prugu Našice-Osijek i između s. Budimaca i s. Brođanaca (na putu Našice-Osijek) iz zasede napale domobransku kolonu (jačine 300 vojnika). U borbi je poginulo 20 i zarobljeno 15 domobrana.

⚔️ 6. 1. 1945. Na liniji s. Špišić-Bukovica - s. Lozan - s. Stari Gradac (kod Virovitice) jedinice 32. i 33. divizije NOVJ i 18. udarne brigade 40. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke jedinice i prinudile ih da se povuku na liniju s. Pitomača - s. Otrovanec - s. Grabovnica - s. Kozarevac - s. Suha Katalena.

Dokumenti

📜 Naređenje štaba Treće operativne zone od 2 veljače 1943 god. štabu Prvog NOP odreda u vezi formiranja Osamnaeste NO brigade

📜 Izvještaj Osamnaeste NO brigade od 28 veljače 1943 god. štabu Treće operativne zone o napadu na Levanjsku Varoš, Drenje i Pridvorje

📜 Obavještenje Štaba Treće operativne zone od 6 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvat o stavljanju Osamnaeste NO brigade pod komandu divizije

📜 Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 8 ožujka 1943 god. o napadu Osamnaeste NO brigade na s. Ljeskovicu

📜 Uputstvo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 ožujka 1943 god. Štabu Osamnaeste NO brigade u vezi s pripremama za napad na Veliku i ostala neprijateljska uporišta u Požeškoj kotlini

📜 Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 10 ožujka 1943 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Ljeskovicu

📜 Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 17 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 16 travnja 1943 god. Štabu Osamnaeste brigade da spriječi prodor neprijatelja u pravcu sela Vučjaka

📜 Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 14 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive od 20 ožujka do 1 travnja

📜 Zapovijest Štaba Osamnaeste NO brigade od 6 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 30 svibnja 1943 god. o napadu Osamnaeste NO brigade na Kutjevo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 30 svibnja 1943 god. o napadu Osamnaeste NO brigade na Kutjevo

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 lipnja 1943 god. o dejstvima dijelova Šesnaeste i Osamnaeste NO i Dvanaeste NOU brigade u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Izveštaj partijskog sekretara 18. brigade 4. slavonske NOU divizije od 8. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu i stanju partijske organizacije u toj brigadi

📜 Izveštaj partijskog sekretara 18. brigade 12. NOU divizije od 29. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije u toj brigadi

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 18. NO brigade od 3. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 15. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama za Đakovo

📜 Izvještaj Štaba Osamnaeste NO brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Dvanaeste divizije o borbama kod Nove Gradiške i Novske i fingiranom napadu na Okučane i Bogićevce

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 14. juna 1944. podređenim jedinicama da obezbijede napad Osamnaeste brigade na neprijateljsku posadu u Bizovcu

📜 Zapovijest Štaba Osamnaeste NO brigade od 14. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Bizovcu

📜 Zapovijest Štaba Osječke NO brigade od 14. juna 1944. podređenim jedinicama da obezbijede napad Osamnaeste brigade na neprijateljsku posadu u Bizovcu

📜 Izvještaj Štaba 18. brigade od 28. septembra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o napadu na Podravsku Slatinu

📜 Izvještaj Štaba 18. brigade od. 16. oktobra 1944. Štabu 40. divizije o učešću u napadu na neprijateljski garnizon u Koprivnici

📜 Izvještaj Štaba 18. brigade od 27. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o uništenju neprijateljske autokolone između Okućana i Rajića

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava 18. brigade 40. NO divizije iz novembra 1944. godine

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije od 6. novembra 1944. o partijsko-političkom radu i organizacionom stanju u oktobru

📜 Izvještaj Štaba 18. brigade od 25. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama za Našice

📜 Izvještaj Štaba 18. brigade od 3. januara 1945. Štabu 40. NO divizije o napadu na Golo Brdo

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka za Našice 1944. Đakovo Koprivnica 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Slavonski Brod Kutjevo 1. gorski zdrug (NDH) Osijek Zasede u oslobodilačkom ratu Levanjska Varoš 100. lovačka divizija Našice Pleternica 33. hrvatska divizija NOVJ Slavonska Požega 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1943. 28. slavonska divizija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ Garešnica Čehoslovačka brigada Jan Žiška Komunistička partija Hrvatske Hrvatsko domobranstvo 187. rezervna divizija Daruvar 4. gorski zdrug (NDH) Borbe u Slavoniji 1945. Grubišno Polje Diljski partizanski odred Virovitica Kozara u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1944. 4. krajiška divizija NOVJ Novska Voćin Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 17. slavonska udarna brigada Kutina Omladina u ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Pakrac Popovača Bitka za Koprivnicu 1944. Virovitička udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu 35. lička divizija NOVJ Podravska Slatina Lipik 12. slavonska proleterska udarna brigada 1. brdska brigada NDH Diverzije u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Vinkovci Bjelovar Borbe u Slavoniji 1943. 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Nova Gradiška 6. slavonski korpus NOVJ Osječka udarna brigada