Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 11 novembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske brigade za zatvaranje pravca Bukinje - Zivinice - Kladanj

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske NOU brigade za napad na Kladanj

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Tuzlanskog NOP odreda da smijeni Osamnaestu hrvatsku NOU brigadu na položaju kod Tuzle

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 3 decembra 1943 god. Štabu Osamnaeste hrvatske NOU brigade za hitno dejstvovanje kod Zivinica i Kladnja

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 11 januara 1944 o stavljanju Petnaeste majevčke i Osamnaeste hrvatske brigade pod komandu komandanta Šesnaeste NOU divizije radi napada na Tuzlu

📜 Obavještenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 23. marta 1944. političkom komesaru Osamnaeste hrvatske NOU brigade o privremenom stavljanju brigade pod komandu Štaba ove divizije i o zadacima brigade u Posavini

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 11. maja 1944. štabovima 14. srednjobosanske i 18. hrvatske brigade i Motajičkog, Prnjavorskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostorijama Klašnice - Jošavka, Motajica, Stanari, Kokori - Branešci i Glogovac

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 9. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi na Sokolini i Krnjinom brdu

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Foče i napadu na Johovac

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije o dejstvu u srednjoj Bosni u julu 1944. godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti može li prihvatiti 18. hrvatsku istočnobosansku NOU brigadu i omladinske delegate koji se vraćaju sa Drugog kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi na prostoru Mušići - Vidova glava - Litva

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 25. avgusta 1944. Štabu 11. divizije da 18. hrvatsku brigadu uputi u sastav 38. divizije i da svoje jedinice rasporedi za odmor

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 14. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Modriče

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. septembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima u septembru

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 18. hrvatske brigade 38. NOU divizije od 6. novembra 1944. o partijsko-političkom radu i organizacionom stanju u oktobru

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Čelić - Lopare - Pukiš

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. novembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o dejstvima na sektoru Celić - Lopare - Pukiš

📜 Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 13. decembra 1944. Štabu 18. hrvatske brigade za dejstvo na komunikaciji Kozluk - Čolopek

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o napadu na uporišta u rejonu Zvornika

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 23. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama u rejonu Zvornika

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 29. decembra 1944. Štabu 38. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Tuzla - Zvornik

📜 Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 17. januara 1945. štabu 18. hrvatske brigade za prebacivanje na prostor Ivkovina - Devetak

📜 Relacija štaba 18. hrvatske brigade o borbama protiv četnika Draže Mihailovića na sektoru Zamršten-Kozo-Vrbnica u maju dostavljena Štabu 38. udarne divizije JA 31. maja 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

17. majevička udarna brigada 38. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Druga tuzlanska operacija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Modriča Borbe u Hrvatskoj 1944. 2. krajiška udarna brigada Politički komesari u NOR-u Završne operacije u Jugoslaviji Lopare Motajički partizanski odred Dragoljub Draža Mihailović Foča 16. vojvođanska divizija NOVJ Omladina u ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Tuzla 36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vrbnica Bitka za Tuzlu decembra 1944. Zvornik Bijeljina Romanijski partizanski odred Bitka na Zelengori 18. slavonska udarna brigada Četnička golgota 11. krajiška divizija NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Živinice Prnjavor USAOJ 14. srednjobosanska udarna brigada 18. srednjobosanska udarna brigada