Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Foča u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 72 hronoloških zapisa, 117 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 12. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije obavestio GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji u Bosni i o formiranju 1. proleterske NOU brigade i postavio mu zadatak da stvara čvrste jedinice, koje bi u dalom momentu mogle formirati proletersku brigadu, i da uputi najmanje 1.500 ljudi koji bi oslobodili Foču, Goražde, Ustipraču i Kalinovik i time ne samo pomogli NOB u istočnoj Bosni, već i sprečili prodiranje četnika u Hercegovinu i Crnu Goru.

⚔️ 5. 12. 1941. Devet četničkih odreda (Zlatarski, Rogatički, Višegradski, Čajnički, Kalinovički, 1. hercegovački (Fočanski), 1, 2. i 3. udarni), po sporazumu sa italijanskim okupacionim vlastima, koje su ih i naoružale sa oko 3.000 pušaka, preuzeli srezove Foču i Čajniče, a zatim izvršili masovan pokolj muslimanskog stanovništva (zaklali preko 500 ljudi, žena i dece), spalili nekoliko stotina kuća i opljačkali većinu naselja.

⚔️ 23. 12. 1941. GŠ za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu da pregovara sa italijanskim okupatorom o razmeni zarobljenika; da zaštiti srpski i muslimanski živalj od okupatora, ustaša i ustaški nastrojenih muslimana; da partizanskim jedinicama na sektoru Bileća, Gackog i Foče pruži pomoć u borbi protiv okupatora i četnika.

⚔️ 0. 1. 1942. U oslobođenoj Foči formirana partizanska bolnica, koja je primila promrzle borce 1. proleterske NOU brigade posle napornog marša preko pl. Igmana.

⚔️ 0. 1. 1942. Južno od Budve iskrcala se iz podmornice englesko-jugoslovenska misija koju su sačinjavali dva Engleza (major Terens Aterton i podoficir radio-telegrafist) i jedan Jugosloven (avijatičarski poručnik bivše jugoslovenske vojske Nedeljković). Misiju su jedinice Lovćenskog NOP odreda prihvatile i dopratile do GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku, koji se tada nalazio u s. Gostilju (kod Titograda). [Ta misija je 19. marte 1942. stigla u Foču, u VŠ NOP i DV Jugoslavije. Odatle je 15/16. aprila odbegla četnicima Draže Mihailovića, a ovi su je pobili da bi je opljačkali.]

⚔️ 19. 1. 1942. Bataljon -Vojvoda Momčilo- Durmitorskog NOP odreda, koji se privremeno nalazio pod komandom Kalinovičkog NOP odreda, ušao u Foču i razoružao 100 četnika.

⚔️ 25. 1. 1942. U Foči stigli CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije. Za vreme boravka u Foči, do 10. maja to je tzv. fočanski period, oni su doneli niz krupnih odluka u cilju razvoja NOB-e. Razvijena je živa politička i kulturno-prosvetna aktivnost u gradu i okolini, pa su iskustva u tome radu preneta i u ostale krajeve Jugoslavije.

⚔️ 0. 2. 1942. U Foči VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao dva veoma značajna dokumenta: -Zadaci i ustrojstvo narodnih oslobodilačkih odbora- i -Objašnjenja i uputstva za rad narodnooslobodilačkih odbora u oslobođenim krajevima-. U njima su uopštena iskustva iz dotadašnjeg rada i razvoja NO odbora, te se smatraju prvim propisima oblikovanim u vidu zakona u kojima su formulisani zadaci i organizacija nove narodne vlasti. Ti dokumenti su poznati kao -Fočanski propisi-.

⚔️ 0. 2. 1942. Na omladinskom zboru u Foči, pod rukovodstvom PK SKOJ-a za BiH, izabran Sreski odbor NOSOBiH i stvorena prva organizacija Saveza. U toku. februara sreske organizacije, sa više hiljada omladinaca, stvorene su u još desetak srezova istočne Bosne i Hercegovine.

⚔️ 0. 2. 1942. U Foči, od najboljih omladinaca u sastvu 1. fočanskog dobrovoljačkog bataljona, formirana Fočanska omladinska partizanska četa, koja je krajem. februara ušla u sastav 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 3. 2. 1942. U Foči, na predlog GŠ NOP i DV za BiH, odlukom VŠ NOP i DV Jugoslavije formiran Operativni štab NOP i DV za istočnu Bosnu.

⚔️ 19. 2. 1942. U Foči izašao prvi broj -Narodnog borca-, lista Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije.

⚔️ 22. 2. 1942. U Foči, u prisustvu oko 500 žena iz Foče, Čajnica, Goruzua i uiuHinn sela (slobodnog dela istočne Bosne), održan osnivački zbor antifašističkog saveza žena istočne Bosne, kome je idućih dana sledilo formiranje sreskih odbora i opštinskih povereništava

⚔️ 24. 2. 1942. Odlukom VŠ NOP i DV Jugoslavije, od razbijenih četničkih jedinica i novomobilisanih boraca s teritorije sreza Foča formiran Fočanski NO dobrovoljački odred.

⚔️ 25. 2. 1942. U Foči, na inicijativu CK KPJ, održan sastanak partijskog aktiva (uglavnom članova PK KPJ i GŠ NOP i DV za BiH) istočne Bosne. Pretresena je vojno-politička situacija u istočnoj Bosni i uloga seljaštva u NOB-u; kritikovan je oportunistički stav prema četnicima, koji su se kao oružana formacija srpske buržoazije, otvoreno stavili u službu nemačkog okupatora; uloga seljaštva u NOB-u ocenjena je kao presudna; uzet je kurs na čvršću disciplinu i na povećanje rukovodeće uloge partije; posvećena je veća pažnja omladini, narodnoj vlasti i omasovljenju organizacija KPJ.

⚔️ 5. 3. 1942. U Foči vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito predao ratnu zastavu 3. (kragujevačkom) bataljonu 1. proleterske NOU brigade.

⚔️ 6. 3. 1942. U Foči, uglavnom od omladinaca iz Sarajeva i Mostara, formirana omladinska četa, koja je ušla u sastav 5. bataljona 1. proleterske NOU brigade kao 2. četa. Ona je. juna 1942. prešla u sastav 2. proleterske NOU brigade, gde je ostala do kraja rata.

⚔️ 11. 3. 1942. U Foči, na izbornoj konferenciji 170 delegata opštinskih i seoskih NO odbora, izabran SNO odbor.

⚔️ 0. 4. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio da se Centralna bolnica iz Foče evakuiše na plato Pivske planine, usled pritiska italijanskih i četničkih snaga na oslobođenju teritoriju. Evakuacija je završena 9. maja 1942.

⚔️ 0. 4. 1942. U Foči izašao prvi, i jedini, broj časopisa -Partizanski sanitet-, organa Saniteta pri VŠ NOP i DV Jugoslavije, u kome je uvodni članak o značaju izdavanja tog časopisa napisao vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito.

⚔️ 1. 4. 1942. U Foču iz Zagreba stigao član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar i generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu podneo izveštaj o radu Organizacionog sekretarijata.

⚔️ 4. 4. 1942. U Foči održan sastanak CK KPJ.

⚔️ 8. 4. 1942. U Foči, na inicijativu CK SKOJ-a, održano savetovanje kome je prisustvovalo 280 članova SKOJ-a, uglavnom iz okruga Foča-Kalinovik, 1. proleterske NOU brigade i bližih NOP odreda iz Crne Gore. Na savetovanju su održani referati o vojno-političkoj situaciji (Ivo Lola Ribar) i o zadacima SKOJ-a u vojsci i na terenu.

⚔️ 10. 4. 1942. Iz Foče član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio u Ljubljanu članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju informaciju o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i u BiH; preneo mu ocenu CK KPJ; da izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije radi na likvidaciji NOP-a i na raspirivanju građanskog rata; istakao svoje uverenje da će CK KPJ uspeti da osujeti planove reakcije o klasnom ratu i da proširi front jedinstvene oslobodilačke borbe.

⚔️ 22. 4. 1942. Nemačke, italijanske i ustaško-domobranske snage počele rogatičko-fočansku operaciju (-Trio I-) koja je trajala do 12. maja. U borbi protiv snaga operativnih štabova NOP i DV za istočnu Bosnu i Sandžak i 1. i 2. proleterske NOU brigade neprijatelj je zauzeo Čajniče, Goražde, Foču, Trnovo, Kalinovik i Ulog i deblokirao Praču i Rogaticu. Za vreme operacije, pod dejstvom četničke propagande, raspali su se dobrovoljački bataljon i nekoliko partizanskih bataljona iz Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda. Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije je izvukao proleterske NOU brigade ispod udara i uputio ih da pojačaju dejstva partizanskih jedinica u Crnoj Gori i Hercegovini.

⚔️ 0. 5. 1942. U centralnoj bolnici VŠ NOP i DV Jugoslavije u Šćepan Polju (kod Foče) umro od pegavog tifusa član GŠ NOP i DV za BiH i komandant Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu Slobodan Princip Seljo, narodni heroj.

⚔️ 10. 5. 1942. Zbog nadiranja italijanskih jedinica CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije napustili Foču i uputili se prema s. Plužinama (kod Šavnika).

⚔️ 10. 5. 1942. Delovi italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući s pravca Goražda, zauzeli Foču, iz koje su se Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije i delovi 1. i 2. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda pravovremeno povukli.

⚔️ 12. 5. 1942. Kod s. Dražljeva delovi Severnohercegovačkog NOP odreda sprečili prodor ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- iz Gacka prema Čemernu i Foči. Posle trodnevnih borbi, uz gubitke od 9 mrtvih i 22 ranjena, italijanski puk je prodro u s. Vrbu i spalio ga.

⚔️ 18. 5. 1942. U noćnom napadu na isturene položaje na Kruščici (kod Foče) delovi 2. proleterske NOU brigade razbili 141. četu bataljona >Bolcano- italijanske divizije -Pusterija-.

⚔️ 19. 5. 1942. CK KPJ uputio OK KPJ za Foču direktivu o zbrinjavanju izbeglica iz Foče i s teritorije Kalinovičkog NOP odreda.

⚔️ 23. 5. 1942. Na Uzlupu (kod Foče) od ostataka Fočanskog i Drinskog NO dobrovoljačkog odreda formiran kombinovani Dragočavsko-čelebićki partizanski bataljon. Posle povlačenja u Bos. krajinu on je ušao u sastav 5. crnogorske NOU brigade.

⚔️ 5. 6. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković uputio pismo Okružnom komitetu KPJ za Foču: nalaže mu da se što hitnije prebaci na zakmursku teritoriju i na njoj organizuje politički rad.

⚔️ 16. 6. 1942. U s. Tjentištu (kod Foče) sveštenici Crne Gore i Boke, pristalice NOP-a, održali skupštinu s koje su uputili poslanicu sveštenstvu i čitavom narodu Crne Gore i Boke, pozivajući ih na borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 19. 8. 1942. U Foči četnički Fočanski, Kalinovički, Nevesinjski, Šavnički i Durmitorski odred, pod neposrednom komandom načelnika četničke Vrhovne komande, izvršili masovan pokolj muslimanskog stanovništva i nekoliko hiljada muslimana proterali a njihove kuće opljačkali i delom spalili.

⚔️ 23. 3. 1943. Jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 1. proleterske NOU brigade zauzele Kalinovik, odbacivši četnike ka Foči i s. Dobrom Polju. U borbama za Kalinovik poginulo je, ranjeno i zarobljeno oko 400 četnika, dok je 2. proleterska udarna divizija NOVJ imala oko 135 mrtvih i ranjenih. Poginuli su zamenik komandanta 2 bataljona 1. proleterske NOU brigade Vojislav Grujič, narodni heroj, i politički komesar 1. bataljona 2. dalmatinske NOU brigade Slobodan Macura, narodni heroj.

⚔️ 28. 3. 1943. VŠ NOV i POJ održao savetovanje sa štabovima 1. i 2. proleterske udarne divizije NOVJ, na kome je odlučeno da se Foča ne napada pre nego što se razbiju četnici na desnoj obali r. Drine i temeljno raščisti teren u širokom pojasu oko Foče.

⚔️ 29. 3. 1943. Kod s. Broda (blizu Foče) 2. proleterska udarna i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ pokušale da iz pokreta forsiraju r. Drinu, ali u tome nisu uspele zbog nedostatka plovnih sredstava i zbog visokog vodostaja.

⚔️ 30. 3. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito precizirao zadatke i naredio štabovima divizija: da 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuje južnu grupu, forsira r. Drinu kod s. Broda i napadne Foču; da glavnina 1. proleterske udarne divizije NOVJ, kao severna grupa, pređe r. Drinu u rejonu s. Ustikoline i takođe napadne Foču; da 3. udarna divizija NOVJ, iz Nevesinjskog i Gatačkog polja, razbije četnike i oslobodi Gacko, Avtovac i druga uporišta, a da delovi 10. hercegovačke NOU brigade nastupaju ka Popovom polju; da 7. divizija NOVJ zatvori pravce: Konjic - s. Glavatičevo i s. Trnovo-Kalinovik, a 9. divizija NOVJ pravce: Mostar - Nevesinje - s. Plužine, Prijevorac - Nevesinjsko polje, Rujište-Čehoje i Lokve - s. Kula.

⚔️ 0. 4. 1943. U blizini Foče, u času duševnog rastrojstva, izvršio samoubistvo teško ranjeni komandant artiljerije 1. proleterske udarne divizije NOVJ Jovan Vukanović, narodni heroj.

⚔️ 6. 4. 1943. Kod s. Kopilova 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ forsirala r. Drinu na odseku s. Brod - s. Bastasi (uzvodno od Foče). Do sutradan uveče i ostale su jedinice forsirale reku. Divizija je zatim, u trodnevnim borbama, razbila odbranu pet četničkih brigada, stvorila mostobran na liniji ušće r. Čehotine - s. Falovići - s. Dragočava - s. Šćepan Polje i okružila italijanske snage u kasarnama u Foči. U borbi pored ostalih smrtno je ranjen politički komesar 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ Aleksa Dejović, narodni heroj. Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 2. dalmatinsku NOU brigadu za odlično izvršenje zadatka.

⚔️ 8. 4. 1943. Kod s. Ustikoline (blizu Foče) 1. proleterska udarna brigada 1, proleterske udarne divizije NOVJ forsirala r. Drinu. Sutradan je i 3. krajiška NOU brigada prešla reku. Divizija je zatim, u dvodnevnim borbama, razbila dva bataljona italijanske divizije -Taurinenze- i dve brigade četničkog Drinskog korpusa i obrazovala mostobran na liniji Foča - s. Orahovo - Kapak (k. 1203) Gradina. U borbi (na Krčinom brdu) poginuli su politički komesar čete Spasoje Dragović i komandir voda Milija Rašović, narodni heroji, oba iz 1. proleterske NOU brigade. Vrhovni komandant NOV i POJ je za hrabrost i čvrstinu u boju pohvalio X. proletersku NOU brigadu.

⚔️ 9. 4. 1943. Šesta istočnobosanska NOU brigada i Majevička grupa udarnih bataljona, pod rukovodstvom GŠ NOP odreda za BiH i PK KPJ za BiH, posle višednevnog marša pod borbom, probile se iz Birča u rejon s. Ustikoline (kod Foče) i ovde ušle u pastav Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ.

⚔️ 11. 4. 1943. Prodirući s mostobrana kod s. Ustikoline (blizu Foče) 1. proleterska udarna i 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ prisilile na povlačenje sa Golog vrha (k. 1309) i, u gonjenju, kod s. Ifsara razbile dva ojačana bataljona italijanske divizije -Taurinenze-, zaplenivši 6 topova [Topovi su upotrebljeni za formiranje artiljerijskog diviziona 1. proleterske udarne divizije NOVJ.], 9 minobacača, 14 mitraljeza, 200 pušaka i gotovo svu komoru.

⚔️ 10. 5. 1943. Naređenjem Vrhovnog komandanta NOV i POJ, od 2. proleterske udarne, 6. istočnobosanske i Majevičke NOU brigade formirana Drinska operativna grupa sa zadatkom da zatvori pravce od Foče na jug.

⚔️ 15. 5. 1943. Prodorom iz Goražda i Foče 369. puk nemačke 369. legionarske divizije, podržan četom tenkova, odbacio 6. istočnobosansku NOU brigadu na Metaljku i zauzeo Čajniče.

⚔️ 20. 5. 1943. VŠ NOV i POJ doneo odluku da se težište operacija iz doline r. Pive, Tare i Lima prenese na severozapad i da se 1. proleterska udarna divizija NOVJ prebaci prema Foči, na front Drinske operativne grupe; da 7. divizija NOVJ na levoj obali r. Čehotine onemogući prodor neprijatelja od s. Boljanića ka s. Gradcu; da 3. udarna divizija NOVJ zatvori pravce Gacko - Pivska župa i Nikšić-Šavnik; da 2. proleterska udarna divizija NOVJ brani srednji tok r. Tare i zatvori pravac Pljevlja - Lever-Tara. Ovim pregrupisavanjem snaga i orijentisanjem 5. udarne divizije NOVJ iz centralne Bosne ka Foči izražena je osnovna ideja VŠ o proboju u istočnu Bosnu.

⚔️ 21. 5. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterske udarne divizije NOVJ da primi komandu nad jedinicama fočanskog sektora, razbije neprijatelja na liniji Foča - s. Šćepan Polje i ovlada levom obalom Drine i Sutjeske na odseku s. Đeđevo - s. Suha.

⚔️ 21. 5. 1943. Kod s. Čelebića (blizu Foče) Drinska operativna grupa NOVJ, ojačana 1. proleterskom NOU brigadom, protivnapadom razbila 13. puk domobranske 4. lovačke brigade, a sutradan odbacila na polazne položaje pukovsku borbenu grupu -Gertler- nemačke 118. lovačke divizije i ostatak domobranske 4. lovačke brigade. Pored ostalih u s. Zlatnom Boru smrtno je ranjen Avdo Hodžić Hodža a na Trovrhu Branko Šurbat Bane, politički komesari četa u 6. istočnobosanskoj NOU brigadi, narodni heroji.

⚔️ 24. 5. 1943. Na odseku Foča - s. Šćepan-Polje 1. proleterska udarna divizija NOVJ, ojačana Drinskom operativnom grupqm, pokušala proboj preko r. Drine. Uvođenjem jakih rezervi ojačana nemačka 118. lovačka divizija je sprečila proboj, pa su napadi sutradan obustavljeni uz obostrano velike gubitke. Između ostalih je poginulo i pet narodnih heroja: komandant 3. bataljona 6. istočnobosanske NOU brigade Marko Ećimović, politički komesar čete Rade Milićević, zamenik komandira čete Vujadin Zogović i bombaš Jovo Radulović, svi iz 1. proleterske NOU brigade, dok je teško ranjeni komandant 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade Živan Maričić, narodni heroj, nešto kasnije podlegao ranama.

⚔️ 16. 6. 1943. U s. Mrežici (kod Foče) četnici uhvatili i ubili člana Sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ dr Stanka Martinovića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 8. 1943. U Foči četnici otkrili i u borbi ubili obaveštajnog oficira 2. proleterske udarne divizije NOVJ Rada Janićijevića, narodnog heroja.

⚔️ 8. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. proleterske udarne divizije NOVJ da svoja dejstva usmeri u pravcu Foče, Sandžaka i Crne Gore sa zadatkom da na toj prostoriji likvidira četnike, reorganizuje 3. proletersku (sandžačku) NOU brigadu, prikupi delove 5. crnogorske NOU brigade, vrši mobilizaciju, formira 2. korpus NOVJ i vojnički se pripremi za događaje u slučaju brze kapitulacije fašističke Italije.

⚔️ 21. 8. 1943. Iz s. Seone (na pl. Ozrenu) 2. proleterska udarna divizija NOVJ, po naređenju VŠ NOV i POJ, krenula na marš pravcem Olovo - Konjuh (Zvijezda) - Romanija - Jahorina - Ustikolina - Foča. Divizija je uz put razbila više manjih posada i 30. avgusta stigla u rejon Foča-Kalinovik.

⚔️ 26. 8. 1943. Druga proleterska udarna divizija NOVJ, maršujući sa Ozrena za Foču, prešla prugu Sarajevo-Višegrad na odseku s. Podgrab - s. Renovica.

⚔️ 3. 9. 1943. Kod Ustikoline (blizu Foče) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, gazom i skelom, forsirala Drinu i zauzela Foču. Četnici su pružili slab otpor.

⚔️ 12. 9. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ, a u vezi s kapitulacijom Italije, Štab 3. udarne divizije NOVJ i 5. crnogorska NOU brigada krenuli iz rejona Foče opštim pravcem s. Izgori - pl. Golija -Banjani (kod Nikšića), da u Crnoj Gori mobilišu novo ljudstvo, razbijaju četnike i razoružavaju italijanske jedinice.

⚔️ 20. 9. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. proleterska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ otpočeli marš iz rejona Foče u Sandžak i Crnu Goru radi mobilizacije novog ljudstva, razbijanja četnika i razoružavanja italijanske divizije -Venecija-.

⚔️ 13. 1. 1944. Delovi 5. udarne divizije NOVJ zauzeli Foču od četnika, koji su pobegli posle kratkog otpora.

⚔️ 15. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da 4. krajiška NOU brigada iz rejona Rogatice krene za Foču i priključi se 5. udarnoj diviziji; da Štab 3. udarnog korpusa NOVJ zadrži ranjenike koji se nalaze s tom brigadom; da sekretar PK KPJ za Srbiju izvesti VŠ NOV i POJ na koji bi se način 2. proleterska udarna divizija NOVJ popunila ljudstvom iz Srbije.

⚔️ 14. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da njegove jedinice razviju aktivnost na odseku Sarajevo-Višegrad, pošto neprijateljske snage vrše pritisak u Bosanskoj krajini. Ujedno ga obaveštava da je 5. udarnoj diviziji naređeno da iz rejona Foče sadejstvuje s njegovim jedinicama.

⚔️ 13. 4. 1944. Blizu s. Kozarevine (kod Foče) četnici Drinskog korpusa (jačine oko 800 četnika) napali i zarobili jedan deo bolnice 27. udarne divizije NOVJ. ali ga je, protivnapadom, oslobodio 1. bataljon 16. muslimanske udarne brigade. Bolnica i bataljon su imali 10 mrtvih i 70 nestalih boraca.

⚔️ 20. 5. 1944. Kod s. Zakmura (blizu Foče) nemački vojnici, ustaše i četnici (oko 450 vojnika) napali 2. krajišku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ za vreme njenog pokreta za Srbiju. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 21. 5. 1944. Blizu s. Đurđevice (kod Foče) nemačke jedinice, ustaše i četnici napali delove G. istočnobosanske udarne brigade 17. udarne divizije. Posle petočasovne žestoke borbe neprijatelj je odbačen prema Vjetreniku uz gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 14 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 5. 1944. Sa prostorije s. Vrbnice - s. Trbušće (kod Foče) 17. udarna divizija NOVJ nastavila marš za Srbiju pravcem s. Vrbnica - Lučke kolibe - Ljubin grob - Javorak - izvorni deo r. Jabučnice - s. Krnja Jela - s. Izgori. Usled zamorenosti ljudstva, marš je bio vrlo naporan.

⚔️ 7. 7. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da se 17. udarna divizija NOVJ privremeno stavi pod neposrednu komandu VŠ i da ona sadejstvuje sa 1. proleterskom udarnom divizijom NOVJ, koja je stigla u Foču i stupila u borbu protiv neprijateljskih snaga iz s. Ustikoline.

⚔️ 6. 8. 1944. Da bi izbegao okruženje u borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaša, 12. udarni korpus NOVJ prebacio se preko komunikacije Sokolac-Vlasenica, a zatim se, preko pl. Devetaka, povukao prema Foči. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 150 mrtvih.

⚔️ 8. 8. 1944. Kod ž. st. Prače i s. Renovice (na pruzi Sarajevo-Višegrad) 12. udarni korpus NOVJ, posle dvodnevnih borbi, razbio delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i zauzeo s. Renovicu, zatim nastavio pokret prema Foči. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od preko 130 mrtvih. Uništeno je 7 kamiona, jedan oklopni i dva teretna voza.

⚔️ 13. 8. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da svoje jedinice prebaci preko r. Drine između Foče i s. Bastaha i obavestio ga da je 1. proleterskoj udarnoj diviziji naređeno da ih prihvati.

⚔️ 29. 9. 1944. Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: da glavne snage te divizije, sa Primorskom operativnom grupom, zauzmu Dubrovnik i tako preseku obalski pojas; da Štab divizije preduzme mere za rušenje komunikacije od Foče i Kalinovika ka Sarajevu i od Nevesinja prema Kalinoviku, uz angažovanje stanovništva. Ujedno ga obaveštava: da će pri zauzimanju Dubrovnika sadejstvovati i dve brigade 26. divizije NOVJ (sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku); da će na odsek 29, udarne divizije, kada se stvore uslovi, biti upucana 1. tenkovska brigada NOVJ.

⚔️ 11. 1. 1945. Šesta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Foču, iz koje su se četnici povukli prema Goraždu.

Dokumenti

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Foča od 22. jula 1941. velikoj župi Vrhbosna o pripremama za smeštaj Slovenaca-izbeglica u srpske porodice

📜 Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 9 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona za likvidaciju žandarmeriskih stanica Kozarevići i Previla i formiranje novih jedinica oko Foče i Jabuke

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stvaranju Prve proleterske NOU brigade, njenim prvim borbama, previranju u partizanskim odredima Istočne Bosne i naređenje za upućivanje dovoljno jakih snaga za čišćenje Foče, Goražda, Ustiprače i Kalinovika

📜 Izvještaj kotarskog pretstojinka iz Foče od 1 decembra 1941 god. o akcijama partizana na komunikacijama Foča-Kalinovik i Kalinovik-Mostar

📜 Izvještaj Obrada Cicmila od 11. decembra 1941. Štabu Aurmitorskog NOP odreda o pregovorima sa četnicima i situaciji na prostoru Foče i sjeveroistočne Hercegovine

📜 Saopštenje Štaba Planinopivskog bataljona Durmitorskog NOP odreda od 1. januara 1942. o pregovorima sa četnicima i situaciji u Foči i njenoj okolini

📜 Izveštaj komandanta mesta u Foči od 13. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o pripremama nemačkih trupa za operaciju protiv partizanskih snaga u istočnoj Bosni i o odluci četnika da im se ne pruža otpor

📜 Izveštaj delegata četničkih odreda na području Višegrada, Foče i Rogatice od 15. januara 1942. o sporazumu sa nemačkom i italijanskom komandom u Višegradu o međusobnoj saradnji

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje brigade u Foču radi odmora ljudstva i lečenja promrzlih i ranjenih i obaveštenje o situaciji na prostoru Foča - Goražđe - Čajniče

📜 Izvještaj referenta saniteta komande mjesta u Foči o zdravstvenom stanju boraca u Beogradskom bataljonu Prve proleterske NOU brigade 31 januara 1942 godine

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 februara 1942 god. Komandi mesta u Foči za pripremu prostorija radi smeštaja stotinu bolesnih partizana

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 februara 1942 god. komandi mjesta u Foči za pripremu prostorija radi smještaja stotinu bolesnih partizana

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 6 februara 1942 god. štabu Orjenskog bataljona za formiranje udarne čete i obavještenje o oslobođenju Foče i borbama kod Danilovog Grada i Borča

📜 Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 6 februara 1942 god. Komandi mjesta Foča o dodjeljivanju jednog dijela namirnica bolnici u Durmitoru

📜 Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Foču od 25. marta 1942. Centralnom komitetu o stanju partijske organizacije u vojnim jedinicama na svojoj teritoriji

📜 Izvještaj referenta saniteta Komande mjesta u Foči od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o preduzetim sanitarnim mjerama u Foči u cilju suzbijanja zaraznih bolesti

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 aprila 1942 god. Moši Pijade o bekstvu iz Foče engleske vojne misije i upućivanju dva bataljona Prve proleterske NOU brigade za Crnu Goru radi uspešnije borbe protiv okupatora i četnika

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o početku italijanskih ofanzivnih dejstava prema Čajniču, Goraždu i Foči i uputstvo o načinu dejstva za slučaj uspešnog razvitka okupatorskog pothvata

📜 Zapovest komandanta Borbene grupe Bader od 30. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za preduzimanje operacije Foča protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 maja 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o situaciji posle napuštanja Foče i zahtev za podnošenje izveštaja o situaciji u Crnoj Gori

📜 Zajedničko obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i komandanta Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade od 13 maja 1942 god. Sretenu Žujoviću o italijianskom ispadu iz Foče ka Šćepan Polju i Čelebiću i o otseku koji će zatvarati Treći (Kragujevački) bataljon

📜 Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za napad na talijanski logor kod Foče i obaveštenje o borbama i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Dalmaciji

📜 Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18. svibnja 1942. Štabu Druge proleterske NOU brigade za napad na talijanski logor kod Foče i obavještenje o borbama i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Dalmaciji

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 19 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Foču o zbrinjavanju izbeglog stanovništva iz Foče i sa teritorije Kalinovičkog NOP odreda

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak o situaciji kod Foče i naređenje za budno praćenje pokreta neprijatelja za infiltraciju manjih odeljenja u njegovu pozadinu

📜 Izveštaj komandanta Borbene grupe Bader od 20. maja 1942. Operativnom odeljenju komandujućeg generala i komandanta u Srbiji o toku i rezultatima operacije Foča protiv NOP i DV Jugoslavije

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da sadejstvuje Pljevaljskom bataljonu u borbi protiv Talijana i utvrdi jačinu neprijateljskih snaga na području Foča - Čajniče - Pljevlja

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak da dostavlja izveštaje o opštoj situaciji na frontu i organizuje sadejstvo sa Drugom proleterskom NOU brigadom, i obaveštenje o polasku jednog italijanskog puka iz Foče za Pljevlja

📜 Pismo Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Puniši Peroviću kojim se nalaže što hitnije prebacivanje Okružnog komiteta KPJ - Foča na zakmursku teritoriju i organizovanje političkog rada na njoj

📜 Pismo majora Petra Baćovića od 9. juna 1942. komandantu italijanskog garnizona u Foči povodom njihove namere da vlast u gradu predaju ustašama

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 juna 1942 god. Štabu Treće proleterske NOU brigade o situaciji u Pivi i severoistočnoj Hercegovini i naređenje za izviđanje terena u pravcu Broda, Foče i Drine

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića od 13. juna 1942. komandantu italijanske alpinske divizije »Pusterija« u vezi sa naređenjem da četnici napuste Foču i grad predaju ustašama

📜 Izveštaj komandanta Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine iz prve polovine avgusta 1942. o toku priprema za napad na Foču, kadrovskim problemima i saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 8. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o pripremama za napad na Foču, situaciji u istočnoj Bosni i saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 25. marta 1943. komandantu limsko-sandžačkih četničkih odreda za formiranje letećih brigada i borbi protiv jedinica NOVJ u zoni: Foča — Kalinovik — Ulog — Neretva — Čemerno — Volujak — Foča —

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 26 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju italijanske posade u Foči i četnika kod Gornjeg Budnja, Kremina i Ustikoline

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije i štabu Druge proleterske divizije o jačini neprijateljske posade u Foči i o stanju u ostalim neprijateljskim uporištima

📜 Pismo komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 28. marta 1943. Draži Mihailoviću o situaciji kod četničkih jedinica na frontu Foča — Šćepan polje i upućivanju italijanskih jedinica na sektor odbrane kod Foče i Ustikoline

📜 Obavještenje štaba Prve proleterske divizije od 9 aprila 1943 god. štabu Prve brigade o situaciji na sektoru Foča i rasporedu Šeste istočnobosanske i Petnaeste (Prve) majevičke NOU brigade

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da delom snaga sadejstvuje Drugoj proleterskoj diviziji u okruženju Foče, a glavninom preduzme bezobzirno gonjenje neprijatelja ka Cajniču

📜 Izvještaj zapovjedništva Oružničkog voda Goražde od 11 aprila 1943 god. o borbama i pokretima jedinica NOV oko Foče i forsiranju Drine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da italijanskoj posadi u Foči postavi ultimatum za predaju

📜 Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 12 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji oko Foče i stanju u Crnoj Gori

📜 Izvještaj italijanskog vojnog izaslanika iz Beograda od 13 aprila 1943 god. o opkoljavanju italijanskog bataljona kod Foče od strane jedinica NOV

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 aprila 1943 god. o pritisku jedinica NOV na Foču i gubicima bataljona Intra

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 aprila 1943 god. o napadu jedinica NOV na Foču i pravcima nastupanja četnika

📜 Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 18 aprila 1943 god. štabovima brigada da zadrže položaje na području Foče i Čajniča i obavještenje o situaciji

📜 Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektoru Foča - Goražđe i o preduzetim merama za evakuaciju bolnica

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 20 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na sektoru Foče, Pljevalja, Žabljaka, Nikšića i Andrijevice

📜 Izvještaj štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 21 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Foča i prebacivanju ranjenika

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 22 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na sektoru Foče, Žabljaka, Nikšića i Peći

📜 Obavještenje italijanskog Generalštaba kraljevske vojske od 26 aprila 1943 god. o traženju da njemačke jedinice izvrše prodor prema opsjednutom garnizonu Foča i naređenje da italijanske jedinice divizije Taurinense učestvuju u toj operaciji

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da će se dva bataljona Druge proleterske brigade zadržati na sektoru Foče a napad na Kolašin biti koncentričan

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za pregrupaciju snaga na prostoriji Foča, Goražde, Rudo

📜 Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Foče i Čelebića

📜 Izvještaj Štaba Majevičke NOU brigade od 6 maja 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Foča, Kalinovik

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da glavnim snagama zatvori pravac Foča - Trbušče a pomoćnim snagama pravac Rataji - Zakmur

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 maja 1943 štabovima Druge proleterske, Šeste istočnobosanske i Prve majevičke NOU brigade da obrazuju operativnu grupu pod komandom Štaba Druge proleterske brigade i zatvore pravce od Foče i Goražda ka Cajniču, Celebićima i Šćepan Polju

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade Druge proleterske divizije od 19 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Čajniče i pokretima na sektoru Foča - Pljevlja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da primi komandu nad jedinicama fočanskog sektora, razbije neprijatelja na pravcu Foča - Šćepan Polje i ovlada levom obalom Drine i Sutjeske na liniji Đedevo - Suha

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 21 maja 1943 god. o situaciji na području Foče i Pljevalja

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da izvrši proboj na pravcu Čelebić - Foča, forsira reku Drinu i ovlada prostorom Vučevo - Suha - Zakmur - Bistrica

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 juna 1913 god. Štabu Prve brigade o prikupljanju jedinica Divizije radi produbljavanja prodora ka komunikaciji Foča - Kalinovik

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 juna 1943 god. Štabu Druge divizije o nastavljanju prodora ka komunikaciji Foča - Kalinovik

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije i obavještenje Štabu Druge proleterske divizije o pokretima neprijatelja na prostoru Ošli Do, Konjske Vode, Vrbnica, Orlova i odluci za proboj na komunikaciji Foča - Kalinovik

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da će ostale snage Severne operativne grupe nastupati opštim pravcem Vrbničke Kolibe - Balinovac - Rataj i naređenje da se preseče komunikacija Foča - Kalinovik u širem rejonu sela Jeleča

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 10 juna 1943 god. načelniku Štaba o situaciji na komunikaciji Foča - Kalinovik i zadatak za pokret pozadinskih jedinica

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 juna 1943 Vrhovnom komandantu drugu Titu o jačini neprijateljskih snaga na prostoru Foča - Kalinovik i mogućnostima proboja iz okruženja

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 juna 1943 god. Štabu Prve brigade o dolasku bataljona Druge proleterska brigade u Mokri Do i zapovijest za izviđanje druma Foča - Goražde

📜 Dopunsko naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije o proboju preko komunikacije Foča - Kalinovik

📜 Obaveštenj|e pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 juna 1943 komandantu Prve proleterske divizije o upućivanju Sedme krajiške NOU brigade za sadejstvo Prvoj proleterskoj brigadi pri razbijanju neprijatelja na komunikaciji Foča - Kalinovik u rejonu sela Jeleča

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na prostoru Konjske Vode - Jeleč - Ocrkavlje - Ra taj i predlog za organizaciju prelaza komunikacije Foča - Kalinovik

📜 Izvještaj načelnika Štaba Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. komandantu Divizije o situaciji na sektoru Ocrkavlje - Miljevina i pripremama za napad na neprijatelja u Jeleču i na serpentinama na drumu Foča - Kalinovik

📜 Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od 12 juna 1943 god. načelniku Štaba o organizaciji prebacivanja preko komunikacije Foča - Kalinovik i prihvatanja jedinica Druge proleterske divizije

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije o prikupljanju jedinica na liniji Rataj - Jeleč za proboj preko komunikacije Foča - Kalinovik

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da svoja dejstva usmeri u pravcu Foče i Sandžaka

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da razbije četnike u rejonu Foče i Čajniča i da, po dolasku Sedamnaeste NOU divizije u istočnu Bosnu, Druga proleterska divizija krene za Sandžak i Crnu Goru

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da oslobodi Foču i Goražde

📜 Pismo Draže Mihailovića od 3. septembra 1943. britanskom pukovniku Bejliju o pokretu jedinica NOVJ na pravcu Prača — Foča i zahtev za intervenciju kod britanske Vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ da se taj pokret obustavi

📜 Naređenje Štaba Treće NOU divizije od 11 septembra 1943 god. štabovima brigada za raspored i dejstvo na sektoru Foča - Sarajevo i na području Južne Hercegovine i Crne Gore

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Jahorinskog NOP odreda i o potrebi upućivanja jedne brigade na sektor Kalinovik - Foča - Trnovo

📜 Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 24 septembra 1943 god. Štabu Treće NOU divizije o borbama na sektoru Foča - Trnovo i maršu do Kolašina

📜 Izvještaj pomoćnika načelnika Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 19. decembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ o si-tuaciji na sektorima Tare, Foče, Nikšića i Pljevalja

📜 Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o dejstvima Dvadeset devete hercegovačke divizije i situaciji oko Foče i Kalinovika

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 6. februara 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji Kalinovik — Foča — Goražde

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. februara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da jednu diviziju uputi na sektor Kalinovik - Foča - Goražde i da posebnu pažnju posveti kalinovičkom sektoru

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na prostoriji Foča - Kalinovik - Trnovo

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa o smjeni Pete NOU divizije i o situaciji na prostoriji Goražde - Foča - Kalinovik - Trnovo

📜 Obavještenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19. marta 1944. Štabu Sjevernohercegovačkog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji na prostoriji Kalinovik - Foča - Goražde

📜 Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 5 aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i zatvaranje pravca Goražde - Foča i za raspored novih vojnih rukovodilaca pristiglih iz 2. krajiške brigade

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da 27. NOU diviziju usmeri pravcem Foča - Čelebić radi sadejstva s jedinicama 2. korpusa NOVJ

📜 Naređenje Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 24. aprila 1944. za pokret ka Foči i Goraždu

📜 Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situacijina prostoru Šćepan Polje - Vučevo - Izgori i Trnovo - Foča - Čajniče - Goražde

📜 Zapovijest Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 29. maja 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Johovac, Foču i Komaricu

📜 Izvještaj Štaba 18. hrvatske brigade od 18. juna 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Foče i napadu na Johovac

📜 Izvještaj Štaba 17. NOU divizije od 2. jula 1944. o dejstvu na prostoriju Foča - Čajniče - Pljevlja u drugoj polovini juna

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da Korpus ostaje pod direktnom komandom Vrhovnog štaba i naređenje da se sve njegove jedinice prikupe na sektoru Foče, tu se odmore i snabdeju ratnim materijalom

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 4. jula 1944. štabovima potčinjenih brigada da se u rejonu Foče prebace na desnu obalu Drine

📜 Obavještenje Štabu 1. proleterskog korpusa od 5. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o dolasku na sektor Foče i o pravcima dejstva neprijateljskih snaga

📜 Izvještaj Štaba 13. proleterske brigade Rade Končar od 6. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o rasporedu i dejstvu na sektoru Foča - Goražde

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Pljačka u ratu Arso Jovanović Kalinovički partizanski odred 6. italijanski armijski korpus 2. krajiška udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Sarajevo Operacija Weiss 1. proleterska udarna brigada Operacija Foča 5. alpska divizija Pusteria Narodni heroji Jugoslavije Centralni komitet KPJ Petar Baćović 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. 2. proleterska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1942. Operacija Schwarz Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1943. Pljevlja 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 1. proleterski korpus NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Goražde Ustanak u Hercegovini 1941. 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kolašin Gacko 2. udarni korpus NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Mostar 5. krajiška udarna divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada 1. alpska divizija Taurinense Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Sanitet u ratu Durmitorski partizanski odred Trnovo Nevesinje Dragoljub Draža Mihailović Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vrhovni štab NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1944. Britanija i Jugoslavija Bitka na Neretvi Italija u drugom svetskom ratu 29. hercegovačka divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Žabljak Nikšić Saradnja četnika sa okupatorom 11. hercegovačka udarna brigada Aleksandar Ranković Koča Popović Ivo Lola Ribar Omladina u ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Ranjenici u ratu Kalinovik Četnici u ustanku Kozara u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski)