Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Trnovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 45 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 10. 1941. Kod s. Klanca (na putu Trnovo-Sarajevo) dve čete Kalinovičkog NOP odreda zarobile kombinovanu četu domobrana, žandarma i milicionera, zajedno sa komorom i regrutima koje je pratila.

⚔️ 0. 11. 1941. U Trnovu, na narodnom zboru, izabran opštinski NO odbor.

⚔️ 2. 11. 1941. Tri čete Kalinovičkog NOP odreda zauzele Trnovo, dok se posada (jedan domobranski konjički eskadron i žandarmi) izvukli preko Treskavice u Konjic.

⚔️ 25. 1. 1942. Otpočeo trodnevni marš glavnine 1. proleterske NOU brigade. Sa GŠ NOP i DV i PK KPJ za BiH, ona se, po dubokom snegu, na temperaturi od -32°C, kretala iz s. Gajeva (kod Olova) preko pl. Ozrena (sarajevskog), Sarajevskog polja i pl. Igmana do s. Presjenice (kod Trnova). Poslednja, najteža, etapa marša - od s. Kremeša, koja je trajala 18 časova, poznata je kao -igmanski marš-. Usled smrzavanja, iz stroja su izbačena 172 borca (od oko 730). Brigadu je VŠ NOP i DV Jugoslavije pohvalio zbog samopregora i zalaganja u toku ovog marša.

⚔️ 0. 3. 1942. U Trnovu (kod Sarajeva), na konferenciji delegata seoskih i opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za Trnovo.

⚔️ 0. 3. 1942. U Trnovu formiran Udarni bataljon -Ranko Divljan- Kalinovičkog NOP odreda.

⚔️ 7. 5. 1942. Delovi italijanske divizije -Taurinenze-, uz pomoć četnika koji su izvršili puč u Trebevićkom i Igmanskom bataljonu Kalinovičkog NOP odreda, zauzeli Trnovo, ali su na Kogoju (prevoju južno od Trnova) zaustavljeni od pet bataljona Kalinovičkog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda. Italijanske jedinice su imale gubitke od preko 100 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 18. 5. 1942. Romanijski NOP odred (od 400 boraca, sa oko 100 izbeglica) otpočeo proboj sa pl. Zelengore na pl. Romaniju. U borbama protiv italijanskih vojnika i četnika, pri prelazu preko komunikacija Foča-Kalinovik i Kalinovik-Trnovo, on je pretrpeo osetne gubitke a zatim se, do 25. maja, prebacio preko pl. Jahorine i pruge Sarajevo-Višegrad na pl. Romaniju gde se zbog gubitaka uskoro osuo.

⚔️ 29. 5. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da hitno sadejstvuje s jedinicama Glavne operativne grupe VŠ na sektoru s. Trnovo - Kalinovik pri proboju iz okruženja.

⚔️ 5. 6. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 1. bosanskom udarnom korpusu NOVJ da svojim delovima iz srednje Bosne što brže nastupa u pravcu Trnova radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe koje su se probijale iz okruženja na Sutjesci.

⚔️ 27. 7. 1943. Prva proleterska udarna divizija NOVJ (bez 1. proleterske NOU brigade) počela marš iz rejona s. Bogoviči-Ponor (na pl. Romaniji) za srednju Bosnu. (Divizija je, u toku devetodnevnog marša preko planina Jahorine, Treskavice, Bjelašnice i Bitovnje, pod borbom prešla pruge Sarajevo-Višegrad i Sarajevo-Mostar, porušila na njima više objekata zauzela Trnovo i razbila više grupa mesne milicije).

⚔️ 31. 7. 1943. Na maršu iz istočne u srednju Bosnu, 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle kraće borbe rasterala žandarme i mesnu četu milicije i zauzela Trnovo (kod Sarajeva).

⚔️ 9. 9. 1943. U Kalinovik ušli delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ, pošto su se nemačka posada i žandarmi povukli u Trnovo.

⚔️ 1. 4. 1944. Na odseku Goražde -s. Trnovo otpočela ofanzivna dejstva nemačkih jedinica, četnika i ustaša protiv 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 11. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: 27. udarna divizija NOVJ ne može se suviše izlagati napadima neprijateljskih snaga na odseku Trnovo-Kalinovnik, jer je ta komunikacija vrlo osetljiva (VŠ će narediti kada bude vreme za angažovanje na tom odseku).

⚔️ 5. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da 29. udarna divizija NOVJ formira još jednu brigadu u južnoj Hercegovini; nalaže da jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ prodiru ka Boki, Konavlima i Dubrovniku; ističe da je područje Dubrovnika naročito važno, te na njemu treba aktivirati hrvatski narod, i da je Primorska operativna grupa obrazovana da bi aktivirala ceo primorski odsek, ali je na tome malo urađeno do sada; naglašava da u Konjicu i Kalinoviku, zbog važnosti toga rejona, treba obrazovati izvesna uporišta, te od Kalinovika, preko Trnova, prodirati ka Sarajevu, a Štab 2, udarnog korpusa NOVJ treba da napravi plan za rad na ovom području, pošto su snage 3. udarnog korpusa NOVJ zauzete dejstvima u severnom delu istočne Bosne.

⚔️ 10. 3. 1945. U Trnovu (kod Sarajeva) formirana Artiljerijska brigada 2. udarnog korpusa JA, sastava: dva diviziona.

⚔️ 16. 3. 1945. Nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izvršila ispad iz Sarajevskog polja i u borbi protiv jedinica 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa JA zauzela s. Trnovo.

⚔️ 17. 3. 1945. U rejonu s. Trnova (kod Sarajeva) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- izvršili napad na jedinice 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ. Posle petodnevnih oštrih borbi neprijatelj je odbijen prema Sarajevu uz osetne gubitke.

⚔️ 23. 3. 1945. Treća udarna divizija sa pet bataljona 29. udarne divizije 2, udarnog korpusa JA izvršila protivnapad na jedinice nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i uz obostrano vtelike gubitke zauzele Trnovo (kod Sarajeva).

Dokumenti

📜 Obavještenje komandira Paljanske čete Trebevićkog bataljona od 3 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona o borbama u Trnovu

📜 Obavještenje štaba Kalnnovičkog NOP odreda od 3 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona o oslobođenju Trnova

📜 Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 4 novembra 1941 god. o zauzimanju Trnova od strane partizana

📜 Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba Kalinovik za čišćenje od ustaša teritorije zapadno od Trnova, oko Bjelemića i Rakitnice

📜 Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da pomere svoj front na liniju Štrbina - Trnovo - Podgorija i zaštite pravce koji preko Mliništa vode ka Glamoču i Oštrelju

📜 Izvještaj oružničke postaje Trnovo od 24 marta 1943 god. o zauzimanju Kalinovika i razbijanju četnika od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 25 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju neprijateljskih posada u Sarajevu i Trnovu i okolnim uporištima

📜 Izvještaj Prve proleterske divizije od 4 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu četničkih i domobranskih snaga na sektoru Trnova, Kalinovika i Foče

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o sastavu i jačini neprijateljskih snaga oko Trnova

📜 Izvještaj Načelnika štaba Sedme NOU divizije od 19 aprila 1943 god. Zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o zatvaranju pravca prema Trnovu i stanju u Šesnaestoj NOU brigadi

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 1 maja 1943 god. o situaciji na području Glamoča, Livna i Trnova

📜 Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 2 maja 1943 god. o situaciji na sektoru Trnova, Goražda, Glamoča i Livna

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 maja 1943 god. o nastupanju njemačkih trupa prema Trnovu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 juna 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da što brže nastupa svojim snagama iz srednje Bosne u pravcu Trnova radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe koje se probijaju iz okruženja

📜 Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 2 avgusta 1943 god. o situaciji na području Trnova, Fojnice i Kreševa

📜 Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 2 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Trnovo i Donji Vakuf

📜 Naređenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 13 septembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Trnovo

📜 Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 15 septembra 1943 god. Štabu Drugog NOU korpusa o oslobođenju Trnova

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Jahorinskog NOP odreda i o potrebi upućivanja jedne brigade na sektor Kalinovik - Foča - Trnovo

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 20 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na prostoriji Trnovo - Gerzovo - Baraći

📜 Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 21 septembra 1943 god. o akcijama jedinica NOV na prostoru Prozora, Trnova i Kalinovika

📜 Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 24 septembra 1943 god. Štabu Treće NOU divizije o borbama na sektoru Foča - Trnovo i maršu do Kolašina

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 20 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostorijama Trnovo - Crna Rijeka i Jabuka - Ilovača

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu jedinica i o borbama na prostoriji Jabuka - Trnovo - Kasindo u vremenu od 16 do 30 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da ispita situaciju u Trnovu i Kalinoviku

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za raspored i obezbjeđenje jedinica od pravca Trnova, Kalinovika i Zakmura pri napadu na Foču

📜 Naređenje Operativnog štaba Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije od 7. marta 1944. štabovima Prve, Druge i Pete brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Gornja Pilića - Trnova - Ugljevik

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na prostoriji Foča - Kalinovik - Trnovo

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa o smjeni Pete NOU divizije i o situaciji na prostoriji Goražde - Foča - Kalinovik - Trnovo

📜 Zapovijest Štaba Trideset osme NOU divizije od 15. marta 1944. štabovima Sedamnaeste majevičke brigade i Mačvanskog NOP odreda za posjedanje i odbranu položaja Trnova - Cengić

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 26. marta 1944. Štabu Trideset osme NOU divizije da sa Sedamnaestom majevičkom brigadom i Mačvanskim NOP odredom dejstvuje na prostoru Trnove

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Jajca, Trnova i Brčko - Bijeljina

📜 Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 8. aprila 1944. štabovima brigade za raspored i dejstvo na sektoru Tobut - Mezgraja - Trnova - Bare - Jelica

📜 Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 10. aprila 1944. štabovima Zkrajiške i 19. birčanske brigade za pokret sa prostorije Kalinovik - Trnovo na prostoriju Rakitnica - Lukavac - Urnoljani

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da 27. NOU diviziju još ne angažuje odsudno na sektoru Trnovo - Kalinovik

📜 Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 16. aprila 1944. Štabu 16. NOU divizije o rasporedu neprijateljskih snaga na sektoru Begutovo Selo - Trnova

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na prostoru Donji Lapac - Suvaja, Livno - Glamoč, Donje Trnove, Donjeg Vakufa i kod Senkovića

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 7. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za raspored na sektorima Sipovo - Potkraj - Trnovo i Podrašnica - Sjenokos - Berići i za zatvaranje pravaca ka Mliništima

📜 Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situacijina prostoru Šćepan Polje - Vučevo - Izgori i Trnovo - Foča - Čajniče - Goražde

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Trnovo - Sipovo

📜 Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. decembra 1944. o borbama na području Bosanskog Novog, Banje Luke, Trnova i u dolini Drine

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 24. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika na sektoru Trnovica - Brđani - Musići

📜 Relacija Štaba 5. proleterske (crnogorske) brigade od 30. januara 1945. Štabu 3. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini januara na prostoru Trnovo - Ilovice

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. februara 1945. štabu 38. divizije da ostane na prostoru Kozluk - Trnovi

📜 Izvještaj Štaba 3. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o dejstvima u martu na prostoru Renovica-Sjetlina- Trnovo-Jablanica-Krupac

Fotografije

Povezane odrednice

16. vojvođanska divizija NOVJ Donji Vakuf Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 1. proleterska divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Dubrovnik Sarajevska operacija 2. krajiška udarna brigada Mlinište Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 14. srpski korpus NOVJ Livno 9. crnogorska udarna brigada Bitka za Ivanjicu januara 1944. 2. vojvođanska udarna brigada Olovo 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Operacija Foča Arso Jovanović 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Operacija Schwarz Mačvanski partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Saradnja četnika sa okupatorom Josip Broz Tito Kolašin Goražde Glamoč Prozor Vrhovni štab NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada 19. birčanska udarna brigada 7. SS divizija Prinz Eugen Bosanski Novi Donji Lapac 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Operacija Weiss 2. udarni korpus NOVJ Kalinovik Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 13. krajiška udarna brigada 16. banijska udarna brigada Sarajevo 45. srpska divizija NOVJ 39. krajiška divizija NOVJ 6. italijanski armijski korpus Bijeljina Romanijski partizanski odred 27. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Foča Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Lukavac 38. istočnobosanska divizija NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ustanak u NDH 10. krajiška udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ Četnička golgota 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 5. krajiška udarna divizija NOVJ Glavna operativna grupa NOVJ 1. alpska divizija Taurinense Jahorinski partizanski odred 1. proleterska udarna brigada 3. krajiški partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Brčko Kalinovički partizanski odred