Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 44 hronoloških zapisa, 272 dokumenata i 45 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 4. 1941. Na inicijativu CK KP Slovenije obrazovana Osvobodilna fronta (OF), u koju su, pored KPS, ušli: hrišćanski socijalisti, napredni članovi Sokola i kulturni radnici Slovenije.

⚔️ 21. 7. 1941. U oslobođenim Beranama (sada: Ivangrad) održana I sreska narodna skupština, kojoj je prisustvovalo 217 delegata iz obližnjih opština i preko 150 ostalih građana sa savetodavnim pravom glasa. Izabran SNO odbor sastava: predsednik, sekretar i 19 članova i donete odluke da na oslobođenoj teritoriji toga kraja prestaju svi organi vlasti (kako bivši jugoslovenski tako i okupatorski). SNO odbor ima svu vlast u tom kraju; preuzima celokupnu državnu imovinu i finansijska sredstva svih nadleštava i banaka u cilju borbe za oslobođenje; garantuje bezbednost, ličnu sigurnost i imovinu građana (a ovi su obavezni da se odazivaju njegovim zahtevima i odlukama). Odbor je imao šest sekcija: vojno-sudsku, unutrašnju, ekonomsku, finansijsku, socijalno-zdravstvenu i kulturno-prosvetnu.

⚔️ 11. 9. 1941. U Ljubljani održan plenarni sastanak kulturnih radnika uključenih u OF. Doneta je odluka o -kulturnom molku- (-kulturnoj tišini-), tj. da prestane svaka aktivnost kulturnih radnika (objavljivanje romana, pesama, pozorišna aktivnost i dr.) dok traje okupacija.

⚔️ 12. 10. 1941. U Užicu (sada: Titovo Užice) Kulturno umetnička grupa (formirana kao umetnička četa) Užičkog NOP odreda priredila kulturno-zabavno veče.

⚔️ 26. 10. 1941. U s. Bjelosavićima (Podromanija) otvoren Dom KPJ, u kome je bila smeštena partijska tehnika, a služio je za sastanke viših partijskih rukovodstava i bio sedište OK KPJ za Romaniju i kulturno-politički centar šire oslobođene teritorije.

⚔️ 11. 11. 1941. U s. Šipovljanima (kod Drvara), na inicijativu OK KPJ za Drvar, formirana kulturno-prosvetna ekipa (od 30 članova) sa zadatkom: mobilizacija omladine i naroda putem kulturnog i političkog prosvećivanja. Ekipa je delovala do kraja. januara 1943. u drvarskom, podgrmečkom i, delom, jajačkom okrugu, pa i u Lici.

⚔️ 7. 12. 1941. U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

⚔️ 25. 1. 1942. U Foči stigli CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije. Za vreme boravka u Foči, do 10. maja to je tzv. fočanski period, oni su doneli niz krupnih odluka u cilju razvoja NOB-e. Razvijena je živa politička i kulturno-prosvetna aktivnost u gradu i okolini, pa su iskustva u tome radu preneta i u ostale krajeve Jugoslavije.

⚔️ 22. 4. 1942. Gradski komitet KPH za Zagreb uputio na oslobođenu teritoriju šest glumaca zagrebačkih pozorišta. Oni su kao pozorišna grupa obilazili pojedine krajeve i jedinice na oslobođenoj teritoriji GŠ NOP odreda za Hrvatsku, a 1. septembra su upućeni u VŠ NOP i DV Jugoslavije.

⚔️ 22. 4. 1942. PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio svim partijskim organizacijama direktivu za proslavu Prvog. maja, u kojoj se ističe: organizator proslave treba da bude avangarda radničke klase - KPJ; proslava na oslobođenoj teritoriji treba da sadrži mitinge, paljenje vatri na dobro vidljivim brdima, konferencije, zabave sa programom i druge priredbe, na kojima govoriti o značaju Prvog. maja, povezujući to sa ulogom narodne omladine i žena u NOB-u. Na teritoriji koja je pod kontrolom okupatora ili četnika proslavu organizovati prema odgovarajućim uslovima.

⚔️ 1. 5. 1942. U Korenici zagrebački glumci dali prvu pozorišnu predstavu na oslobođenom području.

⚔️ 0. 6. 1942. GŠ NOP odreda za Makedoniju izdao opšte uputstvo o dužnostima i zadacima političkih komesara u pogledu učvršćenja NOP odreda i razvijanja političkog i kulturno-prosvetnog rada u njima.

⚔️ 10. 9. 1942. Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković uputio Štabu 2. proleterske NOU brigade uputstvo o organizaciji političke i kulturno-prosvetne nastave na omladinskom vojno-političkom kursu pri Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu.

⚔️ 17. 9. 1942. Oblasni komitet SKOJ-a za Bos. krajinu, sumirajući velike uspehe NOB-a u Bos. krajini, neviđeni polet omladine u udarnim i radnim brigadama, iskovano bratstvo srpske, muslimanske i hrvatske omladine u Krajini, kojoj su otvoreni kulturni i politički vidici, uputio poziv na još jače zalaganje u borbi protiv fašizma i na puno okupljanje svih mladih.

⚔️ 6. 12. 1942. U Bos. Petrovcu otpočela trodnevna I zemaljska konferencija AFŽ-a za Jugoslaviju, koja je organizaciono uobličila AFŽ i postavila sledeće zadatke: pružanje što veće pomoći jedinicama NOV i PO Jugoslavije; mobilizacija žena za učešće u oružanim i diverzantskim akcijama; svestrana pomoć organima narodne vlasti u organizovanju pozadine; briga o deci; jačanje bratstva i jedinstva među ženama Jugoslavije i pojačan rad na kulturno-prosvetnom uzdizanju žena u selu. Na konferenciji je izabran Centralni odbor AFŽ-a za Jugoslaviju, od 20 drugarica. Prvog dana konferencije vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao je govor u kome je ženama Jugoslavije odao visoko priznanje za njihov rad u narodnooslobodilačkoj borbi.

⚔️ 1. 1. 1943. U Čikagu, u klubu jugoslovenskih iseljenika, održana priredba posvečena borcima za nacionalno oslobođenje Jugoslavije - partizanima. Pored mnogobrojnih zvanica, prisustvovali su književnik Luj Adamič, umetnik Zlatko Baloković, umetnica Zinka Kunc i politički radnik Sava Kosanović.

⚔️ 18. 12. 1943. U gradu Hvaru otpočela dvodnevna konferencija kojoj je prisustvovao 41 umetnik, književnik i publicista Dalmacije. Konferencija je izdala proglas u kome, ukazujući na izdajnički rad izbegličke londonske vlade, osuđuje one umetnike i javne radnike koji su se stavili u službu okupatora i njihovih slugu i poziva umetnike sa neoslobođene teritorije da što pre stupe u redove NOVJ.

⚔️ 8. 2. 1944. CK KPJ uputio direktivno pismo Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju: ukazujući na nedostatke i greške koje su se pojavile u radu partijskih rukovodstava i organizacija i drugih narodnooslobodilačkih organizacija u vremenu od kapitulacije Italije traži se da se razvija svesna, dobrovoljna disciplina svih boraca, energično iskorenjuje lokalpatriotizam, jer se jedinstvo vojske ima čuvati kao zenica oka, poveća briga za prijem novih članova KPJ u jedinicama, pruži veća pomoć organizacijama SKOJ-a, podiže kulturni i politički nivo boraca; posebno ističe da je na području Dalmacije, gde se održava kontakt sa inostranstvom, svaki borac i starešina obavezan da dostojno reprezentuje našu vojsku i naš narod, da svakog našeg čoveka treba učiti beskrajnoj vernosti svome narodu.

⚔️ 23. 2. 1944. Iz Drvara CK KPJ uputio CK KPH direktivno pismo: ukazuje na nepravilne stavove u pismu Agitpropa CK KPH upućenom divizijskim komitetima, na iluzije da se NKOJ nalazi pred neposrednim priznanjem od strane saveznika, na sektaški stav prema zapadnim saveznicima, na nepravilno gledanje na partijske kurseve i druge oblike kulturno-prosvetnog rada; ističe potrebu za još većom popularizacijom KPJ, njenog autoriteta i njene linije, jer je ona -jedna od glavnih temelja za učvršćenje bratstva naroda Jugoslavije i stvaranja naše zajedničke države-; traži da se sav partijski materijal o organizacionim promenama i o političkoj liniji šalje na uvid CK KPJ; zabranjuje da agitpropi upućuju pisma divizijskim komitetima i partijskim organizacijama na terenu, da organizuju partijske kurseve i da kritikuju komitete u vojsci i na terenu, jer to mogu da čine samo odgovarajući centralni komiteti.

⚔️ 11. 3. 1944. Prosvetni odsek Izvršnog odbora ZAVNO-a Crne Gore i Boke izdao svim sreskim NO odborima uputstvo o radu škola, domova kulture biblioteka i kulturno-umetničkih grupa.

⚔️ 0. 4. 1944. U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana okružna konferencija omladine za Toplicu. Prisustvovao je sekretar PK SKOJ-a za Srbiju. Odlučeno je: dalje obuhvatanje omladine u omladinsku organizaciju, mobilizacija omladine u NOV, razvijanje kulturno-prosvetnog rada i dr. Izabran je okružni odbor USAOJ-a.

⚔️ 19. 4. 1944. VŠ NOV i POJ zatražio od Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ da uputi opširan izveštaj: kako je u jedinicama organizovan kulturno-prosvetni rad; koja kulturno-prosvetna tela postoje; koji se listovi i brošure izdaju; postoji li mogućnost za odabiranje novinarskih, glumačkih i sličnih kadrova.

⚔️ 8. 5. 1944. U s. Poljicu (kod Gacka) formirano Pozorište narodnog oslobođenja Hercegovine. Ono je imalo pozorišnu ekipu, hor, muziku, orkestar i predavačku grupu.

⚔️ 8. 5. 1944. Peti oblasni komitet KPM dostavio pismo Mesnom komitetu KPM za Kumanovo, u kome daje uputstva u vezi sa zaključcima I kongresa Antifašističke omladine Makedonije: formirati omladinske odbore u radionicama, fabrikama, školama itd., radne čete, sanitetske i analfabetske kurseve, kulturne omladinske grupe, fiskulturne organizacije, omladinske domove i saveze pionira. U sklopu ovih zadataka određuje se mesto i uloga organizacija SKOJ-a.

⚔️ 13. 5. 1944. Povereništvo za prosvetu NKOJ-a izdalo uputstvo o organizaciji prosvete: o strukturi prosvetne organizacije pri organima vlasti i o oblicima prosvetne delatnosti (opšte narodno prosvećivanje, školsko prosvećivanje i kulturna delatnost).

⚔️ 25. 6. 1944. U Topuskom otpočeo I kongres kulturnih i javnih radnika Hrvatske. Kongres je trajao do 27. juna.

⚔️ 1. 8. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju uputio OK KPJ za Leskovac uputstvo o načinu mobilizacije, stvaranju novih NOP odreda, učvršćivanju pozadinskih organa: NO odbora, komandi mesta i područja, oživljavanju kulturnog rada i pripremama za slobodne izbore organa NO vlasti.

⚔️ 20. 8. 1944. U Rimu, pred okupljenim novinarima i kulturnim radnicima, grof Karlo Sforca ponovo istupio s predlogom o internacionalizaciji Rijeke pod upravom takozvane superlige naroda, koja bi imala sedište u Trstu, kao jednom od bolje opremljenih pristaništa u svetu. Što se tiče Trsta, on se zalagao da grad ostane Italiji, ali bez luke, čija bi uprava bila pod jednom internacionalnom kontrolom.

⚔️ 20. 9. 1944. U Lastovu, povodom konferencije NOF-a dubrovačkog okruga, priređena izložba štampe, fotografija, grafikona, umetničkih plakata i dokumenata o NO odborima.

⚔️ 30. 9. 1944. U Slav. Požegi svečano otvoren Dom kulture.

⚔️ 27. 10. 1944. PK SKOJ-a za Makedoniju uputio pismo 1. oblasnom komitetu SKOJ-a u kome mu stavlja u zadatak da formira agitprop čiji bi zadatak bio: da umnožava i rastura skojevski i omladinski materijal; da organizuje omladinski oblasni list; da organizuje pisanje članaka za centralni omladinski list -Mlad borec-; da priprema i organizuje umetničke, muzičke i folklorne priredbe; da formira opštinske omladinske odbore gde oni ne postoje.

⚔️ 0. 11. 1944. U Čazmi otvoren Dom kulture.

⚔️ 19. 11. 1944. U Glini otvoren Kulturno-prosvetni radnički dom.

⚔️ 29. 11. 1944. U Prosvetnom odeljenju Oblasnog NO odbora za Dalmaciju održana zajednička konferencija umetnika-partizana. Doneta je odluka da se priredi izložba radova tih umetnika.

⚔️ 13. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji propagandnog i kulturno-prosvetnog rada u svim jedinicama NOVJ.

⚔️ 20. 12. 1944. U oslobođenom Beogradu Narodno pozorište otvorilo sezonu premijerom -Najezde- od sovjetskog pisca Leonida Leonova.

⚔️ 23. 12. 1944. U Splitu, u organizaciji Kluba kulturnih radnika Dalmacije, otvorena izložba radova 28 umetnika-partizana. Izloženo je 106 radova s tematikom iz NOB-a.

⚔️ 23. 12. 1944. U Beogradu, na predlog NKOJ-a, s bugarskom vladom Otečestvenog fronta zaključen sporazum o robnoj razmeni i o kulturnoj i stručnoj saradnji. Zaključeno je da se što pre formiraju komisije koje će resiti pitanje mira s Bugarskom. NKOJ je svečano izjavio da su narodi Jugoslavije oprostili Bugarskoj sva ona zlodela koja su kvislinzi cara Borisa izvršili u Srbiji i u Makedoniji. To je bio značajan akt na polju međunarodne afirmacije nove Bugarske, koja je smatrana agresorom, u prvom redu zbog napada njenih trupa na Jugoslaviju.

⚔️ 1. 1. 1945. U Makedoniji otpočele sa radom devet gimnazija, jedna učiteljska škola, jedna muzička i jedna srednja umetnička škola.

⚔️ 6. 1. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, a u vezi s naredbom VŠ NOV i POJ od 13. decembra 1944. o organizaciji propagandnog i kulturno-prosvetnog rada u NOVJ, formirano propagandno odeljenje GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

⚔️ 1. 2. 1945. U Glini, u prisustvu 300 radnika i predstavnika narodne vlasti i NO vojske, svečano otvoren radnički Dom kulture.

⚔️ 8. 3. 1945. Po svim oslobođenim mestima Jugoslavije održani zborovi, mitinzi i priredbe povodom međunarodnog praznika žena - 8. marta.

⚔️ 27. 3. 1945. U Zadru, u prostorijama čitaonice, otvorena izložba umetnika partizana.

⚔️ 7. 5. 1945. U Bukureštu potpisan protokol o robnoj razmeni i kulturnoj konvenciji između vlade DFJ i vlade Rumunije.

Dokumenti

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 88 od 4. listopada 1941. o namjerama okupatora da premjeste Hrvatsko kazalište iz Splita u Zadar

📜 Uputstvo političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 15 listopada 1941 god. za dostavljanje izvještaja o moralnopolitičkom stanju i kulturno-prosvjetnom radu i jedinicama

📜 Izvještaj Lovćenske čete od 8. aprila 1942. Štabu Nikšićkog NOP odreda o aktivnosti čete na vojnom i kulturno-prosvjetnom planu

📜 Proglas članova Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba Hrvatima kojim ih se poziva da stupaju u narodnooslobodilačku vojsku i borbu protiv fašističkih okupatora i njihovih suradnika

📜 Izvještaj Štaba 2. proleterske brigade od 25. maja 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o brojnom stanju ljudstva i naoružanja, političkom i kulturno-prosvjetnom radu i akcijama brigade u rejonu Foče

📜 Izveštaj Druge čete Prvog bataljona Dolomitskog odreda od 19 jula 1942 god. o kulturno-političkom radu u četi

📜 Uputstvo Aleksandra Rankovića od 10 septembra 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade o načinu organizacije političke i kulturno-prosvetne nastave za omladinu koja će popuniti Drugu i Četvrtu proletersku brigadu

📜 Izveštaj političkog komesara 6. NOU divizije od 4. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Krapina o planiranom održavanju Kongresa kulturnih radnika na oslobođenoj teritoriji

📜 Cirkularno pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu okružnim komitetima KPH Bjelovar, Varaždin i Zagreb o pripremama za održavanje Zemaljske konferencije AFŽ Hrvatske i Kongresa kulturnih radnika, na koje trebaju poslati delegate i što veći broj kulturnih radnika, te o drugim pitanjima

📜 Izveštaj Politodela 9. brigade 6. NOU divizije od 14. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Uputstvo političkog komesara 1. kordunaškog NOP odreda od 18. januara 1943. o radu kulturno-prosvetnih odbora

📜 Uputstvo Politodela 11. hrvatske (3. dalmatinske) brigade 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 23. januara 1943. bataljonskim partijskim biroima o organizaciji kulturno-prosvetnog rada

📜 Uputstvo Politodjela Treće dalmatinske brigade 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 23. siječnja 1943. bataljonskim partijskim biroima o organizaciji kulturno-prosvjetnog rada

📜 Izveštaj Politodela 3. dalmatinske (11. hrvatske) brigade 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 3. februara 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izvještaj Politodjela 3. dalmatinske NOU brigade 4. operativne zone od 3. veljače 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom i kulturno-prosvjetnom radu

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara XVI brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu boraca i o uspjehu održanih sastanaka, konferencija i mitinga u selima kroz koja je Brigada prolazila

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o brojnom stanju i radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija na terenu, o agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu Komiteta, o uspjehu mobilizacije, uspostavi veza sa domobranima, kao i o raspoloženju naroda i nacionalnih manjina prema NOP-u

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara XII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KPH o pozitivnom utjecaju partizana na narod prilikom prolaska Brigade kroz hrvatska sela, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu i o organizacionom stanju članova Partije i SKOJ-a u Brigadi

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara XII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu na političkom, kulturnom i vojnom obrazovanju članova KP, SKOJ-a i boraca u Brigadi, o narednim zadacima SKOJ-a i o radu Agitpropa, partijskih biroa i štapske ćelije

📜 Uputstvo političko-partijskih rukovodilaca 1. šumadijskog NOP odreda Milan Blagojević od 23. marta 1943. političkim komesarima četa i njihovim zamenicima o političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Uputstvo političkog komesara 5. NOU divizije od aprila 1943. političkim komesarima brigada i Banjalučkog NOP odreda o proslavi Prvog maja, organizaciji političkog i kulturno-prosvetnog rada i poboljšanju higijene i ishrane boraca

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara XVI NO brigade Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama i radu među narodom u selima kroz koja je Brigada prolazila, o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, o političkom, kulturno-proisvijetnom i vojnom uzdizanju boraca, o hrabrosti skojevaca i radu informativne i obavještajne službe i Agitpropa Brigade

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 2 aprila 1943. god. svim bataljonskim komitetima Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o formiranju političkog odjela i zadacima komunista na političkom i kulturno-prosvetnom polju

📜 Izveštaj političkog komesara Grupe udarnih vojvođanskih bataljona od 19. aprila 1943. Štabu 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama

📜 Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu i radu na vojnom uzdizanju boraca, o svečanoj proslavi Prvog maja, jačanju discipline u Brigadi, povećanju broja žena boraca i njihovom uključivanju u Antifašistički front žena, političkom radu među narodom u selima Požeške kotline i o ubacivanju četničkih i ustaških agenata u partizanske jedinice

📜 Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u četama, o visokoj borbenoj svijesti skojevaca, disciplini i vojnom uzdizanju boraca i o velikom učešću i hrabrosti žena boraca u Brigadi

📜 Izvještaj zamjenika politkomesara XVI NO brigade IV divizije NOVH Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o radu na političkom, kulturno-prosvjetnom i vojnom uzdizanju boraca, o radu Agitpropa i uspjehu održanih mitinga u selima na području Bilo-gore, o radu partijskih biroa i štapske ćelije i o hrabrosti pojedinih članova SKOJ-a i žena boraca u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru Zone o radu na političkom, kulturno-prosvjetnom i voljnom uzdizanju boraca, o formiranju radnog bataljona, izdavačkoj djelatnosti Agitpropa, moralu, borbenosti, disciplini i socdjalno-zdravstvenom stanju boraca i o uspjehu političkog rada među narodom na sektoru djelovanja Odreda

📜 Izvještaj Štaba XII NO brigade političkom komesaru IV divizije NOV i PO Hrvatske o političkom i kulturno-prosvjetnom uzdizanju boraca, sportskim priredbama, radu štabova bataljona, socijalno-zdravstvenom stanju boraca i o pozitivnom utjecaju političkih zborova među narodom u selima Požeške kotline

📜 Izvještaj Štaba XVII NO brigade političkom komesaru X divizije NOV i PO Hrvatske o intenzivnom političkom i kulturno-prosvjetnom radu, moralu, disciplini i o socijalno-zdravstvenom stanju boraca

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i uspostavi veza sa domobranima, o radu i organizacionom stanju NOO-a i o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u

📜 Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 7. maja 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV i PO Hrvatske o političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj diviziji

📜 Uputstvo Agitaciono-propagandnog organa 13. NO divizije od 10. maja 1943. o organizaciji agitaciono-propagandnih organa u brigadama i kulturno-prosvetnih odbora u bataljonima

📜 Izvještaj Komande Požeškog područja štabu II operativne zone NOV i PO Hrvatske o iproslavi Prvog majja, provođenju izbora za NOO-e i o partijsko-političkom i kulturno-prosvjetnom radu partizanskih straža u selima i bolnicama od 30. aprila do 10. maja

📜 Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru III operativne zone o radu na političkom i kulturno-prosvjetnom uzdizanju boraca, proslavi Prvog maja, radu Agitpropa, o moralu i visokoj političkoj svijesti boraca i o zdravstveno-socijalnom stanju partizana u vremenu od 2. do 12. maja 1943. god.

📜 Izvještaj Štaba Druge grupe vojvođanskih partizanskih udarnih bataljona od 14 maja 1943 god. štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u jedinicama

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 1. udarne brigade 6. NOU divizije od 17. maja 1943. Centralnom komitetu KPH o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj jedinici

📜 Izveštaj Politodela 2. udarne brigade 6. NOU divizije od 21. maja 1943. Centralnom komitetu KPH o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj brigadi

📜 Izvještaj Štaba Prve vojvođanske NOU brigade od 31 maja 1943 god. Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u Brigadi

📜 Izvještaj partijskog sekretara XVI brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u Brigadi, o političkoj obaviještenosti boraca, organizacionom stanju KP, kulturno-prosvjetnom radu, vojnim uspjesima, organizaciji SKOJ-a, odnosima prema drugaricama i radu s narodom u pozadini. Pored toga u izvještaju se ukazuje na neke subjektivne slabosti i objektivne teškoće u radu, te se daju prijedlozi da se situacija popravi

📜 Izvještaj partijskog sekretara XII NO brigade Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u Brigadi te političkom i kulturno-prosvjetnom radu u jedinicama i na terenu

📜 Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju sekretarima XII, XVI, XVII, XVIII i XXI NO brigade i komitetima IV i X divizije NOV Hrvatske o radu partijskih organizacija i članova KP u jedinicama poslije održanih sastanaka s komitetima IV i X divizije. Ukazuje se na značajne rezultate u pogledu organizacionog učvršćenja partijskih redova i uzdizanja nižih partijskih kadrova, ali se ističe i potreba većeg angažiranja u pružanju pomoći skojevskim organizacijama i organizaciji ideološko-političkog i kulturno-prosvjetnog rada u jedinicama

📜 Izvještaj brigadnog komiteta SKOJ-a XII brigade NOV Hrvatske Oblasnom komitetu SKOJ-a o političkom radu i političkoj svijesti skojevaca, organizacionom stanju SKOJ-a u jedinicama, postignutim rezultatima na kulturno-prosvjetnom polju i uspjesima u vojnom obučavanju boraca

📜 Izvještaj Štaba X divizije NOV Hrvatske političkom komesaru I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Diviziji poslije izvršene reorganizacije i formiranja Korpusa. U izvještaju se prikazuje rad štabova, organizacija političkog i kulturno-prosvjetnog rada u jedinicama, politički rad u selima i raspoloženje naroda, ističući visoku borbenost i moral boraca

📜 Izvještaj Štaba XVII NO brigade NOV Hrvatske političkom komesaru X divizije NOVH o političkom stanju i radu u Brigadi, o kulturno-prosvjet-noj atkivnosti u jedinicama, ishrani, odjeći, obući i zdravlju boraca i o radu Štaba Brigade. Iznesena su i zapažanja na odnose stanovništva nekih sela prema NOV

📜 Izvještaj Štaba II NOP odreda političkom komesaru III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom i kulturno-prosvjetnom radu, suradnji s narodom i NOO-ima i financijskom stanju Odreda

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i uspostavi veza s domobranima, radu i organizacionom stanju NOO-a te o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u

📜 Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda od 7. juna 1943. Štabu 1. šumadijskog NOP odreda o borbi s Nemcima kod Azanje i o razmeni informacija i materijala za kulturno-lrosvetni rad

📜 Izveštaj Politodela 2. udarne brigade 6. NOU divizije od 21. juna 1943. Centralnom komitetu KPH o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj jedinici

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 3. udarne brigade 6. NOU divizije od 27. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izvještaj Štaba Posavskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o kulturno-prosvjetnom radu i stanju u odredu u vremenu od 19. do 29. juna 1943. god.

📜 Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Mjesnome komitetu KPH Zagreb kojim se Janko Rakuš, glumac Hrvatskoga državnog kazališta, poziva u partizane

📜 Izvještaj Štaba XII divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV i POH o političkom radu i stanju, te rezultatima kulturno-prosvjetne aktivnosti u jedinicama poslije povratka Divizije iz Hrvatskog zagorja

📜 Izvještaj političkog komesara Posavskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkom radu i stanju u Odredu, kulturno-prosvjetnom radu i o vrlo uspješnim političkim akcijama na terenu

📜 Izvještaj Brigadnog komiteta SKOJ-a Omladinske NO brigade »Joža Vlavović« Oblasnom komitetu SKOJ-a za Slavoniju o političkom radu u Brigadj, organizacionom i brojnom stanju, kulturno prosvjetnom radu i radu s narodom

📜 Izvještaj Štaba XII divizije NOV Hrvatske političkom komesaru II korpusa NOV i POH o političkom radu i stanju jedinica i štabova, odnosu prema stanovništvu i o kulturno-prosvjetnom radu u jedinicama ove divizije

📜 Izvještaj partijskog sekretara XVI brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o političkom radu u Brigadi, organizacionom stanju KP, kulturno-prosvjetnom radu, o radu SKOJ-a, disciplini i moralu boraca, ističući rad drugarica-boraca, i o radu s narodom u pozadini

📜 Izvještaj partijskog sekretara XVIII brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o političkom radu, organizacionom stanju KP u jedinicama, kulturno-prosvjetnom radu, vojnom obrazovanju boraca i radu SKOJ-a i omladine te o radu s narodom i njegovom raspoloženju prema NOB-u

📜 Izvještaj Štaba XII divizije NOVH političkom komesaru II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkom, kulturno prosvjetnom radu podređenih jedinica, ishrani i odjeći boraca, financijskom stanju u Diviziji i o radu s narodom na terenu

📜 Izvještaj Agitpropa XII udarne brigade NOV Hrvatske o agitaciji i propagandi, kulturno-prosvjetnoj aktivnosti u podređenim jedinicama i o radu Tehnike ove brigade, napominjući da je osnovana brigadna pokretna biblioteka

📜 Izvještaj štaba XII diviziie NOVH političkom komesaru II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkom radu i stanju u podređenim jedinicama, kulturno-prosvjetnom radu i o raspoloženju naroda na terenu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Pakrac o političkom stanju na kotaru, organizacionom stanju SKOJ-a i USAOH a, mobilizaciji, kulturno prosvjetnom radu i radu pionira te o rezultatu kampanje za sakupljanje hrane za bolnicu i druge ustanove NOV

📜 Izvještaj Mate Horvatića, zamjenika komesara Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Centralnome komitetu KP Hrvatske o brojnom stanju partijskog članstva, radu partijskih ćelija, prilivu novih boraca, akciji na Gornju Vas, održavanju vojno-političkih kurseva, radu skojevske organizacije, društveno-političkom i kulturno-prosvjetnom radu

📜 Izvještaj Agitpropa XII NOU brigade Agitpropu Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju o kulturno-prosvjetnom radu na terenu i u jedinicama ove brigade

📜 Izvod iz izvještaja političkog komesara XXVIII divizije NOVJ političkom komesaru VI korpusa NOV i POJ i II operativne zone NOVH o političkom radu i stanju, radu s narodom na terenu, akcijama i kulturno-prosvjetnom radu u jedinicama ove divizije

📜 Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ Glavnom štabu NOV i POH o političkom stanju na terenu, organiziranju novih i reorganiziranju starih operativnih jedinica, političkom radu u jedinicama, radu štr.bova, kulturno-prosvjetnom radu i o raspoloženju naroda prema NOV

📜 Izvještaj Propagandnoga odsjeka Okružnoga NOO Pokuplje Okružnome NOO o kulturno-prosvjetnom radu, mobilizaciji te stanju i radu škola na njegovom području

📜 Izvještaj Okružnoga odbora USAOH-a Čazma Glavnome odboru USAOH-a o političkoj situaciji i raspoloženju naroda prema NOB, organizacijskom stanju i kulturno-prosvjetnom radu organizacija USAOH-a

📜 Izvještaj štaba XII divizije NOVH političkom komesaru VI korpusa NOV i POJ o političkom radu i stanju u jedinicama, kulturno-prosvjetnom radu, raspoloženju naroda na terenu, moralu, ishrani i zdravlju boraca za vrijeme od 1. do 20. oktobra 1943. godine

📜 Izvještaj Đure Lojena člana Kulturno-prosvjetnoga odjela Kotarskoga NOO Žumberak Kulturno-prosvjetnome odjelu Okružnoga NOO Pokuplje o stanju u školama

📜 Analiza kulturno-prosvjetnoga rada na teritoriju Okružnoga NOO Pokuplje nakon njemačko-ustaške listopadske ofenzive na Žumberak

📜 Izvještaj Kotarskoga NOO Žumberak Okružnome NOO Pokuplje o radu kulturno-prosvjetnih odbora

📜 Izvještaj Kulturno prosvjetnog odbora Kotarskoga NOO Jastrebarsko Okružnome NOO Pokuplje o održanoj konferenciji učitelja

📜 Uputstvo političkog komesara Durmitorskog NOP odreda od 27 decembra 1943 god. političkim komesarima bataljona o političkom i kulturnom radu sa borcima

📜 Izveštaj političkog komesara 2. sremskog NOP odreda od 30. decembra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o političkom i kulturno-prosvetnom radu u Bataljonu

📜 Izvještaj partijske organizacije Kazališta narodnog oslobođenja Slavonije Oblasnom komitetu KPH o održanim sastancima i radu Kazališta

📜 Izvještaj sekretara partijske organizacije XVI (omladinske) brigade Joža Vlahović Centralnom komitetu KP Hrvatske ... o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u Brigadi, političko-propagandnom djelovanju među narodom na terenu, radu i brojnom stanju članova Partije i SKOJ-a, te o vojnim akcijama Brigade

📜 Izvještaj Agitpropa Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Agitpropu CK KP Hrvatske o organizacionom stanju, rezultatima aktivnosti štamparije i njenoj tehničkoj opremljenosti, usmenoj propagandi, dopisničko-suradničkoj službi i publicističkoj djelatnosti u okviru kulturno-umjetničkog sektora. Daje se naglasak sakupljanju historijskih podataka, materijala za proučavanje ekonomske strukture sela i imovinske štete

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske svim politkomesarima podređenih jedinica u kome se ističe važnost kulturno-prosvjetnog i agitacionog rada među narodom i borcima dajući uputstva kako ta djelatnost treba da postane najsnažnije oružje u daljnjem jačanju i razvoju NOB-a

📜 Izvještaj političkog komesara Štaba Zapadne grupe NOP odreda komesaru VI korpusa NOV ii POJ o općim vojno-političkim prilikama na području djelovanja podređenih jedinica, političkom radu u jedinicama i među narodom, kulturno-prosvjetnom radu, o ishrani i zdravstvenom stanju boraca te o radu štabova i kadrovskim pitanjima

📜 Izvještaj političkog komesara XVII NO udarne brigade političkom komesaru XXVIII udarne divizije NOV o političkim i vojnim prilikama na terenu, mobilizaciji novih boraca u NOV, političkom radu podređenih jedinica, ishrani, odjeći i zdravlju boraca, o kadrovima, radu štabova i kulturno-prosvjetnoj djelatnosti u jedinicama i među narodom

📜 Izvještaj Komande Požeškog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u podređenim ustanovama, djelovanju neprijateljske vojske i propagande, ishrani i odjeći boraca te o političkim prilikama na terenu

📜 Izvještaj partijskog sekretara Osječkog NOP odreda Okružnom komitetu KPH Osijek o političkom stanju među narodom gdje se Odred kretao, posebno u neoslobođenim krajevima, o političkom djelovanju i objašnjavanju ciljeva NOB-a, organizacionom stanju članova KP i SKOJ-a, kulturno-prosvjetnom radu među narodom i borcima te radu partijskih biroa

📜 Izvještaj politkomesara Posavskog NOP odreda komesaru Zapadne grupe NOP odreda u kome se analizira vojno-politička situacija na terenu, politički rad u narodu, naročito objašnjavanje odluka II zasjedanja AVNOJ-a, kulturno-prosvjetni i politički rad u jedinicama, zatim djelovanje neprijateljske propagande i poduzimanje mjera da se ona razobliči

📜 Izvještaj političkih komesara VI korpusa NOV i POJ Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojno-političkom stanju na terenu i u podređenim jedinicama, djelovanju neprijateljske propagande, disciplini i moralno-političkoj izgrađenosti boraca, o ishrani, odjeći i zdravstvenom stanju, te o kulturno-prosvjetnom radu i zapažanjima u narodu

📜 Izvještaj politkomesara Istočne grupe NOP odreda politkomesaru VI korpusa NOV i POJ o političkom stanju i radu u jedinicama i među narodom, kulturno-prosvjetnom radu, ishrani, odjeći i zdravlju boraca te o kadrovima

📜 Izvještaj partijskog sekretara Bilogorskog NOP odreda Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju ... o političkom stanju na terenu i u jedinicama, brojnom stanju članova KP i SKOJ-a, političkom i kulturno-prosvjetnom radu u Odredu i među narodom te vojnoj osposobljenosti boraca i rukovodilaca

📜 Izveštaj političkog komesara Istočne grupe NOP odreda od 11. januara 1944. političkom komesaru 6. korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama i u narodu

📜 Izvještaj političkog komesara XXVIII udarne divizije NOVJ politkomesaru VI korpusa NOV i POJ za razdoblje od 1. do 15. I 1944, 0 političkom radu u Diviziji i podređenim jedinicama, raspoloženju naroda prema NOB-u u krajevima gdje se kretala Divizija, pojavama djelovanja neprijateljske propagande, o radu štabova i kulturno-prosvjetnom radu

📜 Uputstvo pomoćnika političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku od 16. januara 1944. političkim komesarima podređenih jedinica o organizaciji političkog i kulturnog rada

📜 Izveštaj Pozorišne sekcije Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25. januara 1944. o radu Slovenskoga narodnog gledališča

📜 Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 26. januara 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ o radu odeljenja i razvoju kulturno-propagandnog rada u jedinicama NOV i POS od 1941. do 1944. godine

📜 Izvještaj zamjenika sekretara SKOJ-a NO brigade Matija Gubec o radu i organizacijskom stanju omladinske organizacije, kulturno-prosvjetnome i vojnom radu te o zdravstvenom stanju .

📜 Izvještaj zamjenika politkomesara Druge brigade Tridesettreće divizije NOVJ Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o borbama od formiranja brigade, radu članova Štaba, vojno-političkoj naobrazbi, kulturno-prosvjetnom radu te o organizacijskom stanju partijske i omladinske jedinice.

📜 Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13. marta 1944. Propagandnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ u kulturno-propagandnom radu

📜 Izveštaj Propagandnog odseka 9. korpusa NOV i POJ od 14. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji kulturno-prosvetnog rada

📜 Žumberak: Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, agitacijsko-propagandnome i kulturno-prosvjetnom radu

📜 Pozdrav hrvatskih umetnika iz Kazališta narodnog oslobođenja upućen 3. aprila 1944. Kongresu umetnika i javnih radnika Hrvatske

📜 Predlog potpredsednika AVNOJ-a Moše Pijade od 11. aprila 1944. organizacionom sekretaru CK KPJ, da se, uz pomoć Predsedništva AVNOJ-a, u najširim razmerama pristupi političkom i stručnom obrazovanju ratnih invalida, žena i omladine za buduće kadrove u državnom i samoupravnom aparatu i u raznim granama privrednog i kulturnog života nove Jugoslavije

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Disciplina u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 9. slovenski korpus NOVJ Pakrac 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Hercegovini 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1944. Drugo zasedanje AVNOJ-a Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Srbiji 1944. 31. slovenska divizija NOVJ Bratstvo i jedinstvo u ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) USAOJ 39. krajiška divizija NOVJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 11. hrvatski korpus NOVJ 20. dalmatinska divizija NOVJ Kazalište narodnog oslobođenja Narodno oslobodilački odbori Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Jajce Bolnice u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Prvi maj u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Sloveniji 1945. 11. hercegovačka udarna brigada Glavni štab Slovenije Vrhovni štab NOVJ 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Politički komesari u NOR-u 2. proleterska udarna brigada 35. lička divizija NOVJ Borbe u Istri 1945. Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. 13. krajiška udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu 7. slovenski korpus NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ 43. istarska divizija NOVJ 27. istočnobosanska divizija NOVJ 1. tenkovska brigada NOVJ Partizanke Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Nova Gradiška SKOJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Komunistička partija Hrvatske 3. dalmatinska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1944. Omladina u ratu Drvar Centralni komitet KPJ 40. slavonska divizija NOVJ Štampa u ratu