Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Glavni štab Slovenije

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 1075 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 12. 1942. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju formirana 2. operativna zona NOV i PO Slovenije, na teritoriji Dolenjske i Bele krajine s jedinicama: slovenačkom NOU brigadom -Matija Gubec-, slovenačkom NOU brigadom -Ivan Cankar-, Zapadnodolenjskim NOP odredom i, privremeno, 1. slovenačkom NOU brigadom -Tone Tomšič-.

⚔️ 5. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju sledeću direktivu: jedinice ne grupisati, već ih razmestiti na širim operativnim područjima, stvarajući uslove za manevrisanje; u Sloveniji se nameće potreba za formiranje operativnih grupa: u Štajerskoj, ljubljanskom području, Slovenačkom primorju i Gorenjskoj. Uspostaviti vezu sa partizanskim jedinicama u Hrvatskom zagorju, Gorskom kotaru i italijanskim partizanskim jedinicama. Jedinice postaviti blizu komunikacija i dati im širi raspored, pa će se time vezati nemačke snage duž komunikacija; blokada mesta je nekorisna, a brz upad i zauzimanje pojedinih mesta mogu biti korisni ako to nalažu borbene prilike; organizovati čvrstu vojnu vlast u pozadini i posvetiti veeu pažnju uzdizanju starešinskog kadra.

⚔️ 22. 9. 1944. Na osnovu naredbe Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. septembra 1944, pri Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju formiran Referat za vazduhoplovstvo, sa zadatkom: organizacija aerodroma i mesta za prijem materijala iz savezničke pomoći, kao i rešavanje svih pitanja u vezi s vazduhoplovstvom.

⚔️ 7. 10. 1944. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju, Kokrški NOP odred 9. korpusa NOVJ prepotčinjen 4. operativnoj zoni. NOV i PO Slovenije.

⚔️ 7. 11. 1944. Kod Črnomelja nesrečnim slučajem, poginuo komandant Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju Franc Rozman Stane, narodni heroj.

⚔️ 2. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 7. korpus stavljen pod neposrednu komandu Štaba 4. armije (Korpus je sve do 25. aprila dejstvovao pod neposrednom komandom Glavnog štaba JA za Sloveniju, preko koga mu je Štab 4. armije JA davao samo opšta uputstva.)

⚔️ 5. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju naredio da se, u cilju uspešnije odbrane oslobođene teritorije 7. korpusa JA, formiraju: Novomeški, Metliški, Črnomeljski i Kočevski odbrambeni sektor.

⚔️ 20. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o formiranju Ljubljanskog vojnog područja, s komandama mesta: Novo Mesto, Črnomelj, Vinica, Stari Trg na Kupi, Stari Trg pri Ložu i Kočevje.

⚔️ 28. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se Belokranjski i Notranjski NOP odred 7. korpusa JA uključe u sastav 1. slovenačke divizije KNOJ-a.

⚔️ 1. 5. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o podeli teritorije Slovenije i formiranju četiri vojna područja (potom formirana: Ljubljansko, Tršćansko, Celovško i Mariborsko vojno područje, s komandama mesta u većim mestima).

⚔️ 12. 5. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se u Gorici formira Štab za repatrijaciju sa zadatkom da prihvata ljudstvo koje se iz nemačkih logora vraćalo u domovinu.

Dokumenti

📜 Pravila Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od sredine jula 1941 god. o ustrojstvu, radu i zadacima partizanskih odreda - Partizanski zakon

📜 Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 1 oktobra 1941 god. o borbama partizanskih odreda u periodu od 22 do 28 septembra 1941 godine

📜 Odredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 17 oktobra 1941 god. o zastavi, znacima i pozdravu u slovenačkim partizanskim odredima

📜 Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda o napadu na nemačku posadu u Bučkoj i Nazarju

📜 Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda o borbama Prvog štajerskog bataljona

📜 Pismo člana Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od decembra 1941 god. Glavnom štabu slovenačkih NOP odreda o izdajstvu Draže Mihailovića

📜 Pismo člana Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije druga Edvarda Kardelja Glavnom štabu slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od početka decembra 1941 god. o izdajstvu Draže Mihailovića

📜 Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda o miniranju željezničkog mosta na Ljubljanici izmedju Preserja i Notranjih Gorica

📜 Izveštaj komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o napadu na stanicu Verd

📜 Objašnjenje zapovesti Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 3 aprila 1942 god. za pretstojeću prolećnu partizansku ofanzivu

📜 Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 7 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima u cilju stvaranja slobodne teritorije

📜 Izveštaj štaba Druge grupe odreda od 30 aprila 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o problemima u vezi sa reorganizacijom potčinjenih jedinica

📜 Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda štabu Dolenjskog odreda za proširenje slobodne teritorije u Dolenjskoj

📜 Izveštaj štaba Dolomitskog odreda od 2 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o borbama u avgustu

📜 Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 22 avgusta 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve udarne brigade Tone Tomšič za izviđanje Kočevskog Roga

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 26 avgusta 1942 god. o formiranju manevarskih brigada u vezi sa italijanskom ofanzivom na oslobođenu teritoriju Treće i Pete grupe odreda

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 31 avgusta 1942 god. o merama u vezi sa nemačkom ofanzivom protiv partizanskih jedinica u Gorenjskoj i Štajerskoj

📜 Proglas Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda i Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 5 septembra 1942 god Slovencima koji su primili oružje iz ruku okupatora

📜 Uputstva Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda i Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 5 septembra 1942 god. politkomesarima i terenskim radnicima o zadacima u akciji protiv belogardističkih seoskih straža u Suhoj Krajini

📜 Izveštaj štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 5 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o situaciji posle italijanske ofanzive u Notranjskoj

📜 Naredba politkomesara Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 10 septembra 1942 god. o kratkom političkom kursu za partizanske jedinice

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 11 septembra 1942 god. o načinu borbe protiv Bele garde i belogardističke seoske straže

📜 Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 15 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 16 septembra 1942 god. za akciju čišćenja i za agitaciju protiv belogardističkih seoskih straža u Suhoj Krajini

📜 Uputstvo Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 18 septembra 1942 god. štabu Treće grupe odreda o načinu borbe protiv okupatora i Bele garde posle ofanzive u Notranjskoj

📜 Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 19 septembra 1942 god. za prelaz partizanskih jedinica u opštu ofanzivu

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 24 septembra 1942 god. za razgraničenje operativnog područja Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog odreda

📜 Uputstva Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 24 septembra 1942 god. štabu Prve grupe odreda o menjanju taktike u borbi protiv neprijatelja i o pripremama za zimski period borbe

📜 Pismo Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 25 septembra 1942 god. Glavnom štabu narodnooslobodilačke partizanske vojske Hrvatske o saradnji slovenačkih i hrvatskih partizanskih jedinica

📜 Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 1 oktobra 1942 god. o reorganizaciji Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 1 oktobra 1942 god. štabu Loškog odreda za formiranje Loške čete i o promeni naziva odreda u naziv Soški odred

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 2 oktobra 1942 god. o početku organizovanja brigade Ljubo Sercer

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 6 oktobra 1942 god. o reorganizaciji Dolomitskog odreda

📜 Dnevnik Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 avgusta do 16 oktobra 1942 godine

📜 Izveštaj pretstavnika Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 22 oktobra 1942 god. o situaciji u Dolenjskoj, u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi

📜 Izveštaj štaba Soškog odreda od 28 oktobra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o akcijama primorskih partizana i o radu Odreda

📜 Izveštaj komisije Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od kraja novembra 1942 god. svome štabu o napadu na Suhor i o dolasku grupe ofcira iz Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke partizanske vojske Jugoslavije

📜 Pismo Edvarda Kardelja intendantu Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 4 novembra 1942 god. o načinu snabdevanja partizanskih jedinica iz Ljubljane

📜 Izveštaj referenta za veze pri Glavnom štabu od 5 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o organizovanju relejnih stanica i o situaciji u Dolenjskoj

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da uputi četiri rukovodioca na raspoloženje Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju, pribavi sredstva za održavanje radio-veze sa Vrhovnim štabom i dostavlja redovne izveštaje

📜 Izveštaj komisije Glavnog štaba od 11 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačke partizanske vojske o svom radu u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi i o situaciji u Dolenjskoj

📜 Izveštaj štaba Istočnodolenjskog odreda od 11 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačke partizanske vojske o aktivnosti Odreda

📜 Izvod iz izveštaja Štaba NOU brigade Matija Gubec od 12. novembra 1942. Glavnom štabu NOP odreda Slovenije

📜 Izveštaj štaba Trećeg bataljona Udarne brigade Tone Tomšič od 16 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o aktuelnim problemima u Bataljonu

📜 Dnevna zapovest Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 25 novembra 1942 godine

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju o organizacionoj strukturi obaveštajne službe na području Slovenije i dostavljanju obaveštajnih izveštaja

📜 Dnevna zapovest Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 1 decembra 1942 god. Prvoj grupi odreda

📜 Pismo politkomesara Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 1 decembra 1942 god. Francu Leskošeku-Luki o povoljnim uslovima za proširenje ustanka u Gorenjskoj

📜 Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Druge (Notranjske) operativne zone Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju i osnovnim zadacima Prve i Druge operativne zone

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 26 decembra 1942 god. o sastavu štabova operativnih zona, brigada i odreda

📜 Uputstvo Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 26 decembra 1942 god. štabu Štajerske operativne zone o reorganizaciji jedinica u Štajerskoj

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 26 decembra 1942 god. o reorganizaciji Slovenačke narodnooslobodilačke partizanske vojske

📜 Bilten Politkomesarijata Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od početka januara 1943 godine

📜 Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o aktivnosti udarnih brigada i o opštoj situaciji u Dolenjskoj u decembru 1942 i januaru 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Udarne brigade Matija Gubec od 1 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i političkom radu Odreda od 17 decembra 1942 do 1 januara 1943 godine

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za određivanje stalnih kurira za vezu sa Vrhovnim štabom

📜 Uputstva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske u vezi sa reorganizacijom štabova podređenih jedinica i o tekućim zadacima

📜 Uputstva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za rad na njenom sektoru

📜 Naređenje šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za dostavljanje izveštaja o stanju sanitetske službe

📜 Izveštaj Štaba Prve operativne zone-Dolenjske od 9 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama na pruzi Trebnje - Št. Janž, Trebnje - Novo Mesto i o napadu na Primskovo, Temenicu i Dolenju Vas

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 10 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica od 19 novembra 1942 do 5 januara 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 10 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u podređenim jedinicama i na terenu

📜 Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za likvidaciju neprijateljskih uporišta u dolini Mirne, Temenice i Gornje Krke

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prelaz u ofanzivne akcije u saradnji sa jedinicama Prve operativne zone-Dolenjske

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske u vezi sa reorganizacijom vojnih formacija i o pretstojećim zadacima

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Udarne brigade Tone Tomšič za ostanak Brigade u sastavu Prve operativne zone-Dolenjske

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 13 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojničkom i političkom radu u Odredu od 1 do 14 januara 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 18 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i stanju u Odredu

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 19 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji podređenih jedinica

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 januara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda za mobilizaciju i prelaz u ofanzivne akcije

📜 Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 23 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i brojnom stanju jedinica

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za preduzimanje potrebnih mera u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prelaz u ofanzivne akcije i preduzimanje mera u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prihvat novomobilisanih boraca iz Slovenačkog Primorja

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 28 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o neprijateljskoj ofanzivi i o situaciji u vojsci i na terenu

📜 Izveštaj zamenika komandanta Prve operativne zone-Dolenjske od 31 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o akcijama slovenačkih brigada na hrvatsko-slovenačkoj granici

📜 Napomene Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 februara 1943 god Štabu Dolomitskog odreda po pitanju vojne taktike u akcijama

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 5 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Štajerskoj

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 februara 1943 god. za postavljenje komandanta Gorenjskog odreda

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 6 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Horjula

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 februara 1943 god. Štabu Istočnodolenjskog i Zapadnodolenjskog odreda za mobilizaciju

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 15 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u Bataljonu

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 februara 1943 god. o organizovanju obaveštajne službe u NOV i PO Slovenije

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za mobilizaciju na sektoru Ribnica-Sodražica i u Loškoj Dolini

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske za promenu vojne taktike i sprečavanje razvitka Bele garde na teritoriji Štajerske

📜 Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda o prameni vojne taktike i obučavanju novomobilisanih boraca

📜 Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 19 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama u mesecu februaru

📜 Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Slovenije i članu Vrhovnog štaba NOV i POJ o uspesima mobilizacije u Primorskoj, Štajerskoj i Gorenjskoj

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 februara 1943 god. za formiranje Primorske operativne zone

📜 Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 23 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Knežje Njive i Krvave Peči

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 marta 1943 god. za postavljanje Štaba Gorenjskog odreda

📜 Obaveštajni izveštaj Štaba Severnoprimorskog odreda od 1 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u italijanskoj vojsci i pretstojećim promenama u italijanskoj politici

📜 Osvrt Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. marta 1943. Štabu 2. operativne zone Notranjske na rad političkih komesara

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3 marta 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za prelaz u ofanzivne akcije u Suhoj Krajini

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 4 marta 1943 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu Odreda i o situaciji na terenu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 8 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Odreda od 24 februara do 8 marta 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 9 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti Odreda

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3 aprila 1943 god. o borbama i uspesima slovenačkih partizanskih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 12 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama zaštite Štaba i Koruškog bataljona

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bolnice u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Gorenjski partizanski odred Maribor Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kokrški partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Franc Leskošek Završne operacije u Jugoslaviji Ranjenici u ratu Komunistička partija Slovenije Borbe u Dalmaciji 1944. Operacija Ljubljanska pokrajina Kočevje 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Rijeka Slovenska udarna brigada Matija Gubec Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 7. slovenski korpus NOVJ Borbe na Jadranu 1945. Sanitet u ratu Istra u oslobodilačkom ratu Kapitulacija Italije 9. slovenski korpus NOVJ Josip Broz Tito Soški partizanski odred 15. slovenska divizija NOVJ 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Borbe u Sloveniji 1945. Dolenjski partizanski odred Koruški partizanski odred 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Istočnokoruški partizanski odred Benkovac Borbe u Sloveniji 1942. Ilirska Bistrica 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Partizanska taktika Črnomelj Trst 9. slovenska brigada Partizanska avijacija Edvard Kardelj Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1943. Politički komesari u NOR-u Belokranjski partizanski odred 14. slovenska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Novo Mesto 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Nova Gorica Notranjski partizanski odred Ljubljana Slovensko domobranstvo 31. slovenska divizija NOVJ Štampa u ratu Dolomitski partizanski odred Ozalj Bela garda Ustanak u Sloveniji 1941. Ogulin Mornarica NOVJ 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Osvobodilna fronta Italija u drugom svetskom ratu Goriška divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Borbe u Hrvatskoj 1944. 18. slovenska divizija NOVJ Italijanski partizani Borbe u Sloveniji 1944.