Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Maribor u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 16 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 4. 1941. Nemačke jedinice zauzele Maribor.

⚔️ 27. 4. 1941. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler posetio Maribor i izdao zapovest za raseljavanje Slovenaca iz Štajerske i Koruške.

⚔️ 27. 4. 1941. U centru Maribora mariborski skojevci zapalili dva nemačka automobila.

⚔️ 0. 6. 1941. Formirano Pokrajinsko povereništvo CK KPS za Gorenjsku. U Mariboru, na inicijativu PK KPS, formirana Pohorska partizanska grupa.

⚔️ 17. 8. 1941. U Mariboru, ovoga dana i sutradan, nemački vojnici streljali 13 rodoljuba, među kojima i sekretara PK KPS za Štajersku i člana CK KPS Slavka Šlandera i člana PK KPS za Štajersku Slavku Klavoru, narodne heroje.

⚔️ 20. 10. 1941. U Mariboru nemačka policija streljala člana PK KP Slovenije za Štajersku Jožu Hermanka, narodnog heroja.

⚔️ 12. 12. 1941. U Mariboru, u borbi protiv nemačke policije, poginuo sekretar PK KP Slovenije za Štajersku Rado Iršič, narodni heroj.

⚔️ 27. 12. 1941. U Mariboru nemačka policija streljala ilegalnog partijskog radnika na terenu Maribora i G. Radgone Jožefa Kerenčiča, narodnog heroja.

⚔️ 11. 4. 1942. U Mariboru nemačke vlasti streljale 30 rodoljuba.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod ž. st. Poljčane 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije minirala železničku prugu Celje-Maribor. Prilikom eksplozije uništena su 4 vagona nemačkog transportnog voza, a ostali vagoni su oštećeni. Poginulo je oko 160 nemačkih vojnika.

⚔️ 0. 5. 1944. Kod s. Slivnice (blizu Maribora) OK KPS za Maribor formirao Lackov partizanski bataljon 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

⚔️ 9. 6. 1944. Na putu s. Fala - s. Sv. Lovrenc na Pohorju 1. bataljon 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku kolonu. U kraćoj borbi je veći deo kolone uništen, dok se manji deo povukao u Falu. Za to vreme je 2. bataljon iste brigade, koji se nalazio na obezbeđenju kod s. Fale, minirao železničku prugu Maribor-Dravograd i u oštroj jednočasovnoj borbi naneo neprijatelju gubitke od 32 mrtva i 12 ranjenih vojnika, a zatim se povukao.

⚔️ 18. 6. 1944. Druga slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ uništila obezbeđenje tunela kod s. Lipoglava (na pruzi Celje-Maribor) i minirala tunel; 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- na više mesta porušila železničku prugu Celje - s. Sv. Jurij; 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- miniranjem znatno oštetila železnički most kod s. Zbelova.

⚔️ 22. 7. 1944. Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ uništila žand. st. Fram (kod Maribora). Posle kraće borbe ona je miniranjem potpuno porušila sve utvrđene zgrade, u kojima je posada izginula i iz kojih je izvučeno samo 10 pušaka.

⚔️ 11. 8. 1944. Kod ž. st. Št. Lovrenc na Pohorju (sada: Lovrenc na Pohorju) 3. bataljon 2, slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ oslobodio 84 engleska ratna zarobljenika iz koncentracionog logora u Mariboru. Njih su nemačke vlasti, uz jaku policijsku zaštitu, bile angažovale na opravci železničke pruge Maribor-Dravograd. Posle kraće borbe zarobljeno je 15 nemačkih vojnika i zaplenjeno je naoružanje.

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništili fortifikacijski jako uređeno nemačko uporište Mariborsku koču (na pl. Pohorju), jačine 20 žandarma i policajaca. Posle četvoročasovne borbe poginulo je 7 članova posade a 3 člana su zarobljena (ostali su pobegli). Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 10 pušaka.

⚔️ 9. 9. 1944. U s. Selnici ob Dravi (kod Maribora) 3. bataljon Pohorskog NOP odreda uništio žandarmerijsko uporište, zarobivši posadu od 15 žandarma i zaplenivši 34 puške, 3 automata i drugu opremu.

⚔️ 16. 9. 1944. Treći bataljon Pohorskog NOP odreda prepadom zauzeo neprijateljsko uporište Sv. Jurij na Kozjaku (blizu Maribora) i zaplenio 30 pušaka, 4 pištolja, 16 vojničkih uniformi i drugu opremu.

⚔️ 19. 9. 1944. Naredbom Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije Pohorski NOP odred preimenovan u Lackov NOP odred, pa se, sem jedne čete koja je ostala na pl. Pohorju, 22. septembra prebacio preko r. Drave na odsek Sv. Duh - Kozjak (blizu Maribora).

⚔️ 21. 9. 1944. Zbog uspešnih akcija jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na železničkim komunikacijama Maribor-Celje, Maribor-Dravograd i Celje-Dravograd, nemačke snage otpočele napade širih razmera na prostoriji Pohorja, da bi snage 4. operativne zone odbacio od tih saobraćajnih arterija.

⚔️ 25. 9. 1944. U s. Zgornjoj Kungoti (kod Maribora) Lackov NOP odred na prepad zauzeo žand. st., razoružao 8 žandarma i zaplenio veću količinu oružja i opreme.

⚔️ 27. 9. 1944. Iznenadnim napadom 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzeo nemačko uporište u s. Jagaru kod Prsgerskog, zarobivši posadu, jačine 16 ljudi, koja je obezbeđvala železničku prugu Celje-Maribor i zaplenivši 19 pušaka, 2 p. mitraljeza i drugu opremu.

⚔️ 30. 9. 1944. Između železničkih stanica Brezno i Vuhred (na pruzi Maribor-Dravograd) 1. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništio nemački transportni voz te zarobio 6, ranio 5 i ubio 3 nemačka vojnika.

⚔️ 1. 10. 1944. Treći bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ izvršio prepad na nemački garnizon u s. Rušama (kod Maribora). Posle dvočasovnih uličnih borbi protiv nemačke policije on je izvršio mobilizaciju radnika i rekviziciju materijala, a zatim se pod borbom povukao iz s. Ruša.

⚔️ 15. 10. 1944. Pohorska četa Lackovog NOP odreda uništila žand. st. Št. Janž (kod Maribora), zaplenivši 21 pušku, 2 automata, municiju i drugu opremu.

⚔️ 20. 11. 1944. Iz Maribora i Vagna (kod Lipnice, u Austriji) snage 139, 142. i 143. landesšicen-bataljona i 499. dopunskog lovačkog bataljona nemačke 438. divizije za naročitu upotrebu napale Lackov NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na pl. Kozjaku (kod Maribora). Odred je u teškim desetodnevnim borbama pretrpeo gubitke od 20 mitvih, 10 ranjenih, više zarobljenih i nestalih boraca, ali se ipak zadržao na svom području, nanevši neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 17. 12. 1944. U s. Bistrici (blizu Maribora) četa Lackovog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela nemačko žandarmerijsko uporište i u fabrici kože uništila sve mašine.

⚔️ 29. 12. 1944. Između ž. st. Ponikve i ž. st. Dobovec (na pruzi Celje-Maribor) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14 udarne divizije NOVJ uništila nemački transportni voz, zaplenivši veće količine materijala i opreme. Zarobljeno je 6 sprevodnika voza, a broj poginulih nije utvrđen.

⚔️ 9. 1. 1945. Na pl. Kozjaku jake nemačke snage iz Maribora, s. Marenberga (kod Dravograda), s. Viza i s. Lučana (u Austriji) pokušale da opkole i unište Lackov NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. Odred se 16. januara, veštim manevrisanjem, izvukao u pravcu pl. Golice (kod Volfsberga u Austriji) vodeći samo manje borbe.

⚔️ 27. 2. 1945. U Maribor stigla iz Slovačke nemačka 14. SS divizija. (U toku marta angažovana je u borbama protiv jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.)

⚔️ 24. 4. 1945. U s. Križnom Vrhu (kod Slov. Bistrice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala nemačku jedinicu koja je obezbeđivala prugu Celje-Maribor. Bez otpora se predalo 25 nemačkih vojnika. Plen: teški minobacač, 10 automata, 120 pušaka i sva oprema.

⚔️ 1. 5. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o podeli teritorije Slovenije i formiranju četiri vojna područja (potom formirana: Ljubljansko, Tršćansko, Celovško i Mariborsko vojno područje, s komandama mesta u većim mestima).

⚔️ 7. 5. 1945. Generalštab JA naredio Štabu 3. armije da njegove jedinice što brže nadiru opštim pravcem Maribor-Dravograd-Celovec, zatvore jugoslovensko-austrijsku granicu i neprijatelju preseku odstupne pravce ka Austriji.

⚔️ 10. 5. 1945. Jedinice 51. udarne divizije 3. armije JA i Komande mesta Maribor, u sadejstvu sa delovima bugarske 3. i 12. pešadijske divizije, posle jednodnevne borbe protiv nemačkih i ustaških snaga, oslobodile Maribor, prinudivši neprijatelja na povlačenje prema Dravogradu i jugoslovensko-austrijskoj granici.

⚔️ 10. 5. 1945. Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

⚔️ 12. 5. 1945. Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

Dokumenti

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 avgusta 1941 god. o streljanju šest lica u Mariboru

📜 Izveštaj nemačke žandarmeriske stanice Ruše žandarmeriskom okrugu Maribor II od 26 septembra 1941 god. o stanju u mesecu septembru i akcijama Pohorske partizanske čete

📜 Izveštaj komandanta puka Wehrmannschafta Celje-Zapad od 10 oktobra 1941 god. komandantu Wehrmannschafta u Mariboru pukovniku Blaschu o napadu Prvog štajerskog bataljona na Šoštanj

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 21 oktobra 1941 god. o streljanju šest talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 oktobra 1941 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 15 novembra 1941 god. o streljanju trideset i pet Slovenaca 15 novembra 1941 god. u Mariboru

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 januara 1942 god. o streljanju deset talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 3 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Objava šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 11 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 13 maja 1942 god. o streljanju dvadeset talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 21 maja 1942 god. o streljanju trideset i pet talaca u Mariboru 

📜 Spisak talaca streljanih u Mariboru 2 oktobra i 4 novembra i poginulih partizana na teritoriji Štajerske u toku avgusta-oktobra 1942 god. koji je objavio viši zapovednik SS trupa i policije u Mariboru

📜 Izveštaj pretsednika opštine Oplotnica od 13 januara 1943 god. pokrajinskom savetniku sreza Maribor o uništenju Pohorskog bataljona

📜 Izveštaj žandarmeriskog odeljenja Slovenj Gradec od 5 aprila 1943 god. Komandi žandarmeriskog okruga Maribor o napadu partizana na Mežicu

📜 Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 24 oktobra 1943 god. Komandantu vermanšafta u Mariboru o napadu partizana kod Gomilskog

📜 Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 25 oktobra 1943 god. komandantu vermanšafta u Mariboru o logorima partizana u rejonu Cernilec - Menina Planina - Dobrovlje

📜 Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 28 oktobra 1943 god. komandantu vermanšafta u Mariboru o preduzetoj akciji na sektoru Cernilec - Tolsti Vrh

📜 Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 30 oktobra 1943 god. višem saveznom vođi u Mariboru o napadu partizana na uporište Šmartno od Dreti

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Radeče od 19. januara 1944. komandantu policije bezbednosti i Službe bezbednosti u Mariboru o napadu partizana na carinsku stražu u Šentjanžu

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Hrastnik od 20. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti u Mariboru o rušenju pruge kod Hrastnika

📜 Naređenje komandanta Vermanšaft bataljona Maribor-Grad od 7. februara 1944. za uzbunu četa u vezi sa akcijom protiv 14. divizije NOV i PO Jugoslavije

📜 Dopunsko naređenje komandanta Vermanšaft bataljona Maribor-Grad od 7. februara 1944. komandama četa u vezi sa akcijom protiv 14. divizije NOV i PO Jugoslavije

📜 Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. februara 1944. Stabu 14. divizije u vezi sa mobilizacijom i rušenjem železničke pruge Maribor-Ljubljana

📜 Iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti za Donju Štajersku od 21. aprila 1944. o minersko-diverzantskim akcijama na pruzi Maribor-Ljubljana

📜 Izveštaj komandira 1. čete Vermanšafta Maribor - okolina od 2. maja 1944. komandantu vermanšaft-puka Maribor o učešću čete u borbama protiv delova 14. NO divizije

📜 Izveštaj komandira 1. čete Vermanšafta Maribor-okolina od 30. maja 1944. komandi 1. bataljona vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbi na sektoru Rdečnik - Zg. Razbor

📜 Izveštaj 1. čete Maribor-okolina od 3. juna 1944. Prvom bataljonu Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbi protiv jedinica NOVJ u rejonu Velike i Male Kope na Pohorju

📜 Izveštaj I čete Maribor-okolina od 7. juna 1944. Komandi 1. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o prepadu jedinica NOVJ na kantonman Dovže i o borbama u rejonu Sakeršnik-Turičnik

📜 Izveštaj 1. alarmne čete Maribor-okolina od II juna 1944. Komandi 1. bataljona Vermanšaft-puka Donja štajerska o pročešljavanju rejona Crni vrh - Brešar - Turićnica

📜 Izveštaj 1. alarmne čete Maribor-okolina od 14. juna 1944. Komandi 1. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Brešar - Turičnica potok - Dovže

📜 Izveštaj 1. alarmne čete Maribor-okolina od 5. jula 1944. Komandi I bataljona Vermanšalt-puka Donja Štajerska o neuspeloj akciji u rejonu Rogle na Pohorju

📜 Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 13. jula 1944. o napadu 14. NO divizije na železničku prugu Zidani Most - Maribor i iskustvima iz tog napada

📜 Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer od 9. januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o akciji na voz kod Dolgog Vrha na železničkoj pruzi Maribor-Celje

📜 Naređenje Glavnog štaba Slovenije od 1. maja 1945. za formiranje komandi mesta Ljubljanskog vojnog područja i komandi Tržaškog, Celovškog i Mariborskog vojnog područja

📜 Naređenje Generalštaba JA od 7. maja 1945. Štabu 3. armije za energična dejstva na pravcu Maribor-Dravograd-Celovec

Fotografije

Povezane odrednice

Pohorski partizanski odred Borbe u Slavoniji 1945. 12. slavonska divizija NOVJ Ustanak u Sloveniji 1941. Završne operacije u Jugoslaviji 6. vojvođanska udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Aprilski rat Zarobljenici u ratu 12. vojvođanska udarna brigada Nemački zločini u Jugoslaviji Slovensko domobranstvo Borbe u Sloveniji 1944. Celje 36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Narodni heroji Jugoslavije SKOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa NDH 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Adolf Hitler Heinrich Himmler 11. krajiška divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija Bugarska u drugom svetskom ratu 14. SS divizija Galizia Streljanja u oslobodilačkom ratu Nova Gradiška 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Trst Komunistička partija Slovenije Diverzije u oslobodilačkom ratu Gestapo 40. slavonska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Blajburška operacija Nemački zločini u Sloveniji 1941. Borbe u Sloveniji 1942. Slovenska Bistrica Pohorski bataljon Erwin Rösener Ilegala u ratu Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Borbe u Sloveniji 1945. Saradnja četnika sa okupatorom Vermaht u Jugoslaviji 14. slovenska divizija NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Rekvizicija u ratu