Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Maribor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 16 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 4. 1941. Nemačke jedinice zauzele Maribor.

⚔️ 27. 4. 1941. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler posetio Maribor i izdao zapovest za raseljavanje Slovenaca iz Štajerske i Koruške.

⚔️ 27. 4. 1941. U centru Maribora mariborski skojevci zapalili dva nemačka automobila.

⚔️ 0. 6. 1941. Formirano Pokrajinsko povereništvo CK KPS za Gorenjsku. U Mariboru, na inicijativu PK KPS, formirana Pohorska partizanska grupa.

⚔️ 17. 8. 1941. U Mariboru, ovoga dana i sutradan, nemački vojnici streljali 13 rodoljuba, među kojima i sekretara PK KPS za Štajersku i člana CK KPS Slavka Šlandera i člana PK KPS za Štajersku Slavku Klavoru, narodne heroje.

⚔️ 20. 10. 1941. U Mariboru nemačka policija streljala člana PK KP Slovenije za Štajersku Jožu Hermanka, narodnog heroja.

⚔️ 12. 12. 1941. U Mariboru, u borbi protiv nemačke policije, poginuo sekretar PK KP Slovenije za Štajersku Rado Iršič, narodni heroj.

⚔️ 27. 12. 1941. U Mariboru nemačka policija streljala ilegalnog partijskog radnika na terenu Maribora i G. Radgone Jožefa Kerenčiča, narodnog heroja.

⚔️ 11. 4. 1942. U Mariboru nemačke vlasti streljale 30 rodoljuba.

⚔️ 16. 3. 1944. Kod ž. st. Poljčane 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije minirala železničku prugu Celje-Maribor. Prilikom eksplozije uništena su 4 vagona nemačkog transportnog voza, a ostali vagoni su oštećeni. Poginulo je oko 160 nemačkih vojnika.

⚔️ 0. 5. 1944. Kod s. Slivnice (blizu Maribora) OK KPS za Maribor formirao Lackov partizanski bataljon 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

⚔️ 9. 6. 1944. Na putu s. Fala - s. Sv. Lovrenc na Pohorju 1. bataljon 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napao nemačku kolonu. U kraćoj borbi je veći deo kolone uništen, dok se manji deo povukao u Falu. Za to vreme je 2. bataljon iste brigade, koji se nalazio na obezbeđenju kod s. Fale, minirao železničku prugu Maribor-Dravograd i u oštroj jednočasovnoj borbi naneo neprijatelju gubitke od 32 mrtva i 12 ranjenih vojnika, a zatim se povukao.

⚔️ 18. 6. 1944. Druga slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ uništila obezbeđenje tunela kod s. Lipoglava (na pruzi Celje-Maribor) i minirala tunel; 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- na više mesta porušila železničku prugu Celje - s. Sv. Jurij; 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- miniranjem znatno oštetila železnički most kod s. Zbelova.

⚔️ 22. 7. 1944. Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ uništila žand. st. Fram (kod Maribora). Posle kraće borbe ona je miniranjem potpuno porušila sve utvrđene zgrade, u kojima je posada izginula i iz kojih je izvučeno samo 10 pušaka.

⚔️ 11. 8. 1944. Kod ž. st. Št. Lovrenc na Pohorju (sada: Lovrenc na Pohorju) 3. bataljon 2, slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ oslobodio 84 engleska ratna zarobljenika iz koncentracionog logora u Mariboru. Njih su nemačke vlasti, uz jaku policijsku zaštitu, bile angažovale na opravci železničke pruge Maribor-Dravograd. Posle kraće borbe zarobljeno je 15 nemačkih vojnika i zaplenjeno je naoružanje.

⚔️ 3. 9. 1944. Delovi 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništili fortifikacijski jako uređeno nemačko uporište Mariborsku koču (na pl. Pohorju), jačine 20 žandarma i policajaca. Posle četvoročasovne borbe poginulo je 7 članova posade a 3 člana su zarobljena (ostali su pobegli). Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 10 pušaka.

⚔️ 9. 9. 1944. U s. Selnici ob Dravi (kod Maribora) 3. bataljon Pohorskog NOP odreda uništio žandarmerijsko uporište, zarobivši posadu od 15 žandarma i zaplenivši 34 puške, 3 automata i drugu opremu.

⚔️ 16. 9. 1944. Treći bataljon Pohorskog NOP odreda prepadom zauzeo neprijateljsko uporište Sv. Jurij na Kozjaku (blizu Maribora) i zaplenio 30 pušaka, 4 pištolja, 16 vojničkih uniformi i drugu opremu.

⚔️ 19. 9. 1944. Naredbom Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije Pohorski NOP odred preimenovan u Lackov NOP odred, pa se, sem jedne čete koja je ostala na pl. Pohorju, 22. septembra prebacio preko r. Drave na odsek Sv. Duh - Kozjak (blizu Maribora).

⚔️ 21. 9. 1944. Zbog uspešnih akcija jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na železničkim komunikacijama Maribor-Celje, Maribor-Dravograd i Celje-Dravograd, nemačke snage otpočele napade širih razmera na prostoriji Pohorja, da bi snage 4. operativne zone odbacio od tih saobraćajnih arterija.

⚔️ 25. 9. 1944. U s. Zgornjoj Kungoti (kod Maribora) Lackov NOP odred na prepad zauzeo žand. st., razoružao 8 žandarma i zaplenio veću količinu oružja i opreme.

⚔️ 27. 9. 1944. Iznenadnim napadom 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ zauzeo nemačko uporište u s. Jagaru kod Prsgerskog, zarobivši posadu, jačine 16 ljudi, koja je obezbeđvala železničku prugu Celje-Maribor i zaplenivši 19 pušaka, 2 p. mitraljeza i drugu opremu.

⚔️ 30. 9. 1944. Između železničkih stanica Brezno i Vuhred (na pruzi Maribor-Dravograd) 1. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništio nemački transportni voz te zarobio 6, ranio 5 i ubio 3 nemačka vojnika.

⚔️ 1. 10. 1944. Treći bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ izvršio prepad na nemački garnizon u s. Rušama (kod Maribora). Posle dvočasovnih uličnih borbi protiv nemačke policije on je izvršio mobilizaciju radnika i rekviziciju materijala, a zatim se pod borbom povukao iz s. Ruša.

⚔️ 15. 10. 1944. Pohorska četa Lackovog NOP odreda uništila žand. st. Št. Janž (kod Maribora), zaplenivši 21 pušku, 2 automata, municiju i drugu opremu.

⚔️ 20. 11. 1944. Iz Maribora i Vagna (kod Lipnice, u Austriji) snage 139, 142. i 143. landesšicen-bataljona i 499. dopunskog lovačkog bataljona nemačke 438. divizije za naročitu upotrebu napale Lackov NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na pl. Kozjaku (kod Maribora). Odred je u teškim desetodnevnim borbama pretrpeo gubitke od 20 mitvih, 10 ranjenih, više zarobljenih i nestalih boraca, ali se ipak zadržao na svom području, nanevši neprijatelju znatne gubitke.

⚔️ 17. 12. 1944. U s. Bistrici (blizu Maribora) četa Lackovog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela nemačko žandarmerijsko uporište i u fabrici kože uništila sve mašine.

⚔️ 29. 12. 1944. Između ž. st. Ponikve i ž. st. Dobovec (na pruzi Celje-Maribor) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14 udarne divizije NOVJ uništila nemački transportni voz, zaplenivši veće količine materijala i opreme. Zarobljeno je 6 sprevodnika voza, a broj poginulih nije utvrđen.

⚔️ 9. 1. 1945. Na pl. Kozjaku jake nemačke snage iz Maribora, s. Marenberga (kod Dravograda), s. Viza i s. Lučana (u Austriji) pokušale da opkole i unište Lackov NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije. Odred se 16. januara, veštim manevrisanjem, izvukao u pravcu pl. Golice (kod Volfsberga u Austriji) vodeći samo manje borbe.

⚔️ 27. 2. 1945. U Maribor stigla iz Slovačke nemačka 14. SS divizija. (U toku marta angažovana je u borbama protiv jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.)

⚔️ 24. 4. 1945. U s. Križnom Vrhu (kod Slov. Bistrice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala nemačku jedinicu koja je obezbeđivala prugu Celje-Maribor. Bez otpora se predalo 25 nemačkih vojnika. Plen: teški minobacač, 10 automata, 120 pušaka i sva oprema.

⚔️ 1. 5. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o podeli teritorije Slovenije i formiranju četiri vojna područja (potom formirana: Ljubljansko, Tršćansko, Celovško i Mariborsko vojno područje, s komandama mesta u većim mestima).

⚔️ 7. 5. 1945. Generalštab JA naredio Štabu 3. armije da njegove jedinice što brže nadiru opštim pravcem Maribor-Dravograd-Celovec, zatvore jugoslovensko-austrijsku granicu i neprijatelju preseku odstupne pravce ka Austriji.

⚔️ 10. 5. 1945. Jedinice 51. udarne divizije 3. armije JA i Komande mesta Maribor, u sadejstvu sa delovima bugarske 3. i 12. pešadijske divizije, posle jednodnevne borbe protiv nemačkih i ustaških snaga, oslobodile Maribor, prinudivši neprijatelja na povlačenje prema Dravogradu i jugoslovensko-austrijskoj granici.

⚔️ 10. 5. 1945. Štab 3. armije JA naredio Štabu 12. udarne divizije i Štabu 12. vojvođanske udarne brigade 51. udarne divizije da pređu jugoslovensko-austrijsku granicu i zatvore je na liniji: s. Kozjak - Št. Ilj - s. Svečina - s. Pesnica. Štabu 36. udarne divizije je naređeno da svoje jedinice postavi severno od Maribora, na prostoriji s. Košaki - s. Jarenina - s. Gradiška.

⚔️ 12. 5. 1945. Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

Dokumenti

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 10 avgusta 1941 god. o streljanju šest lica u Mariboru

📜 Izveštaj nemačke žandarmeriske stanice Ruše žandarmeriskom okrugu Maribor II od 26 septembra 1941 god. o stanju u mesecu septembru i akcijama Pohorske partizanske čete

📜 Izveštaj komandanta puka Wehrmannschafta Celje-Zapad od 10 oktobra 1941 god. komandantu Wehrmannschafta u Mariboru pukovniku Blaschu o napadu Prvog štajerskog bataljona na Šoštanj

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 21 oktobra 1941 god. o streljanju šest talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 30 oktobra 1941 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 15 novembra 1941 god. o streljanju trideset i pet Slovenaca 15 novembra 1941 god. u Mariboru

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 6 januara 1942 god. o streljanju deset talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 3 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Objava šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 11 aprila 1942 god. o streljanju trideset talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave za Donju Štajersku od 13 maja 1942 god. o streljanju dvadeset talaca u Mariboru

📜 Objava nemačkog generallajtnanta Rösener-a od 21 maja 1942 god. o streljanju trideset i pet talaca u Mariboru 

📜 Spisak talaca streljanih u Mariboru 2 oktobra i 4 novembra i poginulih partizana na teritoriji Štajerske u toku avgusta-oktobra 1942 god. koji je objavio viši zapovednik SS trupa i policije u Mariboru

📜 Izveštaj pretsednika opštine Oplotnica od 13 januara 1943 god. pokrajinskom savetniku sreza Maribor o uništenju Pohorskog bataljona

📜 Izveštaj žandarmeriskog odeljenja Slovenj Gradec od 5 aprila 1943 god. Komandi žandarmeriskog okruga Maribor o napadu partizana na Mežicu

📜 Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 24 oktobra 1943 god. Komandantu vermanšafta u Mariboru o napadu partizana kod Gomilskog

📜 Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 25 oktobra 1943 god. komandantu vermanšafta u Mariboru o logorima partizana u rejonu Cernilec - Menina Planina - Dobrovlje

📜 Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 28 oktobra 1943 god. komandantu vermanšafta u Mariboru o preduzetoj akciji na sektoru Cernilec - Tolsti Vrh

📜 Izveštaj komandanta vermanšaft bataljona - Zapad od 30 oktobra 1943 god. višem saveznom vođi u Mariboru o napadu partizana na uporište Šmartno od Dreti

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Radeče od 19. januara 1944. komandantu policije bezbednosti i Službe bezbednosti u Mariboru o napadu partizana na carinsku stražu u Šentjanžu

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Hrastnik od 20. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti u Mariboru o rušenju pruge kod Hrastnika

📜 Naređenje komandanta Vermanšaft bataljona Maribor-Grad od 7. februara 1944. za uzbunu četa u vezi sa akcijom protiv 14. divizije NOV i PO Jugoslavije

📜 Dopunsko naređenje komandanta Vermanšaft bataljona Maribor-Grad od 7. februara 1944. komandama četa u vezi sa akcijom protiv 14. divizije NOV i PO Jugoslavije

📜 Radio-depeša Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 9. februara 1944. Stabu 14. divizije u vezi sa mobilizacijom i rušenjem železničke pruge Maribor-Ljubljana

📜 Iz izveštaja komandanta policije i službe bezbednosti za Donju Štajersku od 21. aprila 1944. o minersko-diverzantskim akcijama na pruzi Maribor-Ljubljana

📜 Izveštaj komandira 1. čete Vermanšafta Maribor - okolina od 2. maja 1944. komandantu vermanšaft-puka Maribor o učešću čete u borbama protiv delova 14. NO divizije

📜 Izveštaj komandira 1. čete Vermanšafta Maribor-okolina od 30. maja 1944. komandi 1. bataljona vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbi na sektoru Rdečnik - Zg. Razbor

📜 Izveštaj 1. čete Maribor-okolina od 3. juna 1944. Prvom bataljonu Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbi protiv jedinica NOVJ u rejonu Velike i Male Kope na Pohorju

📜 Izveštaj I čete Maribor-okolina od 7. juna 1944. Komandi 1. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o prepadu jedinica NOVJ na kantonman Dovže i o borbama u rejonu Sakeršnik-Turičnik

📜 Izveštaj 1. alarmne čete Maribor-okolina od II juna 1944. Komandi 1. bataljona Vermanšaft-puka Donja štajerska o pročešljavanju rejona Crni vrh - Brešar - Turićnica

📜 Izveštaj 1. alarmne čete Maribor-okolina od 14. juna 1944. Komandi 1. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Brešar - Turičnica potok - Dovže

📜 Izveštaj 1. alarmne čete Maribor-okolina od 5. jula 1944. Komandi I bataljona Vermanšalt-puka Donja Štajerska o neuspeloj akciji u rejonu Rogle na Pohorju

📜 Relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije od 13. jula 1944. o napadu 14. NO divizije na železničku prugu Zidani Most - Maribor i iskustvima iz tog napada

📜 Izveštaj Štaba 2. slovenačke NOU brigade Ljubo Šercer od 9. januara 1945. Štabu 14. NOU divizije o akciji na voz kod Dolgog Vrha na železničkoj pruzi Maribor-Celje

📜 Naređenje Glavnog štaba Slovenije od 1. maja 1945. za formiranje komandi mesta Ljubljanskog vojnog područja i komandi Tržaškog, Celovškog i Mariborskog vojnog područja

📜 Naređenje Generalštaba JA od 7. maja 1945. Štabu 3. armije za energična dejstva na pravcu Maribor-Dravograd-Celovec

Fotografije

Povezane odrednice

Gestapo 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Pohorski bataljon 6. vojvođanska udarna brigada Adolf Hitler Rekvizicija u ratu 51. makedonska divizija NOVJ Glavni štab Slovenije 12. vojvođanska udarna brigada 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 14. slovenska divizija NOVJ 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Narodni heroji Jugoslavije Ilegala u ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1945. Britanija i Jugoslavija Borbe u Sloveniji 1942. Nemački zločini u Sloveniji 1941. Komunistička partija Slovenije 36. vojvođanska divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Celje Bugarska u drugom svetskom ratu Heinrich Himmler Borbe u Sloveniji 1944. Slovensko domobranstvo Završne operacije u Jugoslaviji Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1945. 14. SS divizija Galizia Ustanak u Sloveniji 1941. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Nova Gradiška Aprilski rat Erwin Rösener 11. krajiška divizija NOVJ Vermaht u Jugoslaviji SKOJ Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa NDH Diverzije u oslobodilačkom ratu 40. slavonska divizija NOVJ Blajburška operacija Borbe u Sloveniji 1943. Trst Zarobljenici u ratu 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič 12. slavonska divizija NOVJ Pohorski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Slovenska Bistrica