Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

6. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 52 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 17. 1. 1944. Po naredbi GŠ NOV i PO za Vojvodinu u Bosutskim šumama (u blizini Srem. Rače) formirana 6. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 29. 1. 1944. Domobransku posadu u s. Nijemcima (kod Šida) napali delovi 4. i 6. vojvođanska NOU brigade i 2. sremskog NOP odreda. Likvidirani su neprijateljski bunkeri na mostu na r. Bosutu, ali, usled nejednovremenog početka napada, dalji prodor u selo nije uspeo. Poginula su 4 domobrana a jedan je zarobljen. Gubici jedinica NOV i POJ: 2 poginula i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 2. 1944. Delovi 4. i 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremskog NOP odreda napali posadu s. Morovića (kod Šida) koju su sačinjavali delovi 6. ustaškog bataljona, žandarmi, ustaška milicija i domaći Nemci, ukupno oko 200 ljudi. U prvom naletu zauzeti su bunkeri ispred mostova na r. Bosutu i r. Studvi a potom je oštra borba produžena u glavnom uporištu, oko žand. st. i škole. Oko 7 časova selo je zauzeto. Veći deo neprijateljske posade probio se prema Sidu. Poginuli su 1 žandarm i 9 ustaša, ranjeni su 2 žandarma i 10 ustaša i zarobljena su 3 žandarma. Gubici jedinica NOV i POJ: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca. Zaplenjen je 1 p. mitraljez, 18 pušaka, veća količina municije i druga ratna oprema, porušen je most na r. Bosutu i oštećena je pruga između Šida i s. Morovića.

⚔️ 18. 2. 1944. U blizini pustare Inocenc (na putu Ilok-Šid) jedna četa 6. vojvođanske NOU brigade iz zasede napala dve neprijateljske patrole i u kraćoj borbi ubila 10, ranila 6 i zarobila 7 nemačkih žandarma i policajaca, Jednovremeno je druga četa zauzela pustaru Inocenc, koju su branili naoružani petokolonaši. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 30 pušaka, preko 3000 metaka, 72 konja, 73 komada goveda, 100 kg đuvana i druga oprema. Pustare Inocenc i Principovac (kod Iloka) spaljene su.

⚔️ 21. 2. 1944. Kod s. Starog Divoša (blizu Iloka) delovi 6. vojvođanske NOU brigade napali kolonu nemačke policije koja se kretala iz s. Čalme za s. Erdevik. U borbi je poginulo 8 policajaca, 1 oficir, a veći broj ranjen. Poginuo je i komandir 1. čete 1. bataljona 6. NOU brigade.

⚔️ 3. 3. 1944. U s. Bijeloj (na pl. Majevici), po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ, od 3, 5. i 6. vojvođanske NOU brigade formirana 36. udarna divizija NOVJ. [Šesta brigade se u vreme formiranja 36. udarne divizije nalazila u Sremu, pa je tek 9. oktobra ušla u njen sastav.]

⚔️ 10. 3. 1944. Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar-, ustaško-domobranske i nemačke posade iz Vinkovaca i Srem. Mitrovice i delovi domobranske rečne flotile otpočeli trodnevnu ofanzivnu akciju s ciljem da okruže i unište jedinice NOV i PO Vojvodine na području: s. Lipovac (kod Šida), s. Morović, Srem. Rača i s. Jamena. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu. 4. vojvođanska NOU brigada, 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremski NOP odred izbegli su neprijateljski udar i povukli se ka r. Savi, gde su se u rejonu s. Jamene i Srem. Rače noću prebacili u istočnu Bosnu. Ozlojeđen neuspehom, neprijatelj je počinio zločine: delove bosutskih sela pretvorio u zgarišta i ruševine; na zverski način ubio u s. Batrovcima 26, u s. Moroviću oko 100, u Srem. Rači oko 370, u s. Bosutu preko 200 i u s. Jameni oko 50 ljudi, žena i dece; rušenjem brane na r. Bosutu poplavio veliki kompleks plodnog zemljišta.

⚔️ 0. 4. 1944. Na Fruškoj gori, po naređenju GŠ NOV i PO za Vojvodinu, izvršena reorganizacija 6. vojvođanske NOU brigade: u njen sastav ušao Fruškogorski bataljon 1. sremskog NOP odreda kao njen 2. bataljon.

⚔️ 14. 4. 1944. Delovi 6. vojvođanske NOU brigade sprečili prodor tri neprijateljska tenka iz s. Adaševaca u s Morović (kod Šida). U borbi, koju je podržavala i neprijateljska artiljerija iz oklopnog voza kod s. Adaševaca, uništen je jedan tenk a drugi je oštećen.

⚔️ 19. 4. 1944. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice iz s. Adaševaca, posle nekoliko napada, pomognute tenkovima, odbacile delove 6. vojvođanske NOU brigade i zauzele s. Morović (kod Šida).

⚔️ 21. 4. 1944. Na r. Studvi (u Bosutskim šumama) jedan vod 6. vojvođanske NOU brigade ubio 8 i ranio 14 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 23. 4. 1944. Iz s. Morovića (kod Šida) nemačke i ustaško-domobranske jedinice, jačine 800-1000 vojnika, uz podršku 6 haubica, preduzele čišćenje terena uz r. Studvu. Posle tročasovne borbe protiv delova 6. vojvođanske NOU brigade neprijatelj je prisiljen da se povuče u s. Morović uz gubitke od 11 mrtvih i 30 ranjenih. Gubici 6. brigade: 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 5. 1944. Između Rume i s. Pavlovaca delovi 6. vojvođanske NOU brigade oštetili 500 metara pruge i posekli 250 tt stubova.

⚔️ 14. 5. 1944. Glavnina 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade posle kraće borbe zauzela nemačko-ustaško uporište u s. Solnoku (sada: Zarkovac, kod Rume). Poginula su 33 neprijateljska vojnika a zaplenjeno je 16 pušaka.

⚔️ 17. 5. 1944. Na putu Ilok - s. Sot delovi 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade posekli 85 tt stubova i pokidali telefonsku žicu.

⚔️ 27. 5. 1944. Između Šida i s. Tovarnika minerske grupe 6. vojvođanske NOU brigade miniranjem pruge uništile lokomotivu i nekoliko vagona. Istoga dana su minirale i dva železnička mosta na pruzi Vinkovci-Brčko (na r. Spačvi i r. Brežnici).

⚔️ 30. 5. 1944. Treći bataljon 6. vojvođanske NOU brigade izvršio neuspeo napad na s. Jakovo (kod Zemuna) koje su branili folksdojčeri i jedna četa Pavelićeve gardijske brigade. Neprijatelj je imao 26 mrtvih vojnika dok su gubici 6. brigade iznosili 7 poginulih i 16 ranjenih boraca.

⚔️ 31. 5. 1944. Na pruzi između s Beočina i s. Kamenice (kod Petrovaradina) delovi 6. vojvođanske NOU brigade napali odeljenje ustaša. Poginulo je 11 i ranjeno 6 ustaša a zaplenjeno 5 pušaka sa 250 metaka i druga oprema.

⚔️ 1. 6. 1944. Između Rume i s. Vognja delovi 6. vojvođanske NOU brigade miniranjem pruge uništili lokomotivu i nekoliko vagona, dok su drugi delovi, između Srem. Mitrovice i s. Vognja, iz zasede ubili 5 i ranili 3 nemačka vojnika.

⚔️ 1. 6. 1944. Prvi bataljon 6. vojvođanske NOU brigade izvršio iznenadni napad na posadu s. Kuzmina (kod Srem. Mitrovice) jačine 110 nemačkih vojnika. U oštroj borbi je poginulo 50 a teško ranjeno 10 neprijateljskih vojnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 24 ranjena borca.

⚔️ 2. 6. 1944. Na Galovičkom kanalu (kod Stare Pazove) 3. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali 60 nemačkih vojnika. Poginula su 33 i zarobljena 3 nemačka vojnika. Jedinice NOVJ su imale 4 mrtva i 4 ranjena borca; poginuo je i komandant 3. bataljona Vlada Obradović Kameni, narodni heroj. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 3 automata, 15 pušaka, 2000 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 5. 6. 1944. U blizini s. Vrdnika (kod Iriga) jedan vod 6. vojvođanske NOU brigade, u dogovoru sa tri člana posade, razoružao 13 domobrana raspoređenih u 3 bunkera, te zaplenio 3 avionska mitraljeza, 1 automat, 12 pušaka, 1 pištolj, 24 bombe, 12.000 metaka i drugu ratnu opremu. Jednovremeno je nekoliko boraca miniralo obližnju cisternu, te je uništena znatna količina benzina i ulja. Drugi vod je porušio jedan kilometar pruge Srem. Mitrovica - s. Voganj.

⚔️ 8. 6. 1944. Kod s. Morovića 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade odbio nemačko-domobransku kolonu koja je iz Šida pokušala da prodre u selo. Poginulo je 6 neprijateljskih vojnika a oštećen je 1 tenk. Bataljon je imao jednog poginulog borca.

⚔️ 14. 6. 1944. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele s komunikacije Srem. Karlovci - Irig i s linije Šid-Ilok pretres Fruške gore (prva etapa operacije -Kornblume-), Istočna grupa, u dvodnevnom nastupanju do linije s. Beočin - s. Jazak, ubila je 6 boraca iz 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, koji se jedini nalazio na ugroženom području, dok je Zapadna grupa, zbog sporog nastupanja (tek 22. juna izbila na liniju s. Jazak - s. Vrdnik - s. Rakovac), omogućila 1. bataljonu da se povuče u južni Srem. Međutim, usled dejstva 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade u rejonu s. Ležimir - s. Sviloš (22. juna), u pozadini Zapadne grurie, neprijatelj je prisiljen da ponovo izvrši pretres Fruške gore od linije s. Stari Divoš - s. Susek do linije s. Jazak - s. Rakovac. Pretres je, bez uspeha, trajao sve do 1. jula.

⚔️ 7. 7. 1944. Prvi bataljon 6. vojvođanske NOU brigade porušio prugu Ruma - s. Vrdnik, a delom snaga napao na veliki bunker kod s. Vrdnika, ali ga nije zauzeo. Bataljon je imao 2 poginula i 1 ranjenog borca.

⚔️ 8. 7. 1944. Na pruzi između s. Gibarca i s. Bačinaca, pri probijanju iz Bosutskih šuma ka Fruškoj gori, 2. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade razbio nemačku zasedu i ubio 4 vojnika a jednog zarobio, te zaplenio 1 mitraljez i 2000 metaka. Bataljon je imao 1 poginulog borca.

⚔️ 9. 7. 1944. Delovi 6. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo 1. sremskog NOP odreda, izvršili demonstrativan napad na ustaško uporište u pustari Grabovac (blizu Srem. Mitrovice). Posle tročasovne borbe pristigla su ustaška pojačanja iz Srem. Mitrovice i s. Čalme. Poginulo je 8 ustaša i 4 stražara iz kaznione u Srem. Mitrovici, ranjeno 5 ustaša i 3 stražara i zarobljeno 7 neprijateljskih vojnika. Plen: 2 p. mitraljeza i 17 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 8 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 7. 1944. U s. Čalmi (kod Srem. Mitrovice) delovi 6. vojvođanske NOU brigade i 1, sremskog NOP odreda napali nemačko-domobransku posadu. U šestočasovnoj borbi zauzet je veći deo sela, ali otpor iz dobro utvrđenog glavnog uporišta nije slomljen. Poginulo je 8 folksdojčera i 18 domobrana a ranjeni su 2 domobrana i 1 folksdojčer. Brigada je imala 3 ranjena borca. Zaplenjeno je 13 pušaka i 10 konja.

⚔️ 17. 7. 1944. Produžujući treću etapu operacije -Kornblume-, dve neprijateljske borbene grupe (s pravca Ruma - s. Bešenovački Prnjavar, oko 4000 vojnika, i iz Šida i Srem. Mitrovice, oko 2000 vojnika, ka s. Starom Divošu i s. Ležimiru) i posade iz s. Vrdnika, Petrovaradina i s. Beočina preduzele iznenadne koncentrične napade na delove 6. vojvođanske NOU brigade, delove 1. sremskog NOP odreda i manje pozadinske jedinice na Fruškoj gori. U oštrim dvodnevnim borbama, naročito u rejonu s. Starog Divoša, na Vetrenjači i kod Crvenog čota, neprijatelj nije uspeo da uništi navedene jedinice. Neprijatelj je imao oko 250 mrtvih i veći broj ranjenih vojnika a jedinice NOV i POJ - 24 mrtva i 36 ranjenih boraca. Zaplenjena su 4 mitraljeza, 2 automata, 8 pušaka i dosta druge opreme.

⚔️ 24. 7. 1944. U s. Obrežu (u južnom Sremu) 2. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade opkolio i, posle kraće borbe, razbio grupu od oko 150 četnika (koja se iz Srbije prebacila preko r. Save). Predalo se 25 četnika, 20-30 njih uspelo je da pobegne u Srbiju, a ostali su se podavili u Obedskoj bari i r. Savi.

⚔️ 3. 8. 1944. Između s. Platičeva i s. Nikinaca 2. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade porubio prugu Ruma-Šabac u dužini od 500 metara.

⚔️ 5. 8. 1944. Između s. Dobrinaca i s. Sibača (kod Rume) jedan vod 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade iz zasede napao neprijateljsku grupu od 25 vojnika. U borbi, koja je trajala više od 1 časa, poginulo je 7 neprijateljskih vojnika dok je vod imao 3 poginula borca.

⚔️ 7. 8. 1944. Prvi bataljon 1. sremskog NOP odreda napao i, posle dvočasovne borbe, zauzeo ustaško-domobransko uporište u s. Čereviću (kod Petrovaradina). Neprijateljska pojačanja sa pravca s. Beočina odbio je 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade, koji je vršio obezbeđenje. Gubici neprijatelja: 22 poginula i 10 ranjenih, dok se 12 neprijateljskih vojnika udavilo u Dunavu. Uništeni su mitraljez, 4 p. mitraljeza i 8 pušaka.

⚔️ 10. 8. 1944. Na putu Ruma - s. V. Radinci 1. četa 1. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade iz zasede napala 25 neprijateljskih vojnika, te 24 njih ubila (a jedan je uspeo da pobegne). Četa je imala 2 poginula borca i 4 ranjena. Zaplenjeno je: automat, 5 pušaka, 3 pištolja i nešto druge opreme.

⚔️ 10. 8. 1944. Prvi bataljon 1. sremskog NOP odreda i delovi 6. vojvođanske NOU brigade napali ustaško-domobransko uporište u s. Čalmi (kod Srem. Mitrovice). Posle duže borbe zauzet je veći deo sela, ali je napad prekinut zbog ogorčenog otpora iz crkve i škole, kao i zbog pristizanja pojačanja iz Srem. Mitrovice.

⚔️ 22. 8. 1944. Jedinice 6. vojvođanske NOU brigade i jedan bataljon Fruškogorskog NOP odreda jednovremeno napali nemačko-ustašku posadu u s. Manđelosu i obližnjoj pustari Grahovcu (kod Srem. Mitrovice). Posle oštre borbe, i pored početnih uspeha, oni ova uporišta nisu zauzeli zbog upornog otporga neprijatelja i zbog nesigurnih veza između jedinica. Odbačena su neprijateljska pojačanja iz Srem. Mitrovice. Gubici neprijatelja: 24 poginula i 36 ranjenih, a gubici jedinica NOVJ: 17 mrtvih i 68 ranjenih. Izgubljeno: minobacač, 2 p. mitraljeza i 2 puške.

⚔️ 30. 8. 1944. Kod s. Belegiša (blizu Stare Pazove) 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade prebačen preko Dunava u Banat radi rasplamsavanja borbe u južnom Banatu.

⚔️ 0. 9. 1944. U rejonu s. Deliblata (kod Kovina) 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade razbio delove (150 ljudi) četničkog Krajinskog korpusa, koji su se iz Srbije prebacili u Banat. Zarobljeno je 30 četnika a 25 njih se predalo; ostali su se prebacili na desnu obalu r. Dunava. Zaplenjeno je 10 pušaka i nešto municije.

⚔️ 1. 9. 1944. U s. Starom Divošu (kod Iloka) delovi 3. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade iz zasede napali odeljenje od 25 neprijateljskih vojnika, te ubili 12 i zarobili jednog vojnika i zaplenili mitraljez, automat, 6 pušaka i pištolj. Bataljon je imao 4 ranjena borca.

⚔️ 1. 9. 1944. Između s. Golubinaca i s. Putinaca (kod Rume) borci 2. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade porušili 1200 metara železničke pruge i posekli 60 tt stubova.

⚔️ 2. 9. 1944. Na r. Dunavu, između s. Banoštora i s. Čerevića (blizu Petrovaradina), delovi 6. vojvođanske NOU brigade vatrom iz protivtenkovskih pušaka zapalili brod. Malo docnije, na istom mestu, napali su i drugi brod, sa 3 šlepa. Brod je oštećen, jedan šlep je uništen a druga dva šlepa su se otkinula.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade miniranjem razorili 1000 metara pruge.

⚔️ 3. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Vojvodinu izdao štabovima Sremske operativne zone i 6. vojvođanske NOU brigade i Komandi fruškogorskog vojnog područja zapovest za proširenje oslobođene teritorije i za raspored jedinica i vojnopozadinskih ustanova.

⚔️ 4. 9. 1944. U s. Boljevcima (u južnom Sremu) 2. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo delova Posavskog NOP odreda izvršio napad na oko 450 četnika (koji su se 1. septembra prebacili iz Srbije), Posle petočasovne borbe četnici su pro terani iz sela, uz gubitke od 13 poginulih i 2 zarobljena. Zaplenjeno je: 6 pušaka, 7 ručnih bombi i 200 metaka. Bataljon je imao 3 poginula i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 9. 1944. Jedna četa 4. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade napala nemačku stražu kod slagališta ratne opreme u s. Crepaji (kod Pančeva), zaplenila 76 kola opreme i zapalila opštinu, poštu, železničku stanicu i 5 praznih magacina. Delovi 4. bataljona koji su bili na osiguranju, minirali su prugu i uništili 2 lokomotive i 15 vagona.

⚔️ 4. 9. 1944. Između Rume i s. Kraljevaca jedan bataljon Posavskog NOP odreda i delovi 6. vojvođanske NOU brigade razrušili oko 600 metara pruge.

⚔️ 5. 9. 1944. Kod s. Starog Divoša (blizu Iloka) 3. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade napao 200 neprijateljskih vojnika i posle kraće borbe naneo im znatne gubitke.

⚔️ 6. 9. 1944. Delovi 6. vojvođanske NOU brigade razrušili 200 metara pruge između Rume i Srem. Mitrovice i 300 metara pruge između Rume is. Kraljevaca.

⚔️ 10. 9. 1944. U borbi protiv nemačkih jedinica koje su iz Šapca nadirale ka s. Klenku, 2. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i bataljon Posavskog NOP odreda uništili jedan i oštetili drugi tenk na samom mostu na r. Savi. U s. Klenku su zapalili opštinsku arhivu. Tom prilikom je u redove NOV i POJ prešlo 80 domobrana sa oružjem.

⚔️ 10. 9. 1944. Između Srem. Mitrovice i s. Vognja 2. četa 1. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade, sa bataljonskom diverzantskom grupom, porušila 200 metara pruge duplog koloseka.

⚔️ 11. 9. 1944. Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) delovi 6. vojvođanske NOU brigade razrušili oko 100 metara pruge.

⚔️ 12. 9. 1944. Delovi 6. vojvođanske NOU brigade razrušili 200 metara pruge između Srem. Mitrovice i s. Vognja i 1250 metara pruge između Rume i s. Vrdnika.

⚔️ 13. 9. 1944. Delovi 6. vojvođanske NOU brigade razrušili oko 100 metara pruge između Rume i s. Vognja i oko 200 metara pruge između s. Nikinaca i s. Budanovaca.

⚔️ 15. 9. 1944. Između Petrovgrada (sada: Zrenjanin) i s. Orlovata 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade zaustavio transportni voz i zaplenio veliku količinu vojničke opreme, a zatim voz uništio.

⚔️ 18. 9. 1944. Između Rume i s. Kraljevaca diverzanti 6. vojvođanske NOU brigade porušili 300 metara železničke pruge.

⚔️ 19. 9. 1944. Između s. Platičeva i s. Nikinaca (kod Rume) jedinice 6. vojvođanske NOU brigade porušile 3000 metara pruge.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod s. Crepaje (blizu Pančeva) grupa kozaka i nemačkih vojnika napala 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade koji je bio u pokretu iz Deliblatske peščare za Srem radi prebacivanja opreme zaplenjene 4/5. septembra u s. Crepaji. U kraćoj borbi je poginulo 20 a zarobljeno 27 neprijateljskih vojnika. U međuvremenu su neprijateljska pojačanja iz s. Opova, uz sadejstvo artiljerije i 3 aviona, preduzela nove napade. U oštrim borbama u okruženju od 13 do 18 časova, 4. bataljon je bio razbijen u dve grupe, ali je on 21/22. i 22/23. septembra uspeo da se po delovima probije iz okruženja i preko r. Dunava prebaci u rejon s. Belegiša (kod Stare Pazove). Bataljon je imao 5 poginulih i 16 ranjenih boraca, a izgubio je svu opremu (natovarenu na veći broj kola), municiju i 2 minobacača.

⚔️ 21. 9. 1944. U s. Grabovcima (u južnom Sremu) dva bataljona 6. vojvođanske NOU brigade, uz sadejstvo dva bataljona 10. vojvođanske NOU brigade, napala jako utvrđeno uporište folksdojčerskog pripremnog bataljona -General Laudon- i policijsku četu (ukupno oko 150 vojnika). U borbi, koja je sa prekidima trajala od 5,30 do 20,00 časova, uporište je zauzeto. Neprijatelj je imao 44 poginula vojnika, a gubici jedinica 6. i 10. brigade: 2 mrtva i 22 ranjena borca. Zaplenjeno: 2 minobacača sa 9 mina, 6 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 2 automata, 25 pušaka, oko 10.000 metaka, 1 radio-stanica i dosta druge ratne opreme.

⚔️ 22. 9. 1944. Prvi bataljon 10. vojvođanske NOU brigade odbacio delove nemačkog 5. SS policijskog puka (sa 3 tenka) koji su od Šapca, preko s. Klenka, pokušali da povrate izgubljeno s. Grabovce (u južnom Sremu). U borbi je onesposobljen 1 tenk. Intervenciju, u istom cilju, iz Rume, preko s. Platičeva (delovi 4. policijske čete s nešto žandarma i gestapovaca, ukupno oko 300 ljudi), dočekale su jedinice 3. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade kod s. Novih Vitojevaca i odbacile neprijatelja ka Rumi, nanevši mu gubitke od 28 poginulih i 10 ranjenih vojnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 7 ranjenih. Zaplenio je: 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 5 automata, 17 pušaka, 1 tromblon, oko 1000 metaka i dosta druge opreme.

⚔️ 22. 9. 1944. U rejonu s. Deliblata (kod Kovina), u borbi protiv nemačkih jedinica, jedinice 4. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade ubile 15 i zarobile 9 vojnika, a zaplenile 9 pušaka, 5 pištolja i 6 bombi. Jednovremeno su delovi istog bataljona u s. Deliblatu zaplenili još 16 pušaka i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 22. 9. 1944. Između Rume i s. Pavlovaca delovi 6. vojvođanske NOU brigade razrušili 1000 metara pruge i posekli tt stubove.

⚔️ 24. 9. 1944. Između s. Klenka i s. Platičeva (na pruzi Šabac-Ruma) 3. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade razrušio oko 5 km pruge i posekao preko 60 tt stubova.

⚔️ 26. 9. 1944. Između s. Vrdnika i s. Pavlovaca (kod Rume) diverzantsko odeljenje 1. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade miniralo prugu na 6 mesta.

⚔️ 9. 10. 1944. Šesta vojvođanska NOU brigada prebacila se na desnu obalu Save, u s. Mrđanovac (kod Šapca), radi ulaska u sastav 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 15. 11. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za naročite zasluge u borbama za oslobođenje Beograda odlikovalo Ordenom partizanske zvezde I reda 5. krajišku udarnu brigadu 11. udarne divizije i 6. vojvođansku udarnu brigadu 36. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 12. 5. 1945. Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

Dokumenti

📜 Naredba broj 1 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 10 januara 1944 god. o formiranju Šeste vojvođanske brigade i postavljenju rukovodilaca

📜 Izveštaj Štaba Šeste udarne brigade od 18 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o formiranju Šeste vojvođanske udarne brigade

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 25 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenoj diverzantskoj akciji na pruzi između Vrbaše i Spačve

📜 Ratni izveštaj broj 4 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 januara 1944 god. o akcijama Udarnog diverzantskog bataljona i Šeste vojvođanske brigade

📜 Ratni izveštaj broj 5 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 februara 1944 god. o borbama i akcijama Prvog sremskog NOP odreda i Šeste vojvođanske brigade

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 februara 1944 god. o borbama i akcijama Šeste vojvođanske brigade, Prvog sremskog NOP odreda i Udarnog diverzantskog bataljona

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 2 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama od 16 do 29 februara

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 14 apri.la 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi u selu Moroviću

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 19 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 27 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama u Bosutskim šumama 21 i 23 aprila

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 5 maja 1944 god. Šestoj vojvođanskoj brigadi, Prvom i Drugom sremskom NOP odredu i Komandi Sremskog područja o nadležnosti štabova na sektorima gde dejstvuju njihove jedinice

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 6 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o greškama Štaba Drugog sremskog NOP odreda

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 13 maja 1944 god. za napad na naselje Solnok i demonstrativan napad na selo Putince

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 5 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama Brigade od 15 maja do 3 juna

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 16 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi u Solnoku

📜 Naređenje Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 16 maja 1944 god. jedinicama Odreda, Prvom bataljonu Šeste vojvođanske brigade i Majevičkom NOP odredu za napad na Bosut i Vrtić

📜 Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 27 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o razlozima koji su ga rukovodili da ne ispuni obećanja data Šestoj vojvođanskoj brigadi

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 7 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na Vrdnik

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 15 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Brigade od 1 do 15 juna

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 13 jula 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Brigade

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 31 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama Brigade tokom jula i avgusta

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 6 avgusta 1944 god. Štabu Šeste vojvođanske brigade da ispita situaciju i kontroliše kretanje neprijatelja u zapadnom delu Srema

📜 Naređenje Operativnog štaba Šeste vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda od 7 avgusta 1944 god. jedinicama Brigade i Odreda za napad na Čerević

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 9 avgusta 1944god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu neprijatelja na komoru Ekonomskog otseka Glavnog štaba

📜 Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 avgusta 1944 god. štabovima Sremske operativne zone, Šeste vojvođanske brigade i Komandi Sremskog područja o pripremama za razbijanje pretstojeće neprijateljske ofanzive

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 21 avgusta 1944 god. štabovima bataljona za odbijanje pretstojeće neprijateljske ofanzive na Frušku Goru

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na neprijateljska uporišta u Manđelosu i Manđeloskoj Pustari

📜 Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27 avgusta 1944 god. štabovima Sremske, Bačko-baranjske i Banatske operativne zone i Šeste vojvođanske brigade za rušenje komunikacija i onemogućavanje saobraćaja neprijateljskoj vojsci

📜 Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodjne od 28 avgusta 1944 god. štabovima Šeste vojvođanske brigade, Sremske operativne zone i Komandi Fruškogorskog područja za obezbeđenje logora od bombardovanja neprijateljskih aviona

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 1 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

📜 Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 3 septembra 1944 god. štabovima Sremske operativne zone, Šeste vojvođanske brigade i Komandi Fruškogorskog područja za proširenje oslobođene teritorije i raspored jedinica i vojnopozadinskih ustanova

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 3 septembra 1944 god. štabovima bataljona za raspored i smeštaj jedinica na oslobođenoj teritoriji

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 6 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama brigade

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 11 septembra 1944 god. štabovima bataljona za uništenje četnika na teritoriji donjeg Srema

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 14 septembra 1944 god. za napad jedinica Šeste i Desete vojvođanske brigade na neprijateljsko uporište u selu Kupinovu

📜 Naređenje Štaba Šeste vojvođanske brigade od 15 septembra 1944 god. štabovima bataljona za formiranje novih četa u svima bataljonima

📜 Izveštaj Šeste vojvođanske brigade Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama brigade od 15 septembra do 1 oktobra 1944 godine

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 18 septembra 1944 god. za vapad jedinica Desete i Šeste vojvođanske brigade na neprijateljska uporišta u Grabovcima i Hrtkovcima

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 19 septembra 1944 god. štabovima bataljona za pokret pravcem: Subotište - Vrestača - Buđanovci - Šašinci - Bešenovo

📜 Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 22 septembra 1944 god. Štabu Šeste vojvođanske brigade za rušenje komunikacija i sprečavanje povlačenja neprijateljskih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 23 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na neprijateljsko uporište u Grabovcima

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 24 septembra 1944 god. za rušenje pruge Klenak-Ruma

📜 Naređenje Štaba Šeste vojvođanske brigade od 6 oktobra 1944 god. Štabu Prvog bataljona da zatvori pravac Šabac - Ruma

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 9 oktobra 1944 god. za prelaz preko Save

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za posedanje položaja Avala-Crveni Breg-Mladice-Šuplji Kam

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbi za oslobođenje Beograda

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 28 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za pokret i razmeštaj jedinica na novoj prostoriji

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 29 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za pokret i sadejstvo ostalim jedinicama u cilju ovlađivanja linijom Ilok - Šid - Rača

📜 Predlog Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 1 novembra 1944 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ za pohvalu Pete kozaračke, Prve i Šeste vojvođanske brigade radi postignutih uspeha u borbama za oslobođenje Beograda

📜 Zapovest štaba Šeste vojvođanske brigade od 3 novembra 1944 god. štabovima bataljona za napad na St. Divoš

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 8 novembra 1944 god. štabovima bataljona za smenu i marš

📜 Izveštaj Propagandnog odseka 6. brigade (vojnođanske) 36. NOU divizije od 28. januara 1945. Štabu Brigade o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama

Fotografije

Povezane odrednice

Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Slovenska Bistrica Ruma 10. vojvođanska udarna brigada Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 11. krajiška divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 13. SS divizija Handžar Borbe u Srbiji 1944. Zrenjanin 12. vojvođanski korpus NOVJ Beogradska operacija Sremska Mitrovica 12. slavonska divizija NOVJ Maribor Diverzije u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Kupinovo Kovin Krajinski korpus JVuO Irig Sremska Kamenica Celje Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vinkovci Brčko Operacija Žitni cvet Petrovaradin Pavelićeva gardijska brigada Stara Pazova Folksdojčeri u drugom svetskom ratu AVNOJ Kozara u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Glavni štab Vojvodine Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Sremu 1943. Majevički partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Vrhovni štab NOVJ 4. vojvođanska udarna brigada 1. sremski partizanski odred 17. istočnobosanska divizija NOVJ Žene u ratu Josip Broz Tito 40. slavonska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 51. makedonska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Ilok Zemun Beograd Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Gestapo Blajburška operacija Šabac Diverzantski bataljon Glavnog štaba Vojvodine Bitka za Srbiju Pančevo Fruškogorski partizanski odred Genocid u NDH Šid Borbe u Lici 1944.