Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Kupinovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 9. 1942. Na drumu s. Obrež - s. Kupinovo (u južnom Sremu) delovi 3. bataljona 3. NOP odreda 3, operativne zone Hrvatske prekinuli tt veze, ubili 4 narodna izdajnika i zaplenili 5 pušaka s municijom.

⚔️ 4. 11. 1942. Između sela Progara i Kupinova (južni Srem) mesne desetine posekle 19 tt stubova.

⚔️ 3. 9. 1943. U s. Boljevcima (u južnom Sremu) delovi 3. vojvođanske NOU brigade napali žandarme, porušili 1 bunker i zauzeli i zapalili finansijsku stanicu i 2 opštinske zgrade. Poginulo je 6 žandarma; zaplenjene su 2 puške sa 80 metaka. Istog dana su delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, posle duže borbe, zauzeli s. Kupinovo, ubivši 12 i ranivši 3 žandarma i domobrana. Pokušaj domobranskih jedinica i žandarma da se sledećeg dana probiju iz s. Ašanje u s. Kupinovo odbili su osiguravajući delovi 3. vojvođanske brigade, nanevši neprijatelju gubitke od 39 poginulih.

⚔️ 6. 10. 1943. U s. Kupinovu (u južnom Sremu) delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda napali grupu od 89 četnika koji su došli iz Srbije radi formiranja svojih jedinica. U tročasovnoj borbi je poginulo 17 i zarobljeno 4 četnika, dok su ostali proterani preko Save, kojom prilikom se više njih udavilo.

⚔️ 20. 12. 1943. Kod spomenika u blizini s. Kupinova (u južnom Sremu) 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, iz zasede, napao nemačke žandarme koji su se prevozili iz s. Obreža. Poginula su 62 žandarma; zaplenjeno je: puškomitraljez, 2 automata, 26 pušaka, 4 pištolja i dosta druge opreme, dok je kamion sa prikolicom spaljen. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 25. 5. 1944. Na putu s. Kupinovo - s. Obrež (u južnom Sremu) jedinice 1. sremskog NOP odreda posekle 70 tt stubova.

⚔️ 6. 7. 1944. U s. Kupinovu (u južnom Sremu) nemačke jedinice i policija ubile 17 lica a 52 lica internirale u Nemačku.

⚔️ 16. 8. 1944. Između s. Nove Pazove i ž. st. Zemun Polje (na pruzi Stara Pazova - Zemun) jedan bataljon Posavskog NOP odreda miniranjem porušio oko 700 metara koloseka. Iste noći u rejonu s. Kupinova (u južnom Sremu) drugi bataljon tog odreda napao na oko 1000 četnika koji su se prebacili iz Srbije. Napad nije uspeo zbog otpora nadmoćnog neprijatelja, koga su monitori sa r. Save pomagali snažnom artiljerijskom i minobacačkom vatrom. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 10. 1944. Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

⚔️ 22. 10. 1944. Po forsiranju r. Save kod Obrenovca i s. Skele jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ preduzele nadiranje ka Rumi i oslobodile sela: Boljevce, Kupinovo, Jakovo, Surčin, Bečmen, Petrovčič, Ašanju i Karlovčić.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1943. 1. sremski partizanski odred Bitka za Srbiju Diverzije u oslobodilačkom ratu 10. vojvođanska udarna brigada Ruma Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1942. 16. vojvođanska divizija NOVJ Zemun Crvena armija 6. vojvođanska udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Glavni štab Vojvodine Borbe u Srbiji 1944. Umka 117. lovačka divizija 3. vojvođanska udarna brigada 12. vojvođanski korpus NOVJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Obrenovac Surčin Borbe u Srbiji 1942. Stara Pazova Nova Pazova 36. vojvođanska divizija NOVJ