Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Glavni štab Vojvodine

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 248 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 2. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio Štabu 1. sremskog NOP odreda da poruši prugu Novi Sad - Beograd i da ispita mogućnost za uništenje tunela kod s. Čortanovaca.

⚔️ 10. 3. 1944. Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar-, ustaško-domobranske i nemačke posade iz Vinkovaca i Srem. Mitrovice i delovi domobranske rečne flotile otpočeli trodnevnu ofanzivnu akciju s ciljem da okruže i unište jedinice NOV i PO Vojvodine na području: s. Lipovac (kod Šida), s. Morović, Srem. Rača i s. Jamena. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu. 4. vojvođanska NOU brigada, 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremski NOP odred izbegli su neprijateljski udar i povukli se ka r. Savi, gde su se u rejonu s. Jamene i Srem. Rače noću prebacili u istočnu Bosnu. Ozlojeđen neuspehom, neprijatelj je počinio zločine: delove bosutskih sela pretvorio u zgarišta i ruševine; na zverski način ubio u s. Batrovcima 26, u s. Moroviću oko 100, u Srem. Rači oko 370, u s. Bosutu preko 200 i u s. Jameni oko 50 ljudi, žena i dece; rušenjem brane na r. Bosutu poplavio veliki kompleks plodnog zemljišta.

⚔️ 2. 7. 1944. Na salašu Mušickog (između s. Batrovaca i s. Lipovca, u Bosutskim šumama), po odluci Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, formirana 7. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 0. 8. 1944. Na osnovu naredbe Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu od 22. jula, izvršena reorganizacija 1. i 2. sremskog NOP odreda: od dotadašnjeg 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda i novih boraca ponovo formiran Fruškogorski NOP odred, od 2. i 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda i novih boraca formiran Posavski NOP odred, a od dotadašnjeg 2. sremskog NOP odreda formiran Bosutski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1944. Na osnovu naredbe Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu od 22. jula, formiran Štab sremske operativne zone, Štab banatske operativne zone i Štab bačko-baranjske operativne zone.

⚔️ 18. 8. 1944. Po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, dotadašnji Severnobanatski NOP odred preimenovan u 5. banatski NOP odred.

⚔️ 21. 8. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio formiranje Fruškogorske, Posavske i Bosutske komande vojnog područja i odredio im teritorije, kao i formiranje komandi mesta za Irig, Srem. Mitrovicu, Zemun, Rumu i Šid.

⚔️ 28. 8. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio da se formira četa za vezu pri Glavnom štabu NOV i PO za Vojvodinu i kod Štaba bačko-baranjske operativne zone i izdao Uput za pravilno vršenje službe veze preko Dunava.

⚔️ 9. 9. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio komandama područja, štabovima operativnih zona, 6. i 7. vojvođanskoj NOU brigadi i odsecima Glavnog štaba da formiraju vojnopozadinske organe u novooslobođenim mestima. Ujedno je proglasom pozvao narod na saradnju s vojnim i narodnim vlastima.

⚔️ 11. 9. 1944. U rejonu Jabuke (na Fruškoj gori), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Fruškogorskog NOP odreda i novih boraca formirana 8. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 11. 9. 1944. Kod s. Morovića (u Bosutskim šumama), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Bosutskog NOP odreda, 2. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade i novih boraca formirana 9. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 11. 9. 1944. U Maksimovićevom reviru (kod s. Karlovčića, u južnom Sremu), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Posavskog NOP odreda i novih boraca formirana 10. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 11. 9. 1944. U Manđeloskim vinogradima (na južnim padinama Fruške gore), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od Jurišnog bataljona Štaba Sremske operativne zone i od Pratećeg bataljona, Mornaričke čete i Protivtenkovske baterije Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu formirana 11. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 17. 9. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu izdao zapovest 6, 7, 8, 9, 10. i 11. vojvođanskoj NOU brigadi da ruše komunikacije kojima se povlače nemačke trupe.

⚔️ 28. 9. 1944. Po odluci Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, dotadašnji 4. bataljon 6 vojvođanske NOU brigade preimenovan u Udarni bataljon Banatske operativne zone.

⚔️ 14. 10. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu rasformiran Štab banatske operativne zone.

⚔️ 31. 10. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu rasformiran Štab Bačko-baranjske operativne zone.

⚔️ 30. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio svim glavnim štabovima i štabovima korpusa i divizija: imati u vidu mnoge zadatke jedinica NOV i POJ prilikom prelaženja sa partizanskog ratovanja na frontalne borbe, boreći se protiv slabosti i grešaka koje se pri tom javljaju; operativne jedinice pod direktnom komandom VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju, GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štaba 2. udarnog i Štaba 8. udarnog korpusa NOVJ i jedinice u Vojvodini popunjavati samo borcima iz dopunskih jedinica i snabdevati samo preko vojnih intendantura VŠ, odnosno glavnih štabova; u svim jedinicama na frontu, za vreme dužih odmora, vršiti vojnu obuku novih boraca.

Dokumenti

📜 Izveštaj Istine o pogibiji Slobodana Bajića-Paje komesara Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine

📜 Naredbe Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o formiranju Četvrte i Pete vojvođanske brigade, otseka pri glavnom štabu, Drugog sremskog, Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda i komandi područja

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o poginulim rukovodiocima NOV i PO u Vojvodini

📜 Naredba Glavnog štaba Vojvodine za 19. juli 1943. god. kojom se po odluci Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije postavlja rukovodstvo Glavnog štaba, ukida Treći NOP odred Drugog korpusa i formiraju Prvi i Drugi sremski odred NOV i PO Vojvodine

📜 Operativni izveštaj komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za period od 7. marta do 19. jula 1943. god. o diverzantskim akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Operativni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 25. jula 1943. godine

📜 Operativni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 25. jula 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama partizanskih jedinica u Vojvodini

📜 Naredba br. 2 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26. jula 1943. god. za obrazovanje oficirske škole NOV i PO Vojvodine

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije od 27. jula 1943. god. o razvoju sremskih jedinica

📜 Pismo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Glavnom štabu NOV I PO Vojvodine kojim se pozdravlja formiranje Glavnog štaba Vojvodine i nudi pomoć i suradnja

📜 Naredba br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 14. avgust 1943. god. o postavljanju rukovodilaca u Prvom sremskom NOP odredu

📜 Izvještaj Štaba 16. divizije od 14. avgusta 1943. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20. avgusta 1943. god. štabovima Prvog i Drugog sremskog NOP odreda za kontrolu i obezbeđenje graničnog pojasa Srema od upada neprijateljskih elemenata

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o potrebi slanja izveštaja Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju u Srbiji

📜 Ratni izveštaj br. 1 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23. avgusta 1943. god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Ratni izveštaj br. 3 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26 avgusta 1943. god. o akcijama i borbama vojvođanskih partizana

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27. avgusta 1943. obaveštajnim organima operativnih i pozadinskih jedinica o dužnostima i radu vojnih komiteta

📜 Ratni izveštaj br. 4 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 30. avgusta 1943. god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Ratni izveštaj br. 6 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 3. septembra 1943. god. o akcijama Prvog i Drugog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 6. septembra 1943. god. o akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu

📜 Ratni izveštaj br. 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 septembra 1943. god. o borbama i akcijama Treće vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 10 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14 septembra 1943. god. o borbama i diverzantskim akcijama Drugog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 11 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 15. septembra 1943. god. o borbama i akcijama Trećeg bačko-baranjskog i Drugog sremskog NOP odreda i delova Treće vojvođanske brigade

📜 Ratni izveštaj br. 12 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 septembra 1943. god. o akcijama jedinica Prvog sremskog NOP odreda i Treće vojvođanske brigade

📜 Ratni izveštaj br. 16 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 30. septembra 1943. god. o akcijama Trećeg Bačko-baranjskog NOP odreda

📜 Izveštaj ekonomskog otseka Glavnog štaba Vojvodine od 1 decembra 1943. god. ekonomskom otseku Vrhovnog štaba NOV i POJ za oktobar i novembar

📜 Ratni izveštaj br. 17 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 4. oktobra 1943. god. o akcijama Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izjava Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine u vezi rezolucije narodnih izdajnika koju su 6. oktobra 1943. god. uputili mađarskom županu Deaku Leu

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sreskog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine od 7 oktobra 1943. god. o stanju partiske organizacije, političkom radu i brojnom stanju odreda

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Vojvodinu o borbama oko Tuzle i rasporedu jedinica

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o akcijama Drugog sremskog NOP odreda od 12. oktobra 1943. godine

📜 Ratni izveštaj br. 19 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14. oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. oktobra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 28. septembra do 20. oktobra

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o akcijama Prvog i Drugog sremskog NOP odreda u vremenu od 30. septembra do 21. oktobra 1943. godine

📜 Ratni izveštaj br. 20 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27. oktobra 1943. godine

📜 Obavještenje Štaba Šesnaeste divizije od 6 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o dobijenom naređenju od Trećeg NOU korpusa za čišćenje četnika na prostoriji Paprača - Zvornik i na Majevici

📜 Pohvale Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 7. novembra 1943. god. borcima i rukovodiocima Trećeg bačko-baranjskog, Prvog i Drugog sremskog NOP odreda za uspešno izvedene akcije

📜 Obavještenje komandanta Šesnaeste divizije od 10 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o vojnoj situaciji u sjeveroistočnoj Bosni

📜 Naredba br. 20 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14. novembra 1943. god. za formiranje diverzantskog udarnog bataljona

📜 Izveštaj Štaba 2. sremskog NOP odreda od 16. novembra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 1. do 15. novembra

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 16. novembra 1943. god. komandi rumskog područja za pisanje i slanje obaveštajnih izveštaja

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 16. novembra 1943. god. o neprijateljskoj ofanzivi u Banatu i na Frušku goru

📜 Ratni izveštaj br. 23 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 24. novembra 1943. god. o borbama i akcijama jedinica Šesnaeste NOU divizije, Trećeg bačko-baranjskog i Drugog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 17. decembar 1943. godine

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o ubijenim narodnim neprijateljima

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine i Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama u sjevernom dijelu istočne Bosne u vremenu od 1 novembra do 1 decembra 1943 godine

📜 Izveštaj šefa Obaveštajnog odseka Glavnog štaba Vojvodine od 2. decembra 1943. Obaveštajnom odseku Vrhovnog štaba o situaciji na teritoriji Vojvodine

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 decembra 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o vojno-političkom radu i stanju vojvođanskih jedinica u drugoj polovini 1943. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 5. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o stanju u odredu i o partisko-političkom radu

📜 Izveštaj sekretara partiske organizacije Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23. decembra 1943. god. o održanom sastanku štapske ćelije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27. decembra 1943. god. svim vojvođanskim jedinicama za podizanje komandnog kadra, jačanje discipline, čuvanje moralnog lika i pravilnog odnosa prema narodu

📜 Izveštaj političkog komesara 2. sremskog NOP odreda od 30. decembra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o političkom i kulturno-prosvetnom radu u Bataljonu

📜 Ratni izveštaj br. 31 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 31. decembra 1943. god. o akcijama diverzantskog bataljona i delova Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine

📜 Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine

📜 Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine štabovima jedinica o odluci Vrhovnog štaba NOV i POJ da se privremeno ukine Štab Dvanaestog korpusa NOVJ

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od januara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama odreda u toku januara 1944 godine

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine br. 1 od 7 januara 1944 god. o akcijama Udarnog diverzantskog bataljona i jedinica Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 9 januara 1944 god. Operativnom otseku Glavnog štaba Vojvodine o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u pojedinim uporištima

📜 Naredba broj 1 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 10 januara 1944 god. o formiranju Šeste vojvođanske brigade i postavljenju rukovodilaca

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 10 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na voz između Rume i Šapca

📜 Izveštaj Prve čete Prvog diverzantskog udarnog bataljona od 11 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na neprijateljsku patrolu

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 14 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Trećeg bataljona

📜 Izveštaj Štaba Šeste udarne brigade od 18 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o formiranju Šeste vojvođanske udarne brigade

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 januara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda i Udarnom diverzantskom bataljonu za izvođenje diverzantskih akcija

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23 januara 1944 god. komandama mesta i mesnim narodnooslobodilačkim odborima

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 24 januara 1944 god. o akcijama Druge i Prve čete Udarnog diverzantskog bataljona

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 25 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenoj diverzantskoj akciji na pruzi između Vrbaše i Spačve

📜 Ratni izveštaj broj 4 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 januara 1944 god. o akcijama Udarnog diverzantskog bataljona i Šeste vojvođanske brigade

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 25 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o takmičenju jedinica u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od februara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 4 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

📜 Ratni izveštaj broj 5 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 februara 1944 god. o borbama i akcijama Prvog sremskog NOP odreda i Šeste vojvođanske brigade

📜 Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 7 februara 1944 god. za preduzimanje mera obezbeđenja u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 februara 1944 god. o borbama i akcijama Šeste vojvođanske brigade, Prvog sremskog NOP odreda i Udarnog diverzantskog bataljona

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. februara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o podacima da neprijatelj priprema ofanzivni poduhvat u Slavoniji i o odgovoru glavnog štaba NOV i PO Vojvodine u vezi s uspostavljanjem međusobne radio-veze

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 11 februara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 11 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na sela Nijemce i Morović

📜 Ratni izveštaj broj 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 12 februara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu

📜 Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 13 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14 februara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu

📜 Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 15 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 16 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

📜 Ratni izveštaj broj 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 18 februara 1944 god. o borbama i akcijama Drugog sremskog NOP odreda i Udarnog diverzantskog bataljona

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 18 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda o kretanju neprijatelja, namerama i jačini njegovih snaga

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 februara 1944 god. Štabu Južnobanatskog NOP odreda o organizaciji odreda i uputstva za dalji rad i dejstva na teritoriji Banata

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda za rušenje pruge Novi Sad - Veograd, tunela kod Čortanovaca i mostova između Petrovaradina i Zemuna

📜 Pismo Ekonomskog otseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Četvrte vojvođanske brigade i upravi bolnice Šesnaeste NOU divizije o slanju paketa borcima i ranjenicima

📜 Izveštaj Štaba Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda od 20 februara 1944 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o situaciji u Odredu i pripremama za prelazak u Bačku

📜 Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 21 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi u selu Lipovcu

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 25 februara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Izveštaj diverzantskog udarnog bataljona od 26 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi s neprijateljem u selu Popincima

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 27 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi s Nemcima između Kraljevaca i Putinaca

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 februara 1944 god. o akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o neprijateljskim snagama u pojedinim garnizonima i akcijama Brigade

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenom napadu na selo Ravanj

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 2 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama od 16 do 29 februara

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOB i PO Vojvodine od marta 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Ranjenici u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Glavni štab Makedonije Mornarica NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Srbiji 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 2. sremski partizanski odred 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Intendantura u ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu SSSR i Jugoslavija Ilok Diverzantski bataljon Glavnog štaba Vojvodine Sremska Mitrovica Diverzije u oslobodilačkom ratu 9. vojvođanska udarna brigada 10. vojvođanska udarna brigada 1. sremski partizanski odred Aćim Grulović Bitka za Srbiju Vinkovci Borbe u Slavoniji 1944. Zemun Avijacija u oslobodilačkom ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Virovitica Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 3. vojvođanska udarna brigada Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Disciplina u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ 13. SS divizija Handžar Borbe u Sremu 1943. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Borbe u Srbiji 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Novi Sad Glavni štab Slovenije Šid Ruma Fruškogorski partizanski odred Vladimir Nazor Partizanska avijacija Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1945. 7. vojvođanska udarna brigada 4. vojvođanska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu 6. vojvođanska udarna brigada Beograd Mađarska u drugom svetskom ratu Sremski front Politički komesari u NOR-u 12. vojvođanski korpus NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Prva tuzlanska operacija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ Irig 5. vojvođanska udarna brigada Narodno oslobodilački odbori 8. vojvođanska udarna brigada Glavni štab Srbije 36. vojvođanska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Petrovaradin 11. vojvođanska udarna brigada Kupinovo