Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Glavni štab Vojvodine

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 248 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 2. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio Štabu 1. sremskog NOP odreda da poruši prugu Novi Sad - Beograd i da ispita mogućnost za uništenje tunela kod s. Čortanovaca.

⚔️ 10. 3. 1944. Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar-, ustaško-domobranske i nemačke posade iz Vinkovaca i Srem. Mitrovice i delovi domobranske rečne flotile otpočeli trodnevnu ofanzivnu akciju s ciljem da okruže i unište jedinice NOV i PO Vojvodine na području: s. Lipovac (kod Šida), s. Morović, Srem. Rača i s. Jamena. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu. 4. vojvođanska NOU brigada, 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremski NOP odred izbegli su neprijateljski udar i povukli se ka r. Savi, gde su se u rejonu s. Jamene i Srem. Rače noću prebacili u istočnu Bosnu. Ozlojeđen neuspehom, neprijatelj je počinio zločine: delove bosutskih sela pretvorio u zgarišta i ruševine; na zverski način ubio u s. Batrovcima 26, u s. Moroviću oko 100, u Srem. Rači oko 370, u s. Bosutu preko 200 i u s. Jameni oko 50 ljudi, žena i dece; rušenjem brane na r. Bosutu poplavio veliki kompleks plodnog zemljišta.

⚔️ 2. 7. 1944. Na salašu Mušickog (između s. Batrovaca i s. Lipovca, u Bosutskim šumama), po odluci Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, formirana 7. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 0. 8. 1944. Na osnovu naredbe Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu od 22. jula, izvršena reorganizacija 1. i 2. sremskog NOP odreda: od dotadašnjeg 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda i novih boraca ponovo formiran Fruškogorski NOP odred, od 2. i 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda i novih boraca formiran Posavski NOP odred, a od dotadašnjeg 2. sremskog NOP odreda formiran Bosutski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1944. Na osnovu naredbe Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu od 22. jula, formiran Štab sremske operativne zone, Štab banatske operativne zone i Štab bačko-baranjske operativne zone.

⚔️ 18. 8. 1944. Po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, dotadašnji Severnobanatski NOP odred preimenovan u 5. banatski NOP odred.

⚔️ 21. 8. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio formiranje Fruškogorske, Posavske i Bosutske komande vojnog područja i odredio im teritorije, kao i formiranje komandi mesta za Irig, Srem. Mitrovicu, Zemun, Rumu i Šid.

⚔️ 28. 8. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio da se formira četa za vezu pri Glavnom štabu NOV i PO za Vojvodinu i kod Štaba bačko-baranjske operativne zone i izdao Uput za pravilno vršenje službe veze preko Dunava.

⚔️ 9. 9. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu naredio komandama područja, štabovima operativnih zona, 6. i 7. vojvođanskoj NOU brigadi i odsecima Glavnog štaba da formiraju vojnopozadinske organe u novooslobođenim mestima. Ujedno je proglasom pozvao narod na saradnju s vojnim i narodnim vlastima.

⚔️ 11. 9. 1944. U rejonu Jabuke (na Fruškoj gori), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Fruškogorskog NOP odreda i novih boraca formirana 8. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 11. 9. 1944. Kod s. Morovića (u Bosutskim šumama), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Bosutskog NOP odreda, 2. bataljona 7. vojvođanske NOU brigade i novih boraca formirana 9. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 11. 9. 1944. U Maksimovićevom reviru (kod s. Karlovčića, u južnom Sremu), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od dotadašnjeg Posavskog NOP odreda i novih boraca formirana 10. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 11. 9. 1944. U Manđeloskim vinogradima (na južnim padinama Fruške gore), po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, od Jurišnog bataljona Štaba Sremske operativne zone i od Pratećeg bataljona, Mornaričke čete i Protivtenkovske baterije Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu formirana 11. vojvođanska NOU brigada.

⚔️ 17. 9. 1944. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu izdao zapovest 6, 7, 8, 9, 10. i 11. vojvođanskoj NOU brigadi da ruše komunikacije kojima se povlače nemačke trupe.

⚔️ 28. 9. 1944. Po odluci Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, dotadašnji 4. bataljon 6 vojvođanske NOU brigade preimenovan u Udarni bataljon Banatske operativne zone.

⚔️ 14. 10. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu rasformiran Štab banatske operativne zone.

⚔️ 31. 10. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu rasformiran Štab Bačko-baranjske operativne zone.

⚔️ 30. 12. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio svim glavnim štabovima i štabovima korpusa i divizija: imati u vidu mnoge zadatke jedinica NOV i POJ prilikom prelaženja sa partizanskog ratovanja na frontalne borbe, boreći se protiv slabosti i grešaka koje se pri tom javljaju; operativne jedinice pod direktnom komandom VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Srbiju, GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štaba 2. udarnog i Štaba 8. udarnog korpusa NOVJ i jedinice u Vojvodini popunjavati samo borcima iz dopunskih jedinica i snabdevati samo preko vojnih intendantura VŠ, odnosno glavnih štabova; u svim jedinicama na frontu, za vreme dužih odmora, vršiti vojnu obuku novih boraca.

Dokumenti

📜 Izveštaj Istine o pogibiji Slobodana Bajića-Paje komesara Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine

📜 Naredbe Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o formiranju Četvrte i Pete vojvođanske brigade, otseka pri glavnom štabu, Drugog sremskog, Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda i komandi područja

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o poginulim rukovodiocima NOV i PO u Vojvodini

📜 Naredba Glavnog štaba Vojvodine za 19. juli 1943. god. kojom se po odluci Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije postavlja rukovodstvo Glavnog štaba, ukida Treći NOP odred Drugog korpusa i formiraju Prvi i Drugi sremski odred NOV i PO Vojvodine

📜 Operativni izveštaj komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za period od 7. marta do 19. jula 1943. god. o diverzantskim akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Operativni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 25. jula 1943. godine

📜 Operativni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 25. jula 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama partizanskih jedinica u Vojvodini

📜 Naredba br. 2 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26. jula 1943. god. za obrazovanje oficirske škole NOV i PO Vojvodine

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije od 27. jula 1943. god. o razvoju sremskih jedinica

📜 Pismo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Glavnom štabu NOV I PO Vojvodine kojim se pozdravlja formiranje Glavnog štaba Vojvodine i nudi pomoć i suradnja

📜 Naredba br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 14. avgust 1943. god. o postavljanju rukovodilaca u Prvom sremskom NOP odredu

📜 Izvještaj Štaba 16. divizije od 14. avgusta 1943. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o dejstvima u sjeveroistočnoj Bosni

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20. avgusta 1943. god. štabovima Prvog i Drugog sremskog NOP odreda za kontrolu i obezbeđenje graničnog pojasa Srema od upada neprijateljskih elemenata

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o potrebi slanja izveštaja Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju u Srbiji

📜 Ratni izveštaj br. 1 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23. avgusta 1943. god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Ratni izveštaj br. 3 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26 avgusta 1943. god. o akcijama i borbama vojvođanskih partizana

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27. avgusta 1943. obaveštajnim organima operativnih i pozadinskih jedinica o dužnostima i radu vojnih komiteta

📜 Ratni izveštaj br. 4 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 30. avgusta 1943. god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Ratni izveštaj br. 6 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 3. septembra 1943. god. o akcijama Prvog i Drugog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 6. septembra 1943. god. o akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu

📜 Ratni izveštaj br. 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 septembra 1943. god. o borbama i akcijama Treće vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 10 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14 septembra 1943. god. o borbama i diverzantskim akcijama Drugog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj br. 11 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 15. septembra 1943. god. o borbama i akcijama Trećeg bačko-baranjskog i Drugog sremskog NOP odreda i delova Treće vojvođanske brigade

📜 Ratni izveštaj br. 12 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 septembra 1943. god. o akcijama jedinica Prvog sremskog NOP odreda i Treće vojvođanske brigade

📜 Ratni izveštaj br. 16 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 30. septembra 1943. god. o akcijama Trećeg Bačko-baranjskog NOP odreda

📜 Izveštaj ekonomskog otseka Glavnog štaba Vojvodine od 1 decembra 1943. god. ekonomskom otseku Vrhovnog štaba NOV i POJ za oktobar i novembar

📜 Ratni izveštaj br. 17 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 4. oktobra 1943. god. o akcijama Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izjava Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine u vezi rezolucije narodnih izdajnika koju su 6. oktobra 1943. god. uputili mađarskom županu Deaku Leu

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sreskog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine od 7 oktobra 1943. god. o stanju partiske organizacije, političkom radu i brojnom stanju odreda

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Vojvodinu o borbama oko Tuzle i rasporedu jedinica

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o akcijama Drugog sremskog NOP odreda od 12. oktobra 1943. godine

📜 Ratni izveštaj br. 19 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14. oktobra 1943. godine

📜 Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. oktobra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 28. septembra do 20. oktobra

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o akcijama Prvog i Drugog sremskog NOP odreda u vremenu od 30. septembra do 21. oktobra 1943. godine

📜 Ratni izveštaj br. 20 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27. oktobra 1943. godine

📜 Obavještenje Štaba Šesnaeste divizije od 6 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o dobijenom naređenju od Trećeg NOU korpusa za čišćenje četnika na prostoriji Paprača - Zvornik i na Majevici

📜 Pohvale Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 7. novembra 1943. god. borcima i rukovodiocima Trećeg bačko-baranjskog, Prvog i Drugog sremskog NOP odreda za uspešno izvedene akcije

📜 Obavještenje komandanta Šesnaeste divizije od 10 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o vojnoj situaciji u sjeveroistočnoj Bosni

📜 Naredba br. 20 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14. novembra 1943. god. za formiranje diverzantskog udarnog bataljona

📜 Izveštaj Štaba 2. sremskog NOP odreda od 16. novembra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 1. do 15. novembra

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 16. novembra 1943. god. komandi rumskog područja za pisanje i slanje obaveštajnih izveštaja

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 16. novembra 1943. god. o neprijateljskoj ofanzivi u Banatu i na Frušku goru

📜 Ratni izveštaj br. 23 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 24. novembra 1943. god. o borbama i akcijama jedinica Šesnaeste NOU divizije, Trećeg bačko-baranjskog i Drugog sremskog NOP odreda

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 17. decembar 1943. godine

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o ubijenim narodnim neprijateljima

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine i Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama u sjevernom dijelu istočne Bosne u vremenu od 1 novembra do 1 decembra 1943 godine

📜 Izveštaj šefa Obaveštajnog odseka Glavnog štaba Vojvodine od 2. decembra 1943. Obaveštajnom odseku Vrhovnog štaba o situaciji na teritoriji Vojvodine

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 decembra 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o vojno-političkom radu i stanju vojvođanskih jedinica u drugoj polovini 1943. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 5. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o stanju u odredu i o partisko-političkom radu

📜 Izveštaj sekretara partiske organizacije Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23. decembra 1943. god. o održanom sastanku štapske ćelije

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27. decembra 1943. god. svim vojvođanskim jedinicama za podizanje komandnog kadra, jačanje discipline, čuvanje moralnog lika i pravilnog odnosa prema narodu

📜 Izveštaj političkog komesara 2. sremskog NOP odreda od 30. decembra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o političkom i kulturno-prosvetnom radu u Bataljonu

📜 Ratni izveštaj br. 31 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 31. decembra 1943. god. o akcijama diverzantskog bataljona i delova Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine

📜 Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine

📜 Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine štabovima jedinica o odluci Vrhovnog štaba NOV i POJ da se privremeno ukine Štab Dvanaestog korpusa NOVJ

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od januara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama odreda u toku januara 1944 godine

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine br. 1 od 7 januara 1944 god. o akcijama Udarnog diverzantskog bataljona i jedinica Prvog sremskog NOP odreda

📜 Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 9 januara 1944 god. Operativnom otseku Glavnog štaba Vojvodine o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u pojedinim uporištima

📜 Naredba broj 1 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 10 januara 1944 god. o formiranju Šeste vojvođanske brigade i postavljenju rukovodilaca

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 10 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na voz između Rume i Šapca

📜 Izveštaj Prve čete Prvog diverzantskog udarnog bataljona od 11 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na neprijateljsku patrolu

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 14 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Trećeg bataljona

📜 Izveštaj Štaba Šeste udarne brigade od 18 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o formiranju Šeste vojvođanske udarne brigade

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 januara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda i Udarnom diverzantskom bataljonu za izvođenje diverzantskih akcija

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23 januara 1944 god. komandama mesta i mesnim narodnooslobodilačkim odborima

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 24 januara 1944 god. o akcijama Druge i Prve čete Udarnog diverzantskog bataljona

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 25 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenoj diverzantskoj akciji na pruzi između Vrbaše i Spačve

📜 Ratni izveštaj broj 4 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 januara 1944 god. o akcijama Udarnog diverzantskog bataljona i Šeste vojvođanske brigade

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 25 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o takmičenju jedinica u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od februara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 4 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

📜 Ratni izveštaj broj 5 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 februara 1944 god. o borbama i akcijama Prvog sremskog NOP odreda i Šeste vojvođanske brigade

📜 Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 7 februara 1944 god. za preduzimanje mera obezbeđenja u slučaju neprijateljske ofanzive

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 februara 1944 god. o borbama i akcijama Šeste vojvođanske brigade, Prvog sremskog NOP odreda i Udarnog diverzantskog bataljona

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. februara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o podacima da neprijatelj priprema ofanzivni poduhvat u Slavoniji i o odgovoru glavnog štaba NOV i PO Vojvodine u vezi s uspostavljanjem međusobne radio-veze

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 11 februara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 11 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na sela Nijemce i Morović

📜 Ratni izveštaj broj 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 12 februara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu

📜 Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 13 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14 februara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu

📜 Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 15 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 16 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama

📜 Ratni izveštaj broj 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 18 februara 1944 god. o borbama i akcijama Drugog sremskog NOP odreda i Udarnog diverzantskog bataljona

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 18 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda o kretanju neprijatelja, namerama i jačini njegovih snaga

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 februara 1944 god. Štabu Južnobanatskog NOP odreda o organizaciji odreda i uputstva za dalji rad i dejstva na teritoriji Banata

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda za rušenje pruge Novi Sad - Veograd, tunela kod Čortanovaca i mostova između Petrovaradina i Zemuna

📜 Pismo Ekonomskog otseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Četvrte vojvođanske brigade i upravi bolnice Šesnaeste NOU divizije o slanju paketa borcima i ranjenicima

📜 Izveštaj Štaba Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda od 20 februara 1944 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o situaciji u Odredu i pripremama za prelazak u Bačku

📜 Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 21 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi u selu Lipovcu

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 25 februara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Izveštaj diverzantskog udarnog bataljona od 26 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi s neprijateljem u selu Popincima

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 27 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi s Nemcima između Kraljevaca i Putinaca

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 februara 1944 god. o akcijama vojvođanskih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o neprijateljskim snagama u pojedinim garnizonima i akcijama Brigade

📜 Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenom napadu na selo Ravanj

📜 Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 2 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama od 16 do 29 februara

📜 Ratni izveštaj Glavnog štaba NOB i PO Vojvodine od marta 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Vladimir Nazor Ruma Disciplina u oslobodilačkom ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Sremska Mitrovica Borbe u Hrvatskoj 1944. Mornarica NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Irig 12. vojvođanski korpus NOVJ Glavni štab Slovenije 9. vojvođanska udarna brigada Glavni štab Hrvatske Mađarska u drugom svetskom ratu 6. vojvođanska udarna brigada 2. sremski partizanski odred Josip Broz Tito 16. vojvođanska divizija NOVJ Beograd Ranjenici u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 4. vojvođanska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Srbije Vinkovci Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 13. SS divizija Handžar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Petrovaradin Fruškogorski partizanski odred Borbe u Slavoniji 1944. Intendantura u ratu Borbe u Sremu 1943. 8. vojvođanska udarna brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Virovitica Narodno oslobodilački odbori Borbe u Sremu 1945. Kupinovo Diverzantski bataljon Glavnog štaba Vojvodine Šid Zarobljenici u ratu Italija u drugom svetskom ratu Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju 10. vojvođanska udarna brigada 28. slavonska divizija NOVJ Glavni štab Makedonije Politički komesari u NOR-u Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Ilok Partizanska avijacija 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 11. vojvođanska udarna brigada 3. vojvođanska udarna brigada 6. slavonski korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. 1. sremski partizanski odred Aćim Grulović Sremski front 5. vojvođanska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ 7. vojvođanska udarna brigada SSSR i Jugoslavija Novi Sad Prva tuzlanska operacija NOVJ Zemun